Y5CDEsas : 2011/1904Karar : 2011/1904Tarih : 10.03.2011İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK4734 Sa.Ka.37 5320 Sa.Ka.8 CMK.318 İhaleye katılan firmanın teklifi ekinde yeralan maliyet cetvelindeki birim fiyatta yapılan rakam değişikliğinin kim tarafından ve teklifler verilmeden önce mi, yoksa teklifler açılıp okunduktan sonra mı yapıldığının belirlenemediği, komisyon üyesi sanıkların bilgisi ve iştiraki ile tahrifat yapıldığına, sanıkların fikir birliği içinde birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine ilişkin savunmalarının aksine mahkumiyetlerine yeterli, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraetleri yerine hükümlülüklerine karar verilmesi,yasaya aykırıdır.DAVA VE KARAR: İhaleye fesat karıştırmak suçundan sanıklar B… V…, Y… B…, A… U…, N… K…, R… E…, M… Ş… ve N… R… U…`un yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçtan mahkumiyetlerine dair, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.04.2008 gün ve 2007/235 Esas, 2008/123 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri ve O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi; Tayin olunan cezaların miktarına göre sanıklar müdafiilerin duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü: YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:Osmangazi Belediyesi tarafından O… ve Tuz Pazarı üst örtü ve çevre düzenlemesi inşaatı için Mayıs 2007 tarihinde ihaleaçıldığı, sanıklar Bayram V…, Yücel B…, Ali U…, Necmi K…, Raif E…`ın ihale komisyonunu oluşturduğu, ihaleye müşteki Hikmet V…`nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Üçtaş Ücgen A.Ş. ile sanık Mustafa Şenocak`ın sorumlu müdürlüğünü, N… R… U…`un ise mühendisliğini yaptığı Ş… Koll. Şti`nin katıldıkları, Ü… Ü… A.Ş. tarafından 3.125.000TL, Ş… Koll. Şti. tarafından ise 3.153.000TL`lik teklifte bulunulduğu, teklifler açılıp okunduktan sonra değerlendirme aşamasında ihale komisyonu tarafından Ş…Koll. Şti.`ne ait teklif ekindeki cetvelin 45. sırasında yeralan cam işi için birim fiyatının 135, metrajın 3800 ve çarpımın 513.000TL olduğu, sütunun birim fiyata ilişkin 135 sayısı üzerinde tahrifat yapılarak 125`e çevrildiği ve birim fiyatın yazımında yapılmış maddi hatadan bahisle ihalenin ertesi günü Ş… Koll. Şti`ne 3.125.382,28 TL olarak re`sen düzeltildiği bildirilerek maddi hatanın kabul edilip edilmediği hususunda tebligat yapıldığı, şirketin bu hatayı kabul etmesi üzerine ihalenin hak etmeyen Ş… Koll. Şti.`ne bırakıldığı, sanıkların bu şekilde iştirak iradesiyle ihaleye fesat karıştırmak suçunu işledikleri iddia edilmiş ise de; ihale komisyonu başkan ve üyesi olan sanıkların, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ş… Koll. Şti`nin teklif ekindeki maliyet cetvelinde matematiksel hata tespit ettiklerini, Kamu İhale Kanunu 37. maddesi uyarınca düzelterek anılan şirkete tebligat yaptıklarını, şirketin hatayı ve düzeltmeyi kabul etmesiyle en avantajlı teklif haline geldiğini, kendilerinin tahrifat yapmadığını, teklifin komisyona verildiği şekilde bulunduğunu, diğer sanıklar Mustafa Ş… ve N… R… U… ise tahrifat yapılmadığını, aritmetik hata bulunduğunu, bunu da Belediyenin bildirimi üzerine öğrendiklerini savunmaları, müştekinin teklifler okunduğu sırada Şenocak firmasının belgelerini görmediğini, ihalenin bu firmada kaldığını öğrendikten sonra belgeleri incelediğini, birim fiyatta değişiklik yapılmış olduğunu fark ettiğini beyan etmesi, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen 31.07.2007 günlü raporda inceleme konusu belgede 45. sırada bulunan birim fiyat bölümündeki “125” rakamlarından “2” rakamının “3” rakamına dönüştürüldüğünün, Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesince düzenlenen 18.01.2008 günlü raporda ise incelenen belgedeki “135” sayısının “3” rakamının aynı evsaftaki kalemle “2” rakamına dönüştürüldüğünün bildirilmesi ve tüm dosya içeriğine göre Ş… firmasının teklifi ekinde yeralan maliyet cetvelindeki birim fiyatta yapılan rakam değişikliğinin kim tarafından ve teklifler verilmeden önce mi, yoksa teklifler açılıp okunduktan sonra mı yapıldığının belirlenemediği, komisyon üyesi sanıkların bilgisi ve iştiraki ile tahrifat yapıldığına, sanıkların fikir birliği içinde birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine ilişkin savunmalarının aksine mahkumiyetlerine yeterli, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraetleri yerine hükümlülüklerine karar verilmesi, SONUÇ: Kanuna aykırı, sanıklar müdafiileri ve O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.Y5CD 10.03.2011 E.2011/1904 – K.2011/1904]]>