İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak istenilen A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarihi ve veriliş tarihi bilgilerinin istendiği anlaşılmaktadır. İdarenin şikayete vermiş olduğu cevapta başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak“…söz konusu istenen belgelere ait düzenleyen makam, tarihi, sayısı ve geçerlik tarihi gibi bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği veya düzenleyen kurum bilgisi gibi hiç bildirilmediği…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. İdarece şikayete verilen cevapta başvuru sahibi tarafından yetki belgelerini düzenleyen kurum bilgisinin hiç bildirilmediği belirtilmiş olmakla birlikte hali hazırda söz konusu yetki belgelerinin sadece Bakanlık tarafından düzenlediği anlaşılmış olup, söz konusu yetki belgelerine ait belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarih ve veriliş tarihi bilgilerinin İdari Şartname maddesine uygun olarak eksiksiz olarak beyan edildiği

Toplantı No: 2020/057
Gündem No: 58
Karar Tarihi: 23.12.2020
Karar No: 2020/UH.I-2143

BAŞVURU SAHİBİ:

Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tuşba Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/540691 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tuşba Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 04.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.12.2020 tarih ve 54113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1900 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “…ı) 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği;

Ulaştırma bakanlığından alınmış;

Binek Otomobiller için “A1” Yetki Belgesine

Camlıvan, 4×4 Çift Kabin Pick-Up ve Çift Kabin Kamyonet için “K1” Yetki Belgesine (K1* Yıldızlı Belgesi Kabul Edilmeyecektir.)

Minibüsler için “D2” Yetki Belgesine ait bilgileri (Belge Türü, Yetki belgesi sahibi, numarası, Geçerlilik Tarihi, Veriliş Tarihi) belirtecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemede istenilen belgelere ait beyanın yeterlik bilgileri tablosunun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” satırında yazılması gerekirken ilgili satırda herhangi bir bilginin yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, fakat her ne kadar A1, K1 ve D2 belgelerine ait beyanlara yeterlik bilgileri tablosunun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” satırında yer verilmemiş olsa da söz konusu bilgilere “Diğer belgeler” satırında detaylı olarak yer verildiği ve bu bilgilerin idare tarafından teyidinin yapılmasının mümkün olduğu, istenilen yeterlik belgelerinde asıl olanın beyan olduğu ve söz konusu bilgilerin farklı bir satırda detaylı olarak beyan edildiği, söz konusu belgelere ait beyanın farklı bir satırda yazılmasının beyanı geçersiz hale getirmeyeceği bu sebeple tekliflerinin geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez…

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…üüü) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Araç Kiralama Hizmet Alım İşi 1 adet Arazi Binek Makam Aracı (Şoförsüz) ,1 adet Arazi Pick-UP/4 Kapılı Çift Kabin Kamyonet Koruma Aracı (Şoförsüz), 7 adet Binek otomobil (4 şoförlü, 3 Şoförsüz), 7 adet Camlıvan tipi kamyonet (6 Şoförlü 1 Şoförsüz) ,5 adet Arazi Pick-UP Çift Kabin Kamyonet (4 Şoförsüz, 1 Şoförlü), 2 adet Minibüs (2 Şoförlü), 1 adet Çift Kabinli Kamyonet(Şoförlü)

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 24 araç (14 şoförlü, 10 şoförsüz) kiralama işi

1 adet Arazi Binek Makam Aracı (Şoförsüz) ,1 adet Arazi Pick-UP/4 Kapılı Çift Kabin Kamyonet Koruma Aracı (Şoförsüz), 7 adet Binek otomobil (4 şoförlü, 3 Şoförsüz), 7 adet Camlıvan tipi kamyonet (6 Şoförlü 1 Şoförsüz) ,5 adet Arazi Pick-UP Çift Kabin Kamyonet ( 4 Şoförsüz, 1 Şoförlü), 2 adet Minibüs (2 Şoförlü), 1 adet Çift Kabinli Kamyonet(Şoförlü)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Araç Van-Tuşba İlçesi Sınırları içerisinde ve Van İl Merkezinde İdarenin belirlediği güzergâhlarda çalıştırılacaktır. İdarenin uygun görmesi halinde il/ilçe dışı görevlendirmeler de yapılacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ı) 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunun 5. Maddesi ile Karayolları Taşıma Yönetmenliği 6. Maddesi gereği;

Ulaştırma bakanlığından alınmış;

– Binek Otomobiller için “A1” Yetki Belgesine

– Camlıvan, 4×4 Çift Kabin Pick-up ve Çift Kabin Kamyonet için “K1” Yetki Belgesine (K1* Yıldızlı Belgesi Kabul Edilmeyecektir.)

– Minibüsler için “D2” Yetki Belgesine ait bilgileri (Belge Türü, Yetki belgesi sahibi, numarası, Geçerlilik Tarihi, Veriliş Tarihi) belirtecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir…

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir…

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı, EKAP üzerinden gönderilmeyen tekliflerin kabul edilmeyeceği,

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı,

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede şikayet konusu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale konusu işin yerine getirilmesi bakımından ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat, vb.) belgelerin karşılığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edileceği, bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfasından temin ve teyit edilemeyen bilgiler olması halinde değerlendirmenin beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 4’üncü ve 5’inci maddelerine ve İdari Şartname’nin 7.1.I maddesine göre A1, K1 ve D2 yetki belgelerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlediği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” satırının boş bırakıldığı, A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin bilgilere “Diğer Belgeler” satırında yer verildiği ve söz konusu satırda;

“D2 yetki belgesi, Belge Türü: D2 Belge Sahibi: Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belge Numarası: DİY.U-NET.D2.65.676 Veriliş Tarihi: 20.08.2019 Geçerlilik Tarihi: 16.10.2024”

“A1 yetki belgesi, Belge Türü: A1 (Kamu) Belge Sahibi: Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belge Numarası: BKN.U.NET.A1.65.29 Veriliş Tarihi: 29.05.2020 Geçerlilik Tarihi: 29.05.2025”

“K1 yetki belgesi, Belge Türü: K1 Belge Sahibi: Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belge Numarası: DİY.U-NET.K1.65.212176 Veriliş Tarihi: 16.01.2020 Geçerlilik Tarihi: 16.01.2025” ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.1.I maddesinde yeterlik kriteri olarak istenilen A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarihi ve veriliş tarihi bilgilerinin istendiği anlaşılmaktadır. İdarenin şikayete vermiş olduğu cevapta başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak“…söz konusu istenen belgelere ait düzenleyen makam, tarihi, sayısı ve geçerlik tarihi gibi bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği veya düzenleyen kurum bilgisi gibi hiç bildirilmediği…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. İdarece şikayete verilen cevapta başvuru sahibi tarafından yetki belgelerini düzenleyen kurum bilgisinin hiç bildirilmediği belirtilmiş olmakla birlikte hali hazırda söz konusu yetki belgelerinin sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlediği anlaşılmış olup, söz konusu yetki belgelerine ait belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarih ve veriliş tarihi bilgilerinin İdari Şartname’nin 7.1.I maddesine uygun olarak başvuru sahibi Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından eksiksiz olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, Güven Meka Taş. Tem. Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” satırının boş bırakıldığı, A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin bilgilere “Diğer Belgeler” satırında yer verildiği ve söz konusu satırda;

“D2 yetki belgesi, Belge Türü: D2 Belge Sahibi: Güven Meka Taş. Tem. Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belge Numarası: DİY.U-NET.D2.65.328 Veriliş Tarihi: 14.09.2017 Geçerlilik Tarihi: 14.09.2022”

“A1 (Kamu) yetki belgesi, Belge Türü: A1 (Kamu) Belge Sahibi: Güven Meka Taş. Tem. Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belge Numarası: DİY.U-NET.A1(KAMU).65.44 Veriliş Tarihi: 18.09.2020 Geçerlilik Tarihi: 18.09.2025”

“K1 yetki belgesi, Belge Türü: K1 Belge Sahibi: Güven Meka Taş. Tem. Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belge Numarası: TOBB.U-NET.K1.65.121264 Veriliş Tarihi: 10.02.2017 Geçerlilik Tarihi: 10.02.2022” ilişkin bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ait bilgilerin Güven Meka Taş. Tem. Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından eksiksiz olarak beyan edildiği tespit edilmiştir

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Güven Meka Taş. Tem. Petrol İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz