Hizmet Alım İhale Danışmanlık Hizmeti

HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 • Hizmet Alım Sözleşmelerinin Genel Özellikleri
 • Hizmet Alım Sözleşmelerinde Yüklenicilerin Yükümlülükleri
 • Yüklenicinin Zarardan Sorumlu Olması
 • Yüklenicinin İşbaşında Bulunması
 • Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu
 • Çalışanların Hakları Açısından Yüklenicinin Sorumluluğu
 • Sözleşmelerde İhale Dokümanlarına Aykırı Hükümlerin Tespiti
 • Sözleşmenin Değiştirilikler
 • Hizmet Alım İhalelerinde (SGK) Bildirim Yükümlülüğü
 • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Bildirim Yükümlülüğü
 • Hakediş Ödemelerinde ve Kesin Teminatların İadesinde İlişiksizlik Belgeleri
 • Hizmet Alım İhalelerinde İşyeri Teslimi İşe Başlama Tutanağı Hususları
 • Açılacak Davalarda Yargı Süreci
 • İdare ile Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklar

 

HİZMET ALIM İHALELERİNDE SÜRE UZATIMI

 • Süre uzatım Nedenleri
 • Mücbir Sebepler
 • İdareden Kaynaklı Sebepler
 • Yükleniciden Kaynaklı Sebepler
 • Süre Uzatımı Verilmesi İçin Gerekli Şartlar
 • Yükleniciden Kaynaklı Bir Kusurdan İleri Gelmemiş Olması
 • Taahhüdün Yerine Getirilmesine Engel Nitelikte Olması
 • Yüklenicinin Bu Engeli Ortadan Kaldırmaya Gücünün Yetmemesi
 • İdareye 20 Gün İçinde Yazılı Bildirimde Bulunulması
 • Durumun Yetkili Merciiler Tarafından Belgelendirilmesi
 • Süre Uzatımı Verilmeyen ve Cezalı Çalışılan İşlerde Nasıl Hareket Edileceği
 • Verilen Süre Uzatımları Hatalı ise Düzeltilme süreci
 • Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılarak İşin Süresinin Uzatılması
 • İhale Sürecinin Uzaması Sebebiyle Zamanında Sözleşmesi İmzalanamayan Hallerde Süre Uzatımı
 • Gecikme Cezası
 • Gecikme Cezasında Süre
 • Gecikme Cezası Sözleşme Bedelinin %  Geçmesi
 •  Ceza Tutarının Yüksek Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılabilir mi?
 • Gecikme Cezasının Matrahı
 • Feshedilen Sözleşmelerde Gecikme Cezası
 • Gecikme Cezası ve Ceza Farkı
 • Doğrudan Temin Yönteminde Gecikme Cezası

 İŞ ARTIŞ VE EKSİLİŞLERİ

 • Genel Hususlar
 • İş Artışı Kararı
 • İş Artışı İş Kalemleri
 • İş Artış ve Eksilişlerinin Aynı Anda Olduğu Hizmet Alımlarında Uygulama
 • Götürü Bedel Hizmet Alımlarında Vazgeçilen Hizmetler Yerine Yenisinin Alınması
 • Hizmet Alım İhalelerine İş Artışı İle Devam Edilmesi
 • İhaleden Sonra İş Artışları
 • İş Artışının Üzerindeki Bedellerin Ödenmesi

YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİ

 • Yeni Birim Fiyat Tespiti

KONTROL TEŞKİLATI VE KAYITLARIN ÖNEMİ

 • Hizmet Alım İhalelerinde Kontrol Teşkilatı ile yapılacak yazışmalar
 • Hizmet İşlerinde Kontrol Teşkilatı Tarafından Tutulacak Kayıtlar ve Önemi

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

 • Hizmet Alım İhalelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Muayene ve Kabul Süreci
 • Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması Durumunda Kabul İşlemleri
 • Belli Bir Süre Çalışma Sonrasında Tamamlanan Hizmetlerde Kabul
 • Süreklilik Arzeden Hizmetlerde Kabul
 • Süreklilik Arzeden Hizmetlerde Her Hakedişte Kabul Komisyonu Raporu
 • Hizmet Alımlarında Kısmi Kabul
 • Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler
 • Garanti Dönemi Olan Hizmet Alımlarında Kabul
 • Hizmet Alımlarında Kesin Hesap Raporu
 • Kesin Teminat Mektubu Süresinin Yetersiz Olması Durumunda
 • Teslim Edilen Hizmetin Muayene Kabulünün Zamanında Yapılmaması
 • Hizmetin Ayıplı Olması Halinde İdarenin Hareket Yöntemleri

 

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI

 • Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı
 • Hizmet Alımlarında Hakediş Düzenleme Tarihi
 • Fiyat Farkı Verilen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi
 • Fiyat Farkı Verilmeyen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi
 • Cezalı Çalışılan Durumda Fiyat Farkı
 • Yeni Birim Fiyat İçin Fiyat Farkı Hesabı
 • Fiyat Farkı Ödemelerinde Kullanılacak Sabit Katsayıların Tespiti
 • Fiyat Farkı Formülündeki (Pn-1) Neyi İfade Etmektedir?
 • İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemeler
 • Esaslarda Belirtilen Hususlar Dışında Fiyat Farkı Ödenmesi
 • Fiyat Farkı
 • Fiyat Farkı Hesaplanacağı Belirtilen İhalelerde Katsayının Belirlenmemesi
 • Eksik Düzenlen Halinde Fiyat Farkı
 • Fiyat Farkı Ödenmesi Öngörülen İhalelerde Katsayılarından Hangileri Belirlenmelidir?
 • Uygulamada Fiyat Farkı Hesaplamaları
 • Vasıflı (Asgari Ücretin Üzerinde Ödeme Öngörülen) Personel İçin Fiyat Farkı Hesabı
 • Vasıflı Personel Çalışan Bir İhalede, Sadece 7 nci Maddeye Göre Fiyat Farkı Verileceği Belirtildiği Halde a2 İçin Değer Belirlenmemişse
 • İhale Dokümanına Göre Fiyat Farkı Ödeneceği Belirtildiği Halde Aynı Zamanda a1 İçin Değer Belirlenmişse Fiyat Farkı Hesabı
 • Yılın İki Yarısı İçin Geçerli Asgari Ücretlere Göre Teklif Verileceği Şeklinde Düzenleme Yapılması Hali
 • Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Düzenlemesi Bulunan İhalelerde Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Teklifin Aşırı Düşük Hale Gelmesi Durumunda Fiyat Farkı Verilmesi
 • Hizmet Miktarında Artış ve Azalış Olması Hali
 • Sigortasız İşçi Çalıştırılması Halinde Fiyat Farkı Hesabı
 • Fazla Mesai Ödemelerinde Fiyat Farkı
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Fiyat Farkı
 • Özürlü Çalıştırılan İhalelerde Fiyat Farkı
 • İhalelerde Emekli İşçi Çalıştırılması Halinde Fiyat Farkı
 • 6 Yaşını Doldurmamış İşçilerin Bulunması Durumunda Fiyat Farkı Hesabı
 • Eksik Gün/Çalışma Halinde Fiyat Farkı Hesabı
 • Fiyat Farkına İlişkin Diğer Hususlar
 • Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen Bir İhalede İşin Devamını Zorlaştıracak Maliyet Artışları
 • Sözleşmede Fiyat Farkı Verileceği Belirtilen Bir İşte Kararname Hükümlerinin Değişmesi
 • Önceki Hakedişlerde Ödenmeyen Fiyat Farkının Sonradan Ödenmesi
 • Hizmet Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulamaları
 • Sadece İşçilik İstenilen İhalelerde Fiyat Farkı
 • İşçilikle Birlikte Diğer Unsurların İstenildiği İhalelerde Fiyat Farkı
 • İşçilikle İlgili Diğer Unsurların Bulunduğu İhalelerde Sadece Asgari Ücrete Dayalı Fiyat Farkı Ödemesi
 • İşçilikle İlgili Diğer Unsurların Bulunduğu İhalelerde Fiyat Farkı Ödemesi
 •  Yeni Fiyat Farkı Kararnamesinde Yer Alan Düzenlemeler
 • Fiyat Farkı Hesabı Yapılacak Hizmetlerin Kapsamı
 • Fiyat Farkı Hesabı İçin İdarelerce Yapılacak Düzenlemeler
 • Fiyat Farkı Hesabında Dikkate Alınacak Katsayıların Belirlenmesi
 • Katsayılar İçin Birden Fazla Endeksin Belirlenmesi
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Fiyat Farkı Hesabı Zorunlu Hale Gelmiştir
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı İşlerde Fiyat Farkı Hesabı
 • Vasıflı Personel Çalıştırılan İşlerde Fiyat Farkı
 • Fazla Mesai Ödemelerinde Fiyat Farkı Hesabı
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ödemelerinde Fiyat Farkı Hesabı
 • Fiyat Farkı Verilmeyen Ancak Süre Uzatımı Verilen İşlerde Fiyat Farkı Hesabı
 • Endeks veya Fiyatların Belli Olmadığı Hallerde Fiyat Farkı Hesabı
 • Endeks veya Fiyat Belirlenmeyen İhalelerde Fiyat Farkı Ödemesi