BİRİM FİYAT İHALE SÖZLEŞMESİ
Devamı...

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İHALE SÖZLEŞMESİ
Devamı...

ihaleye katılımda yeterlik kuralları
Devamı...

ihalede Katılımcılar arasında organik bağ bulunması
Devamı...

Yüklenici Firmanın ihale işine ait Maddi ve Manevi Tazminat Talebi
Devamı...

Hakediş Ödemelerinde Alt Yüklenicinin SGK Borcu Sorgulanması
Devamı...

Geçici Süreyle Kur Farkı Zararlarının Teknik İflas Hesaplamasına Dahil Edilmemesine ilişkin Düzenleme
Devamı...

KONKORDATO İLAN EDEN FİRMANIN İHALE SÖZLEŞMESİ BU NEDENE DAYALI OLARAK FESHEDİLEMEZ, AMA BU DURUM FİRMAYA FESİH HAKKI VERİR
Devamı...

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUKLARI
Devamı...

İdarenin haksız yere sözleşme feshi ile, teminata el koyması
Devamı...

ihale firmalarının bilgisine,Oda aidat borcundan dolayı faaliyet belgesi vermemeleri hukuksuzdur(Danıştay kararı)
Devamı...

kamu ihale sisteminin işleyişinde ortaya çıkan aksaklıkların yolsuzluk suçları
Devamı...

Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan İhaleye Fesat Karıştırma
Devamı...

Kamu İhale Hukukunda Ortak Girişimler
Devamı...

İhalelerden yasaklanmanın bakanlık tarafından 45 günlük süre içerisinde verilip verilmediğinin araştırılması
Devamı...

ihalede görevli olan kamu görevlileri tarafından yetkisiz kişilere verilmesiyle veya bu bilgilerin ifşa edilmesiyle ihaleye fesat karıştırma suçu oluşması
Devamı...

İhalede Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak
Devamı...

ihale yetkilisi veya kardeşinin ihaleye katılması
Devamı...

Açık ihale usulüyle görülmesi gereken malzeme alımı kısımlara bölünmüş olarak ihale edilmesi
Devamı...

Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarının Engellenmesi
Devamı...

Doğrudan Temin Alım yöntemlerinde ihaleye fesat karıştırma suçları
Devamı...

ihalelerde rekabete ve dürüstlüğe aykırı hareketler
Devamı...

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Öngörülen Yasak Fiiller
Devamı...

Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen Yasak Fiiller
Devamı...

İhale Usulleri ile İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Arasındaki İlişki
Devamı...

Yapım ihalesi (kaldırım yeşil alanlardaki yürüme yol tasarımları projelendirilmesi ve yapımına ilişkin hk yönetmelik)
Devamı...

ihale kanununda  aşırı düşük  oranı ne  oranda aranmakta olduğunu Danıştay da belirtmez ise KAMU YARARI  ifadesi’nin anlamı kalırmı ?
Devamı...

ihale şartnamede belirtilen usule uygun ve süresinde idareye verilip verilmediği araştırılmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış Mahkemece yapılması gereken iş, davacı yüklenici tarafından verilen dilekçenin idare kayıtlarından veriliş tarihi araştırılarak, itiraz dilekçesinin şartnamede belirtilen sürede idareye verildiğinin anlaşılması halinde bilirkişilerce sözleşmeye uygun olarak hesaplanan fiyat farkı alacağının davadan önce davalının temerrüde düşürüldüğü kanıtlanmadığından dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline şartname hükmüne uygun itiraz bulunmadığı takdirde davanın tümüyle reddine karar vermekten ibarettir
Devamı...

Sözleşme feshinde kamu zararı
Devamı...

İhale İptalleri ve İhalelerden Yasaklama
Devamı...

Dava Konusu 581 Bin Türk Lirasının Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu ve Anayasa mahkemesince  iptaline  karar  verilmesi hk
Devamı...

İHALELERDE KAMU ZARARI – TAMAMLANAMAYAN İHALE İŞLERİ 5-6 MİSLİ FİYATLA YENİDEN İHALE EDİLİYOR
Devamı...

İmar Planı Değişikliği Sonucunda Artan Değerin Tamamının Alınacağını Öngören Kuralın İptali (Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

Türk Ceza kanuna göre İhalelerde Devlet memurunun Komisyon ücreti alması
Devamı...

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Ek-1’inci maddesinde yer alan söz konusu düzenleme ile 15.04.2023 tarihinden sonra ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik itirazen şikâyet başvurularının, anılan Yönetmelik’in elektronik ortamda yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılmasının zorunlu
Devamı...

Yurt Dışından alınan iş deneyim belgelerinin EKAP kaydına ait Yönerge
Devamı...

plan yapımını yükümlenecek müelliflerin [ imar planlarının yeterlik belgesine sahip personel] yeterliliği hk yönetmelik değişikliği
Devamı...

İhalelerde asgari işçilik uygulaması kapsamında dikkate alınacak sigortalı hizmet bildirimleri
Devamı...

İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Devamı...

İhalelerde SGK tarafından asgari işçilik hesaplaması yapılması
Devamı...

Yasal süresi dışında düzenlenen faturaların asgari işçilik hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk
Devamı...

İhalelerde kesilen Faturalar (malzeme + işçilikli)
Devamı...

Alt Taşeronların Yükleniciye kesmiş oldukları Faturaları incelenmesi
Devamı...

Teklif Edilen Malları  İhale Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde kabul edilmesi
Devamı...

ihalede şirketin ortağının T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği kabul edilmesi hk
Devamı...

İhalelere fesat karıştıranların ihalelere katılımlarının engellenmesi
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma suçunun oluşma süresi
Devamı...

Bir ihalenin Türk Ceza kanununa konu olabilmesi için hangi mevzuata tabi olduğu önemli değildir
Devamı...

YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Devamı...

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen Yasak Fiiller ve Uygulanacak Yaptırımlar
Devamı...