İhale sözleşme Feshi

İhale sözleşme Feshi Hukuk Süreci hizmetlerimiz

Yükleniciden kaynaklanan sebeplerle kamu ihale sözleşmesinin sona ermesi, yüklenicinin iradesi sonucunda ortaya çıkan sona erme hallerini
içermektedir. Bu ayrımda, yüklenicinin kusuru sonucunda sözleşmenin sona ermesi veya kusuru olmaksızın sözleşmenin sona ermesi, her bir sebep altında ayrıca belirtilecektir.

Yükleniciden kaynaklanan sebeplerle kamu ihale sözleşmesinin sona ermesi, yüklenicinin iradesinin olumlu ya da olumsuz olarak sözleşmenin sona ermesine katkısının bulunmasını içerir. Bu sebeple meydana gelen sözleşmenin sona ermesi Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanabileceği gibi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan da kaynaklanabilir.

Kamu ihale sözleşme tasarıları, tarafların iradesine uygun olarak, bedelin ödenmesini, malın teslimini, hizmetin görülmesini veya yapım işinin yapılmasını ve bunlara ilişkin yan edim yükümlerini düzenler. Kamu ihale sözleşmelerinin yapılması gibi ifası da zorunlu kurallara bağlanmıştır. Aynı zamanda bu kurallar Türk Ceza Kanununda (TCK md. 236) yaptırım altına alınmıştır.

Firmamız İhale Sözleşmelerinin Fesihlerinde Anlaşmalı olarak çalıştığımız hukuk Büroları ile Firmanızın karşılaşmış olacağınız ihale  Sözleşme Fesihlerinde Sizlere hizmet Vermektedir

Yapım İhale fesihleri aşağıda belirtmiş olduğumuz üzere İhale Fesih kararları kategorilere ayrılarak sitemizde kayıt altına alınmaktadır

İdarenin İhale Sözleşmesini Feshi  LİNK
Yüklenicinin İhale Sözleşmesini Feshi  LİNK
İhale Sözleşmesinin tasfiyesi  LİNK
İhale Sözleşmesinin Devredilmesi  LİNK
Kat karşılığı sözleşmesinin feshi  LİNK

İHALE SÖZLEŞMELERİNDE YAŞANILAN SORUNLAR

Teminatlar   LİNK
Menfi Zarar   LİNK
Fiyat Farkları   LİNK
İş Programları   LİNK
Yer Teslimleri   LİNK
Revize Fiyatlar   LİNK
Süre Uzatımları   LİNK
Teknik Personel   LİNK
Yapı Kesin Hesap   LİNK
Gecikme Cezaları   LİNK
Muayene Kabuller   LİNK
Ayıplı Noksan işler   LİNK
Yeni birim fiyatlar   LİNK
Hakediş Kesintileri   LİNK
Geçici Kati Kabuller   LİNK
Projede Olmayan işler   LİNK
Birim Fiyatlı sözleşme   LİNK
Götürü Bedel sözleşme   LİNK
Sözleşme Dışı imalatlar   LİNK
Sözleşme Değişiklikleri   LİNK
İş Artışları / İş Eksilişleri   LİNK
İş Sürecinde Verilen Zararlar   LİNK
Yapım Sürecinde Verilen Zararlar   LİNK
Sözleşme Feshinde Oluşan Zararın Tahsili   LİNK