Toplantı No 2021/044
Gündem No 32
Karar Tarihi 27.10.2021
Karar No 2021/UH.II-1969

BAŞVURU SAHİBİ:

Öz Bilican Nak. İnş.  Otom. Gıda Tem. San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/518059 İhale Kayıt Numaralı “Muş İli Bulanık İlçesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmeti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 07.09.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Muş İli Bulanık İlçesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Öz Bilican Nak. İnş.  Otom. Gıda Tem. San. Ltd. Şti.nin 10.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.09.2021 tarih ve 42226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1522 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021/518059 İKN’li “Muş İli Bulanık İlçesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmeti” ihalesinin 07.09.2021 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve iki kısımdan oluştuğu, 08.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen ihale komisyon kararı bildirim yazısında her iki kısmın Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.- Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığının bildirildiği, firmalarının da her iki kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

a- İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen iş ortaklığının gerek pilot, gerek özel ortağı tarafından sunulan özel sektöre yapılan iş deneyimlere ilişkin belgelerin kabul edildiği, mevzuat uyarınca hizmet alımlarında özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmediği, ancak bu durumda sunulması gereken belgelerin açıkça belirtildiği, iş deneyimine konu iş kapsamında personel çalıştırılması durumunda isteklinin SGK ödeme belgelerini sunması gerektiği, bu çerçevede her iki firma tarafından özel sektöre yapılan iş deneyimi ile ilgili olarak SGK belgelerini sunması gerektiği, mevzuat uyarınca özel sektöre taahhüt edilen işlerde sözleşme kapsamında personel çalıştırılması durumunda personelin kısmi veya tam zamanlı çalışıp çalışmadığı konusunda ayrıma gidilmeksizin SGK belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu hususunda Danıştay ve İdari Mahkeme kararları bulunduğu, idare cevap yazısında her iki firma tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmelerde sürücü çalıştırılmasına ilişkin hiç bir kayıt bulunmadığından hareketle bu sözleşmelerde sürücü çalıştırıldığına dair hiç bir kayıt bulunmadığından, yapılan işin araç sahipleriyle anlaşılmak suretiyle işçilik kısmının tamamlandığı, bu sebeple SGK belgelerinin sunulmasına gerek bulunmadığı ifade edildiği, oysaki şikayete konu ihalenin Teknik Şartnamesi’nde 4. maddenin tamamen sürücüye ilişkin düzenlemelerin bulunduğu, hizmet alımı kapsamında yüklenicinin sürücü ile taşıma hizmeti gerçekleştireceği hususunda şüphe bulunmadığı, Mahkeme kararlarına konu olan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı, tam zamanlı çalışma ya da kısmi çalışma olursa olsun her durumda personel çalıştırıldığında SGK belgelerinin sunulması gerektiği, ayrıca aynı firma tarafından iki sene önce yapılan öğrenci taşıma ihalesinde de özel sektöre yapılan iş deneyiminin sunulduğu, ancak sunulan sözleşmenin şirketin kuruluş tarihinden önceki bir düzenleme tarihine sahip olması nedeniyle Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu sebeple hiç bir öğrenci taşıma tecrübesi bulunmayan bu firmanın evrak üzerinde gerçekleştirdiği ve gerçek bir işe ilişkin olmayan belgelendirmesinin reddedilmesi gerektiği,

 

 b- İş deneyimine konu sözleşmenin bedeli ile fatura tutarları toplamının birbiri ile örtüşmediği, iş eksilişi yapılmasına rağmen işin bu haliyle kabul edildiğine ilişkin herhangi bir tutanak sunulmamış olmasına rağmen iş deneyiminin kabul edilmesinin uygun olmadığı,

 

c- İstekli tarafından ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşme ve eki faturalardan iş yapılan diğer firmanın kamuya gerçekleştirdiği hizmet alımına ilişkin bir alım olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.5’inci maddesinde ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yüklenicilere alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği, ancak belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşun onayı olmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği ve bu kapsamdaki işlerin idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilmeyeceğinin açıklandığı, kamuya yapılan bir öğrenci ve personel taşıma işinde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerektiği, bu nedenle her iki firmanın sunduğu iş deneyimlerinin uygun olmadığı,

 

d- İstekli tarafından sunulan sözleşmede iş artışı yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunmamasına rağmen idare tarafından sözleşme tutarını aşan faturaların iş artışı olarak değerlendirilmesinin hukuka uygun olmadığı, isteklinin iş deneyim tutarı hesaplanırken sözleşme bedelini aşan tutarının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,

 

e- İdari Şartname’de yapılan benzer iş tanımı ile firma tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin uygun olmadığı, araç kiralama işinde hizmete sunulan araçların sözleşme süresi boyunca bilfiil yalnızca idareye hizmet vermesi söz konusu olup araçların tam zamanlı olarak idare hizmetine sunulması gerektiği, oysa personel taşıma ya da öğrenci taşıma işlerinin ağırlıklı olarak servis taşımacılığı işlerinde yüklenicinin sabah ve akşam eve işe/okula belli bir saat için taşıma gerçekleştirdiği, arta kalan sürelerde idareye herhangi bir hizmet sunmadığı, yine bu tür işlerde sürücünün yalnızca belli güzergah üzerinde taşıma yaptığı, mevcut benzer iş düzenlemesi ile ihalenin gerçekleştirilmesi halinde bugüne kadar yalnızca araç satın alıp idareye teslim eden sözleşme süresi sonunda bu araçları teslim alan firmaların yani Teknik Şartname ile düzenlenmiş olan işe ilişkin hiç bir tecrübesi bulunmayan firmaların ihaleye katılımının sağlanacağı ve kamunun işinin ehil olmayan ellere teslim edileceği,

 

Her ne kadar idarece ihale komisyonu kararında Sardur Taşımacılık ve Özçelik Taşımacılık tarafından sunulan sözleşmelerin konusunun öğrenci/personel taşıma işi olduğu ileri sürülmüş bile olsa söz konusu sözleşmelerin konusunun araç kiralama olması karşısında bu sözleşmelerin benzer işe uygun olarak değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı, anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde, benzer iş; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Muş İli Bulanık İlçesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmeti

b) Miktarı ve türü:

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Muş İli Bulanık İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi okullara 132 araçla 172 iş günü taşınması hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Taşıma Merkezi Okullar

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1 Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamına alınan Muş İli Bulanık İlçesi merkez ve merkeze bağlı köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki 1848 öğrencinin 7 taşıma merkezi okula 132 araç ile 172 iş günü şoförlü olarak taşımasının yapılması hizmetine ilişkin olduğu, ihalenin pazarlık usulü (21/b) ile 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihalenin iki kısımdan oluştuğu, birim fiyat teklif üzerinden ihale edildiği, 8 adet ihale dokümanının indirildiği, her iki kısma 2 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 07.09.2021 tarihli ihale komisyonfile:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).docu kararı ile ihalenin birinci ve ikinci kısmının Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.- Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Öz Bilican Nak. İnş.  Otom. Gıda Tem. San. Ltd. Şti.nin file:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).docde ihalenin her iki kısmında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif file:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).docsahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin birinci ve ikinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi file:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).docolarak belirlenen Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.- Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında özel sektöre gerçekleştirilen (Aydınoğlu Grup Tekstil İmalat San. ve Tic. A.Ş.yefile:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).doc) personel taşıma işine ilişkin sözleşmenin sunulduğu, söz konusu iş kapsamında şirket ve bağlı ortaklık personelinin İstanbul İli ve ilçeleri ve çevresinde Genel Müdürlük binalarına ve fabrikalarına 1 sene boyunca (17.06.2019-17.06.2020 aralığında) şoförlü olarak taşıma işinin gerçekleştirildiği, sözleşme tarihinin 14.06.2019 olduğu, sözleşmenin ekinde güzergahlar bazında günlük ve yıllık KDV hariç fiyat listesinin bulunduğu, sözleşme maddeleri arasında güzergah değişiklileri söz konusu olduğunda belli bir oranda artış yapılabileceği hususunda düzenleme bulunduğu, sözleşme bedelinin KDV hariç 704.880,000 TL olduğu, ayrıca bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işin süresi içerisinde düzenlenen fatura örneklerinin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı suretlerinin ve sözleşmeye ait damga vergisinin 23.08.2021 tarihinde yatırıldığını gösterir internet üzerinden temin edilen ödeme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu ihalenin birinci kısmında anılan iş ortaklığının teklifi esas alındığında 2.299.640,00 TL x 0,25= 574.910,00 TL (karşılanması gereken iş deneyim tutarı), pilot ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarı 574.910,00 TL x 0,70= 402.437,00 TL olarak,

 

İkinci kısmında  anılan iş ortaklığının teklifi esas alındığında 2.270.400,00 TL x 0,25 = 567.600,00 TL (karşılanması gereken iş deneyim tutarı), pilot ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarı 567.600,00 TL x 0,70 = 397.320,00 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Sunulan sözleşme ve ekinde yer alan faturalar esas alındığında, söz konusu iş kapsamında iş eksilişi yapılmadığı, fatura toplamının sözleşme bedelinin üzerinde olduğu,  sözleşme tutarı olan KDV hariç 704.880,000 TL bedelin (iş artışları hariç) hesaplanan ve pilot ortak tarafından karşılanması gereken tutarın üzerinde olduğu belirlendiğinden, Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimine ilişkin belgelerinin tutar açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca İdari Şartname’de benzer iş olarak, kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi belirlendiğinden, sunulan iş deneyimine konu işin sözleşmesinin şoförlü olarak personel taşıma işine ilişkin olduğu belirlendiğinden bu yöndeki iddia da uygun bulunmamıştır.

 

Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu sözleşmede işin kamuya gerçekleştirilmediğinin açık olduğu, sözleşme konusu işin şirketin elemanlarının iş yerine ve evlerine taşınması olduğu görüldüğünden, söz konusu işin kamuya gerçekleştirilen bir alt yüklenicilik olduğu iddiasının da uygun olmadığı belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalenin birinci ve ikinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.- Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın diğer ortağı olan Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında özel sektöre gerçekleştirilen (BeşTur Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.yefile:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).doc) öğrenci taşıma işine ilişkin sözleşmeyi sunduğu, söz konusu iş kapsamında işverenin göstermiş olduğu güzergahlarda şoförlü olarak öğrenci taşıma (servis) işi yaptırıldığı, işin başlangıç tarihinin 10.11.2018, işin bitiş tarihinin 20.06.2019 olduğu, sözleşme bedelinin KDV hariç 529.500,00 TL olduğu, sözleşmede yer alan düzenlemelerden yapılan işin kamuya yapılan bir işin alt yüklenicilik işi olduğu bilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.  İşveren ile yüklenicinin anlaşması halinde sözleşmenin yenilenerek devam edeceği yönünde sözleşmede yer alan düzenlemeden söz konusu işin kamuya verilen bir hizmet işine ilişkin olmadığı anlaşılmıştır. Zira kamuya yapılan bir hizmet işinde alt yüklenicilerin onaylanma yetkisi idarede bulunmaktadır.

 

Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında ayrıca sözleşme süresi içerinde düzenlenen noter tarafından onaylı fatura örneklerinin eklendiği, fatura tutarının 529.500,00 TL olduğu, dolayısıyla söz konusu işte bir iş artışı veya eksilişi yapılmadığı, ayrıca sözleşmeye ilişkin damga vergisinin 09.08.2021 tarihinde ödendiğine ilişkin vergi dairesi alındı belgesinin eklendiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihalenin birinci kısmında anılan iş ortaklığının teklifi esas alındığında 2.299.640,00 TL x 0,25= 574.910,00 TL (karşılanması gereken iş deneyim tutarı), diğer ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarı 574.910,00 TL x 0,30= 172.473,00 TL olarak,

 

İkinci kısmında anılan iş ortaklığının teklifi esas alındığında 2.270.400,00 TL x 0,25 = 567.600,00 TL (karşılanması gereken iş deneyim tutarı), özel ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarı 567.600,00 TL x 0,30 = 170.280,00 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Sunulan sözleşme ve ekinde yer alan faturalar esas alındığında, söz konusu iş kapsamında iş eksilişi yapılmadığı, fatura toplamının sözleşme bedeli ile aynı olduğu,  sözleşme tutarı olan KDV hariç 529.500,00 TL bedelin hesaplanan ve diğer ortak tarafından karşılanması gereken tutarın üzerinde olduğu belirlendiğinden, Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.nin file:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).dociş deneyimine ilişkin belgelerinin tutar açısından yeterli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca İdari Şartname’de benzer iş olarak, kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi belirlendiğinden, sunulan iş deneyimine konu işin sözleşmesine konu işin şoför ile personel taşıma işine ilişkin olduğu belirlendiğinden bu yöndeki iddia da uygun bulunmamıştır.

 

Mevzuat hükümlerinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, iş deneyimi tevsik etmek amacıyla gerçekleştirilen işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, ayrıca sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. ve Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmelerde işin tanımının personel/öğrenci taşıması hizmet alımı olduğu, mevzuatın yukarıda aktarılan hükmünden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırılması durumunda, personelin çalıştırılma biçimi olarak kısmi veya tam zamanlı çalışma şeklinde bir ayırıma gidilmeksizin iş deneyiminin tevsiki için personel çalıştırıldığını gösteren SGK’nın internet sayfası üzerinde düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir. Ancak Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. ve Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı belirlenmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve iddia konusu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. ve Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından özel sektöre gerçekleştirilen iş deneyimini tevsiken sunulan belgeler arasında personel çalıştırıldığını gösteren SGK’nın internet sayfası üzerinde düzenlenmiş belgelerin sunulmadığı belirlendiğinden, Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. –file:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).doc Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sardur Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.-file:///C:\Users\nilhanozkan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\QIJFYQTY\2021-1522-KararEsasInceleme-27-11-44-03%20(00000002).doc Özçelik Tur. İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz