4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Resmi Gazete 13 Mayıs 2022)
Devamı...

TASFİYE EDİLEN İHALE İŞLERİ KAPSAMINDA DAMGA VERGİSİ VE İHALE KARAR PULUNUN İADESİ
Devamı...

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama gerekçelerinde birden fazla suç işlemesinin tespit edilmesi hali
Devamı...

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama süreleri kararlarında idarenin takdir yetkisi (Danıştay Kararlı)
Devamı...

2886 sayılı ihale Kanunu’nun kamuya gelir getirici nitelikteki işlerde uygulanması (Danıştay K)
Devamı...

YENİ EK FİYAT FARKI VE SÖZLEŞMELERİN FESHİNE DAİR KANUN
Devamı...

Dere Yataklarına Yapılan yapım ihalelerinde Dikkat Edilmesi gereken Hususlar
Devamı...

EK FİYAT FARKI/FESİH HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TASLAĞI [1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arası]
Devamı...

Kamu İhale Kurumuna ihale ilan bedeli ödemeleri
Devamı...

KAMU İHALE KURUMU GÜNCEL DUYURUSU “Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar” (4 Nisan 2022)
Devamı...

Türkiye Taşkömürü Kurumunun imzaladığı mal ve hizmet alım sözleşmelerinde, yüklenicinin talebi olursa ek fiyat farkı uygulanacak (Yorumsuz)
Devamı...

Mücbir sebep edimin yerine getirmesini engelleyen veya imkansız hale getiren nedenler
Devamı...

kamu görevlisi tarafından işlenebilen edimin ifasına fesat karıştırma suçuna iştirak eden diğer kişilerin azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabilecekleri dikkate alındığında; kabul işlemini yapan kamu görevlileri hakkında açılmış bir kamu davası olmaması karşısında, faili bulunmayan suça şerikliğin mümkün olmadığı gözetilerek sanıklar hakkında atılı suçtan beraat kararı verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararları verilmesi
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine eklenen fıkra gereğince, her bir alt işveren işyerinin ayrı ayrı işyeri toplu iş sözleşmesi ünitesi olarak kabul edilebilmesi için, alt işveren ile kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi” olması gerekmektedir
Devamı...

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Devamı...

Yapım ihalelerinde  Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarına ait Aşırı düşük Savunmalarındaki sorunlar
Devamı...

İhalelerde Ek Fiyat Farkı Talebi için Başvuru Dilekçe Taslağı (Örnektir)
Devamı...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Devamı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Devamı...

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2022 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

ihalenin pazarlık usulü ihale yöntemi ile gerçekleştirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hk Danıştay Kararı
Devamı...

inşaat sektörü federasyonların fiyat farkı konusundaki talep etikleri konu başlıkları
Devamı...

Doğrudan Temin ihale ilanları Kamu İhale Kurulunda Yayınlanmaya Başlandı
Devamı...

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TASLAĞI
Devamı...

2022 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları
Devamı...

katı atık toplama ve taşıma ücreti ile gecikme zammına itiraz (Danıştay kararı)
Devamı...

İhaleyi % 75 Kırım yaparak ihale almak (yorumsuz)
Devamı...

Dövizde dalgalanmalar ihaleyi iptal ettirdi
Devamı...

ihale süreci itibari ile döviz kurlarında bir hareketliliğin olması (KİK in bu tür yuvarlak kelimeler ile almış olduğu kararları çok sık görmeye başladık)
Devamı...

Resmi gazetede yayınlanan fiyat farkı detayı yayınlandı ve özeti
Devamı...

Kamu ihale kurumunun 2022 Yılı eşik değerleri
Devamı...

Fiyat farkı önergesi TBMM de kabul edildi
Devamı...

Müteahhitlerin fiyat farkı düzenlemesinde üç maddelik beklentileri
Devamı...

Yapım işlerinde ilave fiyat farkı ile sözleşmelerin tasfiye veya devri hk Kanun değişikliği önerisi bugün T.B.M.M görüşülmeye başlanıyor
Devamı...

ihale ile iş alan müteahhitlerin ekonomik dalgalanmalar sonucu yaşadıkları sıkıntılara Hükümet el attı 3
Devamı...

Yapım işlerinde ilave fiyat farkı ile sözleşmelerin tasfiye veya devrinde önemli kriterler 
Devamı...

Yapım işlerinde ilave fiyat farkı ile sözleşmelerin tasfiye veya devri hk (Kanun değişikliği önerisi)
Devamı...

Teknik Şartname Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları maddelerinde kemiksiz dana eti miktarı kadar kemiksiz koyun eti kullanılacağının belirtildiği ancak maliyet bakımından kemiksiz dana etinin kemiksiz koyun etinden farklılık arz ettiği ve farklı fiyatlardaki ürünlerin birbiri yerine kullanılmasının mümkün olmadığı hk 6
Devamı...

sözleşme tarihinde ihaleye en yakın fiyat ile sözleşmenin feshi sonucu makul sürede yapılması gereken 2nci ihale arasındaki farkı bilirkişilerden ek rapor alınarak hesaplatmak 
Devamı...

ikmâl inşaat sözleşmesinin teknik zorunluluk nedeniyle tasfiye edilmiş olması nedeniyle 4735 sayılı KİSK’nın 24 ve YiGŞ’nin 22 maddesi uyarınca tazminat istemine ilişkin karar
Devamı...

EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hk
Devamı...

Nakliye Bitüm ve poz numaralı analiz girdileri için açıklama istenilecek girdi olarak belirlendiği benzer şekilde poz numaralı iş kalemlerinde de bir takım analiz girdileri için hatalı şekilde açıklama istenildiği iddiasına ilişkin olarak idarece düzenlenecek yeni sıralı analiz girdileri listesine göre söz konusu girdilere ilişkin açıklama istenilip istenilmeme durumunda değişiklik yaratabileceği 
Devamı...

Yıllara Sair Yapım ihalelerinde Maliyeti Oluşturan Unsurlar ve Kar Zarar Hesabı 9
Devamı...

Yıllara sair Yapım ihalelerinde (inşaat – onarım işleri) Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden değerlendirilmesi hk 2
Devamı...

ihale sözleşmesinin idarece feshedileceği aykırılık hallerinin yine idarece belirlenerek listelenmesi gerekmekte iken başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı bendinde aykırılık hallerine ilişkin tabloya yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil ettiği hk 7
Devamı...

30 kasım 2021 Tarihli KİK ihale Yönetmelik Değişikliklerinin özeti
Devamı...

idare tarafından verilen cevapta EKAP üzerinden yapılan sorgulama ile başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunmuş olduğu vekaletnamenin teyidinin yapılabildiğinin bildirildiği temsilciye ait noter onaylı vekaletnamenin aslının sunulmadığı gerekçesiyle davacının e-itirazen şikâyet başvurusunun sekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir
Devamı...

iş bitirme belgesine konu iş karayolu alt yapı işlerini kapsamadığı gerekçesi iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığı
Devamı...