Kesin Kabul Komisyonunun Kurulması Kesin kabul teklif belgesinin hazırlanması
Devamı...

İhale İşinin Yığılma Süresinin Erkene Alınması Özel Şartları
Devamı...

İİK’nın 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanmalıdır. Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen şikayetçi davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
Devamı...

Anonim Şirketlerin Fesih ve Tasfiyesi
Devamı...

İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra Borçlu Hakkında Takip Yapılması
Devamı...

İhaleyi kazanan Firmanın Sözleşme yaptıktan sonra ihale iflas Erteleme alması ile ihale sözleşmesinin uygulanmaya devam edip edilemiyeceği
Devamı...

İflas erteleme sürecinde vergi yükümlülükleri ve sorumluluklar
Devamı...

Şti'nin ortağı oldukları, aynı zamanda A.Ş.'nin yönetim kurulu  üyeleri oldukları, müflis şirketin yöneticileri olan sanıkların şirketin nakit kaynaklarını şirketin borçlarına ödemeleri gerekirken, kendi alacaklarını tahsil yoluna gittikleri, müflis şirket kaynaklarını vadeli mal satışı şeklinde üçüncü kişilere aktardıkları, bu şekilde  Şirketini hileli iflas ettirdikleri
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ ( Talep Eden Şirketin Sunduğu İyileştirme Proiesinin Ciddi ve İnandırıcı Olduğu Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Sonucu Saptanmış Olması Halinde İflasın Ertelenmesi Talebinin Kabul Edileceği )
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ ( Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği )
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ ( İçin Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Bulunması ve Fevkalade Mühletten Yararlanılmamış Olması Gereği )
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ ( Erteleme Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması Mali Durumunun İyileştirilmesi Ümidinin Bulunması Gereği – Erteleme Talebinin Borca Batıklık Bildirimi Anlamında Olduğu )
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİNE DAİR KARARIN YARGITAY’CA BOZULMASI ( İcra Müdürlüğünün Alacaklının Takibin Devamına İlişkin Talebini Reddetmesinin Yerinde Olmadığı )
Devamı...

İcra Takibi İflasın Ertelenmesi Kararından Önce Başlamış Olması Halinde Duracağı – Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı Olup Olmadığının Bilirkişi Vasıtasıyla Tesbiti Gereği )
Devamı...

Anomin Şirketler iflasın ertelemesi talebinde bulunmuşlardır. İflasın ertelenebilmesi için anonim şirketin borca batık durumda olması, mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin bulunması ve fevkalede mühletten faydalanmamış olması gerekir. Bu şartlar erteleme talebinde bulunan her şirketin kendi mali bünyesinde gerçekleşmelidir. Erteleme talebi TTK.’nun 324/2.maddesine göre borca batıklık bildirimi anlamındadır. Bu nedenle mahkeme öncelikle erteleme talep eden şirketin borca batık durumda olup olmadığını tesbit etmeli, borca batık durumda ise mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün bulunup bulunmadığını inceleme
Devamı...

gelir idaresi,Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.
Devamı...

İFLAS ERTELEMEDE ALACAKLILARIN DURUMU
Devamı...

Türk Ticaret Kanununda iflasın ertelenmesine ait kanun maddeleri
Devamı...

İflasın ertelenmesi için Mahkemeye Müracaatta hukuki süreç
Devamı...

İHALE İFLAS ERTELEME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Devamı...

İYİLEŞTİRME PROJESİ
Devamı...

İHALE İFLAS ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ ve ÖZELGELER
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Sermaye Artırımı Konusunda Somut Bilgi ve Belge Sunulmadığı – Sadece Taahhütte Bulunulmasının İyileştirme Projesinin İnandırıcılığı İçin Yeterli Olamayacağı )
Devamı...

İFLASIN AÇILMASI ( İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacaklarının Haciz Yoluyla Takip Edilmesinin Mümkün Olduğu )
Devamı...

İFLASIN AÇILMASI VEYA ERTELENMESİ ( Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatları ve İşçilik Alacakları İİK Md. 206/1. Sırasındaki Alacaklardan Olduğu )
Devamı...

Şirketin İflasını İstemek Mecburiyetine Uymamak – Suçun Oluşup Oluşmadığı/Mahkemece Ticari Defterler ve Bilançolar Getirtilip Bilirkişi İncelemesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ ( Mahkemece Red Kararı Verilebilmesi İçin Şirketin Borca Batık Olmadığının Kesin Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği – Bu Konuda Bir Tereddüt Varsa Tereddüt Giderilecek Şekilde Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Devamı...

İki kez verilen mehile rağmen keşif avansını yatırmayan, şirket defterlerini kayyuma vermekten kaçınan, kayyumların ücretini ödemeyen şirketin iflas erteleme talebinde samimi olduğu kabul edilemez
Devamı...

İFLASIN ERTLELENMESİ İSTEMİ ( İflasın Ertelenmesi İsteminin Reddi Gerektiğinde Bir Diğer İfadeyle Borca Bataklığın Tesbit Edildiği ve İyileştirme Projesinin Uygun Görülmediği Hallerde Mahkemece Şirketin İflasına Karar Verileceği )
Devamı...

şirket iflasın ertelenmesi talebinde bulunduğuna göre öncelikle borca batık durumda olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu durumda düzenlenecek borca batıklık bilançosunun şirketin gerçek mal varlığı değerini yansıtması gerekir. Borca batıklık halinin tespiti için tüm aktiflerin paraya çevirme değerlerinden yani piyasadaki satış sırasında gerçekleşebilecek fiyattan bilançoya geçirilmelidir. Aktif bu şekilde saptandıktan sonra borca batıklık durumu tespit edilmeli, şirket borca batık durumda değilse talep reddedilmelidir
Devamı...

İflasın ertelenmesi talebinde bulunan birden fazla sermaye şirketinin talebi ayrı ayrı değerlendirileceğinden ve erteleme koşullarının talepte bulunan her şirketin kendi mali yapısı içinde gerçekleşip gerçekleşmediği aranacağından davaların birleştirilmesi talebi
Devamı...

iflasın ertelenmesi kararının ipotekli takipler yönünden sonucu düzenlenmiştir. Kural olarak iflasın ertelenmesi kararı ipotekli takipleri durdurmayacak ancak satış işlemi yapılamayacaktır. İflasın ertelenmesinin temel amacı erteleme süresince şirketin aktiflerinin korunması, çalıştırılması, bu şekilde pasiflerin azaltılmasıdır. İİK.nun 179/a maddesinde iflasın ertelenmesini talep eden şirketin malvarlığının korunması için mahkemeye her türlü tedbiri alma yetkisi tanınmıştır. Tedbirlerin erteleme talebinde bulunan şirket yönünden uygulanacağı kabul edildiğinden şirkete göre üçüncü kişi konumunda bulunan kefil veya ipotekli taşınmaz maliklerinin hukuki durumunu etkileyecek şekilde tedbire hükmedilmesi mevcut düzenlemeye aykırıdır.
Devamı...

İflasın ertelenmesi talebinde bulunan lehine müteselsil kefil olanların erteleme kararı sonucu verilen takip yasağından faydalanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından erteleme talebi müteselsil kefiller yönünden geçerli değildir.
Devamı...

İflasın ertelenmesinde alınacak tedbirlerin işletmenin faaliyetini sürdürerek durumunu düzeltmesine engel olmaması gerekir. Ancak bu yön yasal sınırlar içerisinde değerlendirilmelidir. Mahkemece iflasın ertelenmesi kararının yanında hacizlerin ve temliklerin kaldırılmasına, her türlü takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. İİK’nın 179/b maddesine göre erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce yapılmış takipler durur. Takiplerin durması takibin bulunduğu aşamada kalması anlamında olup hacizlerin ve temliklerin kaldırılması anılan yasa hükmüne aykırıdır.
Devamı...

İflasın ertelenebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin bulunması ve fevkalade mühletten yararlanmamış olması gerekir. Bu şartlar erteleme talebinde bulunan anonim şirketler yönünden ayrı ayrı gerçekleşme
Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI
Devamı...

İFLAS ERTELEME KARARININ BOZULMASIYLA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMESİ
Devamı...

İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARININ SONRADAN KALDIRILMASI
Devamı...

iflâs davasında yetkili mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Somut olayda iflâsın ertelenmesi talebinde bulunan şirket tarafından, muamele merkezinin Balıkesir’e taşındığının ticaret siciline kaydedilerek ilan edilmesinden sonra iflâsın ertelenmesi talebinde bulunulmuştur. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek talep ile ilgili bir karar verilmesi gerekirken, ticaret sicili kaydının aksini kanıtlayan delillerde belirtilmeden yetkisizlik kararı verilmesi
Devamı...

HAKKINDA İFLAS ERTELEME KARARI VERİLEN ŞİRKET KAMU İHALELERİNE KATILMASI
Devamı...

DAHA ÖNCE VERİLEN BİR YIL İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ VAKİ TEMYİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMAYA YÖNELİK OLARAK BOZULMASI ÜZERİNE HENÜZ KARAR KESİNLEŞMEDEN, TÜM YASA YOLLARI TÜKETİLİP SONUÇLANDIRILMADAN, YENİDEN İFLASIN ERTELENMESİNİN UZATILMASI TALEBİ
Devamı...

İFLAS ERTELEME KARARININ ETKİSİ OLMADIĞI HAKKINDA
Devamı...

şirketin sermayesinin artırılması, kaynak temini ve üretim olanaklarının yüksek olması nedeniyle borca batık durumdan kurtulmasının mümkün olduğu gerekçesiyle iflaslarının bir yıl süreyle ertelenmesi
Devamı...

İflasın Ertelenmesi ve İhtiyati Tedbir Talebi
Devamı...

İflasın ertelenmesi davasında ihtiyati tedbir kararı verilmiş olup, borçluya karşı hiçbir takip yapılamaz; açılmış takipler de durur, bu durumda tahliyeye yönelik mahkeme kararının da infazı
Devamı...

şirketin borca batık olmadığı, ancak özvarlığını korumadığı açıklanmıştır. Dolayısıyla davacı şirketin borca batıklığı usulünce kesin olarak belirlenmediği gibi, davanın seyri esnasında borca batıklık durumunda bir değişiklik olup olmadığı hususunda da tereddüt olması
Devamı...

Kayyım Atanmasına Dair Karar İle Kayyımın Görevleri Yetkilerinin ve Sınırlarının Derhal İlan Edileceği/Ticaret Siciline Tescili/Bu Eksiklik Tamamlanmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu
Devamı...

İflas erteleme müessesesinin amacı borca batık olan işletmelerin sağlıklı bir şekilde tekrar ticaret hayatının içerisinde yer almasını sağlamaktır. Davacı şirketin borca batık olduğu sabit ise de yukarıda açıklandığı üzere bilirkişi heyeti raporlarında da belirtildiği gibi iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olmadığı gibi uygulanabilirliğinin de bulunmadığı, şirketin mali durumunun giderek daha da bozulduğu, borca batıktan kurtulma olasılığının bulunmadığı yönünde mahkememizde vicdani kanı hasıl olduğundan davacı şirketin iflasın ertelenmesi talebinin reddi ile iflasına karar verilmesi
Devamı...

İflasın Ertelenmesi İstemi – Bilirkişi Raporunda Şirket Aktiflerinin Rayiç Değerlerine Göre Borca Batıklık Miktarı Yeniden Belirlenmediği Gibi Hesap Hareketleri Konusunda Daha Ayrıntılı İnceleme Gerektiği Belirtildiği/Mahkemece Bilirkişi Raporunun Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı Gözetileceği
Devamı...