İstekli tarafından ihalede sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen bilgi ve belgelerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve iddiaya konu edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ihale komisyonu belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulması istiyebilirmi

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır …” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “… 22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır …” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 3 Yıllık Görüntüleme Hizmet Alımı

e) Miktarı: BT Görüntüleme Hizmeti: 3 adet BT cihazı ile (29.308.608), MR Görüntüleme Hizmeti: 3adet MR cihazı ile (24.946.812), Mammografi Görüntüleme Hizmeti: 2adet Mammografi cihazı ile (1.027.473 ), Toplam (55.282.893 puan) …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

ı) İsteklilerin Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) firma kaydı olacak ve yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecek.

Teklif edilen cihazların ÜTS kaydı olacak, ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olacak ve yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecek.

İstekliler, hizmet kapsamında teklif edilen cihazların teknik bilgilerini, yaşını, imalat tarihi ve seri numarasını içeren dokümanları (katalog, broşür, vb.) sunacaktır …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir …” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Hizmetin Kapsamı” başlıklı 4’üncü maddesinde “… Bu hizmet için yüklenici, hastane idaresinin göstereceği alanlarda, işin gerektirdiği muhafaza tedbirlerini alarak (kurşun levha, topraklama vs.) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi için 2 adet çok kesitli (multislice) Bilgisayarlı Tomografi, 1 adet Kapalı Sistem Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), 1 Adet Mammografi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi için ise 1 adet çok kesitli (multislice) Bilgisayarlı Tomografi, 1 adet Kapalı Sistem Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), 1 Adet Mammografi ile Çaycuma Devlet Hastanesi için 1 adet Kapalı Sistem Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazlarını kuracaktır …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Otomatik Kontrast Madde Enjektörü: 6 Adet” başlıklı 12.3’üncü maddesinde “a) MR Cihazları ile birlikte kullanılacak olan 3 Adet Enjektör MR odasında kullanıma uygun olacaktır …” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “Sicil, izin, ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” kısmı ile “Diğer Belgeler” bölümünde, adı geçen isteklinin ürün takip sistemine kayıtlı olduğu hususu ile teklif edilen her bir cihazın ürün takip sistemine kayıtlı olduğu hususu ve bu cihazların yaşlarını gösterir cihaz yaş taahhütnamesinin beyan edildiği görülmüştür.Ayrıca Teknik Şartname gereği MR cihazları ile birlikte kullanılmak üzere istenilen otomatik kontrast madde enjektörünün de ürün takip sistemine kayıtlı olduğunun yeterlik bilgileri tablosunda ayrı ayrı beyan edildiği anlaşılmıştır. Öte yandan ihale üzerinde bırakılan istekli Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve iddiaya konu edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulması istenildiği, bunun üzerine adı geçen istekli tarafından ilgili belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

Kamu ihale mevzuatında isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki teknik yeterliklerinin belirlenebilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmış olup ihale konusu işin niteliğine göre bu bilgi ve belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacağının ihale dokümanı kapsamında belirtileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan elektronik ihale uygulamasında Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde yer alan diğer standart formların kullanılacağı belirtilmiştir. Böylece elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihaleye istekliler tarafından teklif mektubu ve ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosuna ait standart form doldurularak teklif verilmesi uygulaması getirilmiştir. Ayrıca ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin ise değerlendirme dışı bırakılacağı ortaya koyulmuştur.

Ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri için ayrı satırların açıldığı ifade edilmiş olup istekliler tarafından da hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise; o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle standart formalara uygun şekilde doldurulması gerektiği öngörülmüştür. Öte yandan başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak ihale dokümanı kapsamında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”na ait standart forma bakıldığında, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “Sicil, izin, ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” kısmına ilişkin olarak, ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsata yönelik düzenleyen kurum/kuruluş ile belgelenin tarihi, sayısı ve geçerlik tarihin belirtilmesi gerektiği açıklamasına yer verilmiştir.

İhale dokümanı maddelerine bakıldığında, istekliler ile teklif edilen cihazların ürün takip sisteminde kayıtlı olması ve bu hususa ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği belirtilmiş olup teklif edilen cihazların teknik bilgilerini, yaşını, imalat tarihi ve seri numarasını içeren dokümanların da (katalog, broşür, vb.) teklif kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca ihale konusu iş kapsamında hangi hastaneye hangi cihaz/cihazların kurulacağı, bu noktada MR cihazları ile birlikte kullanılacak olan 3 adet enjektörün de MR odasında kullanıma uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu hususlar çerçevesindeihale üzerinde bırakılan istekli Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen bilgi ve belgelerin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve iddiaya konu edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulması istenildiği, bunun üzerine adı geçen istekli tarafından ilgili belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz