ihalede teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin vekâletnamenin yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname maddesinde vekaletnameye ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen vekaletname bilgilerinin beyan edilmediği ve söz konusu yeterlik kriterinin sağlanmadığı, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin, şirket adına yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayana ait vekâletname bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup, idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin mevzuata uygun olduğu hk

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 74
Karar Tarihi: 16.12.2020
Karar No: 2020/UM.II-2093

BAŞVURU SAHİBİ:

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/387058 İhale Kayıt Numaralı “107 Kısım Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı tarafından 06.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “107 Kısım Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” ihalesine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin 05.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.11.2020 tarih ve 51832 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1799 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalede taraflarınca sunulan teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin ise e-teklifi elektronik imza ile imzalayan Onur Öztürk’ün Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun vekâletname ile ilgili kısmının doldurulmaması olarak belirtildiği, söz konusu gerekçenin hukuka aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki;

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi gereğince, ihaleye katılacak tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği, söz konusu kayıt aşamasında taraflarınca vekâletname dâhil olmak üzere ihalede gerekli tüm belgelerin kaydedildiği, bu sırada Onur Öztürk’ün EKAP üzerinden vekil tayin edilerek ilgili vekâletnamenin de ibraz edildiği, söz konusu vekilin EKAP üzerinden tüm işlemleri gerçekleştirmeye yetkili kılındığı ve bu doğrultuda ihaleye katılma yetkisini haiz olduğu, vekâletname sunulmaksızın EKAP kaydı yapılmasının mümkün bulunmadığı, nitekim Onur Öztürk’ün vekâletname olmaksızın e-teklif sunma işlemini teknik olarak gerçekleştiremeyeceği, dolayısıyla EKAP’a kayıt aşamasında vekâletnamenin sunulmasının göz ardı edilerek Onur Öztürk’ün yetkili olmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı,

Ayrıca anılan Yönetmelik’in 24’üncü maddesi gereğince, taraflarınca sunulan belgelerin kontrol edilerek herhangi bir eksiklik bulunmadığı hususunun idarece düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda tespit edildiği, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olan belgelerin isteklilerce sunulma zorunluluğunun bulunmadığı, EKAP’a kayıt aşamasında sunulan vekâletnamenin de bu kapsamda sunulmasının gerekli olmadığı, idarece söz konusu vekâletnamenin sorgulanmasının mümkün olduğu,

Diğer taraftan, bahse konu madde hükmü doğrultusunda, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde idarece gerekli bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, Onur Öztürk’e ait vekâletnamenin de teklifin esasını değiştirecek nitelik taşımaması sebebiyle bu kapsamda talep edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler …” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. …” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. …” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “… (3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir. …” hükmü bulunmaktadır.

İhale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İncelemeye konu ihaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı 107 Kısım Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İdari Şartnamesi’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 107 KISIM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 343.004.566 kWh ELEKTRİK ENERJİSİ ( 107 KISIM )

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: AYRINTILI BİLGİ İHTİYAÇ LİSTESİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ BİRLİK/KURUM ABONE BİLGİLERİ VE YERLERİNİ GÖSTERİR EK-1 VE LAHİKA (1-107) ÇİZELGELERDE BELİRTİLMİŞTİR.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 107 dir. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “… 31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin 06.10.2020 tarihinde “Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı” tarafından e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “107 Kısım Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi” mal alımı ihalesi olduğu, ihalenin kısmi teklife açık olup 107 kısımdan oluştuğu, ihalede 17 adet ihale dokümanı indirildiği ve toplamda 13 istekli tarafından teklif sunulduğu, yeterlik bilgileri tablosu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi istekli Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından ihalenin 24 farklı kısmına (1, 4, 7, 12, 13, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 47, 49, 63, 65, 79, 80, 83, 95, 98, 99, 102 ve 103. kısımlar) yönelik olarak teklif sunulduğu, ancak idarece söz konu isteklinin teklifinin teklifi elektronik imza ile imzalayan Onur Öztürk’e ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda vekâletnameye ilişkin satırda beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ardından şikâyete konu edilen 24 kısmın 26.10.2020, 28.10.2020, 30.10.2020 ve 02.11.2020 tarihlerinde onaylanan ihale komisyonu kararlarıyla farklı istekliler üzerinde bırakılarak ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, özetle ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı,

Ayrıca yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi gerektiği; vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu; diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri için ayrı satırlar açılacağı ve istenilen belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, başvuru sahibi Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.ye ait teklif mektubu incelendiğinde, istekli adına teklifin Onur Öztürk tarafından e-imza ile imzalandığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde ise, “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” kısmının “Vekaletname Bilgileri” bölümünün boş bırakıldığı, başka bir ifadeyle vekaletnameye ilişkin herhangi bir beyana yer verilmediği görülmüştür.

Diğer yandan, anılan istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Ortaklara Ait Bilgiler” ve “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümlerinde yer alan beyanlarda teklif mektubunu imzalayan Onur Öztürk’ün adının bulunmadığı, dolayısıyla Onur Öztürk’ün Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin ortağı veya yöneticisi olmadığı anlaşılmıştır.

İstekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanları bulunduğu ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanların esas alınması gerektiği, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen sorgulama kriterlerine göre gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, incelemeye konu ihalede teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin vekâletnamenin yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (d) bendinde vekaletnameye ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen vekaletname bilgilerinin beyan edilmediği ve söz konusu yeterlik kriterinin sağlanmadığı, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin, şirket adına yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayan Onur Öztürk’e ait vekâletname bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup, idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, başvuru sahibinin Onur Öztürk’e ait vekâletnamenin teklifin esasını değiştirecek nitelik taşımaması sebebiyle bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiası incelendiğinde, Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine göre teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde eksik bilgilerin tamamlatılabileceği, somut olayda bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı, teklifin esasını değiştirecek belgelerin söz konusu istekli tarafından hiç sunulmadığı, daha açık bir ifadeyle teklif kapsamında sunulması gereken vekâletnameye ilişkin bilgilerin doldurulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz