İdari Şartnamede isteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olduklarına ilişkin yetki belgesinin yeterlik kriterleri arasında düzenlenmediğinin görüldüğü ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığını oluşturan şirketlerin bu sisteme kayıtlı olmadığı ve bu hususta gerekli teyitlerin yapılması gerektiği
Devamı...

çekin ciro ile devredilmiş olması hususunun başka delillerle ispat edilip edilemeyeceği konusunda içtihatların birleştirilmesi (Yargıtay)
Devamı...

firmanın davalı ile imzalanmış olan 1 yıllık sözleşme düzenlemesine göre sürenin bitiminden 30 gün önce taraflarca yazılı bildirim olmadığından sözleşme aynı şart ve koşullarda 1 yıl daha uzamışken ve halen yürürlükteyken davalının davalı firma *ile aynı iş ile ilgili sözleşme imzaladığı öğrenildiği davalı banka bu süreçte müvekkili firmadan hizmet almaya devam ettiğini ve söz konusu işi ihale ile vereceğini duyurarak müvekkilden teklif istediği fakat ihale sonuçlarını açıklamadan ihale konusu işi davalı * ile sözleşme imzalayarak bu firmaya verdiğini sözleşme imzalandığında müvekkili firma elamanları halen, davalı bankaya hizmet vermeye devam ettiklerinden, davalı firma müvekkili firmanın bir kısım elemanlarına, kendileri ile çalışmaları aksi takdirde iş sözleşmelerinin feshine karar verileceğini tehditvari olarak bildirdiğini, bu konuyu haber alan müvekkili firma davalı banka ve davalı firmaya Noter ihtarnamesini keşide ederek yapılan bu yasaya ve ahlaka aykırı, haksız eylemlerin sona erdirilmesi
Devamı...

Toplu Taşıma aracını çalıştırmak üzere 10 yıl süreli toplu taşıma hattı kiralama ihalesine katılarak müvekkil kooperatif ile rakip olarak karşı karşıya geldiğini, davacının kurucusu olduğu kooperatif ile müvekkil kooperatifin söz konusu ihalede rakip olarak karşılaştıklarını ve ilk ihalenin davacının kurucusu olduğu kooperatifte kaldığını, Ego Genel Müdürlüğünün davacının kooperatifine *TL kira bedelini yatırması için 15 gün süre verdiğini, ancak davacının kurucusu olduğu kooperatifin bu bedeli yatırmadığını ve *TL kesin teminatı irad kaydedildiğini, davacının edimlerini yerine getirememesinden dolayı ayrıca kurucusu olduğu kooperatife 1 yıl ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi
Devamı...

davalılar tarafından ihale alındığını ve dava dışı işçi de bu yüklenici şirketin personeli olarak çalıştığını, söz konusu alacaklar bakımından müvekkilinin sözleşmeden dolayı sorumlu olan yüklenici firmaya borçlar kanununun genel hükümleri uyarınca rücu edeceğinin açık olduğu
Devamı...

İhaleye katılan her tacir ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır. Aksine, bir tacirin, ticaretine ait faaliyeti ile ilgili bir ihaleye katılırken, ihaleye eklemesi gereken sözleşmenin, kendi yetkilisi tarafından imzalanıp imzalanmadığını kontrol etmeden ibraz ettiğinin kabulü mümkün görülmemektedir
Devamı...

İşçilik alacakları işveren tarafından ödenen işçinin yüklenici işçisi olması, sözleşme ücretine işçinin ücret ve sosyal haklarının dahil olması, işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olacağına dair sözleşmede bir hüküm bulunmaması hususları nazara alındığında davacı işverenin işçiyi çalıştıran yüklenicilerden ödediği bedeli ve ferilerinin tamamını talep etme hakkı bulunduğunun kabulü
Devamı...

ihale kapsamında üst işveren nezdinde çalışan tüm işçilerin maaşları, personel servisleri ve SGK primlerinin alt işveren müvekkili tarafından aylık gönderilen yazılı talimatlara bağlı olarak müvekkilinin hakediş bedelinden kesilerek bizatihi davalı kurum tarafından ifa edildiğini, davalı işletme tarafından haksız ve mesnetsiz olarak nakte çevrildiğini iddia ettiği iki adet kesin teminat bedeli tutarı *TL ‘nin nakte çevrilme tarihi itibariyle ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili talepli dava kararı
Devamı...

ihale Şantiyesinde iş alan ve tesislerinde bir kısım işleri ve imalatları ihale sözleşmeleri kapsamında birbirlerinden bağımsız olarak ifa eden 2 ayrı şirket olduğunu bu anlamda her iki şirket arasında ticari ya da yönetimsel herhangi bir bağ olmadığını davacı şirketin davalı şirketin kendilerinden kaynaklanan nedenlerle yetiştiremediği “yeni eşansör sahası ilave inşaat işlerini” davalı şirketin bilgisi oluru ve talimatı ile ifa ettiğini ve teslim ettiğini söz konusu işin karşılığı hakkediş bedelinin tarafından ihale sözleşmesi gereği davalı şirkete ödendiğini davacı şirketin davalı şirketin nam ve hesabına ifa ettiği inşaat işleri için davalı şirkete  KDV dahil 22.043,58 TL bedelli faturayı kestiğini söz konusu faturanın davalı şirkete teslim edildiğini, davalı şirketin 8 gün içerisinde faturaya itiraz etmediği gibi faturayı KDV ve Kurumlar vergisi mahsubunda kullanarak ticari defterlerine işlediğini bu durumun davalı şirketin taraflar arasındaki ticari ve hukuki ilişkiyi kabul ettiğini gösterdiğini davalı şirketin söz konusu fatura bedelini davacı şirkete ödememesi
Devamı...

İhale  yolu  ile  idareye ait araçların kaskolandırılmasında yaşanılan sorunlar
Devamı...

ihale yolu ile satın alınan yazılım programının öğrenci velilerine *adet satılamaması veya ödeme yapılmaması halinde *TL ye kadar tutarın davalı garantörlüğünde olduğuna ilişkin sözleşmenin davalı adına tarafından imzalanmış olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Yönetim Kurulu kararına göre şahsın bu meblağda sözleşme yapabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın kararından sonra isimleri sayılı temsilcilerden birinin müşterek imzası ile sözleşmenin imzalanması gerektiği şahsın, tek başına imza yetkisi bulunmadığından yetkisiz temsilci olarak imzaladığı sözleşmenin davalıyı bağlamayacağı hk
Devamı...

ihalelerde Asıl işverenle alt işverenler arasında yapılan hizmet akitlerine göre yapılan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışan işçilerin işçilik alacakları için açtıkları davalar sonunda ödenmesine karar verilen miktarlardan alacaklı işçiye karşı her biri müteselsilen sorumludurlar
Devamı...

İşletme hakkı ihale devri sözleşmesini ifa imkansızlığı nedeniyle fesih sonrası
Devamı...

Devlet Su İşlerinin Göç Yapılarına İlişkin Proje Onayı ve Kabulü İşlemlerini Özel Kurum ve Kuruluşlara Yaptırmasına İmkân Veren Kuralın İptali
Devamı...

Kanuni süre içinde verilmeyen cevap dilekçesinin ıslahı suretiyle zaman aşımı definin ileri sürülemeyeceği
Devamı...

ihalenin feshi talebinden feragat etmesiyle birlikte ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacı ile davalı şirketçe ihalenin feshi davasından feragat edilmesine ilişkin kararın tedbiren durdurulması talebi hk
Devamı...

Yargıtay kararı,Önalım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payı
Devamı...

Yargıtay binlerce taşeronu sevindirecek emsal karara imza attı. Bir işçinin yaptığı başvuruda mali haklar itirazı kabul edilerek emsal karar verildi.
Devamı...

Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’la eklenen geçici 5. maddede yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline ait Anayasa Mahkemesi kararı
Devamı...

Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘yıllık izin’ kararı
Devamı...

Yargıtay, sahte kimlikle araç satın alarak zarara uğrayan vatandaşın zararını işlemin yapıldığı noterin ödemesine karar verdi
Devamı...

İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkının İhlal Edilmesi (Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmediği hk (Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Hâline Münasip Taşınmaza Haciz Konulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi hk(Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Yargıtay’dan emsal ‘fazla mesai’ kararı
Devamı...

Yargıtay’dan emsal imza kararı senette isim olmasa da geçerli olacak
Devamı...

doğum izni, evlilik izni, hastanede yatış gibi yıllık izin dışındaki sebeplerle hizmet ifa etmeyen işçiler için yüklenicilere yol, yemek ve iş riski bedeli hariç tam ödemede bulunulması-sözleşmelerde belirlenen cezaların uygulanmaması
Devamı...

Yargıtay iş yeri aracını özel işlerde kullanan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.
Devamı...

İMAR PLANLARINA KARŞI GENEL DAVA AÇMA SÜRESİ
Devamı...

İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLMEMİŞSE DAVA AÇMA SÜRESİ
Devamı...

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ
Devamı...

GENEL DAVA AÇMA SÜRELERİ GEÇTİKTEN SONRA İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇILMASI
Devamı...

İlgililer tarafından imar planlarına karşı itiraz edilmek isteniyorsa, bu itirazın bir aylık askı süresi içerisinde ve yazılı olarak yapılması gerekir
Devamı...

Sayıştay denetçileri düşük teklif veren şirketin ihaleden değerlendirme dışı bırakılmasını mevzuata aykırı buldu
Devamı...

Danıştay Birinci Dairesi, belediye şirketi yöneticilerine bu görevlerinden dolayı isnat edilen eylemlerin genel hükümlere göre soruşturulmasına karar verdi
Devamı...

satışa konu olan kömürlerin oldukça düşük bedele ihale edilmiş olup, iflas ertelemede olan müvekkil şirketin zararına sebebiyet verdiğini, oysa ki ihale edilen kömürlerin miktar bakımından ve kalite bakımından değerlendirildiğinde satış fiyatının oldukça üstünde bir değerde olduğunu, ihale edilen menkuller değerinin çok çok altında alıcı bulduğundan dolayı, iflas ertelemede olan müvekkil şirketin zararına sebebiyet vereceği
Devamı...

4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu 3/G maddesi kapsamında yapılan sözleşme kapsamına alındığını sözleşme kapsamınca Merkez Müdürlüğünde davalı şirket İşçisi sıfatıyla dağıtıcı olarak çalışan dava dışı *tarafından iş akdinin  haksız olarak fesh edildiği iddiasıyla, bir kısım işçilik hak ve alacaklarının tahsiline yönelik
Devamı...

A.Ş. adına sözleşmeyi imzalayan kişilerin şirket yetkili organları adına herhangi bir taahhütte bulunma yetkileri varmıdır?
Devamı...

Bir anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin kendi sahibi olduklar bir başka anonim şirkete fabrika ihale işini vermeleri ve bu ihale işini % 15 kar marjı garantili yapmaları
Devamı...

ortak girişim grubunun söz konusu ihaleyi yirmi beş yıllık işletme süresi için kazandığını, ihaleye ilişkin görevledirme şartnamesi
Devamı...

davalı olan firmadan ihale yoluyla hizmet satın aldığını; yüklenici firmanın, bu özelliklere sahip personel çalıştırmakla yükümlü olduğunu; dolayısıyla istihdam ettiği personelin niteliklerinden ve eylemlerinden diğer davalı olan yüklenici firmanın sorumlu olduğu
Devamı...

Davalı şirketin dava konusu iş yerini ihale ile aldığı, ihale ile aldığı iş yerinde ki çalışanları bir süre daha yanında çalıştırdığı, bu kişilerin kıdem tazminatı gibi özlük hakları
Devamı...

imar kanun geçici 16. Mad. Doğrultusunda imar affı kapsamında sokularak yapı kayıt belgesi düzelenmesi
Devamı...

alacak tahsili ve paylaştırma protokolü ve ek protokolü konu edilerek sözleşme iptali
Devamı...

iş sahibi davacının sözleşmenin 4. maddesi gereğince, dava dışı Şti.’den aldığı mendillerin bedeli ile reklam bedelini talep ettiği dava
Devamı...

icra dairesince yapılan ihalede malların düşük bedelle davalı …. AŞ’ye ihale edilerek müvekkilinin zararına neden olunduğu
Devamı...

borçlu tarafından yasal süresi içinde itiraz edilmediği
Devamı...

mülkiyeti müvekkiline ait fotokopi makinası ile başka bir takım menkul mallar
Devamı...

adi ortaklığın fesih ve tasfiyesi istemi
Devamı...

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan “bedelsiz” ibaresinin iptali hk karar
Devamı...