Kurumların 2023 Yılı İhalelerinde kullanılacak Birim Fiyatlar Listesi
Devamı...

Üyelik ücreti
Devamı...

Üye Girişi
Devamı...

şifremi unuttum
Devamı...

Üyelik-2
Devamı...

Bize Yazın
Devamı...

Referanslarımız
Devamı...

Hakkımızda
Devamı...

Kamu İhale Kanunu 2023 Yılı eşik değerlerin ve parasal limitleri
Devamı...

Kamu İhale kurulunun 16 yıldır ihalelere katılan firmaların GASP ettiği itirazen şikayet bedellerinin hesabını kim verecek
Devamı...

İhale komisyonunu’nun eşi görülmemiş ŞARK kurnazlığı (ihalelere katılan Firmaların dikkatine Teklif geçerlilik sürelerine istenilenden fazla tutmayın)
Devamı...

İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz Hk.
Devamı...

KAMU İHALE KURUMU nun (İSTİKRARLI KARARLAR aldığını İFADE eden KİK in Tutarsız kararlarının Bazen Firmaların işine yaradığını göstermektedir)
Devamı...

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Devamı...

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar
Devamı...

Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar
Devamı...

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

İhale kurumunun aşırı düşük savunmadaki paletli eskavatör aracının lastik giderlerinin sunulmaması nedeni ile  savunmanın geçersiz  olduğunu  ifade eden  karar :)))
Devamı...

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali İddiasına Yönelik Başvurulabilecek Etkili Bir Yol Bulunmaması Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi (Anayasa Mahkemesi kararı)
Devamı...

ihale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunda konu edilmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamakta ise de, söz konusu iddialara yönelik başvurunun dokümana itiraz niteliğinde olduğu göz önüne alındığında süresinde yapılmadığı sonucuna varıldığından dava konusu Kurul kararı ile belirtilen iddialara yönelik başvurunun süre yönünden uygun bulunmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı yaklaşık maliyete ilişkin hususlara yönelik olduğundan yaklaşık maliyet ve isteklilerin teklif tutarları açıklanmadan ihale dokümanına yönelik şikâyet ve akabindeki itirazen şikâyet başvurusu aşamasında incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık görülmemesi
Devamı...

ihalelere katılanların sicil sorgulanmasında Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.” şeklinde değiştirilmiş, söz konusu kural 13/02/2020 tarih ve 31038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla mahkeme kararı aykırı bulunarak iptal edilmiştir
Devamı...

Elektronik İhale Kullanımının Zorunlu Olması Dolayısıyla EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Devamı...

İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme Yapılamayacağı İlkesi
Devamı...

KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KAVRAMI
Devamı...

ihaleye fesat karıştırılması neticesinde bir menfaat temin edilmiş olması
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma suçunda geniş anlamda mağdur ihalenin dürüstlük ve rekabet kurallarına uygun bir şekilde yapılması konusunda mevcut olan menfaatleri ihlal edildiğinden toplumdur
Devamı...

İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları
Devamı...

Tehdit ve cebir suretiyle meydana gelen ihaleye fesat karıştırma suçları
Devamı...

Teklif Edilen Malları ihale Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak veya Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak
Devamı...

İhale yetkilisinin hileli hareketleri (Emsal kararlı)
Devamı...

Devlet ihale kanununda ihaleye fesat karıştırma suçu
Devamı...

ihaleye fesat karıştırma ihalenin belli niteliklere sahip olması ve fesat kabul edilebilecek fiillerin de yine tanımda yer verilen şekillerde gerçekleşmesi gerektiği hk
Devamı...

İhaleye fesat karıştırma suçu
Devamı...

ihale tekliflerinin ilgili olan ve ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak
Devamı...

Doğrudan temin usûlünün bir ihale usûlü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11. maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunma
Devamı...

yapım işinin bu alanda faaliyet gösteren ve şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerini sağlayan tüm firmaların katılımını sağlayacak usûlde ihale edilmesi gerekirken, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde sayılan şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin, Kanunun 5. maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olarak pazarlık usûlü ile gerçekleştirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı
Devamı...

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali (Anayasa M. Kararı)
Devamı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan kamu ihalelerine ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı uygulanması
Devamı...

Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali hk (Anayasa mahkemesi)
Devamı...

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

Kamu İhale Kurumu, çevrim içi ihale süreçlerini HAVELSAN Diyalog üzerinden yürütecek İhaleler, görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilebilecek ve bu yeni süreç Kurumun ihale süreçlerine hız katacak
Devamı...

1 Ocak’tan bu yana 7 bin 300 ihale iptal edildi
Devamı...

ihalelerde SGK ilişkisizlik belgesi aranmayacak hususlar
Devamı...

yapı ruhsatı formundan ıslak imzaların kaldırılması işlemini barındıran TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının iptaline ilişkin açılan davada iptal kararı
Devamı...

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...

İhale Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...

İhale Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...