Elektronik Tebligatın, Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılacağı Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddi [Anayasa Mahkemesi kararı]
Devamı...

Danıştay cadde ve sokakların belediyeler tarafından ücretli otopark ilan edilerek kiraya verilemez dedi
Devamı...

KONKORDATO DAVASININ KARŞILIKSIZ ÇEK YARGILAMASINA ETKİSİ
Devamı...

Yargıtay kararı,YAPI DENETİM KURULUŞLARININ HİZMET BEDELLERİ OLARAK YATIRILAN VE YAPI DENETİMİ İŞİNDE FİİLEN KULLANILAN PARALARIN HACZİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI
Devamı...

ŞİRKET BORCUNDAN DOLAYI ORTAĞIN MAL VARLIĞINA HACİZ KONMASI
Devamı...

Anayasa Mahkemesi’ne belediyelerin özel şirketlerden ihale yoluyla itfaiye hizmeti” almasına olanak veren Belediye Yasası’nın ilgili maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar Verdi
Devamı...

Danıştay Mücbir sebep hallerinden herhangi birinin bulunmasını defter ve belgelerin incelemeciye ibrazına engel neden” olarak kabul etti
Devamı...

yargıtay,asıl borçlunun borcunu ödemediği durumlarda kefillerin temerrüt faizinin tamamından sorumlu olmasını hukuka aykırı buldu
Devamı...

Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptali(Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Anayasa Mahkemesi kararı,Yönetim Kurulu Üyesi Başvurucunun Şirketin Kamuya Borçlarından Sorumlu Tutulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali hk
Devamı...

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde takdir yetkisi varmıdır?
Devamı...

İlansız pazarlık usulü ihale nedir?
Devamı...

pazarlık usulü İhale nasıl yapılır?
Devamı...

İhale usulü seçiminde idarenin takdir yetkisi
Devamı...

İhale kararlarının hukuki niteliği
Devamı...

ihale kavramı nedir?
Devamı...

ihale süreci
Devamı...

Türkiye’deki güncel ihale duyuruları
Devamı...

Yargıtay, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedelleri olarak yatırılan paraların haczinin mümkün olmadığına hükmetti.
Devamı...

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu ile limited şirket ortakları için süpriz karar
Devamı...

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in 6/3-a-1 maddesine göre Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi’ne konu işin Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alması, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından olması ve uluslararası ihaleye çıkarılmış olmasının düzenlendiği, anılan Tebliğ’in 23. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde "uluslararası ihale"nin niteliğine ilişkin hükümlerin yer aldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, en az bir yabancı firmanın tek başına ya da yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi durumunun uluslararası ihale kapsamında değerlendirildiği, VRHİB başvurusunda bulunan firmaların, başvurularının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, ihale makamından temin edecekleri Ek-4 formunun eklenmesi gerekmektedir
Devamı...

Yükselen kur karşısında dövize endeksli sözleşmelerde yargı yoluna başvurulabilirnirmi?
Devamı...

kiralama ihalelerinde idarelerin keyfi peşkeş çekmelerine KİK in müdahil olma zamanı gelmedimi
Devamı...

TÜRKİYE'DE İHALE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASINA GENEL BAKIŞ
Devamı...

Mahalli İdare Şirketlerine İlişkin Beklenen Usul ve Esaslar
Devamı...

İçişleri Bakanlığı 81 İlin Emniyet Müdürlüğüne 696 sayılı KHK’ya göre feshedilen sözleşme tazminatlarının ödenmesi hakkında yazı gönderdi
Devamı...

Eski Hükümlü Belgesi Alamayan İşçilerin Kadroya Geçişi Hakkında Düzenleme Bekleniyor
Devamı...

Kadroya Geçişi Gerçekleşmeyen İşçiler İşsizlik Ödeneği Alabilir mi
Devamı...

YILLARI SÂRİ İNŞAAT İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMASI KAMU ZARARI
Devamı...

Kurumlar vergisinin sorunları
Devamı...

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ
Devamı...

Bakanlık görüşlerinin ilgili maddelerine işlenmiş haliyle hazırlamış PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
Devamı...

Teras çatı yönetmelikte  yürünebilen çatı terası %30 harici mesela. Merdiven önü sahanlıklar emsale değil ama %30 alana dahildir.
Devamı...

Devreden KDV Nasıl İade Edilecek?
Devamı...

kamu ihale kanunu 10/ e bendi mesleki faaliyetlerinden dolayı Sorgulama işlemleri için isteklilerin yapması gerekenler
Devamı...

İLAVE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İMAR HUKUNA AYKIRILIK
Devamı...

İNŞAAT İŞLERİNDE İLAVE İŞ
Devamı...

Kamu görevinden ayrılanlar sadece, son 2 yıl içerisinde yürüttükleri görevlere ilişkin konularda ayrıldıkları kurumlarına karşı 3 yıl süreyle ihalelere katılamazlar
Devamı...

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası
Devamı...

İhaleye Katılma Yeterliliği Bulunmayan Kişilere Karşı Tehdit ve Cebir
Devamı...

İhaleye Fesat Karıştırma ve Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Devamı...

Cebir Uygulayarak İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Teşebbüs
Devamı...

Tehdit Yoluyla İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
Devamı...

İhaleye Katılma Yeterliliği ve Koşulları Olmayan Şirketin İhaleyi Kazanması
Devamı...

Nitelikli İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Kamu Zararı
Devamı...

İhaleye Fesat Karıştırma, İştirak, Azmettirme
Devamı...

İhaleye Katılma Koşulları Olmayan Şirketin İhaleyi Kazanması
Devamı...

İzale-i Şuyu Satış Memurluğunda İhaleye Fesat Karıştırma
Devamı...

KESİN TEMİNATIN İADESİ
Devamı...

HAKEDİŞTEN KESİNTİ VE MAHSUP
Devamı...