İdari Şartnamede isteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olduklarına ilişkin yetki belgesinin yeterlik kriterleri arasında düzenlenmediğinin görüldüğü ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığını oluşturan şirketlerin bu sisteme kayıtlı olmadığı ve bu hususta gerekli teyitlerin yapılması gerektiği
Devamı...

çekin ciro ile devredilmiş olması hususunun başka delillerle ispat edilip edilemeyeceği konusunda içtihatların birleştirilmesi (Yargıtay)
Devamı...

firmanın davalı ile imzalanmış olan 1 yıllık sözleşme düzenlemesine göre sürenin bitiminden 30 gün önce taraflarca yazılı bildirim olmadığından sözleşme aynı şart ve koşullarda 1 yıl daha uzamışken ve halen yürürlükteyken davalının davalı firma *ile aynı iş ile ilgili sözleşme imzaladığı öğrenildiği davalı banka bu süreçte müvekkili firmadan hizmet almaya devam ettiğini ve söz konusu işi ihale ile vereceğini duyurarak müvekkilden teklif istediği fakat ihale sonuçlarını açıklamadan ihale konusu işi davalı * ile sözleşme imzalayarak bu firmaya verdiğini sözleşme imzalandığında müvekkili firma elamanları halen, davalı bankaya hizmet vermeye devam ettiklerinden, davalı firma müvekkili firmanın bir kısım elemanlarına, kendileri ile çalışmaları aksi takdirde iş sözleşmelerinin feshine karar verileceğini tehditvari olarak bildirdiğini, bu konuyu haber alan müvekkili firma davalı banka ve davalı firmaya Noter ihtarnamesini keşide ederek yapılan bu yasaya ve ahlaka aykırı, haksız eylemlerin sona erdirilmesi
Devamı...

Toplu Taşıma aracını çalıştırmak üzere 10 yıl süreli toplu taşıma hattı kiralama ihalesine katılarak müvekkil kooperatif ile rakip olarak karşı karşıya geldiğini, davacının kurucusu olduğu kooperatif ile müvekkil kooperatifin söz konusu ihalede rakip olarak karşılaştıklarını ve ilk ihalenin davacının kurucusu olduğu kooperatifte kaldığını, Ego Genel Müdürlüğünün davacının kooperatifine *TL kira bedelini yatırması için 15 gün süre verdiğini, ancak davacının kurucusu olduğu kooperatifin bu bedeli yatırmadığını ve *TL kesin teminatı irad kaydedildiğini, davacının edimlerini yerine getirememesinden dolayı ayrıca kurucusu olduğu kooperatife 1 yıl ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi
Devamı...

davalılar tarafından ihale alındığını ve dava dışı işçi de bu yüklenici şirketin personeli olarak çalıştığını, söz konusu alacaklar bakımından müvekkilinin sözleşmeden dolayı sorumlu olan yüklenici firmaya borçlar kanununun genel hükümleri uyarınca rücu edeceğinin açık olduğu
Devamı...

Davacı belediyenin sözlü talebi üzerine organizasyon yaptıklarını bedelini belediyeye fatura ettiklerini ancak ödenmediğini bu nedenle takip yaptıklarını ileri sürmüşler buna karsılık davalı belediyenin kamu hizmeti gördüğünü hizmet alımı yönünden kamu ihale kanununa tabi olduğunu yasal prosedüre göre hizmet alınmadığından faturanın ödenemeyeceği hk 
Devamı...

İhaleye katılan her tacir ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır. Aksine, bir tacirin, ticaretine ait faaliyeti ile ilgili bir ihaleye katılırken, ihaleye eklemesi gereken sözleşmenin, kendi yetkilisi tarafından imzalanıp imzalanmadığını kontrol etmeden ibraz ettiğinin kabulü mümkün görülmemektedir
Devamı...

İşçilik alacakları işveren tarafından ödenen işçinin yüklenici işçisi olması, sözleşme ücretine işçinin ücret ve sosyal haklarının dahil olması, işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olacağına dair sözleşmede bir hüküm bulunmaması hususları nazara alındığında davacı işverenin işçiyi çalıştıran yüklenicilerden ödediği bedeli ve ferilerinin tamamını talep etme hakkı bulunduğunun kabulü
Devamı...

ihale kapsamında üst işveren nezdinde çalışan tüm işçilerin maaşları, personel servisleri ve SGK primlerinin alt işveren müvekkili tarafından aylık gönderilen yazılı talimatlara bağlı olarak müvekkilinin hakediş bedelinden kesilerek bizatihi davalı kurum tarafından ifa edildiğini, davalı işletme tarafından haksız ve mesnetsiz olarak nakte çevrildiğini iddia ettiği iki adet kesin teminat bedeli tutarı *TL ‘nin nakte çevrilme tarihi itibariyle ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili talepli dava kararı
Devamı...

ihale Şantiyesinde iş alan ve tesislerinde bir kısım işleri ve imalatları ihale sözleşmeleri kapsamında birbirlerinden bağımsız olarak ifa eden 2 ayrı şirket olduğunu bu anlamda her iki şirket arasında ticari ya da yönetimsel herhangi bir bağ olmadığını davacı şirketin davalı şirketin kendilerinden kaynaklanan nedenlerle yetiştiremediği “yeni eşansör sahası ilave inşaat işlerini” davalı şirketin bilgisi oluru ve talimatı ile ifa ettiğini ve teslim ettiğini söz konusu işin karşılığı hakkediş bedelinin tarafından ihale sözleşmesi gereği davalı şirkete ödendiğini davacı şirketin davalı şirketin nam ve hesabına ifa ettiği inşaat işleri için davalı şirkete  KDV dahil 22.043,58 TL bedelli faturayı kestiğini söz konusu faturanın davalı şirkete teslim edildiğini, davalı şirketin 8 gün içerisinde faturaya itiraz etmediği gibi faturayı KDV ve Kurumlar vergisi mahsubunda kullanarak ticari defterlerine işlediğini bu durumun davalı şirketin taraflar arasındaki ticari ve hukuki ilişkiyi kabul ettiğini gösterdiğini davalı şirketin söz konusu fatura bedelini davacı şirkete ödememesi
Devamı...

İhale  yolu  ile  idareye ait araçların kaskolandırılmasında yaşanılan sorunlar
Devamı...

ihale yolu ile satın alınan yazılım programının öğrenci velilerine *adet satılamaması veya ödeme yapılmaması halinde *TL ye kadar tutarın davalı garantörlüğünde olduğuna ilişkin sözleşmenin davalı adına tarafından imzalanmış olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Yönetim Kurulu kararına göre şahsın bu meblağda sözleşme yapabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın kararından sonra isimleri sayılı temsilcilerden birinin müşterek imzası ile sözleşmenin imzalanması gerektiği şahsın, tek başına imza yetkisi bulunmadığından yetkisiz temsilci olarak imzaladığı sözleşmenin davalıyı bağlamayacağı hk
Devamı...

ihalelerde Asıl işverenle alt işverenler arasında yapılan hizmet akitlerine göre yapılan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışan işçilerin işçilik alacakları için açtıkları davalar sonunda ödenmesine karar verilen miktarlardan alacaklı işçiye karşı her biri müteselsilen sorumludurlar
Devamı...

İşletme hakkı ihale devri sözleşmesini ifa imkansızlığı nedeniyle fesih sonrası
Devamı...

Tam Kapanmada İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar kik duyurusu
Devamı...

Koronavirüs salgınıyla geçen 2020 yılında kamunun ihale raporu
Devamı...

İhaleye fesat karıştırmak yasallaştı
Devamı...

Yeni Torba Yasada ihale konulu Dikkat Çeken Düzenlemeler!
Devamı...

Devlet Su İşlerinin Göç Yapılarına İlişkin Proje Onayı ve Kabulü İşlemlerini Özel Kurum ve Kuruluşlara Yaptırmasına İmkân Veren Kuralın İptali
Devamı...

DÜNYA BANKASI RAPORUNDA TÜRKİYE’DEKİ KAMU İHALELERİ RAPORUNDA %15 lik BİR RÜŞVET SİSTEMİNİN STANDART HALE GELDİĞİ İFADE EDİLMEKTE :)
Devamı...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Devamı...

Mülkiyet Hakkının İhlali İddiasının Esasının İncelenmesini ve Giderim Sağlanmasını Engelleyen Kanun Hükmü Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi(Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Kanuni süre içinde verilmeyen cevap dilekçesinin ıslahı suretiyle zaman aşımı definin ileri sürülemeyeceği
Devamı...

TOKİ Satış, İntikal, Devir, Kiraya Verme, Trampa, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği Değişikliği
Devamı...

ihalenin feshi talebinden feragat etmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacı ile davalı şirketçe ihalenin feshi davasından feragat edilmesine ilişkin kararın tedbiren durdurulması talebi hk
Devamı...

Kamu İhale Kurumu, koronavirüs sürecinde en çok tercih edilen elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunu zorunlu hale getirdi.
Devamı...

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerleri (maliye bakanlığı 2021 yılı için)
Devamı...

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2020 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar
Devamı...

Yargıtay kararı,Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payı
Devamı...

Yargıtay binlerce taşeronu sevindirecek emsal karara imza attı. Bir işçinin yaptığı başvuruda mali haklar itirazı kabul edilerek emsal karar verildi.
Devamı...

Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’la eklenen geçici 5. maddede yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline ait Anayasa Mahkemesi kararı
Devamı...

mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanacak tevkifat yeni oranı
Devamı...

Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘yıllık izin’ kararı
Devamı...

Yargıtay, sahte kimlikle araç satın alarak zarara uğrayan vatandaşın zararını işlemin yapıldığı noterin ödemesine karar verdi
Devamı...

İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkının İhlal Edilmesi (Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmediği hk (Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Hâline Münasip Taşınmaza Haciz Konulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi hk(Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Tüm okullara temiz belgesi TSE den verilecek
Devamı...

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 genel salgın hastalık kapsamında yapacağı ihalelerin, üç aylık süreyle Kamu İhale Yasası kuralları dışında tutulması için yasa gücünde kararname hazırlandı.
Devamı...

Kömür ihalelerine katılan firmaların dikkatine
Devamı...

Konkordato ilan eden ve işlerini askıya alan şirketlere yönelik uygulanan yetki belgesi verilmemesi kararı kaldırılıyor
Devamı...

KAMU İHALE KURUMU TAHSİLATLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
Devamı...

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İhale Alabilecek Şirketleri Açıkladı
Devamı...

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketinde 12 madde daha kabul edildi
Devamı...

Yargıtay’dan emsal ‘fazla mesai’ kararı
Devamı...

İHALELERE  KATILAN FAKAT KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALARIN GİDER AVANSI TARİFESİ YAYINLANDI
Devamı...

Müteahhitler için “Üst Belge” şartı kaldırıldı
Devamı...

Yargıtay’dan emsal imza kararı senette isim olmasa da geçerli olacak
Devamı...

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının ihale konularındaki görüş bildirmeleri hk Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi
Devamı...

Rekabetin Korunması Kanunu’nda değişiklik teklifinin 10 maddesi kabul edildi
Devamı...