İhale sonucu 400 KV 3B 954 MCM İLETKENLİ KIZILTEPE – VİRANŞEHİR EİH DR(70 – 74) DEPLASE TESİS İŞİ
Devamı...

Ülke İhale Haberleri
Devamı...

İhalede gerçekleştirilen puanlama neticesinde, ihalenin birinci kısmı biyokimya grubunda eşit teklif sahibi iki isteklinin de puanının birbirlerine eşit olduğu, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin belirlenebilmesi için kura yöntemine başvurulması gerektiği
Devamı...

yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının doküman kapsamında/aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde gönderilen gramaj listelerinde bulunmadığı, dolayısıyla bahse konu yemek menüleri ve gramaj listelerine göre aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış olup, ihale dokümanına uygun olarak, tamamı gramaj listesinde yer alan yemekler üzerinden oluşturulan örnek yemek menüsüne göre aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği
Devamı...

İdare tarafından “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” ve “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümlerinde beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan söz konusu belgelerin istenilmesi ve anılan isteklinin iş deneyimine ilişkin kriterleri sağlayıp sağlamadığının bu belgeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

Tek Dilekçeyle İhale Davası Açılabilecek İdari İşlemler
Devamı...

İhale İşlemlerine Dayanak Genel Düzenleyici İşlemler
Devamı...

Doğrudan Temin ihale Usulü Kapsamında Yapılan İşlemler
Devamı...

İvedi Yargılama Usulüne Tabi Olmayan Kamu İhalelerine İlişkin İşlemler
Devamı...

İdarelerin kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında tek yanlı ihale işlemler
Devamı...

İhale KİK ve DİK Kapsamında Yer Almayan veya İstisna Tutulan İdareler ve İşlere İlişkin İhale İşlemleri
Devamı...

Zarara Sebep Olan İhale İşlemleri
Devamı...

ihale İdari Yargıda Özel Yargılama Usulleri
Devamı...

Türk Kamu İhalelerinde Uygulanan Yasal Düzenlemeler
Devamı...

Devlet İhale Kanunundaki İhale İşlemleri
Devamı...

Devlet İhale Kanunu’nda Düzenlenen İhale Usulleri
Devamı...

İhale sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceği
Devamı...

İhale dokümanında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde; ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunan isteklilerin ihale dışı bırakılacakları, isteklilerin anılan durumlarda olmadığına dair taahhütlerine ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların kamu ihale mevzuatında belirtildiği, bu çerçevede ihalede isteklilerin yalnızca söz konusu hususa yönelik taahhütlerinin dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği, söz konusu taahhütlerine yönelik değerlendirmenin ise sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

İdari İhale Şartname maddesi ile besin zehirlenmelerinde tedavi giderlerini ve olası tazminatları karşılamak üzere sözleşme bedeline eşdeğer sigorta giderinin teklif fiyata dahil edilmesinin istendiği, Sözleşme Tasarı maddesinde ise Besin zehirlenmesi yaşanması ve bu durumun klinik bulgu ve hekim teşhisi ile tespiti yapılması (aynı öğünde sunulan yemekten en az 25 ve üzeri kişinin zehirlenmesi ve besin zehirlenmesinin klinik bulgu ve hekim teşhisi ile tespiti yapılması)” halinin ağır aykırılık hallerinden biri olarak belirlendiği ve sözleşmenin feshine yol açan fiil nedeniyle ayrıca, ilk sözleşme bedelinin %2’si oranında ceza uygulanacağının öngörüldüğü, bu haliyle itiraza konu ihale dokümanı düzenlemelerinde Tip Sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihale teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, kural olarak belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında Ek-O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve ilgili ticaret borsası bültenlerinin kullanıldığı, merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların ve toptancı hal fiyatlarının ve üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin açıklama yöntemi olarak kullanılmadığı
Devamı...

Yapım ihalesi aşırı düşük savunma için alınan fiyat teklifleri ekindeki Ek-O.5 formuna dikkat !
Devamı...

ihale yargı kararları 22 Mayıs 2024
Devamı...

Toplu Sözleşme hükmü ile belirli yerlerde çalışan personele koruyucu giyim malzemesi verilmesi öngörülmüş, bunların dışında kalan personel kapsam dışında tutulmuştur. Ancak komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslarda, yukarıda belirtilen yerlerde veya açık arazi şartlarında çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın Başkanlığın kadro ve pozisyonlarında görevli sözleşmeli personelin tamamına koruyucu giyim malzemesi verilmesi hk 
Devamı...

Kamu İhale Kurumu yönetmelik Değişikliklerindeki önem hususlar
Devamı...

Kamu ihalelerine yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-imza kullanılarak yapılacak.
Devamı...

İHALEDE YÜKLENİCİNİN GECİKME TAZMİNATI İSTEME HAKKI
Devamı...

İHALEDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜT FAİZİ İSTEME VE AŞKIN ZARARIN GİDERİLMESİ TALEBİ
Devamı...

YÜKLENİCİNİN İHALE ALACAKLARI İÇİN İHTARDA BULUNMASI
Devamı...

İhalelerde Geçici Hakediş ve Kesin Hakediş Ödemesinin Muaccel Olması (Ödeme Yapılamaması)
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca ihale edilen İşinde düzenli depolama sahasında bulunan LFG tabanlı elektrik üretim tesisinin sözleşmede belirtilen sürede faaliyete başlamamasına rağmen gecikme cezası uygulanmaması
Devamı...

İhale Sonucu [Teklifler] (26 Nisan 2024 )
Devamı...

İhale hakediş raporlarına itiraz edilmesi
Devamı...

Yapı denetim görevlisinin ihale geçici kabullerindeki sorumluluğu
Devamı...

Yapım İhalelerinde Geçici hakediş ödemeleri
Devamı...

idarenin araç gereç ve malzeme sağlaması halinde ihale bedeli
Devamı...

Fiyat farkı, kamu ihale inşaat sözleşmesinde bulunan bir ücret kalemi değildir
Devamı...

İhale inşaat sözleşmesinde belirlenen götürü bedel ihalede kullanılan malzeme fiyatlarının, işçilerin alacağı ücretin sonradan artması ya da farklı sebeplerle aşılsa dahi kural olarak yüklenici bu bedelin değiştirilmesini ve arada oluşan farkı iş sahibinden isteyemez.
Devamı...

Götürü bedel ihale sözleşmesinin değiştirilme talebi
Devamı...

Kamu ihale inşaat sözleşmesinin unsurları tarafların anlaşması, inşaat ve inşaatı meydana getirme ve bedel unsuru 
Devamı...

GÖTÜRÜ BEDEL İHALE SÖZLEŞMESİ
Devamı...

Yapım ihalelerinde Kesin Kabul
Devamı...

KAMU İHALE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
Devamı...

YAPIM İHALE SÖZLEŞMESİNDE GİZLİ AYIP NEDİR?
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 2024  yılı Göre Parasal Limitler
Devamı...

ihalede Kesin hakediş raporu düzenlenmesi
Devamı...

Yapım ihalelerinde İş artışı ve eksilişine ilişkin hususlar
Devamı...

Kamu Yapım İhale Sözleşmelerinde İş Artışına Gidilebilmesinin Şartları
Devamı...

İhale İşinin Sözleşme Bedelinin % 80’inin Altında Tamamlanması
Devamı...

Anahtar Teslimi Götürü Bedel ihale Sözleşmelerinde İş Artışı
Devamı...