Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyon Binası Yıkım ihalesi 08.08.2023

image_pdfimage_print
49 / 100
T.C.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE İLANI

Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Sinop Durağan Çerçiler Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyon Binası Yıkım öncesi sökülebilecek ve enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 08/08/2023 Salı günü saat 14:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. İdarenin:
  a) Adresi : Gelincik Mah. Fatih Cad No:16 Merkez/SİNOP
  b) Telefon: 0368 261 1850 Faks numarası: 03268 261 2908
  c)   Elektronik Posta Adresi     : sinop@sinopilozelidaresi.gov.tr
 2.  İhale Konusu işin:
 1. Niteliği türü ve miktarı : Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
 2. Yapılacağı yer                : Sinop Durağan Çerçiler Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyon Binası
 3. İşin süresi                        : 60 (Altmış) Gün
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer : Sinop İl Özel İdaresi Toplantı Salonu Gelincik Mah. Fatih Cad No:16 Merkez/SİNOP
 2. Tarihi ve saati : 08/08/2023 saat: 14:00

     4. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 • Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazı ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Gerçek Kişiler için)
 • İkametgah belgesi, (Gerçek Kişiler için)
 • İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, (Noterden Tasdikli)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, (Tüzel kişi ise)
 • Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi, (Gerçek kişi ise)
 • Ticaret Sicil Gazetesi, (Tüzel kişi ise)
 • Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü, (Tüzel kişi ise)
 • Bina yıkım işine ait veya 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ”YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE yer alan (B) Üstyapı III. Grup Bina İşleri veya bu gruplara ait onarım, yapım veya ikmal işlerini kapsayan iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 • İstekliler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan; 5 Ağustos 2021 tarih ve 31559 sayılı olarak Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” te hususiyetleri belirtilen Y1 Grubu veya Y2 Grubu yetki belgelerinden herhangi birini İdareye sunmak zorundadır.
 • Geçici teminatın Sinop İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi’nde bulunan TR52 0001 0002 2628 8924 5350 05 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont. (İş bu ihalenin muhammen bedeli 84.333,33-TL (SeksenDörtBinÜçYüzOtuzÜç Türk Lirası OtuzÜç Kuruş)’tur, bu işin geçici teminat bedeli İdareye kapalı zarfta verilecek muhammen bedelin %3’ünden (2.530,00-TL İkiBinBeşYüzOtuz Türk Lirası) az olmayacaktır.
 • Şartname Bedeli olan 500,00 TL.(Beşyüz Türk Lirası)’nin İl Özel İdaresi’nin T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi’nde bulunan TR52 0001 0002 2628 8924 5350 05 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont. (İhaleye ait Şartname İhale tarih ve saatine kadar Sinop İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
 • Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre alınacaktır. İlk teklif ve daha sonraki teklifler sözlü olarak verilecektir. İhale en yüksek teklif sunan istekli üzerinde bırakılacaktır.

        İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

image_pdfimage_print