REFERANS

 

ihale Hukuku Referanslarımız

HATALI İŞLEM YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firma Adına KAMU İHALE KURULUNA BAŞVURULAN İtirazen şikayet Konusu

T.C

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

11 EYLÜL 2020

Yapım işi İhalesi

Yüklenici firmaya Yeni Birim Fiyat fiyat tespit edilerek bedelin ödenmesi gerektiğine karar vermiştir

Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda alınan yetki belgesi çıktısının sunulduğu,

belgede anılan isteklinin YAMBİS numarası görülmüş olup, numara esas alınarak yapılan sorgulamada söz konusu isteklinin sisteme kayıtlı ve aktif olduğu tespit edilmiştir. Bu itibar la bahse konu isteklinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

HATALI İŞLEM YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firma Adına YÜKSEK FEN KURULUNA BAŞVURULAN HİZMET Konusu

T.C

MAMAK Büyükşehir Belediyesi

29 Temmuz 2020

Yapım işi İhalesi

ihale Sözleşmesine ilişkin idarenin Bilgi eksiklikleri nedeni ile İstinat duvarı ihale sözleşmesine istinaden,Yüklenicinin yapım işlerini uygulama sürecinde;

-Parapet Duvar imalatına ait birim fiyat poz tariflerinde her hangi bir iş kalemi pozunun olmadığı ancak merdiven döşeme kaplaması için farklı bir kurum poz tarifi bulunduğu,

yapı denetim görevlileri tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan ** iş kaleminden duvar imalatı yaptırılması, hakediş ödemelerinin ise ** iş kalemi üzerinden yapıldığı konusundaki başvurumuzda

Yüklenici firmaya Yeni Birim Fiyat fiyat tespit edilerek bedelin ödenmesi gerektiğine karar vermiştir

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu

T.C

….. Büyükşehir Belediyesi

07 Temmuz 2020

Yapım işi İhalesi

Dava konusu ihaleye ilişkin idarenin,İHALE HUKUKU ve İHALE DANIŞMANLIK Hizmetini yaptığımız yüklenici firmanın sözleşmesini haksız fesih yaparak Yüklenici Firmanın Teminatının İRAD kaydetmesi ihaleden Yasaklaması ve yapılan işlerdeki hakedişlerini bloke etmesine dair açmış olduğumuz mahkeme kararı ile

**İdarenin haksız yere ihale sözleşmesinin feshi ile Teminat mektubunun nakte çevirmiş olduğu 420.000 Tl lik teminat mektubu bedelinin nakte çevrildiği tarihten mahkeme kararının verildiği tarihe kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte idarenin Yüklenici firmaya iadesine

**idarenin haksız yere yapmış olduğu ceza kesintisi uygulaması nedeniyle 809.700 Tl alacak bedelinin de ceza kesintisi yapıldığı tarihten tarihten mahkeme kararının verildiği tarihe kadar işleyecek TİCARİ AVANS Faizi ile birlikte idarenin Yüklenici firmaya iadesine dair Mahkeme kararıalınmıştır

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu

T.C

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü

26 ŞUBAT 2020

———————–

Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnameye göre benzer iş kapsamında kabul edilebilecek olan işler olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, anılan Şartname hükmünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen benzer iş kavramının tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan yönetmeliğe göre ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş kapsamında değerlen dirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışmasına ilişkin olduğu, amacının anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması olarak açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin klasik nitelikte bir ağaç bakım işi olmadığı, ihale kapsamında anıt ağaç niteliği taşıyan milli kültür mirasımız olan ağaçlar hakkında çalışma yapılacağı, yapılacak işin normal ağaç bakım işlerinden çok daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiği anlaşıldığından,anılan yönetmelik hükmü ile ihaleye ilişkin teknik ve idari şartname birlikte değerlendirildiğinde ihale kapsamında herhangi bir ağaç bakım işinin benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmakta olup Kamu İhale Kurulunun YANLIŞ Kararına aitYürütmenin durdurulmasına dair kararalınmıştır

 

HATALI İHALE KARARI ALAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu

T.C

Milli Eğitim Bakanlığı

30 Ocak 2020

———————–

4734 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca ihalenin yapıldığı tarihte isteklinin SGK dan yapılan borç sorgulamasında ihale tarihi itibari ile SGK prim borcu olduğu bu durumun davacı firma tarafından kabul edildiği dolayısı ile ihaleye katılmayacak durumda olmasına rağmen ihale katıldığı davacı şirketin söz konusu eylemin süresi içinde sözleşmenin imzalanmaması kapsamında olmadığı anlaşıldığından şirketin teklifinin değerlendirme dışı bıakılması gerekirken idarenin sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesi ile yasaklama kararının Yürütmeyi durdurulmasına dair kararalınmıştır

 

HATALI İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

06 Aralık 2019

———————–SAĞLIK BAKANLIĞI UTS kodlarına YANLIŞ KAYITLI ÜRÜNLERDEN SADECE BİRİNE AİT HAK ARAMA KARARI

Teknik Şartname’de belirtilen ürünün sistemde kayıtlı ve onaylı olduğu, ancak mezkûr ürüne ait kullanma kılavuz unda aynı ürüne ait iki farklı modelden bahsedildiği, üreticilerinin aynı olmasına karşın farklı iki model ile ürün özelliğinin/görselinin kullanımının vb. değişmesi sebebiyle ilgili ürünler için farklı barkod düzenlememesi,

teklif edilen cihazın Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydının mevzuata uygun olarak yapılmamasına karşı

İtirazen şikayet Başvurumuzun KİK tarafından 80 günde karar vermesi sonucu Firma lehine Düzeltici işlem kararı alınmıştır

 

HATALI İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu
 

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü

Gölcük Sağlık Kompleksi Hizmet Binası Yapımı

09 EYLÜL 2019

 

Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin yapılması gerekirken ihale komisyonuncaihaleye katılan avantajlı teklif sahip teklifin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu itirazımız sonucu 13 MİLYON BEDELLİ İHALE DANIŞMANLIĞINI Yaptığımız FİRMA ya verilmesine karar verilmiştir

 

HATALI İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu
 

…..İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, 13 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

26 Ağustos 2019

 

kısmi teklife açık ihalelerde, aritmetik hatanın toplam fiyat üzerinden değil kısımlar bazında kontrolünün yapılması gerekirken ihale komisyonuncaihaleye katılan avantajlı teklif sahip tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu itirazımız sonucu 16 MİLYON BEDELLİ İHALE SÖZLEŞMESİ FİRMA İLE YAPILMIŞTIR

 

HATALI İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu
 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI /ADANA

(Yeni Ameliyathane Asansör Yapımişi)

21 Şubat 2019

 • İhalede Teknik şartnameye uygunluk Taahhütnamelerinin yeterlilik kriteri olarak teklifle birlikte istenilmesi ihaleye katılan avantajlı teklif sahip tekliflerin değerlendirme dışı kalmasına sebep olduğundan söz konusu doküman ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır konulu itirazımız sonucu İHALE İPTAL ETTİRİLMİŞTİR

 

HATALI İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu
 

 

12. MKNZ P. TUGAY K.LIĞI /AĞRI

(Gıda Alım İhalesi)

8 Haziran 2018

 

 • Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesi gereği, ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci isteklinin kabul etmesi halinde, teklif geçerlilik süresi sona erdikten sonra dahi sözleşme yapılabilmesi mümkündür. Hükmü nün uygulamadan idarece işlem yapılması
 • Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilmesi durumunda, İstekli ayrıca teminatının da süresini uzatma zorunluğunun İdarece istenilmemesi
 • İhale sürecinin uzaması sonucunda teklif geçerlilik süresinin uzatılması konusunda idarenin görevinin ihlal ederek takdir yetkisinin kullanılması hukukun uygun olmadığı

 

 

ADRESE TESLİM İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu

KAMU İHALE KURULUNUN 78 Günde Karar Verebildiği bu ihale İdarenin Zeyilname Başvuruları ile bir ihalenin iptal edileceğinin Kanıtıdır

 

 

KADIKÖY Belediyesi

(Bilgi İşlem Müdürlüğü)

7 Haziran 2018

 

 • Süreç Bazlı Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Yazılım Modülleri Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hizmeti Alımı ihalesine ait Zeyilnamemizin kabul edilmemesi nedeni ile KİK e başvurumuz sonucu İhalenin İptaline karar verilmiştir.
 • İç işleri Bakanlığına Yapılan Başvuru inceleme süresi devam etmektedir
 • Sayıştay Başkanlığına Yapılan Başvuru inceleme süresi devam etmektedir
 • Kadıköy Belediyesine SUÇ DUYURUSU bildirim işlemleri de devam etmektedir

kamu ihale kanununun 4734/ 5. Maddesi gereği REKABET ilkelerinin göstermelik yerine getirildiğini göstermek amacı ile formalite olarak ihale yapılmış olup,İdarelerin DEVLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKENLERİN Hukuki süreçleri devam ettirmekteyiz

İdarelerin Adrese Teslim ihale Yaparken Aptalca Kurnazlıklarında Karşılaşacakları CEZALAR İBRET olmasını dileriz

 

ADRESE TESLİM İHALE YAPAN İDAREDanışmanlık Yaptığımız Firmaya Verilen Hizmet Konusu
İdarelerin Adrese Teslim ihale Yaparken Firmaları Formalite olarak Davet ettiklerini gösteren Aptalca Kurnazlıklarında Karşılaşa cakları CEZALAR

 

……….….İLÇE MİLLİ EĞİTİM Müdürlüğü

 

 • İhaleye Teklif verme davet tebliği tarihi – ihalenin yapılacağı tarihten bir önceki gün mesai bitim saatinden sonra saat 17.28 olup,
 • Bir sonraki gün saat 09.00 yapılan ihaleye teklif veren 2 Firmanın ihale dosya alındı tarihi ise ihale tarihinden bir önceki gün kendilerine ekap’tan daha ihaleye katılım davetiyeleri gönderilmeden önce mesai saati içinde ihale dosyalarının alındığının tespiti
 • ihaleye teklif veren iki firmaya da mesai saati bitiminden sonra tebliğ edildiğinin tespiti yapılmış olup
 • Bir sonraki gün sabah saat 09.00 da yapılan bu ihaleye verilen teminatların hangi tarihlerde sunulduğu ayrıca tespit edilmiştir
 • İhale uhdesinde kalan Yüklenicinin,Öğrenci Taşıma ihalesinde her araçta bulunması gereken Araç Gözetmenler listesini incelememiz neticesinde Danışmanlığı yaptığımız ve Şikayetçi olan Firmanın sahibinin de Araç Gözetmeni olarak Hakediş Bordrolarında geçtiğini tespit etmiş olup,SGK ve Maliye Bakanlığına SUÇ DUYURUSU bildirim işlemleri de devam etmektedir

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince yapılan tespitler sonucunda 4734/ 21/b maddesi kapsamında yapılan ihale usulü için en az 3 istekliye idarece davetiye gönderilerek kamu ihale kanununun 4734/ 5. Maddesi gereği REKABET ilkelerinin göstermelik yerine getirildiğini göstermek amacı ile Firmaya formalite olarak davetiye gönderilmesi tespit edilmiş olup,İdarelerin DEVLETİN PARASINI PEŞKEŞ ÇEKENLERİN Hukuki süreçleri devam ettirmekteyiz

 

Hatalı Karar Alan Mahkemeİstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu

Ankara 8. İdare Mahkemesi

 

 • kararda, “…Olayda, dava konusu ihale dokümanında işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının belirlendiği, ancak bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı; bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 numaralı dipnotunda yer verilen açıklamalara uygun olmadığı açık olup; söz konusu eksikliğin, idarelerce yapılacak sözleşmelerin “Tip Sözleşme” hükümleri esas alınarak düzenleneceği ve sözleşmelerde sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtilmesinin zorunlu olduğu yönündeki 4735 sayılı Kanun’da yer alan emredici kurallara da aykırı olduğu ..
 • Ankara İdari Mahkemesi tarafından da onanmasına karşılık olarak Danıştay da açmış olduğumuz dava kararı neticesinde KARAR BOZULMUŞTUR

 

Hatalı Karar Alan İdare

İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu
Kamu İhale Kurulu

19 Mayıs 2017

 • -Geçici Teminat mektubunda Şirket Ünvanı Banka Şube Personelince YANLIŞ olarak (SEHVEN) yazım HATASI sonucu ,
 • Kamu İhale Kurulunun İtirazen Şikayetimizi RED etmesi ile
 • Ankara İdari Mahkemesi tarafından da onanmasına karşılık olarak Danıştay da açmış olduğumuz dava kararı neticesinde KARAR BOZULMUŞTUR

 

Hatalı Karar Alan İdare

İstekli Firmaya Verilen Hizmet Konusu
Zonguldak İl Özel İdaresi Yatırım Ve İnşaat M.lüğü-banka referans mektubunun KİK.024.0/Y standart formuna uygun olmadığı gerekçe gösterilerek elenemez (bu itiraz firmamız tarafında yapılmıştır)

 

Kurum ÜnvanıVerilen Hizmet Konusu
ÇANKAYA BELEDİYESİ-Çankaya Belediyesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” temalı heykel yarışması Teknik şartname hazırlanması için bilgi detsek Hizmeti verilmiştir.

 

Firma ÜnvanıVerilen Hizmet Konusu
TOS ÇELİK

(TOSYALI HOLDİNG ‘e bağlı şirketler Grubu )

-Şirketin Yurt Dışına Yapmış olduğu İhracatın Özel Sektör İş Deneyim Belgesi olarak düzenlenmesi için Bilgi Destek Hizmet verilmiş olup,Kamu İhalelerine katılımı sağlanmıştır

İhalelere katılmak amacı ile ;Ana Şirketten Yavru şirket kuruluşu için bilgi detsek Hizmeti verilmiştir.

 

İdare ÜnvanıVerilen Hizmet Konusu
BATMAN BELEDİYESİ

(Kayyum Atanmış Süreç)

KAYYUM ATANAN BATMAN BELEDİYESİNİN
17.11.2016 Tarihinde Açmış olduğu Yaklaşık Maliyeti 10.192.623,69 Tl olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin
idari şartname maddesi nin 32.2 nolu Aşırı düşük Savunma istenilecektir hükmünü ihlal ederek ihalenin Karara Bağlanarak,
sınır değer altında kalan 2 Firmanın Birim Fiyat Teklif Cetvellerine ait Makine konulu kalemlerde 0.00 Tl Fazla Bedelleri ifade eden teklifleri kabul ederek ihaleyi neticelendirilmesine çaba vermesine karşılık yapmış olduğumuz itiraz neticesinde ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

İdare ÜnvanıVerilen Hizmet Konusu
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ Almış olduğumuz Yürütmeyi Durdurma Kararından Özet

ihaleye verdikleri teklif mektubunda teklif edilen bedelle ilgili olarak herhangi bir uyumsuzluk olmadığı, rakamla ve yazıyla teklif edilen bedelin aynı olduğu,bu hususun teklif mektubunun incelenmesinden açıkça anlaşılabileceği belirtilerek idareye itirazda bulunulmuş, itirazın reddi üzerine aynı iddiayla davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, davalı idarece davacı iş ortaklığı iddiasının değerlendirilmesi ve incelenmesi amacıyla ihaleyi yapan idareden davacı iş ortaklığınca verilen teklif mektubunun aslı istenmiş, ancak idarece teklif mektubu aslının kaybolduğu belirtilerek aslı gibidir yazılı fotokopisinin gönderildiği, davalı idarece bu belge esas alınarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Davacı tarafından teklif mektubunda yer alan teklif beledinin yazı ile ve rakam ile olan kısımlarının aynı olduğu, ikisi arasında bir farklılık olmadığı, bu hususun teklif mektubu aslının incelenmesinden açıkça anlaşılacağı iddia edildiğinden, davalı idarece mektup aslı incelenerek davacı başvurusu hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir. Olayda ise davacı tarafından verilmiş olan teklif mektubu aslının kaybolduğu belirtilerek “aslı gibidir” yazılı fotokopisinin ihaleyi yapan idarece davalı idareye gönderildiği, davalı idarece de fotokopi belge üzerinden inceleme yapılarak dava konusu işlem tesis edilmiş ise de ; ihaleye ait tüm bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle sorumlu olan ihaleyi yapan idarenin bu bilgi ve belgeleri muhafaza etmemesi nin yaptığı ihaleyle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlığın sağlıklı bir şeklide incelenmesini
olanaksız kıldığı, bunun sonucunda idareye ve yapılan ihaleye güvenilirliği zedelediği göz önüne alındığında davalı idarece ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

İdare ÜnvanıVerilen Hizmet Konusu
…İlçe milli Eğitim Müdürlüğü … Belediyesinden Yasaklanan Firmanın, …. İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün Öğrenci taşıma ihalesine katılmış olup,Yasaklı olmasına Rağmen,İTA Amirince Yasaklama alan Firmanın sadece Yasaklama veren Belediyenin ihalesine katılamayacağını gerekçe göstererek ihale sözleşmesi yapmasına karşı ihale hukuk sürecinde Danışmanlık Hizmeti verilmiştir

 

08 MART 2016 Tarih Kamu İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklığımız Yabancı Şirketler

Şirket Bilgileri OYO CORPORATİON (Group Business Network)
Grup şirketleri (12 Yapan şirketi – 8 Farklı ülke şirketleri olan halka açık şirketler grubu ile Dünya genelinde farklı sektörlerde hizmet vermektedir)
Verilen Hizmet Konusu 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunları ve 2. cil mevzuatlar hk Bilgilendirme ve Türk şirketleri ile olan iş birliklerinin kurulması ile şirketler Grubunun Yapım işleri – Mühendislik ve Zemin Etüdleri alanlarında bilgilendirme Hizmetleri

 

10 NİSAN 2015 Tarih Kamu İhaleleri Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Ortaklığımızdan Hizmet Alamaya Başlayan İdareler

İdare BilgileriTKİ EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Verilen Hizmet Konusu İdarenin 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlara göre hazırlamış oldukları ihale süreçlerinde Hiz.

 

 

KAMU KURUM ve KURULUŞLARA İHALE EĞİTİMİ HİZMETLERİMİZDEN BAZI REFERANSLAR

Kurum BilgileriVerilen Hizmet Konusu
CİZRE BELEDİYESİ /ŞIRNAKİhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde yapılmıştır)
ATÇA BELEDİYESİ /AYDINİhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde yapılmıştır)
GÜMELİBELEDİYESİ/ALAPLI/ZONGULDAKİhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde yapılmıştır)
ULUS BELEDİYESİ /BARTINİhale Kanun Mevzuatı Eğitim Hizmeti (İdare Bünyesinde yapılmıştır

YERLİ MALI BELGESİ HÜKÜMLERİNİ İHLAL EDEREK İHALE ALMAYA ÇALIŞANLARA ÖRNEK (ŞİKAYET BAŞVURUMUZA AİT KİK KARARI)

.SAMED SAMSUN MEDİKAL Elektronik San.Tic. A.Ş / SAMSUN.İtirazımız neticesinde; 14.11.2012 Tarihli KİK kararı:….. Üyemize verilen Yerli Malı Belgesi, Flat Panel Dedektörleri Kontrol Ünitesini kapsamaktadır. Flat Panel Dedektörlerinin üretimi Türkiye’de zaten yapılmadığından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce onaylı 02.01.2012 tarih ve 000002 no.lu Kapasite Raporunun Tablo IV Tüketim Malzemeleri bölümünde Fiat Panel Dedektörü üyemize ihtiyaç malzemesi olarak verilmiştir.Odamızca tanzim edilen 10.09.2012 tarih ve 4/505788-2829 sayılı Yerli Malı Belgesinde Dijital Fiat Panel Dedektörleri, firma tarafından zaten üretilmediğinden, Odamızca Dijital Fiat Panel Dedektörlerine Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi mümkün değildir.

KİK in TUTARSIZ KARARINA KARŞI İDAR İMAHKEMEDE ALDIĞIMIZ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Şirket BilgileriVerilen Hizmet Konusu
Netline Teknolojik Sis. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. -Megateks Mak. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı /ADANADanışmanlığını Yaptığımız şirketin uhdesinde kaldığını belirten karara Yapılan İtirazen Şikayet üzerine KİK,şirket Müdürünün son bir yıldır aynı görevde bulunmadığını öne sürerek hak etmiş olduğu ihaleyi şikayetçi firmaya verilmesi için düzeltici işlem kararı vermiştir.Kamu ihale kurulunun tutarsız kararlarından biri olan bu dava şirket müdürlüğü yapan Mühendisin İhale konusu işte Anahtar Teknik Personel olarak belgelendirdiğimiz bilgileri KİK e sunduğumuz halde KİK Kabul etmemiş olup,İdari Mahkemede açmış olduğumuz Dava neticesinde,idari Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olup,BOTAŞ ADANA Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu elenme gerekçelerinin yanlış olduğunu sunmuş olduğumuz İdari mahkeme kararının yürütmeyi Durdurma kararını,Yürütmeyi durdurma kararının gerçek bir mahkeme kararı olmadığını ifade etmesi üzerine kazanmış olduğumuz YÜrütmeyi Durdurma Kararının emredi ci hükümlerini yerine getirmesi ile HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ACI BİR DERS OLARAK KABUL ETMESİNİ DİLERİZ– 14. İDARİ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA KARARI: Tarafımıza Tebliğ Tarihi 11 ARALIK 2012 kararın sonuç bölümünden Alıntı:…tüzel kişilikte en az bir yıldır ortak olduklarının ve müdürlük görevini yürüttüklerinin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya SMMM tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmesi gerektiği,şirket müdürü olduğu teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerden…….. şirket müdürlüğü görevini son 1 yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunulmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına kurul kararında hukuka uyarlılık görülmemiş olup yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir
Şirket BilgileriVerilen Hizmet Konusu
MEGA NÜHENDİSLİK MAK. SAN ve TİC LTD ŞTİ/ KIRIKKALEDanışmanlığını Yaptığımız şirketin uhdesinde kaldığını belirten karara Yapılan İtirazen Şikayet üzerine KİK, şirket Müdürünün son bir yıldır aynı görevde bulunmadığını öne sürerek hak etmiş olduğu ihaleyi şikayetçi firmaya verilmesi için düzeltici işlem kararı vermiştir Kamu ihale kurulunun tutarsız kararlarından biri olan bu dava şirket müdürlüğü yapan Mühendisin İhale konusu işte Anahtar Teknik Personel olarak belgelendirdiğimiz bilgileri KİK e sunduğumuz halde KİK Kabul etmemiş olup,İdari Mahkemede açmış olduğumuz Dava neticesinde, idari Mahkemesi tarından yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olup,KİK in itiraz yönetmeliğinde şikayetçi firmaların yargıya gitmesine engel teşkil edici zorunlu kik e şikayet bedeli yatırtmak hükmüne karşı YARGI kik in hatalı hazırlanan İHALE KANUNU hukuk çerçevesinde kik e YAPTIRIMLARI ile RESMEN DERS VERMEYE DEVAM EDİYOR– 4. İDARİ MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA KARARI: Tarafımıza Tebliğ Tarihi 15 Haziran 2012 kararın sonuç bölümünden Alıntı:..Bu durumda ihale üzerinde bırakılan şirketin,idari şartnamede anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlilik kriterlerini karşıladığı şirket müdürünün …den itibaren 20 yıl süre ile şirket müdürü olduğu teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerden…….. şirket müdürlüğü görevini son 1 yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunulmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına kurul kararında hukuka uyarlılık görülmemiş olup yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir

ÇOK ÖZEL İDARİ DAVADA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

İdarenin,sözleşme hükmünde belirtilen orandan fazla ceza bedeli olan 313.003,94 TL’nın firmanın hak edişinden kesilmesine istinaden 2 Yılı aşkın verilen Hukuk mücadelesindeki Danışmanlık Hizmetimiz

Şirket BilgileriVerilen Hizmet Konusu
ALABAY Taşıma Turizm Petrol Ürün İnş. San. Tic. Ltd. ŞtiMilli Savunma Bakanlığı’na bağlı İzmir Deniz İkmal Grup Komutanlığı’nca, Güney Deniz Saha Komutanlığı bağlısı birliklerin personel servis taşımacılığı hizmet alımı işi NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA /İZMİR Karar :güzergah izin belgesinin verilmemiş olması nedeniyle işe başlama tarihi olan 01.07.2009 tarihinden belgelerin teslim edildiği 24-25 Eylül 2009 tarihine kadar ceza uygulandığını ve bu doğrultuda düzenlenen tahakkuklarda cüzi bir miktar alacak kaldığını belirterek asıl borca ve faizine itiraz etmiştir. Böylece itiraz üzerine icra takibi durdurulmuştur.İZMİR – 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA Karar :1-) 313.337.66 TL asıl alacak üzerinden ve takip tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi uygulanmak sure ile takibin devamına;2-) Vaki feragat nedeni ile davacının birikmiş faiz talebinin reddine 3-)Takdiren % 40 itibari ile 125.336.06 TL icra inkar tazminatının davalıdan (İdareden) alınarak Davacıya verilmesine ….Karar Tarihi : 27.12.2011 Sonuç: İdarelerin Yetki sınırlarının sınırsız olmayıp, ihale komisyonlarının keyfi davranışlarının sonucunda Kamuyu zarar uğratmalarının 2 yılı aşkın hukuk mücadelesi sonucunda ispatlayan bir karar olup, İhale komisyon görevlilerinin Hazineyi uğratmış olduğu zarar rakamsal olarak yukarıda belirtilmiştir

 

İDARELERE İTİRAZ – KİK e İTİRAZEN ŞİKAYETLERDE VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Şirket ve Kurum BilgileriVerilen Hizmet Konusu
Avcılar Dil Konuşturma ve Eğitim Hiz. Ltd. ŞtiKİK kararı: 1) Yazı İşleri Müdürlüğünce kayda alınan resmi evrakın zimmet karşılığı başvuru sahibine geri verilmesi hususunun incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere İstanbul Valiliği’ne bildirilmesine, 2-)Düzeltici işlem belirlenmesine,

 

M.Fatih BAHÇECİ/ELAZIĞElazığ Orman İşletme Müdürlüğü/ELAZIĞ — 1)Teklif mektubumdaki “teklif fiyat” rakamının doğru olmadığı — 2-)Teklif mektubu un dipnotu olan 4734 ün 4 maddesinde ki “Yerli istekli” ibaresinin tarafımca işaretlenmediği gerekçesi —3-Teklif mektubunda “Tebliğ” seçeneklerinde birinin seçilmemesi elenme gerekçesinin olması konularına itirazımız neticesinde;KİK kararı: 1) Düzeltici işlem belirlenmesine,

 

YAPIKUR İNŞ. SAN TİC. LTD.ŞTİ./ KASTAMONUKarayolları 15. Bölge müdürlüğünün agrega nakli ihalesinde idarenin 38. madde gereği Aşırı düşük sorgulama süreci kapsamına ait itirazımız neticesinde;İK kararı:idare tarafından açıklama istenilmeyecek girdinin adının karışıklığa yol açacak şekilde hatalı belirlendiği; Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı k” şeklinde ifade edilmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

FSM MÜHENDİSLİK/SİVAS23.08.2011 TARİHLİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ (TCDD) 4. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ Samsun-Kalın Hattı Muhtelif Kilometrelerde L=8260 Metre Uzunluğunda B.A. İhata Duvarı Yapılması ihalesine Paravan Şirket Kurarak Katılan Firmanın ihaleyi kazanmasına itirazımız neticesinde;KİK kararı: 1) Düzeltici işlem belirlenmesine,2) İdarenin muhtelif ihalelerinde de söz konusu isteklilerin birlikte hareket ederek 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesini ihlal ettikleri yönündeki iddianın incelenmek ve gerekiyorsa soruşturulmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

TAC ELEKTRİK TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. / BOLUKİK kararı:1) İdarenin 1.600.000 Tl lık fazla bedel ile yapılan ihalenin iptaline,2) Bil taş Bilgi İşlem İnş. Oto. San. Tic. A.Ş tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifleri ve ekindeki maliyet/satış tutarı tespit tutanağını yazan/imzalayan/kaşeleyen meslek mensubu hakkında yapılan tespitlerin değerlendirilmek ve ilgili hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun TÜRMOB a bildirilmesine,

 

BUZPAK TEMİZLİK HİZ. GIDA. İNŞ. BİL.SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİKİK kararı: İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin Açmış olduğu ( 6.800.000 Tl) Temizlik ihalesinde Firmanın Birim Fiyat Teklif Çizelgesinin dipnotu olan 5.madde si gereği sadece son sayfasında imza ve kaşe olması sebebi ile ihaleden elenmesine karşı KİK e İtirazen Şikâyet Başvurumuz neticesinde “Düzeltici işlem belirlenmesine”

 

DAMLA MİMARLIK FUAR ORG. HİZMETLERİ SAN ve TİC LTD ŞTİKİK kararı: Sivil Savunma Müsteşarlığının, Yurt Dışı Fuar organizasyon ihalelerinde yaşanılan rekabet ilkelerine karşı itiraz ve şikâyet başvuru sonucu iki ihalesi iptal ettirilmiştir

 

A GRUP İNTER – AS İNŞ. SAN ve TİC LTD. ŞTİ.…… İl Özel İdaresinin 18.000.000 TL lık Hükümet Konağı İnşaat ihalesini alan Firmanın İhale sonrası İdare tarafından alınan “Pursantaj Tablolarının Uygulama Projesine Uymaması” konusunda Firmamız Tarafından oluşturulan “Bilirkişi Raporları ile ortaya çıkarılması ve ihale Danışmanlık Hizmeti Verilmiştir

 

KARMAN İNŞAAT SAN ve TİC LTD ŞTİ/ KARAMANAynı Adreste Bulunan iki Firmanın, Aynı İhaleye Teklif vermesi ile İdare Tarafından G. Teminat Mektubunu İRAD Kaydedilmesine karşı Açılan dava sürecinde Bilgi Desteği verilmiştir

 

ZONGULDAK BERAT İNŞAAT SAN ve TİC LTDİdari Mahkeme Kararı : 11.12.2003 tarihli iş deneyim belgesinde yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olmasından ötürü bir sözleşmeye dayanması gerekmediğinden, iş deneyim belgesi geçerli kabul edilerek Şirketin itiraz başvurusunun kabul edilmesi ve ihale ile ilgili olarak düzeltici işlem kararı verilmesi 18.05.2010 tarihli karar

 

İHALE DANIŞMANLIK-BİLGİLENDİRME HİZMETLERİMİZDEN BAZI REFERANSLAR

Şirket &Kurum BilgileriVerilen Hizmet Konusu
SENKTA ELEKTRİK A.Ş /İZMİRİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
AVCILAR DİL KONUŞTURMA LTDİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
CAN YEMEK ÜRETİM SAN TİC LTDİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
KAV MADENCİLİK SAN ve TİC LTDİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
ARAN TEKSTİL SAN ve TİC A.Ş / DENİZLİİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASISendika üyesi İnşaat şirketlerine ihale kanun ve süreçleri dâhilinde yaşamış oldukları sorunlara ait “Canlı Destek Hattı” üzerinden bilgi destek hizmeti verilmektedir
PENTA ELEKTRONİK MEDİKAL SİSTEMLER A.Şİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
A-KEN İNŞ. SAN ve TİC LTD ŞTİ. /AKMAN PERSONEL ve ÖĞRENCİ TAŞIMACILIK3 – 4 Mayıs 2011 Tarih Aralığında YÜKSEKOVA – HAKKÂRİ de Kamu İhale Kanun ve Mevzuat Bilgilendirme (SEMİNER) hizmetleri verilmiş olup,Şirketlere 2011 yılı kapsamında ihale danışmanlık hizmetleri verilmektedir
UZUNLAR İNŞ. SAN. Ve TİC A.Ş / İSTANBULGalatasaray ARENA Stadı İnşaatı Yapan Firmamıza;İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hiz.
BEST TASARIM PEYSAJ İNŞAAT LTD ŞTİ / ELAZIĞİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
STM SİSTEM TELEFERİK A.Ş / İZMİRÜlkemizin ilk ve Tek Yerli Teleferik Üretimi Yapan Firmamıza; İhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
ELİT ŞİRKETLER GRUBU B.ÇEKMECE-İSTANBULİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
GÜMELİ BELEDİYESİ ALAPLI/ZONGULDAKİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
ULUS BELEDİYESİ /BARTINİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
YAPIKUR İNŞ. SAN. Ve TİC. LTD ŞTİ /KASTAMONUİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
CONSULAQUA HAMBURG BERATUNSGESELLSHAFT MBHİdarenin İhale İptal Kararının İptal Dava Takibi (İdarenin KİK Dava Kararı ihlali İhale Kanun ve Mevzuatları İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
KAYA İNŞAAT & WAROTEC GMBHORTAK GİRİŞİMİİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
FATURAVİZYON TÜRKİYE FİNANSBANKASI İŞ BİRLİĞİİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti
BİLGE ADAM KURUMSAL HİZ. A.ŞTürkiye İş Kurumunun açmış olduğu Türkiye genelindeki Bilgisayar eğitim hizmetleri ile ilgili firmanın İhaleye Katılması için İhale Dosyasının Hazırlanması muhammen Bedeli 3.200.000 TL
MAGİCLİFE DER CLUB İNTERNATİONALTURİZM HİZ. A.ŞOtel Zincirlerinin İhtiyaçları için ihale usulü ile teminlerinde Teknik Şartname Bilgi Desteği
ÜNTES MÜHENDİSLİK HİZMETLERİve PAZ. A.ŞTürkiye genelinde; firmanın Faaliyet konularını içeren İhalelere Katılması için İhale Dosyalarının Hazırlanması
İSTANBUL MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİFirmanın Faaliyet alanlarında ihalelerde ve muayene komisyonlarında karşılaştığı sorunlarda yıllık anlaşmalı olarak Danışmanlık Hizmetleri
ALKANLAR TOPLU KONUT SAN TİC LTD ŞTİİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti

KAMU KURUM ve KURULUŞLARA İHALE DANIŞMANLIK- BİLGİLENDİRME HİZMETLERİMİZDEN BAZI REFERANSLAR

kurum BilgileriVerilen Hizmet Konusu
CİZRE BELEDİYESİİhale Kanun Mevzuatı – İhale hukuku hakkında online bilgi desteği
MERKEZ BANKASI Araştırma ve Para Politikası Genel MüdürlüğüTeknik şartname hazırlama bilgi desteği
BABAESKİ BELEDİYESİ Babaeski/KIRKLARELİSebze Meyve Hali – Pazar Yeri – Çarşı Kompleksi iş Merkezi Projesi ihalesinin İdari – Teknik -Proje -Dosyaların hazırlama İhalenin yapılması muhammen Bedeli 2.209.738 Ytl
SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüSayın Doç. Dr. İrfan ŞENCAN (G. Müdür) Sağlık Bakanlığımızın;Kamu İhale Kurumu ile İhale kanun ve mevzuatları için Yapılacak mülakatlar kapsamında değerlendirilmek üzere, 8 Ağustos 2009 tarihli görüşmelerimiz nezdinde Firmamızdan ihale süreçlerinde idarelerin ve isteklilerin karşılaşmış oldukları sorunlar ile ilgili tarafsız bilgi ve öneri hizmeti talep edilmesi Bedelsiz)
T.C ARDAHAN GÖLE KAYMAKAMLIĞIİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
T.S.E (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ GENEL M.LÜĞÜ)SATINALMAİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi A.Şİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti (BEDELSİZ 2 Yıl Bilgi destek hizmeti verilmiştir )
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK BİRİMİİhale Kanun ve Mevzuatları – İhale hukuku hakkında online bilgi destek hizmeti Bedelsiz)
MUKKİ İL ÖZEL İDARESİ4734 – 4735 – 5812 sayılı ihale kanun -mevzuat ve ihale dosyası hazırlık konularında ihale danışmanlık hizmetleri verilmiştir
İZMİR TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİCihaz teknik spesifik bilgilerinin ihale dosyalarında belirtilmesi hususları hakkında bilgi Hizmet Talepleri Bedelsiz)
TÜRK TARİH KURUMUİhale kanun ve mevzuatı-İhale dosya Hazırlama Konuları ile ilgili Eğitim Hizmet Talepleri (Bedelsiz)
ASELSAN A.Ş4 Mart 2009 Tarihinde yürürlüğe giren 5812 sayılı ihale Kanun ve Mevzuatları ile ilgili Eğitim Hizmet TALEP TEKLİFİ (Bedelsiz)
IĞDIR Devlet Hastanesiİdarenin , İhale dosya hazırlıklarında ki idari ve teknik şartname hazırlıklarında bilgi destek hizmetleri(Bedelsiz)
Ferro Döküm A.Ş (ŞişeCam Grubu )Firmanın İhtiyaçları için ihale usulü ile teminlerinde Teknik Şartname Hazırlamalarında Bilgi Desteği
Kent Konut TOKİ – Kocaeliİdarenin ihale konusu inşaat işlerinde idari şartname hazırlıklarında bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
SİİRT Devlet Hastanesiİdarenin Ortopedi ürün ihtiyaçlarının doğrudan alım yöntemleri ile ürün teminlerinde bilgi desteği (Bedelsiz)
Beltur Belediye Turizm Hizmetleri Satın Alma Daire BaşkanlığıTemizlik Hizmet Alım ihalesi Teknik Şartname hazırlama bilgi desteği Bedelsiz)
İ.E.T.T Genel müdürlüğü Raylı Sistem DairesiNFPA Yangın Yönetmeliği hk bilgi desteği(Bedelsiz)
Trakya Üniversitesi Döner Sermaye Daire Başkanlığıİdarenin Güvenlik Hizmet Alım İhalesinde teknik ve idari şartname hazırlıklarında 5188 sayılı iş güvenlik kanuna uygunlukları hk. bilgi desteği (Bedelsiz)
T.H.Y Similatör Dairesi Başkanlığıİdarenin uçak hangarlarında uygulamak üzere açmış oldukları Güvenlik Sistemleri hk teknik şartnamede kullanılacak bilgi destek hizmeti (Bedelsiz)
Darülaccize Vakfı Okmeydanı – Şişli – İstanbulİdarenin Çamaşırhane sistemimim yenilenmesi ile ilgili idari ve teknik şartname hazırlamalarında bilgi desteği (Bedelsiz)

 

İHALE DANIŞMANLIK BİLGİLENDİRME HİZMETLERİMİZ HAKKINDA YAPILAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Şirket & Kurum BilgileriVerilen Hizmet Konusu
GATA HAYDARPAŞA HASTANESİ /İSTANBULİhale Süreçlerinde yaşanılan sorunlarda bilgi destek Hizmeti
DİYARBAKIR İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞIİhale Süreçlerinde yaşanılan sorunlarda bilgi destek Hizmeti
KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜİhale Teknik şartname Hazırlama Hizmeti
GOLF İNTERNATİONAL TURİZM İNŞ TARIM ve TİC LTD ŞTİİhale Danışmanlık Hizmet konulu
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İhale Eğitim Hizmet konulu
TÜRK KIZILAYI / İstanbul Bölge Müdürlüğüİhale Danışmanlık Hizmet konulu
AKSAN HUKUK BÜROSUİhale Danışmanlık Hizmet konulu
MOBİT BİLİŞİM ELEKTRONİK ve KONTROL SİSTEMLERİ DIŞ TİC AŞ.İhale Danışmanlık Hizmet konulu