Zeyilname ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin ihaleye dokümanının hatalı olduğu yönündeki iddiasını içeren başvurusunu ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih de yapması

Toplantı No2020/039
Gündem No7
Karar Tarihi09.09.2020
Karar No2020/UH.I-1482

BAŞVURU SAHİBİ:

Hakkı Kömürcü- Mesut Ay- Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/253776 İhale Kayıt Numaralı “Gli Müd, Çli Müd ve Ilgın, Keles, Dodurga Kontrol Müdürlükleri Araç Kiralama Hizmeti Alımları” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından 29.06.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gli Müd, Çli Müd ve Ilgın, Keles, Dodurga Kontrol Müdürlükleri Araç Kiralama Hizmeti Alımları” ihalesine ilişkin olarak Hakkı Kömürcü- Mesut Ay- Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti.nin 29.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1259 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalede teklif vermiş oldukları kısımlarda, ilgili kısımların üzerinde bırakıldığı isteklilerin tekliflerin yaklaşık maliyet tutarına göre çok düşük olmasına rağmen, araştırma ve inceleme yapılmaksızın ihalenin neticelendirildiği, örneğin ihalenin V. kısmındaki en avantajlı teklif sahibinin teklif tutarının yaklaşık maliyet tutarının 1/3’ü oranında olmasına rağmen aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin neticelendirildiği,   

 

2) İhalenin I. kısmında iş deneyim tutarı yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklinin, ihalenin IV, V, VI ve VII. kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ancak İdari Şartname’nin ilgili maddesinde iş deneyim belgesinin her kısım için ayrı ayrı değerlendirileceğinin ifade edilmediği,  

 

3) Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda işe başlama tarihinin 01.07.2020 olarak belirlendiği ancak belirtilen tarihin geçmiş olduğu bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

4) Birim fiyat teklif cetvelinin ihalenin IV kısmına ilişkin bölümünde, yasal izin kullanan şoför yerine yapılacak çalışma için bir satır açılmasına rağmen ihalenin kendilerinin teklif verdiği I, II ve III. kısımları için aynı satırın açılmamasının iş kısımları arasında eşitsizliğe yol açtığı,

 

5) İhalenin III. kısmında, Teknik Şartname’nin 2. maddesinde teleskopik platformlu kamyonetin çalışma süresinin 316 gün olacağı öngörülmesine rağmen birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 12 aylık fiyat teklifinin istendiği, bu hususun çelişkiye neden olduğu,

 

6) İlgili mevzuat hükümlerinde ihalelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ifade edilmesine rağmen idarenin ilgili iş kalemine ilişkin olarak ihaleye katılacak isteklilerden teklifleri ile birlikte marka bildirimi yapılmasının istendiği, bu hususun açıkça mevzuata aykırılık oluşturduğu,

 

7) İhalenin III. kısmında, Teknik Şartname’nin İçme Suyu Kamyonu iş kalemine ilişkin olarak günlük 2 vardiya çalışılacağı belirtilmesine rağmen aynı düzenlemede gerektiğinde yaz aylarında günde 3 vardiya çalışılacağının belirtildiği, bu durumda ne kadar sürede 2 vardiya, ne kadar sürede 3 vardiya çalışılacağına ilişkin belirsizlik olduğu, bu hususun tekliflerin hazırlanması sürecinde çelişkiye neden olduğu,

 

8) İhalenin III. kısmında, Teknik Şartname’nin GLİ-Koruma Güvenlik Grup Şefliği iş kalemine ilişkin olarak 3 vardiya ve haftada 7 gün çalışma yapılacağının belirtildiği ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bu çalışmanın tek işçi ile yapılamayacağı, ilave personel ihtiyacı olduğu bununla birlikte idare tarafından bu hususa ilişkin bir düzenleme yapılmadığı,

 

9) İhalenin II. kısmında, Teknik Şartname’de personel taşıma araçları için yetki belgesi olarak K1 ve/veya K1* yetki belgelerinin istendiği ancak söz konusu belgelerin bu araçlar için istenmesinin Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu,

 

10) İhalenin II. kısmında, Teknik Şartname’de belirtilen iki adet otobüsün 3 vardiya ve haftada 7 gün çalışacağının belirtildiği ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bu çalışmanın tek işçi ile yapılamayacağı, ilave personel ihtiyacı olduğu bununla birlikte idare tarafından bu hususa ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, bu durumun ise tekliflerin hazırlanması sürecinde çelişkiye neden olduğu,    

 

11) İhalenin II. kısmında, Teknik Şartname’de belirtilen iki adet otobüsün günlük olarak ortalama 25 km yol yapacağının belirtildiği, bu durumda iki otobüsün yıllık 18.000 km yol yapmasının beklendiği ancak anılan iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde toplam 9.125 km yol yapılacağı öngörülerek teklif alındığı, Teknik Şartname ile birim fiyat teklif cetveli arasında uyumsuzluk olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” teklifler başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihalenin I, II, III, V, VI ve VII kısımlarına teklif vermiş olduğu görülmüştür. İhale dokümanı düzenlemeleri gereğince, ihalede sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

29.06.2020 tarihinde yapılan ihalenin GLİ Müdürlüğü 4×2 Vasıflı Pikap ve 4×4 Arazi Taşıtı Pikap Kiralama Hizmetine ilişkin I. kısmına 12 isteklinin katıldığı, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 5.948.909,10 TL ve sınır değerin 4.703.329,62 TL olarak belirlendiği, bu kısımda sınır değerin altında teklif sunan yalnızca bir isteklinin olduğu, söz konusu isteklinin teklifinin, sunulan iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı dolayısıyla ihalenin I. kısmında sınır değerin altında teklif sunan geçerli bir teklif bulunmadığı bu sebeple de aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

    

İhalenin GLİ Müdürlüğü Personel Taşıma Aracı Kiralama Hizmetine ilişkin II. kısmına 4 isteklinin katıldığı, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 2.852.049,34 TL ve sınır değerin 2.334.933,16 TL olarak belirlendiği, bu kısımda sınır değerin altında teklif sunan isteklinin bulunmadığı dolayısıyla ihalenin II. kısmında sınır değerin altında teklif sunan istekli olmaması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin GLİ Kamyon Kamyonet Kiralama Hizmetine ilişkin III. kısmına 9 isteklinin katıldığı, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 2.208.514,93 TL ve sınır değerin 1.801.105,68 TL olarak belirlendiği, bu kısımda sınır değerin altında teklif sunan isteklinin bulunmadığı dolayısıyla ihalenin III. kısmında sınır değerin altında teklif sunan istekli olmaması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin Dodurga Kontrol Müd. Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetine ilişkin V. kısmına 12 isteklinin katıldığı, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 89.653,53 TL ve sınır değerin 71.926,48 TL olarak belirlendiği, bu kısımda sınır değerin altında teklif sunan yalnızca Flora Sosyal ve Destek Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. olduğu, söz konusu isteklinin idare tarafından 06.07.2020 tarih ve 3072895 sayılı yazı ile ihalenin V. kısmına ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, isteklinin 07.07.2020 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasına idareye sunduğu, teklif açıklamasında teklif tutarına ilişkin fiyat analizleri ve açıklayıcı diğer bilgi ve belgelere yer verildiği, sunulan teklif açıklamasının idare tarafından uygun görüldüğü ve ihalenin V. kısmının anılan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin Ilgın Kontrol Müdürlüğü Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetine ilişkin VI. Kısmına 14 isteklinin katıldığı, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 50.036,96 TL ve sınır değerin 39.717,01 TL olarak belirlendiği, bu kısımda sınır değerin altında teklif sunan isteklinin bulunmadığı dolayısıyla ihalenin VI. kısmında sınır değerin altında teklif sunan istekli olmaması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalenin Keles kontrol Müdürlüğü Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmetine ilişkin VII. Kısmına 14 isteklinin katıldığı, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 46.187,30 TL ve sınır değerin 37.090,84 TL olarak belirlendiği, bu kısımda sınır değerin altında teklif sunan isteklinin bulunmadığı dolayısıyla ihalenin VII. kısmında sınır değerin altında teklif sunan istekli olmaması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; başvuru sahibinin ihalenin I, II, III, V, VI ve VII’ncı kısımlarına teklif vermiş olduğu, söz konusu kısımlardan sadece I ve V’inci kısımlarında sınır değerin altında teklif sunan birer istekli bulunduğu, I. kısımdaki isteklinin iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu sebeple anılan kısımda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek kalmadığı, V. kısımdaki isteklinin ise 06.07.2020 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklinin 07.07.2020 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu, sunulan teklif açıklamasının idare tarafından uygun bulunduğu ve ihalenin neticelendirildiği, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.           

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “… (10) İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

 

Başvuru sahibi tarafından idareye verilen 17.06.2020, 25.06.2020, 01.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli şikayet başvurularında, itirazen şikayet başvurusunda yer alan 2’nci iddiaya yer verilmediği, idarenin yapılan şikayet başvurularına cevap vermemesi nedeniyle anılan iddianın idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar arasında yer almasının da mümkün olmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda yer verilen 8’inci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca söz konusu iddianın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Öte yandan, incelemeye konu ihalede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.4’üncü maddesi gereğince, başvuru sahibinin iddiasının aksine, isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin, teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği, ihalenin I. kısmında başvuru sahibinin iddiasına konu isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin tutarının ilgili yeterlik kriterini karşılayamadığı, bununla birlikte söz konusu isteklinin teklif vermiş olduğu ihalenin diğer kısımlarında IV, V, VI ve VII kısımlarında sunulan iş deneyim belgesinin tutarının ilgili yeterlik kriterini karşıladığı anlaşıldığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 80’inci maddesinde “80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin 10.2. maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde,  9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” açıklaması,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.07.2020; işi bitirme tarihi 30.06.2021” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi iddiasına konu işin süresine ilişkin olarak, ihale dokümanına göre işin süresinin 12 ay olduğu, işe 01.07.2020 tarihinde başlanacağı ve işi bitirme tarihinin 30.06.2021 olduğu görülmektedir. İhale konusu hizmet zamana bağlı nitelikteki edim içeren bir hizmet olup, bu tür hizmet alımlarında ihale süresinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinde işe başlanamasa da, işin bitim tarihinin değiştirilemeyeceği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 80’inci maddesi doğrultusunda, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesin olarak belirtildiği ihalelerde, ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklama çerçevesinde, işe başlama tarihinin geçirilmiş olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin bir gereklilik olmadığı, idare tarafından fiilen kalan süre dikkate alınarak işlem tesis edilebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 55’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

 (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.”  hükmü yer almaktadır.

 

– Başvuru sahibinin, birim fiyat teklif cetvelinin ihalenin IV kısmına ilişkin bölümünde, yasal izin kullanan şoför yerine yapılacak çalışma için bir satır açılmasına rağmen ihalede kendilerinin teklif verdiği I, II ve III. kısımları için aynı satırın açılmamasının iş kısımları arasında eşitsizliğe yol açtığı şeklindeki 4’üncü iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 25.06.2020, 01.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli başvurularında öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin idareye söz konusu iddiasını içeren ilk başvurusunu ihale dokümanının indirilmesini takip eden 10’uncu günden daha sonraki bir tarih olan 25.06.2020 tarihinde yaptığı tespit edilmiştir.

 

– Başvuru sahibinin, ihalenin III. kısmında, Teknik Şartname’nin 2. maddesinde teleskopik platformlu kamyonetin çalışma süresinin 316 gün olacağı öngörülmesine rağmen birim fiyat teklif cetvelinde aynı araç için 12 aylık fiyat teklifinin istendiği, bu hususun çelişkiye neden olduğu şeklindeki 5’inci iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 25.06.2020, 01.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli başvurularında öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin ihale dokümanının hatalı olduğu yönündeki iddiasını içeren ilk başvurusunu ihale dokümanının indirilmesini takip eden 10’uncu günden daha sonraki bir tarih olan 25.06.2020 tarihinde yaptığı görülmüştür.

