Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin ticaretsicil gov tr adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda yönetim kurulu üyesi olarak beyan edilen ve T.C. kimlik numarasına yer verilmediği ayrıca ilgili istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicil bilgileri satırı ile söz konusu tablonun son sayfasında yer alan diğer belgeler sütununda diğer belgelere ilişkin herhangi bir beyanda da bulunulmadığı hk

Toplantı No2020/039
Gündem No26
Karar Tarihi09.09.2020
Karar No2020/UY.II-1499

BAŞVURU SAHİBİ:

Sistem Elektromekanik Tesisler Sanayi ve Ticaret A.Ş – Baytimur İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/194384 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Meriç Sulaması Yapım İnşaatı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 22.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Edirne Meriç Sulaması Yapım İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sistem Elektromekanik Tesisler Sanayi ve Ticaret A.Ş-Baytimur İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığının 22.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.08.2020 tarih ve 34657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1215 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İsteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirmenin öncelikle yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ortaklık oranları, üyeleri, yönetimindeki görevlileri, TC kimlik numaraları, nev’i ve isim değişikliklerini gösteren tüm Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edilmediği, beyan edilen Ticaret Sicil Gazeteleri ile pay defteri arasında uyumsuzluk olduğu, vekaletnamede veya imza sirkülerinde yetkili olduğu belirtilen kişilerin yetki sürelerinin sona erdiği, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortağı olarak beyan edilen Yusuf Korkmaz’ın Ticaret Sicil Gazetelerinde herhangi bir ortaklık kaydının bulunmadığı, sınırlı yetkili teknik işler müdürü olarak gösterildiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığınca iş hacmine ilişkin bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmediği, hangi yıla ilişkin beyanda bulunulduğunun belirtilmediği, pilot ve özel ortakların İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde belirtilen kriterleri karşılayamadığı, hisseleri oranında ciro veya yapım gelirlerini sağlayamadığı, ayrıca bilançoların istenilen şartları taşımadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlamasının zorunlu olduğu, pilot ve özel ortakların iş deneyim belgelerine ilişkin istenilen tutarı karşılayamadığı, sunulan iş deneyim belgeleri benzer işe uygun olarak ayrıştırıldığında istenen tutarı sağlayamadığının görüleceği, iş denetleme belgelerinde gösterilen kişilerin belirtilen süre boyunca denetleme görevinde çalışmadıkları ve görevlendirme olurlarının eksik olduğu, pilot ortak ve özel ortaklar tarafından ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, ayrıca özel ortak Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesine aykırı olduğu, söz konusu özel ortağa ilişkin iş deneyim belgesi kullanılan Yusuf Korkmaz’ın ihale tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak %51 şirket ortağı olmadığı, beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde de bu durumun görüleceği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun ihalede istenilen katılma ve şekil şartlarını, geçerlik süresini ve miktarını sağlayamadığı,

 

5) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyatların bazılarına 0,00 TL teklif verildiği, birim fiyat poz sıralarının atlandığı ve eksik olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşler İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’inci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Ali Kale ve Gülgonca Arseven’in şirket ortakları olarak belirtildiği, söz konusu ortaklara ait ortaklık oranlarına ve TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda imza sirküleri ve yöneticilere ait bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırlarının doldurulduğu anlaşılmıştır. 

 

Söz konusu tabloda 09.05.2019 tarihli ve 9825 sayılı, 02.01.2018 tarihli ve 9485 sayılı, 12.01.2017 tarihli ve 9240 sayılı, 11.02.2015 tarihli ve 8756 sayılı ve 05.03.2013 tarihli ve 8271 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında da, anılan istekli tarafından teklifi kapsamında son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin şirketin ortaklık yapısını, ortaklık oranını, yöneticilerini gösterdiği, söz konusu Ticaret Sicil Gazetelerinde anılan kişilerin T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Buna ek olarak, anılan isteklinin anonim şirket olduğu ve ortaklık yapısıyla ilgili hususların tamamını Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığından, 18.08.2020 tarihli Kurum yazısı ile ilgili istekliden, başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 22.05.2020 tarihi itibariyle şirketin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

20.08.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ekinde gönderilen SMMM tarafından kaşeli, imzalı ve TÜRMOB kaşeli ortaklık pay defterinde yer alan ihale tarihi itibarıyla ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca idare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına gönderilen 13.07.2020 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine pilot ortak tarafından 26.12.2017 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde Gülgonca Arseven’in 20.12.2020 tarihine kadar yönetim kurulu başkanı sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili kılındığının ifade edildiği görülmüştür.

 

 İhale ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Yusuf Korkmaz ve Burak Baytimur’un şirket ortakları olarak belirtildiği, söz konusu ortaklara ait ortaklık oranlarına ve TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda imza sirküleri ve yöneticilere ait bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırlarının doldurulduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

Söz konusu tabloda 11.12.2019 tarihli ve 9970 sayılı, 15.11.2019 tarihli ve 9952 sayılı, 08.04.2019 tarihli ve 9804 sayılı, 27.08.2018 tarihli ve 9647 sayılı, 15.08.2018 tarihli ve 9643 sayılı, 22.09.2017 tarihli ve 9414 sayılı, 14.06.2017 tarihli ve 9347 sayılı, 18.05.2017 tarihli ve 9329 sayılı, 08.10.204 tarihli ve 8668 sayılı ve 07.02.2012 tarihli ve 8000 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında anılan istekli tarafından teklifi kapsamında son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin şirketin ortaklık yapısını, ortaklık oranını, yöneticilerini gösterdiği, ayrıca 11.12.2019 tarihli ve 9970 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde başvuru sahibinin iddiasının aksine Yusuf Korkmaz’ın şirketin %51 ortağı olduğunun görüldüğü,  ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” sütununun “Diğer Belge” satırında ortaklık pay defterinin beyan edildiği, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına gönderilen 13.07.2020 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine ilgili ortaklık pay defterinin sunulduğu, söz konusu belgede şirket ortaklarının TC kimlik numaralarının görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Anılan isteklinin anonim şirket olduğu ve ortaklık yapısıyla ilgili hususların tamamını Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığından, 18.08.2020 tarihli Kurum yazısı ile ilgili istekliden, başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 22.05.2020 tarihi itibariyle şirketin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

19.08.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ekinde gönderilen SMMM tarafından kaşeli, imzalı ve TÜRMOB kaşeli ortaklık pay defterinde yer alan ihale tarihi itibarıyla ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca idare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına gönderilen 13.07.2020 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine özel ortak Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş tarafından 22.11.2019 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde Burak Baytimur’un 30.07.2021 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkili kılındığının ifade edildiği görülmüştür.

 

– İhale ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicili bilgileri satırında, Muhittin İpek ve Ferda Eyüboğlu’nun şirket ortakları olarak belirtildiği, söz konusu ortaklara ait ortaklık oranlarına ve TC kimlik numarası bilgilerine yine bu satırda yer verildiği, yine aynı tabloda imza sirküleri ve yöneticilere ait bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı satırlarının doldurulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu tabloda 19.12.2019 tarihli ve 9976 sayılı, 18.04.2019 tarihli ve 9812 sayılı, 07.02.2019 tarihli ve 9762 sayılı, 19.12.2018 tarihli ve 9727 sayılı, 11.04.2016 tarihli ve 9051 sayılı ve 29.11.2013 tarihli ve 8454 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, https://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden söz konusu şirkete ait bilgiler sorgulandığında anılan istekli tarafından teklifi kapsamında son yayımlanan Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği, bu çerçevede beyan edilen bilgilerin şirketin ortaklık yapısını, ortaklık oranını, yöneticilerini gösterdiği, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” sütununun “Diğer Belge” satırında ortaklık pay defterinin beyan edildiği, idare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına gönderilen 13.07.2020 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine ilgili ortaklık pay defterinin sunulduğu, söz konusu belgede şirket ortaklarının TC kimlik numaralarının görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Anılan isteklinin anonim şirket olduğu ve ortaklık yapısıyla ilgili hususların tamamını Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlatma zorunluluğu bulunmadığından, 18.08.2020 tarihli Kurum yazısı ile ilgili istekliden, başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 22.05.2020 tarihi itibariyle şirketin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

20.08.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ekinde gönderilen YMM tarafından kaşeli ve imzalı ortaklık pay defterinde yer alan ihale tarihi itibarıyla ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca idare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına gönderilen 13.07.2020 tarihli yazıyla beyan edilen belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine özel ortak Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 05.02.2020 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde Muhittin İpek’in 04.04.2022 tarihine kadar yönetim kurulu başkanı sıfatıyla şirketi münferiden temsile yetkili kılındığının ifade edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan tespitler ve mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi, sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik İhale” başlıklı 59/A maddesinde “…(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına gönderilen 13.07.2020 tarihli yazıda beyan edilen belgelerden iş hacminin sunulmasının istendiği, bilançoya ilişkin herhangi bir belgenin istenmediği, ayrıca İdari Şartname’de başvuruya konu ihaleye ilişkin isteklilerin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği,  iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortak ile özel ortaklar tarafından yeterlik bilgileri tablosunda bilanço bilgilerine yönelik beyanlarda bulunulmuş, idarece bu beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları üzerinden teyit işleminin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

 Pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırında cari oranın (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 2,58, öz kaynak oranı (Öz kaynaklar/Toplam Aktif) 0,42, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı 0 (sıfır), yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıllar 2018 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgilerinin istenilen kriterleri sağladığı, ayrıca fiziki ortamda meslek mensubunca düzenlenmiş, kaşelenmiş ve imzalanmış bir bilanço bilgileri tablosu ile ayrıntılı bilançonun sunulduğu, sunulan belgelerde ve EKAP üzerinden yapılan kontrollerde de beyan edilen bilgilerin yer aldığı ve sistemde bulunan bilgilerle beyan edilen bilgiler arasında bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.

 

 Pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırında 2019 yılı yapım fatura tutarının 6.694.102,54 TL, 2018 yılı yapım fatura tutarının 16.731.209,87 TL, 2017 yılı yapım fatura tutarının 14.424.907,89 TL ve 2016 yılı yapım fatura tutarının 12.767.816,74 TL olarak beyan edildiği, ayrıca “Diğer Belgeler” sütununun “Diğer Belge” satırında 2019 yılı yapım işlerine ait ayrı ayrı 3 adet fatura ile 1 adet faturanın, 2018 yılı yapım işlerine ait ayrı ayrı 11 adet fatura, 7 adet fatura ve 2 adet faturanın, 2017 yılı yapım işlerine ait ayrı ayrı 11 adet fatura, 3 adet fatura, 5 adet faturanın ve 2016 yılı yapım işlerine ait ayrı ayrı 12 adet fatura ve 10 adet faturanın beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

13.07.2020 tarihli yazıda idarece beyan edilen bilgilerde iş hacmine ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği, anılan istekli tarafından beyan edilen iş hacmine ilişkin bilgilerin güncellenmesi neticesinde pilot ortağın hissesi oranında istenilen kriterleri sağladığı anlaşılmış olup ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan belgelerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

 Özel ortak Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırında cari oranın (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 2,64, öz kaynak oranı (Öz kaynaklar/Toplam Aktif) 0,39, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı 0,04, yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıllar 2019 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgilerinin istenilen kriterleri sağladığı, ayrıca fiziki ortamda kurumlar vergisi beyannamesinin sunulduğu, kurumlar vergisi beyannamesi ile EKAP üzerinden yapılan kontrollerde de beyan edilen bilgilerin yer aldığı, sunulan belge ile sistemde bulunan bilgilerin beyan edilen bilgilerden bir farklılığının bulunmadığı görülmüştür.

 

– Özel ortak Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırında 2019 – 10.055.974,65 TL, 2019 – 4.839.863,22 TL, (İş ortaklığından ortaklık hissesi oranında gelen iş hacmi tutarı) olarak beyan edildiği, ayrıca “Diğer Belgeler” sütununun “Diğer Belge” satırında iş ortaklığı sözleşmesi, kurumlar vergisi beyannamesi ve iş ortaklığından gelen iş hacmini gösteren belgelerin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

13.07.2020 tarihli yazıda idarece beyan edilen bilgilerde iş hacmine ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği, anılan istekli tarafından beyan edilen iş hacmine ilişkin bilgilerin güncellenmesi neticesinde söz konusu özel ortağın hissesi oranında istenilen kriterleri sağladığı anlaşılmış olup ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan belgelerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

– Özel ortak Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” satırında cari oranın (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) 1,76, öz kaynak oranı (Öz kaynaklar/Toplam Aktif) 0,70, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı 0 (sıfır), yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıllar 2019 olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgilerinin istenilen kriterleri sağladığı, ayrıca fiziki ortamda meslek mensubunca düzenlenmiş, kaşelenmiş ve imzalanmış bir bilanço bilgileri tablosunun sunulmadığı, EKAP üzerinden yapılan kontrollerde de beyan edilen bilgilerin yer aldığı ve sistemde bulunan bilgilerle beyan edilen bilgiler arasında bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.

 

– Özel ortak Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırında 2019 yılı yapım işleri faturalarının 2.537.651,89 TL, 2018 yılı yapım işleri faturalarının 1.332.149,20 TL ve 2017 yılı yapım işleri faturalarının 14.656.040,24 TL olarak beyan edildiği, ayrıca “Diğer Belgeler” sütununun “Diğer Belge” satırında 2019 yılı yapım işlerine ait 2 adet fatura 2018 yılı yapım işlerine ait 1 adet fatura, 2017 yılı yapım işlerine ait 4 adet faturanın beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

13.07.2020 tarihli yazıda idarece beyan edilen bilgilerde iş hacmine ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği, anılan istekli tarafından beyan edilen iş hacmine ilişkin bilgilerin güncellenmesi neticesinde söz konusu özel ortağın hissesi oranında istenilen kriterleri sağladığı anlaşılmış olup ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan belgelerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

           b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

            2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı  aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır…

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınır…” hükmü,

 

 Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.

(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (b) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde “…Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin;  köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır…” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in Ek-1 Listede “(A) Alt Yapı İşleri …VIII. GRUP: Barajlar 1.Dolgu Barajlar, 2.Beton Barajlar, 3.Kemer Barajlar, 4.Göletler

IX. GRUP: Su Yapıları 1.AVIII. Grup işler, 2.Sulama ve drenaj tesisleri, 3.Regülatörler, bentler, rezervuarlar, 4.Akarsu düzenleme işleri, 5.Nehir ıslahı işleri, 6.Taşkın koruma tesisleri, 7.Sel kapanları…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1… İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan A / IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

– İhale üzerinde bırakılan Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” sütununun “EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi” satırında belgenin niteliğinin iş yönetme belgesi olarak beyan edildiği, söz konusu belgenin “Dim Barajı ve Hes İnşaatı işi” olduğu, belgenin düzenlenme tarihinin 18.12.2017, sözleşme tarihinin 21.02.1997, kabul tarihinin ise 16.11.2009 şeklinde beyan edildiği, ayrıca belge tutarı ve benzer iş tutarının 5.344.169,10 TL şeklinde beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Buna ek olarak yeterlik bilgileri tablosunda “ortaklık tespit belgesi” satırında belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranının 7 yıl, %52 şeklinde beyan edildiği, “Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” sütununun “Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” satırında Ali Kale’nin ortaklık durumunu gösterir ortaklar pay defterinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş.nin yeterlik bilgileri tablosundaki beyanlarının doğruluğuna ilişkin idarece 13.07.2020 tarihinde EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesinin istenildiği görülmüştür. Pilot ortak tarafından söz konusu hususa ilişkin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde;

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından pilot ortak Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş.nin %52 hissesine sahip ortağı Ali Kale adına düzenlenmiş iş yönetme belgesinin sunulduğu, işin adının “Dim Barajı ve Hes İnşaatı” olduğu, belge konusu işin sözleşme tarihinin 21.02.1997, işin geçici kabul tarihinin 16.11.2009, adı geçen kişinin “25.05.1998 -29.12.2004 (Bölge Müdür Yardımcısı)” tarihleri arasında söz konusu unvanla belgeye konu iş kapsamında görev aldığı ve ilgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 5.344.169,10 TL (1996 yılı birim fiyatları ile) olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihale konusu iş için sunulan teklif tutarının 196.501.877,95 TL olduğu dikkate alındığında, pilot ortağın sağlaması gereken asgari tutarın 110.041.051,65 TL (196.501.877,95 TL x 0.70 x 0,80 = 110.041.051,65 TL) olduğu anlaşılmıştır.

 

Buna ek olarak anılan iş ortaklığının pilot ortağı Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. tarafından sunulan iş yönetme belgesinin konusunun Dim barajı ve HES inşaatı işi olduğu göz önüne alındığında İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde A/IX grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, iş deneyim belgesi tutarının KİK iş deneyim belgesi güncelleme modülü ile güncellendiğinde 814.273.037,87 TL’lik güncellenmiş belge tutarının elde edildiği, iş yönetme belgesi tutarının mevzuat gereğince beşte bir oranında dikkate alınması gerektiği dikkate alındığında söz konusu belgenin ihale konusu iş için kullanılacak nihai tutarının 162.854.607,57 TL olduğu, bu çerçevede pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin güncel tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince pilot ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

– İhale üzerinde bırakılan Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” sütununun “EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi” satırında belgenin niteliğinin iş denetleme/yönetme belgesi olarak beyan edildiği, söz konusu belgenin “Koruluk Barajı İnşaatı işi” olduğu, belgenin düzenlenme tarihinin 06.09.2018, sözleşme tarihinin 04.10.1990, kabul tarihinin ise 18.09.2006 şeklinde beyan edildiği, ayrıca belge tutarı ve benzer iş tutarının 67.281,64 TL şeklinde beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Buna ek olarak yeterlik bilgileri tablosunda “ortaklık tespit belgesi” satırında belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranının 2 yıl 8 ay, %51 şeklinde beyan edildiği, “Diğer Belgeler ” sütununun “Diğer Belge” satırında Yusuf Korkmaz’ın ortaklık durumunu gösterir ortaklar pay defterinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosundaki beyanlarının doğruluğuna ilişkin idarece 13.07.2020 tarihinde EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesinin istenildiği görülmüştür. Anılan özel ortak tarafından söz konusu hususa ilişkin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde;

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından özel ortak Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin %51 hissesine sahip ortağı Yusuf Korkmaz adına düzenlenmiş iş denetleme/yönetme belgesinin sunulduğu, işin adının “Koruluk Barajı İnşaatı” olduğu, belge konusu işin sözleşme tarihinin 04.10.1990 işin geçici kabul tarihinin 18.09.2006, adı geçen kişinin “15.09.1992 – 05.08.1996, 19.08.1996 – 11.02.2002 (Kontrol Mühendisi – Şube Şefi)” tarihleri arasında söz konusu unvanlarla belgeye konu iş kapsamında görev aldığı ve ilgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının toplam 67.281,64 TL (1990 yılı birim fiyatları ile) olduğu görülmüştür.

 

 

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihale konusu iş için sunulan teklif tutarının 196.501.877,95 TL olduğu dikkate alındığında, özel ortakların her birinin sağlaması gereken asgari tutarın 27.510.262,91 TL (196.501.877,95 TL x 0.70 x 0,20 = 27.510.262,91 TL) olduğu anlaşılmıştır.

 

            Buna ek olarak anılan iş ortaklığının özel ortağı Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş denetleme/yönetme belgesinin konusunun Koruluk Barajı İnşaatı işi olduğu göz önüne alındığında İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde A/IX grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, iş deneyim belgesi tutarının KİK iş deneyim belgesi güncelleme modülü ile güncellendiğinde 264.063.295,01 TL’lik güncellenmiş belge tutarının elde edildiği, iş denetleme/yönetme belgesi tutarının mevzuat gereğince beşte bir oranında dikkate alınması gerektiği dikkate alındığında söz konusu belgenin ihale konusu iş için kullanılacak nihai tutarının 52.812.659,00TL olduğu, bu çerçevede söz konusu özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin güncel tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince özel ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

           İhale üzerinde bırakılan Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının özel ortağı Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” sütununun “EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi” satırında belgenin niteliğinin iş yönetme belgesi olarak beyan edildiği, söz konusu belgenin “Kiğı Barajı ve HES İnşaatı işi” olduğu, belgenin düzenlenme tarihinin 15.12.2014, sözleşme tarihinin 09.02.1998 şeklinde beyan edildiği, ayrıca belge tutarı ve benzer iş tutarının 20.895.194,22 TL şeklinde beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Buna ek olarak yeterlik bilgileri tablosunda “ortaklık tespit belgesi” satırında belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranının 6 yıl, %51 şeklinde beyan edildiği, “Diğer Belgeler” sütununun “Diğer Belge” satırında belge sahibi ortağın ortaklık durumunu gösterir ortaklar pay defterinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin yeterlik bilgileri tablosundaki beyanlarının doğruluğuna ilişkin idarece 13.07.2020 tarihinde EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesinin istenildiği görülmüştür. Pilot ortak tarafından söz konusu hususa ilişkin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan belgeler incelendiğinde;

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından özel ortak Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin %51 hissesine sahip ortağı Ferda Eyüboğlu adına düzenlenmiş iş yönetme belgesinin sunulduğu, işin adının “Kiğı Barajı ve HES İnşaatı” olduğu, belge konusu işin sözleşme tarihinin 09.02.1998, işin toplam sözleşme bedeline göre gerçekleşme oranının %80’e ulaştığı tarihin 15.07.2013, adı geçen kişinin “16.12.2008 – 06.05.2013 (Şube Müdürü)” tarihleri arasında söz konusu unvanla belgeye konu iş kapsamında görev aldığı ve ilgilinin denetleme görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 20.895.194,22 TL (1997 yılı birim fiyatları ile) olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihale konusu iş için sunulan teklif tutarının 196.501.877,95 TL olduğu dikkate alındığında, özel ortakların her birinin sağlaması gereken asgari tutarın 27.510.262,91 TL (196.501.877,95 TL x 0.70 x 0,20 = 27.510.262,91 TL) olduğu anlaşılmıştır.

Buna ek olarak anılan iş ortaklığının özel ortağı Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş yönetme belgesinin konusunun Kiğı Barajı ve HES İnşaatı işi olduğu göz önüne alındığında İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde A/IX grubu olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, iş deneyim belgesi tutarının KİK iş deneyim belgesi güncelleme modülü ile güncellendiğinde 1.721.915.727,38 TL’lik güncellenmiş belge tutarının elde edildiği, iş yönetme belgesi tutarının mevzuat gereğince beşte bir oranında dikkate alınması gerektiği dikkate alındığında söz konusu belgenin ihale konusu iş için kullanılacak nihai tutarının 344.383.145,47 TL olduğu, bu çerçevede özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin güncel tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince özel ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş denetleme belgelerinde gösterilen kişilerin belirtilen süre boyunca denetleme görevinde çalışmadıkları ve görevlendirme olurlarının eksik olduğu iddia edilmekle birlikte, bu iddianın somut bir gerekçeye dayandırılmadığı, kaldı ki iş deneyim belgelerinde yer alan bilgilerin doğruluğunun belgeyi düzenleyen idarelerin sorumluluğunda olduğu, bu itibarla, adı geçen kişilerin söz konusu belgelerde belirtilen görev süresi boyunca çalışıp çalışmadığına ve görevlendirme olurlarına dair ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca hem pilot ortak tarafından hem de özel ortaklar tarafından başvuru sahibinin iddiasının aksine ortaklık tespit belgelerinin sunulduğu, özel ortak Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu ortaklık tespit belgesinde 08.04.2019 tarihli ve 9804 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde temsile yetkili ortak olarak gösterildiği, söz konusu özel ortağa ilişkin istenilen pay defterinde yer alan bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetelerinde belirtilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Edirne Meriç Sulaması Yapım İnşaatı İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2014A01-1949

d) Kodu:

e) Miktarı:

7.800 Ha Sulama Sahasının Kapalı Borulu Şebeke İnşaatı, Pompa İstasyonları İnşaat, Mekanik, Elektrik işleri, ENH İşleri

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Edirne” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar …” düzenlemesi,

 

“Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 18.10.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

 

“Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir…” düzenlemesi,

 

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre geçici teminata ilişkin bilgilerin ihaleye katılımda beyan edilmesi gereken belgeler olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Geçici Teminata İlişkin Bilgiler” satırında bulunan;

 

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.)”,

 

“Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” ve

 

“Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” kısımların ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu iddiaya ilişkin idarece 28.07.2020 tarihinde verilen şikayete cevapta “… İhale üzerinde bırakılan istekli Antsu Mühendislik Mimarlık İnşaat Emlak Nakliyat Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Balans Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Derinsu Proje İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” bölümünde “Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası”nın “G0012-00216-MW002564” olarak beyan edildiği görülmüş olup … toplamda 6.000.000 TL teminat tutarı ile teklif edilen 196.501.877,95 TL tutarın %3 üne karşılık gelen (5.895.056,34 TL) tutarı karşıladığı tespit edilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Geçici Teminata İlişkin Bilgiler” satırının ilgili kısımlarına ilişkin idarenin şikayete cevapta belirttiğinin aksine herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

İnceleme kapsamında Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan 01.09.2020 tarih ve E.2020/13007 sayılı yazı ile idarece başvuru sahibi tarafından beyan edildiği iddia edilen geçici teminat mektubuna ilişkin E-GTM bilgilerinin istenildiği, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 02.09.2020 tarih ve E.2020/13046 sayılı yazıda “İlgi yazınız ile, 2020/194384 İKN’li “Edirne Meriç Sulaması Yapım İnşaatı İşi” ihalesinde itirazen şikayet başvurusu olması nedeniyle, Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A.Ş. –Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tabloları ile söz konusu iş ortaklığının geçici teminat mektuplarına ilişkin E-GTM bilgileri talep edilmektedir.

EKAP üzerinde yapılan incelemede, Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A.Ş. -BalansYapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablolarının herhangi birinde elektronik geçici teminat bilgisine yer verilmediği görülmektedir. Anılan ihalede belirtilen iş ortaklığı bünyesinde yer alan Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 14/05/2020 tarihinde saat 14:28 itibariyle EKAP üzerinde yeterlik bilgileri tablosu kaydedildikten sonra 20/05/2020 tarihinde saat 15:29’da Ziraat Bankası’ndan G0010-02128-20008560 numaralı ve 21/05/2020 tarihinde saat 16:25’de Türkiye Halk Bankası’ndan G0012-00216-MW002564 numaralı E-GTM’lerin alındığı fakat ilgili bilgilerin EKAP’ta kayıtlı olan yeterlik bilgileri tablosunda güncellenmediği/girilmediği anlaşılmaktadır. İş ortaklığının diğer ortağı olan Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 21/05/2020 tarihinde saat 10:50 itibariyle EKAP üzerinde yeterlik bilgileri tablosunun kaydedildiği ancak yeterlik bilgileri tablosundaki geçici teminata ilişkin bilgiler alanına herhangi bir veri girişi yapılmadığı görülmektedir. Ortaklığın bir diğer ortağı olan Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 21/05/2020 tarihinde saat 12:38 itibariyle EKAP üzerinde yeterlik bilgileri tablosunun kaydedildiği ama yeterlik bilgileri tablosundaki geçici teminata ilişkin bilgiler alanına herhangi bir veri girişi yapılmadığı anlaşılmaktadır. Anılan iş ortaklığının ortakları tarafından EKAP üzerinde kaydedilen yeterlik bilgileri tabloları, iş ortaklığı beyannamesi ve teklif mektubundan oluşan teklifin ortaklarca e-imza kullanılarak imzalandığı ve 22/05/2020 tarihinde saat 09:45’te gönderildiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiş olup ilgili iş ortaklığının yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Buna ek olarak idareden 01.09.2020 tarih ve E.2020/13007 sayılı yazı ile geçici teminata ilişkin şikayete cevaba dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin istenildiği, idareden gelen 03.09.2020 tarih ve E.94961 sayılı yazıda “… Söz konusu geçici teminat mektupları ile ilgili olarak şikayete cevap yazımızda “görülmüştür” şeklinde yazılması gereken ifade “beyan edilmiştir” olarak sehven yazılmış olup, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) içerisinde yer alan  “Elektronik Geçici Teminat Mektup Listesi” yer alan geçici teminat mektuplarının detaylarının görülmesi üzerine ihale iş ve işlemleri tesis edilmiştir.

Bu bağlamda anılan iş ortaklığı tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektuplarının yer aldığı belgeler yazımız ekinde tarafınıza gönderilmiştir.” ifadelerine yer verilmiş olup, bu kapsamda ilgili yazıdan söz konusu iş ortaklığının yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin beyanda bulunmadığı, idarece EKAP’ta yer alan bilgiler ışığında değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle tekliflerin sunulması gerektiği, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin de yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

İstekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, sorgulama sonucunda elde edilen belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgelere yönelik ilk değerlendirmenin ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu inceleme sürecinden sonra değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki isteklinin belirleneceği, daha sonra bu isteklilerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelerin talep edileceği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenebileceği ve yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak doldurulması istenilen bilgilerin yeterlik kriteri olduğu, Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminata ilişkin bilgilere yönelik ilk değerlendirmenin beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılması gerektiği, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

 

Bu çerçevede Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan 02.09.2020 tarih ve E.2020/13046 sayılı yazısı ile idarenin 03.09.2020 tarih ve E.94961 sayılı yazısında da yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bir beyanda bulunulmadığının anlaşıldığı ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, beyan edilmeyen geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve bu kapsamda yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların sunulması hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1.  Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

 

 

39.3. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, başvuru sahibinin iddiasının aksine birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 62 iş kaleminin herhangi bir kalemine 0,00 TL teklif verilmediği, bir başka ifadeyle her bir iş kalemine bedel öngörülerek teklif tutarının oluşturulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin elektronik ihale şeklinde yapıldığı, bu kapsamda fiziki ortamda yapılan ihalelerden farklı olarak yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine göre ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, söz konusu belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, yeterlik bilgileri tablosunda isteklinin ayrıca sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanı da bulunduğundan ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanın esas alınması gerektiğinden, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sorgulama kriterine göre yapılması gerekmektedir. Akabinde isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan ettiği bilgi ve belgelerin yine isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği sorgulama kriterine göre idare tarafından sorgulanması neticesinde isteklinin bu bilgi ve belgeler kapsamında yeterli olup olmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.

 

Everest Madencilik İnş. Nakliye San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, söz konusu gazetelerde yeterlik bilgileri tablosunda yönetim kurulu üyesi olarak beyan edilen İsmail Hakkı Şenöz ve Veysi Kaya’nın T.C. kimlik numarasına yer verilmediği ayrıca ilgili istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ticaret sicil bilgileri satırı ile söz konusu tablonun son sayfasında yer alan diğer belgeler sütununda diğer belgelere ilişkin herhangi bir beyanda da bulunulmadığı görüldüğünden söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Antsu Müh. Mim. İnş. Emlak Nakliyat Mad. San. ve Tic. A. Ş. – Balans Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Derinsu Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Everest Madencilik İnş. Nakliye San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz