1

yazılı ihale tebligatı yapılarak belirtilen süre sonunda sözleşmenin feshine bağlı yasaklama işlemleri tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın davacı şirketin (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı(Danıştay K)

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2021/3631 E.  ,  2021/3009 K.

  •  

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2021/3631
Karar No:2021/3009

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Mimarlık Enerji San. ve Tic. A.Ş.
(Eski Unvan: … Mimarlık Enerji San. ve Tic. A.Ş.)
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı şirket tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü’nce … tarihinde gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı “Ahşap Piknik Masası Alım İşi” ihalesinin uhdesinde kalması sonrası 06/05/2020 tarihinde imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 23/07/2020 tarih ve 31194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nce verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davalı idare bünyesinde bulunan 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü’nün … tarih ve E…. sayılı yazısı ile Sözleşme’nin 34. maddesi uyarınca 10 gün içerisinde sözleşme konusu malların tesliminin tamamlanması aksi hâlde sözleşmenin feshedileceğinin davacıya ihtar edildiği, 01/12/2020 tarihli ara kararı ile davalı idareden, “9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şubesi’nce tesis edilen … tarih ve E… sayılı ihtar işlemin davacıya hangi tarihte ne şeklide tebliğ edildiği sorularak tebliğ mazbatasının bir örneğinin sunulmasının istenilmesine” karar verildiği, bunun üzerine davalı idare tarafından sunulan 14/12/2020 tarih ve 3511871 sayılı cevabi yazı ekleri incelendiğinde; 29/06/2020 tarihli posta gönderileri izlemi başlıklı form ve söz konusu ihtarın davacının e-posta adresine gönderildiğine ilişkin ekran görüntüsünün gönderildiği ancak ihtar yazısının davacı şirkete tebliğ edildiği tarihi ve tebliğ alan kişinin ad ve soyadını içeren resmi tebliğ mazbatasının sunulamadığı, dolayısı ile sözleşmede düzenlenen yazılı tebligatın usulüne uygun olarak yapılmadığının anlaşıldığı;
Bu durumda, davalı idarece süresi içerisinde usulüne uygun olarak yazılı tebligat yapılarak belirtilen süre sonunda sözleşmenin feshine bağlı yasaklama işlemleri tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın davacı şirketin (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ihale uhdesinde kalan davacı şirket ile 06/05/2020 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, İhale Şartnamesi ve Sözleşme’nin 9. maddesi gereği işin teslim süresinin “sözleşme imzalanmasının ardından 45 gün” olarak belirlendiği ve sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacağının öngörüldüğü, sözleşmenin imzalanmasının ardından yüklenici davacının şartname ve sözleşmede sayılan hiçbir edimi yerine getirmediği, mevzuat ve sözleşme hükümlerini ihlâl ettiği, işin teslim süresi geldiğinde … tarih ve E… sayılı yazı ile temerrüde düşürülerek Sözleşme’nin 34. maddesi hükmüne istinaden işe konu malların 10 gün içinde teslim edilmemesi hâlinde sözleşmenin feshedileceğinin ihtar edildiği, davacı tarafından bu ihtara kayıtsız kalınması üzerine sözleşmenin feshedilerek 4735 sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca kamu ihalelerinden 1 yıl süreyle yasaklanma kararı alındığı, davacı tarafından Covid-19 virüs salgını mücbir sebep olarak gösterilmiş ve işin bu nedenle yapılamadığı iddia edilmişse de Bakanlık uhdesinde bu iddiasını destekler yazılı bir talep ve işlemi olmadığı, Türk Borçlar Kanunu’nun 106. maddesi ve devamı hükümlerince temerrüt oluştuğu, davacıya yazılı olarak 2 kez ihtar edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, davalı idare tarafından iki kez ihtar edildiği ileri sürülmekte ise de bu beyana yönelik bilgi ve belge sunulamadığı, şirkete ihtar gönderilmediği, Mahkeme kararının gerekçesinin yerinde olduğu ve istinaf istemin reddine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemesi kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine,
5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, 23/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.