 

– Başvuru sahibinin, ilgili mevzuat hükümlerinde ihalelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ifade edilmesine rağmen idarenin ilgili iş kalemine ilişkin olarak ihaleye katılacak isteklilerden teklifleri ile birlikte marka bildirimi yapılmasının istendiği, bu hususun açıkça mevzuata aykırılık oluşturduğu şeklindeki 6’ncı iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 01.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli başvurularında öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin idareye söz konusu iddiasına içeren ilk başvurusunu ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olan 01.07.2020 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

– Başvuru sahibinin, ihalenin III. kısmında, Teknik Şartname’nin İçme Suyu Kamyonu iş kalemine ilişkin olarak günlük 2 vardiya çalışılacağı belirtilmesine rağmen aynı düzenlemede gerektiğinde yaz aylarında günde 3 vardiya çalışılacağının belirtildiği, bu durumda ne kadar sürede 2 vardiya, ne kadar sürede 3 vardiya çalışılacağına ilişkin belirsizlik olduğu, bu hususun tekliflerin hazırlanması sürecinde çelişkiye neden olduğu şeklindeki 7’nci iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 01.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli başvurularında öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin ihaleye dokümanının hatalı olduğu yönündeki iddiasını içeren ilk başvurusunu ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olan 01.07.2020 tarihinde yaptığı görülmüştür.

 

– Başvuru sahibinin, ihalenin III. kısmında, Teknik Şartname’nin GLİ-Koruma Güvenlik Grup Şefliği iş kalemine ilişkin olarak 3 vardiya ve haftada 7 gün çalışma yapılacağının belirtildiği ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bu çalışmanın tek işçi ile yapılamayacağı, ilave personel ihtiyacı olduğu bununla birlikte idare tarafından bu hususa ilişkin bir düzenleme yapılmadığı şeklindeki 8’inci iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 01.07.2020 ve 29.07.2020 tarihli başvurularında öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin idareye söz konusu iddiasına içeren ilk başvurusunu idareye ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olan 01.07.2020 tarihinde yaptığı anlaşılmıştır.

 

– Başvuru sahibinin, ihalenin II. kısmında, Teknik Şartname’de personel taşıma araçları için yetki belgesi olarak K1 ve/veya K1* yetki belgelerinin istendiği ancak söz konusu belgelerin bu araçlar için istenmesinin Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu şeklindeki 9’uncu iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 01.07.2020 tarihli başvurusunda öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin idareye söz konusu iddiasına içeren başvuruyu idareye ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olan 01.07.2020 tarihinde yaptığı anlaşılmıştır.

 

– Başvuru sahibinin, ihalenin II. kısmında, Teknik Şartname’de belirtilen iki adet otobüsün 3 vardiya ve haftada 7 gün çalışacağının belirtildiği ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bu çalışmanın tek işçi ile yapılamayacağı, ilave personel ihtiyacı olduğu bununla birlikte idare tarafından bu hususa ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, bu durumun ise tekliflerin hazırlanması sürecinde çelişkiye neden olduğu şeklindeki 10’uncu iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 01.07.2020 tarihli başvurusunda öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin ihaleye dokümanının hatalı olduğu yönündeki iddiasını içeren başvurusunu ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olan 01.07.2020 tarihinde yaptığı görülmüştür.

 

– Başvuru sahibinin, ihalenin II. kısmında, Teknik Şartname’de belirtilen iki adet otobüsün günlük olarak ortalama 25 km yol yapacağının belirtildiği, bu durumda iki otobüsün yıllık 18.000 km yol yapmasının beklendiği ancak anılan iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde toplam 9.125 km yol yapılacağı öngörülerek teklif alındığı, Teknik Şartname ile birim fiyat teklif cetveli arasında uyumsuzluk olduğu şeklindeki 11’inci iddiasına ilişkin olarak, başvuru sahibinin söz konusu iddiayı idareye yaptığı 01.07.2020 tarihli başvurusunda öne sürdüğü ancak belirtilen iddianın ihale dokümanındaki bir düzenlemeye yönelik olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 10.06.2020 tarihinde indirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, ihale dokümanına yönelik iddialara ilişkin olarak idareye yapılacak şikayet başvurusunun ihale dokümanının indirildiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her durumda ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar yapılması gerektiği ancak isteklinin ihaleye dokümanının hatalı olduğu yönündeki iddiasını içeren başvurusunu ihale dokümanının indirilmesine takip eden 10’uncu günden ve ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olan 01.07.2020 tarihinde yaptığı görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, başvuru sahibinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci iddialarına ilişkin olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme neticesinde, anılan iddiaların süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz