Danıştay  kararında teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu ve isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği açıktır Bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihaleye ait teknik şartnamede sayılan belgeleri teklif ekinde sunmadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından söz konusu belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağından bahisle tesis edilen itirazen sikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
63 / 100

Danıştay  kararında teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu ve isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği açıktır Bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihaleye ait teknik şartnamede sayılan belgeleri teklif ekinde sunmadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından söz konusu belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağından bahisle tesis edilen itirazen sikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır

Toplantı No2021/003
Gündem No37
Karar Tarihi20.01.2021
Karar No2021/MK-20
BAŞVURU SAHİBİ:
Mor-Lab Lab.Sistemleri Ve Özel Sağlık Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2014/99532 İhale Kayıt Numaralı “19/11/2014-19/11/2016 Tarihleri Arası 24 Ay 29 609 585 Puan Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan  2014/99532 ihale kayıt numaralı “19/11/2014-19/11/2016 Tarihleri Arası 24 Ay 29.609.585 Puan Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Mor-Lab Lab. Sistemleri ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.01.2015 tarihli ve 2015/UH.II-139 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Mor-Lab Laboratuvar Sistemleri ve Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 25.05.2015 tarihli ve E:2015/202, K:2015/765 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.10.2020 tarihli ve E:2015/4162, K:2020/2523 sayılı kararında “…teknik şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olduğu ve isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerini hazırlayıp sunmaları gerektiği açıktır. Bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihaleye ait teknik şartnamede sayılan belgeleri teklif ekinde sunmadığı anlaşılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, söz konusu belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen belgelerin ihaleye katılım için bir yeterlik kriteri olma niteliği kazanamayacağından bahisle tesis edilen itirazen sikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 9. Idare Mahkemesi’nin 25/05/2015 tarih ve E:2015/202, K:2015/765 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALINE,

…” karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Kamu İhale Kurulunun 14.01.2015 tarihli ve 2015/UH.II-139 sayılı kararının iptaline,

 

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale üzerinde bırakılan istekli İlmed İlaç ve Medikal Özel Laboratuvar Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print