İhalede Ortak Girişim

İhalede Ortak Girişim sorunlarında Danışmanlık Hizmetleri

Kamu alım ihalelerine iş ortaklığı (4734 sayılı Kanun’un 14. maddesinde düzenlenmiştir)  şeklinde teklif sunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, diğer bir ifade ile iş ortaklığının üyeleri, bu iş ortaklığı vasıtasıyla hak ve sorumluluklarıyla birlikte ihale konusu işin tamamını yerine getirmeyi taahhüt ederler.İş ortaklıkları kamu alım ihalesini düzenleyen idarenin izni aranmaksızın her türlü ihaleye teklif verebilmektedir.

Henüz ihaleye tekliflerin sunulması aşamasında iş ortaklığının üyelerinden ortak girişim oluşturduklarına dair anlaşma istenmekte ve bu anlaşmada iş ortaklığını sevk ve idare ile yükümlü olan pilot ortağın belirtilmesi beklenmektedir.Anılan anlaşma iş ortaklığının teklifi ile birlikte ihaleyi düzenleyen idareye sunulmaktadır.

Anılan ihalenin iş ortaklığının uhdesinde kalması durumunda, kamu alımını gerçekleştiren idare ile iş ortaklığı arasında sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin idareye sunulması gerekmektedir.İş ortaklığı tarafından teklif verilmesi aşamasında sunulan iş ortaklığı anlaşması ile ihalenin kazanılması halinde sunulan iş ortaklığı sözleşmesinde ortak girişimi oluşturan tarafların taahhüt edilen işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirtmesi gerekmektedir.

kamu ihale hukukundaki iş ortaklıkları ve konsorsiyumlar tüzel kişiliği haiz olmadıklarından üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde bağımsız bir varlığa sahip değildirler.Bu nedenle adi ortaklık niteliğindeki iş ortaklıkları kendi adına hak ve borçlara ehil olamayacağı gibi dava ehliyeti bakımından davacı veya davalı da olamamaktadır.

İHALELERE ORTAK GİRİŞİM OLARAK KATILAN  FİRMALARA DANIŞMANLIK HİZMET KONU BAŞLIKLARI

 • Borçlar hukukunda ihalelerdeki Adi Ortaklık
 • İş Ortaklığında Pilot Ortak önemi
 • İhalede iş ortaklığı oluşturan tüm kişilerin davada taraf olarak gösterilmesi gerektiği
 • ihale dokümanı pilot ortak tarafından ekaptan indirilmiş olmasına rağmen özel ortağın ihale tarihinde EKAP kaydı olmaması
 • ihalelere ortak girişim olarak katılan Firmaların Yeterlilik bilgileri tablolarını ayrı ayrı sunmaları zorunludur
 • Ortak girişim ile ihale alan Yüklenicilerin Taşeron olarak çalışacak firmaların SGK Bildirimi
 • ortak girişim olarak alınan ihalede iş ortaklığı olarak kurulan firmanın temsilciliğini kim yapar
 • Ortak girişimle Alınan ihale sonrası kurulacak olan Adi ortaklık sözleşmeleri
 • Ortak girişim ihalelerde Adi ortaklığın kuruluş yapısı
 • ortak girişim iş ortaklıklarının yapı müteahhitliği yetki belgesi almak için başvuru belgeleri
 • ortak girişim olarak yüklenimlerinde yapılan *TL sözleşme bedelli *Müdürlüğü tarafından ihale edilen Hizmeti işinde faturada gösterilen ve İdare tarafından ödenen ücret ve fazla çalışma karşılıklarının yüklenici tarafından işçilere eksik ödenmesi
 • ihalelerde borcu yoktur sorgulamalarında ortak girişimlerin durumu bloğunu seç
 • ihaleye ortak girişimde ortaklardan herhangi birinin ihale dokümanı satın alması yeterlimidir
 • Adi ortaklıklar olarak ihale alan firmalarda vergi borcu yoktur yazısı almak
 • Ortak girişimlerde İhale İptalleri ve İhalelerden Yasaklama