ihale imalatlarındaki tarifin son derece net olduğunu ödeme esasları bölümünde ise “uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo üzerinden yapılacağından söz edildiğini,yani askıya alınan kabloların toplam boyundan ödenmesine yönelik herhangi bir not olmadığını, işin tarifinde de söz edildiği üzere bir veya birden fazla kablonun olduğu gibi askıya alınmasından askıya alınan kablo boyunun tek kablo boyu ifadesi olduğu anlaşıldığını ve “uygulama projesinden ölçülecek metre cinsinden askıya alınan kablo uzunluğu üzerinden yapılacaktır” şeklinde olması gerektiğini, ifadelerden de bunun anlaşıldığını ve söz konusu poz tarifinde “tek” kelimesinin sehven yer almadığını belirterek Özel A.11 poz nolu O.G Enerji hatlarının askıya alınması imalatlarındaki İdarece yapılan ödemenin, yapılan uygulamaya göre ölçülecek metre cinsinden askıya alınan tek kablo uzunluğu üzerinden alınmasının doğru bir uygulama olacağı, görüşünde olduklarını belirtmiştir. Çeşitli kesit ve adetlerdeki Orta Gerilim enerji kabloların askıya alınması ile ilgili olarak yapım sırasında tutulan ataşmanlarda kablo adetleri, kablo kesitleri, kablo cinsleri, gergi teli uzunlukları ve askı boyları verilmiş olup askıya alınan kabloların grup olarak uzunluğunun yaklaşık olarak 300 mt civarında olduğu, yükleniciye ait birim fiyat teklif cetvelinin 11. sırasında yer alan Özel A.11 pozunda; söz konusu O.G. Enerji hatlarının grup halinde askıya alınması için 300 metre uzunluk tespit edilmiş ve analizi yapılarak teklif fiyatının oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Teklif Birim fiyatta, inşaat alanında bulunan başka bir güzergaha deplasmanı mümkün olmayan, toprak zemine döşenmiş ve çalışmakta olan bir veya birden fazla kablonun güvenli bir şekilde askıya alınacağı tarif edilmekte ve teklif ekindeki miktar ile ataşmandaki askı boyu toplam miktarı bu tarifi doğrulamaktadır.
Devamı...

ihalede yüklenici firmanın işi zamanında bitirmemesi nedeniyle sözleşmenin fesih edildiği ihaleye göre işin bitim tarihi olan * tarihi ile işin fesih tarihi olan, * tarihi arasında geçen süreye ait gecikme cezasının kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü
Devamı...

ihalede Yeni birim fiyat tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin veya birim fiyatların İnşaat Maliyeti Endeksleri esas alınmak suretiyle güncellenerek kullanılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin diğer yıla aktarılması
Devamı...

idarenin hazırladıkları ihale yaklaşık maliyeti değişen piyasa koşullarına bağlı olarak ilk ilan tarihine kadar güncellemeye gitmedikleri bu  durumun zaman zaman aşırı düşük teklif sorgulamasında sorun yaşattığı hk (Yüksek fen kurulu K)
Devamı...

Yükleniciye teslim edilen ihale uygulama projelerinin hiçbir tereddüde ve izaha muhtaç olmaksızın uygulanabilir mahiyette olması gerektiği bahse konu projelerin mevzuatın belirlediği usulde hazırlanmadığının anlaşıldığı, mevzuat doğrultusunda hazırlanmayan projeler ile ihale edilen işin sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek teknik ve hukuki sorumluluğun da idaresinde olduğu, diğer taraftan istekli konumunda her hangi bir açıklayıcı bilgi talebinde bulunmayan yüklenicinin ihale dokümanında yapılması istenilen işleri hangi kriterleri dikkate alarak teklife yansıttığının kurulumuzca bilinemeyeceği, tereddüde konu edilen ve uygulama projelerinde her türlü ayrıntısı ve bütün unsurlar ile açık ve net olarak gösterilmeyen, iş ve işlemlerin/imalatının yapılmasının veya yaptırılmasının istenilmesiyle yaşanacak anlaşmazlıkların çözümü sırasında, Kanunun belirttiği şekilde uygulama projesi olarak düzenlenmeyen proje esas alınarak Kurulumuzca her türlü şüphe ve tereddütten uzak mahiyette bir görüş oluşturulmasının mümkün olmadığı (Fen Kurulu K)
Devamı...

ihalede sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olamayacağı hk karar
Devamı...

yüklenicinin ihale dokümanında yapılması istenilen işleri hangi kriterleri dikkate alarak teklifine yansıttığının kurulumuzca bilinemeyeceği tereddüte konu edilen ve uygulama projelerinde her türlü ayrıntısı ve bütün unsurları ile açık ve net olarak gösterilmeyen, iş ve işlemlerin/imalatlann yapılmasının veya yaptırılmasının istenilmesiyle yaşanacak anlaşmazlıkların çözümü sırasında, Kanunun belirttiği şekilde uygulama projesi olarak düzenlenmeyen proje esas alınarak Kurulumuzca her türlü şüphe ve tereddütten uzak mahiyette bir görüş oluşturulmasının mümkün olmadığı, Yapılan değerlendirmelerin istişari mahiyette olduğu ve sözleşme hükümlerinin uygulanması hususundaki görev yetki ve sorumluluğun idarede olduğu hk karar
Devamı...

İhale konusu işte mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için maddede belirtilen esaslara göre fiyat farkı hesaplanması gerektiği hk (Y.Fen kurulu k)
Devamı...

İhale Uygulama projesinde verilen proje ve detaylarında eksiklik olması halinde bunların bedelsiz olarak yaptırılmasına ilişkin 
Devamı...

ihale proje ve mahal listesinde yer almayan ancak ilerleme yüzdeleri ile birim fiyat tarif listesinde yer alan iş kalemi bedelinin, sözleşme bedelinden kesilemeyeceği hk
Devamı...

ihalede Zemin kat kotu ile mevcut saha kotu arasında ortalama 1.80 metre fark olduğu ihaleye esas projelerde dolgu imalatının bulunmadığı ve ek ücret talebi
Devamı...

ihale Uygulama projesinde bulunmayan ancak Mahal listesinde ve pursantaj cetvelinde yer alan iş kaleminin ödenmesiyle ilgili anlaşmazlık hk
Devamı...

ihalede İdarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için belirtilen esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebileceği hk
Devamı...

Yüksek Fen Kurulu kararında uygulama projesinde yer alan çelişkinin ihale öncesinde zeyilname düzenlenerek giderildiği zeyilname maddesi uyarınca öncelikli olduğu ve * imalatının yapılması gerektiği belirtildiği İdarece *imalatları için yeni birim fiyat belirlenerek uygulama projesindeki miktarın * yeni birim fiyatıyla çarpımı ile fiilen yapılan miktarın laminat parke yer kaplaması yeni birim fiyatıyla çarpımı arasındaki fark mukayeseli keşifte kesintiye konu edildiği *tarihli ve mukayeseye esas hakediş ile mukayeseli keşif ve bahsedilen kesinti gerçekleştirildiği mukayeseli keşif icmali müvekkil şirket tarafından ihtirazı kayıt ile imzalandığı yapılan bu kesintinin hukuka ve sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek kesintiye konu alacak ve bu alacağın süresinde ödenmemesi hk yargı kararı
Devamı...

ihale Proje, mahal listesi ve teknik şartnamelerde ya da bunlardan herhangi birisi içinde yer alan bir imalat teklif fiyata dahil kabul edilir Bunlardan birisinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılması mümkün de­ğildir “Pursantaj” işin ilerleme yüzdesine göre hak ediş düzenlenmesini öngören bir cetvel olup bu cetvelde yer almayan imalatlar için ayrıca bedel talebinde bulunamayacağı hk
Devamı...

Yüksek Fen Kurulu Kararı Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen kaplama imalatının götürü bedel kapsamında yapılması gerekir
Devamı...

mevcut sözleşmenin feshi ve tasfiyesi durumunda yapılacak uygulamaların belirsizliğinden dolayı 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yeni ve önemli bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, çözüme yardımcı olmak üzere konuya açıklık getirilmesi ve sözleşmenin feshi ve tasfiyesi aşamasında yapımı tamamlanan imalat bedellerinin tespiti
Devamı...

4735 sayılı Kanunun 19–20–21 maddelerine göre sözleşmenin fesih edilmesi halinde, kesin teminat güncellenerek gelir kaydedilir. Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26. madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir
Devamı...

Geçici Kabule Engel Olmayan Kusur ve Eksiklikler hk Fen kurulu kararı
Devamı...

Gecikme Cezasına Giren İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması hk fen kurul görüşü
Devamı...

anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan … depolar, İdari Binalar ve Atölyelerin Yaptırılması” işinde, yüklenici sözleşmenin *maddesinde ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesildiği, kesilen cezaya yüklenicinin itiraz ettiği ve kesintinin iade edilmesini istediği belirtilerek, konu ile ilgili görüşümüzün
Devamı...

 TS standardındaki hükümlere uygun olarak projelendirilmiş mevcut binalarda bulunan plandaki ve düşeydeki yapısal düzensizliklerden bir kısmının anılan yönetmelikte yer almadığı halde, aynı yönetmeliklerin revize edilmiş yeni şeklinde yapısal kusur olarak değerlendirildiğinden bahisle, eski yönetmeliklerde yer almayan bu yeni hüküm ve yapılması gerekli tahkik ve kontrollerden dolayı inşa edilmiş mevcut binaların mimar ve mühendislerine kusur izafe edilip edilmeyeceği hususu
Devamı...

İdarenizce yaptırılmakta olan… İnşaatlarının kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin idareniz bünyesinde istihdam edilmekte olan teknik elemanlar vasıtasıyla yapılması, hizmetin süreci içersinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik elemanların ise, hizmet alımı yöntemiyle part time çalıştırılarak sağlanmasının düşünüldüğü belirtilerek, söz konusu, kontrollük ve müşavirlik hizmetinin yukarıdaki biçimde yaptırılarak, mevcut teknik elemanlarca hak edişe bağlanmasının mümkün olup, olmadığı hususu
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca “anahtar teslimi götürü bedel” esasıyla ihale edilen işlerde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22.nci maddesine uygun olarak iş artışı meydana gelmesi durumunda, 23. maddede de bir hüküm olmadığı ileri sürülerek, bu artışa karşılık gelen imalatların bedellerinin nasıl belirleneceği
Devamı...

müteahhidin Uhdesinde bulunan * işinin ihalesi hazırlık aşamasında… Saatlik akaryakıt sarfiyatı ile… Araçların… Müdürlüğü birim fiyat rayiçleri kullanılarak muhammen bedel tespiti yapıldığı, ayrıca, bahse konu… Müdürlüğün* yılı fiyatları baz alınarak ihaleye çıkılmış ve şartnamesinde de “uygulama yılı fiyat farkı verilmeyecektir” denildiği, buna mukabil müteahhit akaryakıt istasyonlarında o tarihlerde… TL/Lt Akaryakıt fiyatı bulunmasına rağmen… TL/kg. üzerinden işlem yapıldığını ileri sürmesiyle anlaşmazlığa düşüldüğünden bahisle, uygulama hakkında Bakanlığımızın görüşü istenilmiştir
Devamı...

İnşaat İşinde… Salonuna yapılan uzay çatı fiyatının sözleşmesinde analiz fiyat olarak yer aldığı, *tarih ve 11 no’lu hak edişinde işin ihalesinden sonraki yıl birim fiyatlarında yer alan *poz no’lu fiyat üzerinden ödeme yapıldığı, hak edişin itiraz kaydı ile kabul edildiğini, *yılı birim fiyatlarıyla hazırlanmış l. keşifte uzay çatı imalatının analizli fiyat bedelinin alındığını, müteahhidin sözleşme esaslarına göre bu imalat bedelinin analizli fiyat ile kendisine ödenmesi gerektiği halde ödenmediğinden mağduriyetine sebep olduğu
Devamı...

Bünyesinde yapımı devam eden …-TL keşif bedelli… İnşaatı işinde imalatı düşünülen “Laminat kaplı kapılar” için yeni fiyatın hazırlanmasında Bakanlığımız Birim Fiyatları rayiçlerinde bulunmayan malzemelerin fatura fiyatı, işçilik bedelleri ve diğer malzemeler için… Müdürlüğü Birim Fiyatı pozu olan… pozundan yararlanıldığı, ancak müteahhit firmanın kapı fiyatlarının ….. Birim Fiyatlarındaki… pozundan ödenmesini talep ettiğini belirterek, bu konudaki görüş
Devamı...

arsaların kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin yapım ihalelerinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Geçici Teminat” başlığını taşıyan 25.maddesinde belirlenen % 3’lük geçici teminatın (inşaat maliyeti+arsa bedeli) toplamı üzerinden alınması çoğu zaman yüksek meblağlara ulaştığından alınacak geçici teminatın, işin üzerinde yapılacağı arsanın rayiç bedeli üzerinden alınıp alınmayacağı hususuna ilişkin uygulamaya esas teşkil edecek görüş
Devamı...

İhale tenzilatı ile Müteahhit… Taahhüde bağlandığı, inşaat kapsamında yer alan ve… Tarafından “Azami fiyat tespiti ve firma seçimi tutanağı” hazırlanan… Pembe granit imalatı için tespit edilen birim fiyatların, müteahhit tarafından itiraz kaydı ile imzalandığı ifade edilerek, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin (B.İ.G.Ş.) 20. maddesi gereğince anlaşmazlığa konu olan fiyatların Bayındırlık Kurulu’nca belirlenmesi talep edilmiş, ilgi (b) yazımızla sözleşme hükümleri çerçevesinde özel imalat birim fiyat tespit tutanağının oluşturulmadığı, dolayısıyla da fiyat anlaşmazlığının henüz vuku bulmadığı, sözleşme ve B.İ.G.Ş. hükümlerine uygun, özel imalat birim fiyat tespit tutanağı oluşturulduktan sonra, müteahhit ile uyuşulamaması halinde istenildiği takdirde konunun Bayındırlık Kurulu gündemine alınabileceği
Devamı...

İmalat sırasında idarece uygun görülen hangi malzeme kullanılmış ise o malzemenin miktarı ve bedelinin değerlendirmeye alınması gerekir. Bu sebeple B.İ.G.Ş.’nin 20 inci maddesi uyarınca yeni fiyatın düzenlenmesi gerektiği
Devamı...

Satın alınan ve beton pompasıyla basılan (Hazır beton) (BS…) betonları * tarihinden önce ihale edilen işlerde (Birim fiyat tarifinin içinde işyerine kadar nakli,……ifadesi mevcut olduğundan) nakliye bedeli ödenemeyeceği, *tarihinden geçerli olmak üzere birim fiyat tarifinin revize edilerek içinden işyerine kadar nakli ifadesinin çıkarılmış olması sebebiyle *tarihinden sonra ihale edilen işlerde nakliye bedelinin taşıma şartnamesi ve birim fiyat tarifindeki esaslara göre ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca bir katsayı ile çarpılmasına gerek yoktur.
Devamı...

pozundaki iş için açılan deliğin derinliği nazara alınıp cm/derinlik başına birim fiyatın tahakkuk edip etmeyeceğinin iş bu hesapta “delik sayısı x derinlik cm x birim fiyat” formülünün uygulanıp uygulanmayacağı
Devamı...

Beton Saha Yenilenmesi ve Çevre Düzeni İşi’nde… İle… Pozlarının bedellerinin birlikte ödenmesi eleştirilerek PVC döşeme kaplamasının sökümü için… poz no.lu imalat bedelinin ödenmesinin mümkün olmadığı ifade edilmekte, buna idarenin itiraz ettiği belirtilerek bu hususta görüş
Devamı...

Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli diğer özellikler *’ün aynı Ölçü: % montajlı birim fiyatı % 25 dir”. Yaptırdığınız bu imalata * pozuna göre ödeme yapıp yapamayacağınızın ve bu tesisat galerilerinizde yapılan boru imalatlarının bina içi imalatı sayılıp sayılamayacağı
Devamı...

sözleşmenin 22.1.2. maddesinde belirtilen uygulama yılı rayiçleri olarak *uygulama yılı fiyatlarının tespitinde olduğu gibi piyasadan alınan özel rayiç mi yoksa *yılından itibaren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat listelerinde yer alan ilgili rayicin mi veya her iki rayiç karşılaştırılıp idare menfaatine uygun olan rayiç mi kullanılacağı konusunun Bayındırlık Kurulu tarafından incelenerek uygulamaya esas Kararın bildirilmesi
Devamı...

İnşaat işinin kapsamına dahil edilen… bedellerinin ödenmesiyle ilgili olarak yüklenici ile anlaşmazlık çıktığından bahisle, işe ait sözleşme şartlarının 38.1 maddesine istinaden ilgi (a) yazınızla konuya ilişkin görüşü
Devamı...

Müteahhit… Taahhüdü altında devam eden, iliniz özel idaresince ihale edilen… TL Keşif bedelli… İnşaatı ile ilgili olarak ankraj delgisi. ankraj plakası, yatay ankraj yapılması ve ayırıcı polyester keçe serilmesi (150 gr/m2) imalatlarına ilişkin yeni fiyat analizleri konusunda müteahhit ile anlaşmazlığa düşüldüğü belirtilerek uygulamaya esas görüş
Devamı...

Bina İnşaatı’nın yapıldığı sahada bulunan. …‘a ait mevcut binaların yıkımından çıkan enkazın nakliyesine yükleme ve boşaltma bedeli ödenip ödenmeyeceği hususu
Devamı...

döner sermayesi vekili tarafından… Aleyhine açılan istirdat davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince, davalı vekilince sunulan belgelerin suretlerinin gönderildiği sözleşme ve davalı tarafın işe geçici maddelerdeki esaslar doğrultusunda devam etme iradesini beyan ettiği dilekçesinin de göz önüne alınarak kararnamenin geçici maddelerine göre uygulama yapılması koşullarının oluşup oluşmadığı ve uygulama alanının ne şekilde olacağı hususu
Devamı...

bulunan bir iş için ilk defa 2003 yılında imalat yapılmış ve ödemesi * yılı fiyatlarında yer alan*poz no’lu fiyat analizleri kullanılarak sözleşme yılı ile uygulama yılı birim fiyatlarının tespit edildiği. * yılında *poz no’lu imalat birim fiyatlardan çıkarılarak yerine * poz no’lu ve birim fiyat analizli imalat konulduğu. * yılında yeni yapılan uzay sistem çelik çatı imalatının sözleşme ve uygulama yılı birim fiyatlarının ne olacağı hususunda tereddüde düşüldüğü
Devamı...

Çalışılmayan devrenin dikkate alınarak süre uzatımı verilmesiyle ile ilgili olarak; sözleşmenin 10.1.2 maddesinde belirtilen hususların bağlayıcı olması ve buna göre sözleşmede çalışılmayan devrenin olmaması ve dolayısıyla süre uzatımında böyle bir devrenin dikkate alınmaması gerekmektedir
Devamı...

sözleşme ile taahhüde bağlandığı ve halen devam etmekte olduğu, “laminant kaplamalı kapı kanadı yapılması” imalatının 1.inci keşfinde yer aldığı, Bakanlığımız * yılı inşaat ve tesisat birim fiyat kitabında, … Poz no’lu imalata karşılık olabilecek *poz no’lu imalatın dahil edildiği belirtilerek, … pozunun müteahhit lehine kazanılmış bir hak olup olmadığının ve birbirine eş olan iki ayrı pozdan hangisinin esas alınarak ödeme yapılması gerektiği hususu
Devamı...

İlk yükleme fabrika tarafından Devlet Demir Yolları’na ait Vagonlara yapılmakta, iş yerine en yakın tren istasyonunda yüklenici tarafından kamyonlara yükleme yapılarak, karayolu ile işyerine taşıma yapılmaktadır. Tren istasyonunda yüklenici tarafından yükleme yapıldığından nakliye bedelinden “yükleme” bedelinin düşülmemesi gerektiği
Devamı...

Yüzeyi, yağlı boya olan bir duvarın kazınmasından sonra, sökü1en yerlerin boyaya hazırlanabilmesi için, duvar yüzeyine alçı perdah çekilmesi işleminin yapılması gerekmektedir. Söz konusu duvar yüzeyine* poz numaralı imalatların birlikte kullanılması uygun olmayıp, bu imalatlardan hangisinin uygulanacağına, duvar yüzeyinin durumuna göre kontrol teşkilatı ve idaresince karar verilmesi gerektiği
Devamı...

sözleşme ve mukayeseli keşfinde bulunmayan ancak projesi ve mahal listesi gereği yapılması zorunlu olan * poz numaralı “Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmali ve Montajı” imalatı * yılında imalat oluru alınarak yaptırılmış olduğu, sözleşme ve uygulama birim fiyatı için * poz no’lu analizin kullanıldığı, ancak işin bünyesinde 2004 yılında da aynı imalatın mevcut olduğu,*yılı birim fiyatlarından* poz numaralı imalat çıkarılarak yerine *poz numaralı imalatın konulduğu belirtilerek *yılında yaptırılacak “Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama İmali ve Montajı” imalatı için sözleşme ve uygulama yıllan birim fiyatının nasıl tespit edileceği hususunda tereddüte düşüldüğü
Devamı...

; birim fiyat, rayiç, tarif ve analizleri, değişiklikleri ve ilaveleri her yıl, yılın ilk gününden geçerli olmak üzere yayımlanmaktadır. Aynı KHK’nin 32.maddesine göre de kuruluşunuz birim fiyat, rayiç, tarif ve analizlerimize uymak ve uygulamakla yükümlüdür
Devamı...

birim fiyatlan ile …- TL keşif bedelli “… İnşaatı” işinde, * yılında uygulanacak fiyat farkı ödemelerinde, * tarihi itibariyle geçerli olan B.F. analizleri mi, yoksa ihale ilk keşfinde yer alan analizler mi uygulanacağı hususunda tereddütlerin oluştuğu
Devamı...

Yapılan hesaplamalar sonucunda 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren birim miktarının, 0,150 kg/BG saat yerine, 0,0853 Kg/BG saat bulunduğu, buna göre *tarihinden itibaren ihale edilecek yeni işlerde 04.109 poz nolu mazotun imalatlara giren miktarı Genel Fiyat Analizindeki mazot miktarlarının 0,0853/0,1500=0,57 ile çarpılması ile bulunan miktarlar
Devamı...

PVC esaslı yer döşeme kaplamasının uygulama alanı olarak hastane dışındaki inşaatlarda kullanılıp, kullanılamayacağı hususunda görüş
Devamı...