İhale ilanı ile İdari Şartname düzenlemelerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında yer verdikleri *Onay belgesi sunma zorunluluğu getirilmişken,* tarihli zeyilname ile Teknik Şartname maddesinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde söz konusu *malzemelerine ilişkin olarak daraltılması ve talep edilen onay belgesinin çeşitlendirilmesinin, isteklileri tereddüde düşürebileceği gibi tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine de engel teşkil edeceği hk

Toplantı No2020/036
Gündem No18
Karar Tarihi19.08.2020
Karar No2020/UM.II-1404

BAŞVURU SAHİBİ:

Valf Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/305907 İhale Kayıt Numaralı “Dma Odası Malzemeleri Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 13.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dma Odası Malzemeleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Valf Metalurji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 20.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.07.2020 tarih ve 33447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1172 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale İlanı ile İdari Şartnamede, basınç kırıcı vanalar için “WRAS İçme Suyu Onay Belgesi”nin teklifler kapsamında sunulacağının yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, idarece 01.07.2020 tarihli zeyilname ile Teknik Şartname’nin “Özel İstekler” başlıklı 12’nci maddesinde değişiklik gerçekleştirildiği, değişiklikten önce basınç kırıcı vanaların bütünü için “WRAS İçme Suyu Onay Belgesi” talep ediliyorken, değişiklikten sonra basınç kırıcı vanaların sızdırmazlık elemanları malzemeleri için  “WRAS İçme Suyu Onay Belgesi” talep edildiği, ancak mevzuat hükümleri uyarınca ihalelerde yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemelerin İhale İlanları ile İdari Şartnamelerde yer alabileceği, ayrıca Teknik Şartnamelerde yer verilen düzenlemelerin İlan ve İdari Şartname düzenlemeleriyle uyumlu olması gerektiği, dolayısıyla Teknik Şartname düzenlemelerinde gerçekleştirilen zeyilname ile İhale ilanı ile İdari Şartname’de belirlenen yeterlik kriterlerinin değiştirilemeyeceği,  ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesinde İdari Şartname düzenlemelerinin dikkate alınması ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir…” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “…(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.

(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımı ihalelerinde teknik şartnamenin hazırlanması” başlıklı 55’inci maddesinde “55.1. İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alım konusu mal veya malların teknik kriterlerinin ve özelliklerinin belirtildiği teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamenin hazırlanmasında, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin esas alınması gerekmektedir.

 

55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir…” açıklaması,

 

İhale İlanı’nın “Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4.1’inci maddesinde “Basınç Kırıcı Vanalar için WRAS İçme Suyu Onay Belgesi” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: DMA Odası Malzemeleri Alım İşi

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

13 kalem ve muhtelif miktarda DMA odası malzemeleri alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Aksaray Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Deposu…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/305907

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Zincirli Mah. 44. Cadde No: 55 68100/AKSARAY

ç) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Zincirli Mah. 44. Cadde No: 55 68100/AKSARAY

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 13.07.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İhale Komisyon Odası (Aksaray Belediyesi Meclis Salonu)…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.3.2. Basınç Kırıcı Vanalar için WRAS İçme Suyu Onay Belgesi.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Özel İstekler” başlıklı 12’nci maddesinde “BKV, 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS İçme Suyu Onayına sahip olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte belgelerini sunacaktır.” düzenlemesi,

 

02.07.2020 tarihli zeyilname sonrasında yayımlanan Teknik Şartname’nin “Özel İstekler” başlıklı 12’nci maddesinde “BKV sızdırmazlık elemanları malzemelerine ait, 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS veya NSF/ANSI 61 İçme Suyu Onayı olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte belgelerini sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “DMA Odası Malzemeleri Alım İşi” olduğu, 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 4 istekli olabilecek tarafından EKAP’tan ihale dokümanının indirildiği, 2 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, ihalede Teksu Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Valf Metalurji San. ve Ticaret A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 24’üncü maddesinde, yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilanlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu, anılan Kanun’un 27’nci maddesinde ise isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartnamelerde belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde, Teknik Şartnamede yapılacak düzenlemelerin, idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

22.06.2020 tarihinde yayınlanan ihale ilanının 4.3.4.1’inci maddesi ile EKAP’ta yayınlanan İdari Şartname’nin 7.5.3.2’nci maddesinde “Basınç Kırıcı Vanalar için WRAS İçme Suyu Onay Belgesi…” düzenlemesi,

 

22.06.2020 tarihinde EKAP’ta yayınlanan Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde “BKV, 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS İçme Suyu Onayına sahip olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte belgelerini sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece 02.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen zeyilname ile 22.06.2020 tarihinde EKAP’ta yayınlanan Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde değişiklik gerçekleştirildiği ve ilgili maddenin “BKV sızdırmazlık elemanları malzemelerine ait, 98/83/EC İçme Suyu Direktifi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliği Yönetmeliği ve İçme Sularının Kalitesi Yönetmeliğine uygun olarak WRAS veya NSF/ANSI 61 İçme Suyu Onayı olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte belgelerini sunacaktır.” şeklinde tadil edildiği ancak ihale ilanı ile İdari Şartname düzenlemelerinde itirazen şikayete konu hususa ilişkin herhangi bir değişiklik gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

 

22.06.2020 tarihinde EKAP’ta yayınlanan Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yer verilen düzenleme incelendiğinde, isteklilerin ihaleye teklif edeceği basınç kırıcı vanaların bütününün WRAS İçme Suyu Onayına sahip olması ve onay belgesinin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmekteyken, 02.07.2020 tarihli zeyilname sonrasında yayımlanan Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde yer verilen düzenlemede, basınç kırıcı vanaların sızdırmazlık elemanları malzemelerinin WRAS veya NSF/ANSI 61 İçme Suyu Onayına sahip olması ve onay belgesinin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

02.07.2020 tarihli zeyilname ile Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde basınç kırıcı vanaların sahip olması istenilen içme suyu onay belgesinin kapsamının daraltıldığı ve istekliler tarafından sunulması talep edilen onay belgesinin çeşitlendirildiği tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan İhale ilanı ile İdari Şartname düzenlemelerinde, isteklilerin teklifleri kapsamında yer verdikleri basınç kırıcı vanaların bütünü için WRAS İçme Suyu Onay belgesi sunma zorunluluğu getirilmişken, 02.07.2020 tarihli zeyilname ile Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde söz konusu şartın basınç kırıcı vanaların sızdırmazlık elemanları malzemelerine ilişkin olarak daraltılması ve talep edilen onay belgesinin çeşitlendirilmesinin, isteklileri tereddüde düşürebileceği gibi tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine de engel teşkil edeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi hükmü uyarınca, Teknik Şartnamede yapılacak düzenlemelerin, idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Mevcut ihale ilanı ile ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, istekliler tarafından sunulan tekliflerin, yeterlik değerlendirmesinin eşit şartlarda gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz