Pazarlık usulü İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için söz konusu ihale komisyonunca alınan kararın yeniden ihale yetkilisince onaylanması gerekmekte olup, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmesinin, idarenin o istekli ile ihaleyi yapma ve yapmama noktasında takdir yetkisini ortadan kaldırmayacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihale yetkilisince uygun bulunması halinde sözleşme imzalanabileceği hk
Devamı...

ihaleye katılan istekli Pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının yüklenmesine ilişkin EKAP’taki kayıt işlemleri istekli tarafından uygun şekilde tamamlanmadığından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırının boş olduğu, istekli tarafından e-teklif gönderilirken yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgilerine ilişkin satırının boş olduğunun görülebildiği ve istekli tarafından bunun sebebinin araştırılması gerekirken herhangi bir araştırma yapmadan bu haliyle kabul edilip onay verildikten sonra e-imza ile imzalandığı, belirtilen hususlarda isteklinin sorumlu olduğu,  anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “Yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık oranlarına ilişkin belge çerçevesinde EKAP’a yüklü pay defteri ve yönetim kurulu kararı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

 ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme maddesinin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği anlaşılması
Devamı...

ihalede doküman düzenlemesinin yaklaşık maliyeti bilenlere avantaj sağlayacağı iddia edilmekteyse Kamu İhale Kanun maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde yaklaşık maliyetin isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamayacağı hüküm altına alınmış olup bu doğrultuda yaklaşık maliyetin ihale öncesinde gizli tutulduğu, ihale ile ilgili görevli bulunmayan kamu çalışanlarına dahi açıklanmadığı ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin yaklaşık maliyeti bilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemenin hiçbir istekliye menfaat sağlamasının söz konusu olmadığı
Devamı...

ihalede sunulan iş bitirme belgesine konu iş yapım işine ilişkin olmakla birlikte aynı nitelikteki ihtiyaçların idarelerce farklı değerlendirmek suretiyle mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi olarak gerçekleştirdikleri göz önünde bulundurulduğunda ihale türü ile işin niteliğinin bir arada dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında mezkur ihaleye ilişkin benzer iş tanımına uygun iş kalemlerinin bulunduğu ve söz konusu iş kalemlerinin tutarlarının güncellenmiş halinin anılan isteklinin karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu olduğu, oysa idare tarafından fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği
Devamı...

İhalede EKAP üzerinden anılan istekliye tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklama talebine ilişkin yazıda, periyodik bakım giderlerinin açıklama istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği ancak söz konusu yazıda, anılan maliyet bileşeni kapsamında araçlara hangi aralıklarla bakım yapılacağı yönünde bir belirlemeye yer verilmediği  aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde yer verilen ibarede tutanağın tarih ve sayısının da bulunmadığından Tebliğe uygun olmadığı, ayrıca fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağının yurtiçi satışlar bölümünde ilgili mala/hizmete ilişkin kısmın ve fatura bilgileri tablosunun doldurulmadığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu gidere ilişkin açıklamanın aktarılan gerekçelerle uygun olmadığı
Devamı...

ihale teklif mektubunda ihalenin bir kısmına mı yoksa tamamına mı teklif verdiklerinin yazılması gereken kısımda ihalenin adının yazılmasında ise;  istekli tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli incelendiğinde ihalenin tamamına teklif vermedikleri, ihalenin bazı kısımlarına verdikleri toplam tutar ile Birim Fiyat Teklif Mektuplarında teklif ettikleri toplam tutar  arasında uyumsuzluk bulunduğundan Birim Fiyat Teklif Mektubu’nda yapılan standart forma aykırılığın esasa etkili olan bir hata olduğu 
Devamı...

personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, %4 oranında belirlenen sözleşme giderleri ve genel giderlerin işçilik maliyeti hesaplamalarına dahil edilmeyeceği
Devamı...

istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Yükümlülükler” sütunun “Kalite ve Standarda İlişkin Diğer Belgeler” satırında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, ilgili satırın boş bırakıldığı, söz konusu satırda herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşıldığından, idarece anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirilme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye ait Sözleşme Tasarı maddesinde sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde sözleşme bedelinin binde 1’i oranında ceza uygulanacağının belirtildiği * maddesinde ise sözleşmenin feshini gerektiren özel aykırılıklara ve bu aykırılıklarda uygulanacak ceza oranlarına tablo halinde yer verildiği anlaşılmaktadır Bu kapsamda her iki maddede de farklı aykırılık hallerine yer verildiği ve buna ilişkin ceza tanımlamalarının ve farklı ceza oranlarının yazıldığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının aksine düzenlemede herhangi bir çelişkinin yer almadığı ve mevzuata bir uygunsuzluk bulunmadığı anlaşılması
Devamı...

ihalenin ilgili kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebi doğrultusunda istemiş olduğu belgelerden geçici teminatın mal müdürlüğüne yatırıldığını gösteren belgenin * tarihinde sunulduğu idare tarafından bu belgelerin kabul edildiği, ancak geçici teminata ilişkin belgenin idare tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin geçici teminata yönelik iddiasının yerinde olduğu
Devamı...

ihaleye katılım sağlayacak isteklilerin tüzel kişi olmaları durumunda yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP üzerinden alınması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu
Devamı...

İhaleye aynı  aynı IP numarası üzerinden ihaleye teklif sunmasının anılan isteklilerin irade birliği çerçevesinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına ve bu koşullarda aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğuna dair kuvvetli karine oluşturduğu, dolayısıyla bahse konu istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılması
Devamı...

Kurulca ihalede açıklama istenilen poz nolu iş kaleminin birim fiyat tariflerinde ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması sorgulama yazısında gönderilen analizlerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, sunulan belgelerde modifiye edici katkı malzemesinin içeriğine yönelik bir değerlendirme yapılamayacağı, şirket tarafından yapılan açıklamalarda yer alan söz konusu girdi miktarının idarece verilen analiz formatındaki girdi miktarı ile uyumlu olduğu, fiyat teklifi ile dayanak teşkil eden eki tutanakların sunulduğu gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş ise de, Kurulca, şirket tarafından söz konusu modifiye edici katkı malzemesi girdisine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifine konu malzeme ile idarece gönderilen analizdeki malzemenin aynı malzeme olup olmadığının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verildiği
Devamı...

isteklinin ihale tarihi itibariyle pay değişikliğine gidip gitmediğinin tespiti bakımından 20** yılı pay defterleri ve yönetim kurulu kararlarının istenilmesi gerekliliği doğmuş olsa da, yukarıda yapılan tespitler neticesinde EKAP’ta yüklü bulunan yönetim kurulu kararı arasında ortaklık hisse oranlarını ve miktarlarını gösteren bir yönetim kurulu kararı bulunmaması ve EKAP’ta yüklü bulunan pay defterinde yer alan bilgilerin teyit edilememesi nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden usul ekonomisi gereği anılan istekliden pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin istenilmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak, EKAP üzerinde isteklilere gönderilen “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu yazıda “ihale konusu işin arazi keşfi ile metrajının yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuş” ifadesine, idarece başvuru sahibine gönderilen “Şikayete Cevap Tebligatı” konulu yazıda da benzer şekilde “arazi keşif metrajının tekrardan incelenmesine karar verilerek tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiş ve alınan iptal kararı isteklilere tebliğ edilmiştir.” ifadesine yer verildiği ancak iptale ilişkin somut ve açıklayıcı bir gerekçeye yer verilmediği görülmüş olup bu bağlamda idare tarafından ihalenin iptali yönünde kullanılan takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun olarak kullanılmadığı
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ait bilgiler” kısmında şahsın bilgisinin yer aldığı, anılan tabloda şirketin yönetim kurul üyesi ve başkanı olarak da şahsın belirtildiği, anılan bilgilerin EKAP uygulaması üzerinden teklifin oluşturulması sırasında MERSİS sistemi üzerinden alındığı, isteklinin bu kısmı elle doldurmadığı ve MERSİS üzerinden otomatik olarak geldiği, anılan durumun tüzel kişiliğin MERSİS sistemine kayıtlı olduğu şeklinde ele alınması gerektiği, internet üzerinden yapılan teyitte de tüzel kişiliğin MERSİS’e kayıtlı olduğunun görüldüğü hk
Devamı...

Teknik Şartnamenin Firma Tarafından Karşılanacak Malzemeler ve Diğer Giderler başlıklı madde bendinde yer alan “kurumda hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu olduğu taktirde bu kişilerin sağlık masrafları ve iş gücü kayıplarının maddi tazminatları firma tarafından karşılanacaktır düzenlemesi ile ihaleye ait Sözleşme Tasarı maddesinde ağır aykırılık halleri kapsamında yer alan “Yüklenici firmanın Yemek hizmetinden dolayı gıda zehirlenmesinin hekim raporuyla tespiti ağır aykırılık nedeni sayılacak” düzenlemesinin  Yönetmeliğe göre yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz hükmüne aykırılık teşkil ettiği iddia edilmiş olsa da Yönetmelik ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin ve ihale dokümanın içerisinde yer alan Sözleşme Tasarısında yer alan düzenleme gereği yüklenicinin kusurundan kaynaklanan zararın genel hükümlere göre tazmin edileceği açık olduğundan ve başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemesinin bu düzenleme ile paralel olduğu,  ayrıca iki düzenlemenin birbirinden farklı amaca hizmet ettiği anlaşılması
Devamı...

ihale konusu  işe gidiş gelişlerin sağlanması adına idare personelinin idarece belirlenen güzergahlar doğrultusunda bir yerden başka bir yere taşındığı diğer bir ifadeyle ihale konusu iş kapsamında belirli bir taşımacılık/servis işinin yapılacağı bu kapsamda kullanılacak araçların idarenin aldığı hizmet haricinde işin yüklenici idaresinde olduğu  ihale konu iş ile başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin, organizasyon yapısı, gerçekleştirilme usulleri ve sorumlukları ile niteliği açısından farklı olduğunun tespiti
Devamı...

Yemek alım ihalesinde  aşırı düşük teklif açıklama kapsamında kullanılan 2021 yılı ticaret borsası fiyatlarının güncel piyasa fiyatlarını yansıtmadığı söz konusu borsa fiyatlarından alım yapıldığına dair bir belgenin açıklama kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmadığı hk 
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarı maddesinde sözleşme bedelinin binde biri oranında, hem de sözleşme maddesinde ilk sözleşme bedelinin %2’si oranında olmak üzere aynı aykırılık hali için iki ayrı ceza oranının öngörülmüş olduğu, bu haliyle bahse konu düzenlemenin istekliler açısından çelişkiye yol açacağı ve sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil edeceği ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında uyuşmazlığa neden olabileceği
Devamı...

ihalede Sunulmayacak Belgeler Tablosunda elektronik geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası sehven belirtilmemiş olsa da söz konusu durumun geçici teminat mektubunun olmadığı anlamına gelmeyeceği, teminat tutarının yeterli olduğu, işin adı, istekli bilgileri, geçerlik süresi gibi bilgilerin söz konusu elektronik geçici teminatta net bir şekilde belirtildiği görüldüğünden, anılan isteklinin geçici teminat mektuplarının kabul edilmesi ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

yemek hizmeti alım ihalesinde ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmadığı yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın kendisi tarafından yapılacağı bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise İdari Şartname’de işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa dahi ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen doküman düzenlemelerinin aktarılan Tebliğ açıklamasına uygun olduğu hk
Devamı...

ihaleye teklif sunan isteklinin 2.  birim fiyat teklif mektubunun sehven teklif dosyasına konulduğuna ilişkin açıklamasının uygun bulunamayacağı anlaşılmış olup, teklif dosyası kapsamında iki adet birim fiyat teklif mektubu sunan başvuru sahibine ait teklifin 4734/ 17’nci madde kapsamında değerlendirilerek değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir oranda ihale konusu işe veya benzer işe uygun iş deneyimi istenileceği, bir yıldan fazla süreli işlerde ise 4/5’i alınarak (teklif bedelinin %20’si ile %40’ı aralığında) bu oranlar dahilinde yeterlik kriteri öngörüleceği, şikayete konu 21 ay süreli ihale konu işte ise teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere isteklilerin iş deneyimi gösteren belgeleri sunması gerektiği
Devamı...

 ihale konusu iş kapsamında isteklilerin deneyiminin tevsiki amacıyla istenilen iş deneyimini gösteren belgelerin ihale konusu işe veya idarece belirlenen benzer işe uygun olması gerektiği anlaşılmış olup, şikayete konu ihalenin niteliği de dikkate alındığında benzer işin birden fazla olmak üzere belirlendiği ve her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edileceği hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşeni ve/veya bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği 
Devamı...

İhalede sunulan özel sektör iş deneyimi olduğundan Özel Sektör İş Deneyim Belgesi sunulurken gerekli olan tek işe ait olduğuna dair sözleşmenin ve faturanın sunulması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyim belgesinin sunulmasının istenilmesi gerektiği
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin ortaklık oranları yönetimdeki görevlilerine ilişkin bilgilerine yer verildiği, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden idarece sorgulandığı, EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin anılan istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile uyumlu ve güncel olduğu A.Ş. nin de tek ortaklı anonim şirket yapısında olması sebebiyle ayrıca pay defteri ve dayanak yönetim kurulu kararı defterlerinin EKAP’a yüklenme zorunluluğunun bulunmadığı, buna ek olarak itirazen şikayete konu isteklilerin vekil aracılığıyla ihaleye katılmadığı dolayısıyla vekaletname sunmalarına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz eden işlerde ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Tip Sözleşme maddesine ilişkin dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi eklenecektir.” ibaresine yer verilmediği bu itibarla Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinin Tip Sözleşme’nin ilgili dipnotuna uygun düzenlenmediği hk
Devamı...

ihaleye teklif veren şirket vekilinin  kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydı işlemlerinin mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartname’de 1 adet benzin istasyonu bilgilerini içeren belgenin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği görülmüş olmakla birlikte, İdari Şartnamede, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgenin İdari Şartname maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hk
Devamı...

ihale komisyonu kararından ihaleye teklif veren isteklilerin yeterlik bilgileri tablolarının incelenerek bir istekli için görülen eksikliklerin tespit edildiği ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin beyanları ve belgeleri uygun görülen başvuru sahibi  üzerinde bırakılmasına karar verildiği görülmüş olup, isteklilerin ihaleye teklif sunmaktaki nihai amacının, ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasının sağlanması hususu olduğu da dikkate alındığında yapılan işlemlerde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihalenin 1. kısmına bölünme yoluyla kurulan yavru şirketin değil bölünen şirket olan Şirketin teklif verdiği iş deneyimini tevsik etmek için sunulan idarece düzenlenen  iş bitirme belgesinin ana şirket adına düzenlendiği anılan şirketin söz konusu iş deneyim belgesini kullanmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediğine ait karar
Devamı...

idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması veya güncellenmesi Yönetmelik’te yazılı haller ile sınırlı tutulmuş olup Mevzuatta ihale komisyonunun yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin yetkisi asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumu ile sınırlı tutulmuş olup, ihale komisyonuna yaklaşık maliyeti değiştirme, yeniden hesaplama veya önemli ölçüde değişikliğe uğratacak tasarruflarda bulunma yetkisi yoktur
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye teklif verirken iddia konusu edilen dahil üç adet iş deneyim belgesini beyan ettiği ve beyan edilen belgelerin hepsinin idareye sunulduğu, anılan belgelerin her üçünün de İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerini sağlaması
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli iş ortaklığında özel ortak olarak bulunan şahıs tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda da gerçek kişi olduğundan ilgili satırlarda ismi olan şahıs ismine ve TC kimlik numarasının otomatik olarak EKAP üzerinden doldurulduğu, kendisi tüzel kişi olmadığından EKAP üzerinden yeniden sorgulama yapılmasına gerek bulunmadığı MERSİS sistemine kayıtlı ortaklar ve yönetimdeki kişilerin sorgusunun mevzuata gereği tüzel kişiler ile sınırlandırıldığı hususu göz önüne alındığında pilot ortak tarafından da Yönetmelik ve İdari Şartnamede istenilen kriterlerin sağlandığının tespiti
Devamı...

 İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde pilot ortak tarafından sunulan tablonun ilgili kısmında şirketin yönetim kurul üyesi ve başkanı olarak  belirtildiği anılan bilgilerin EKAP uygulaması üzerinden teklifin oluşturulması sırasında MERSİS sistemi üzerinden alındığı, isteklinin bu kısmı elle doldurmadığı ve MERSİS üzerinden otomatik olarak geldiği, anılan durumun tüzel kişiliğin MERSİS sistemine kayıtlı olduğu şeklinde ele alınması gerektiği, internet üzerinden yapılan teyitte de tüzel kişiliğin MERSİS’e kayıtlı olduğunun tespiti hk
Devamı...

 ihale konusu malzemeli yemek alımının aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleşmesi ve süreklilik arz eden hizmet alımı olması sebebiyle kısmi kabulün mümkün olmadığı nitekim İdari Şartname’de de işin tamamı için teklif verilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan ifadelerden sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek alımı hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, bu bağlamda malzeme dâhil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işlerine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede de kısmi kabul yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihalede sunulan özel sektöre gerçekleştirildiği ifade edilen işlere ilişkin sözleşme, fatura vb bilgilerin yer almadığı yeterlik değerlendirmesinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen fakat idareye sunulan özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin faturaların iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde dikkate alınamayacağı
Devamı...

İhaleye teklif sunan ve geçerli teklif olarak belirlenen iki isteklinin teklif bedelinin sırasıyla yaklaşık maliyetten %47 ve %37 daha düşük olduğu, idarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan bütün fiyatların piyasa rayiçlerini yansıttığı kabul edilerek ihale sürecine devam edildiği, bu süreçte başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifinin geçerli olduğunun açıkça beyan edildiği, daha sonra komisyon kararında başvuru sahibinin teklifinin cari fiyatın çok üzerinde olduğunun belirtildiği, ancak “cari fiyat” hususuna dayanak herhangi bir açıklama ya da verinin ortaya konulamadığı tespit edilmiş olup, somut dayanak olmaksızın kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosundan beyan edilen yerli malı bilgilerin doğrulanamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, zira yukarıda aktarılan değerlendirmeler çerçevesinde yerli malı belgesinin uygun beyan edilmemesi veya uygun beyan edilmesine rağmen beyanın idarece teyit edilemediği durumlarda isteklilerin bahse konu fiyat avantajından yararlanamayacağı, tekliflerinin ise geçerli olacağı hk
Devamı...

Aşırı düşük açıklama istenilen iş kalemlerinin paçal iş kalemi olduğu göz önüne alındığında idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken her bir iş kalemine yönelik olarak analiz girdilerinin neler olduğunu gösteren analiz formatının isteklilere verilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği
Devamı...

Teknik Şartnamenin Araç İhtiyaç Listesi başlığındaki  araçlar aylık ortalama 4000 km, 8. 9. sıradaki araçlar aylık ortalama 5000 km ve 10. 11. sıradaki araç aylık ortalama 500 saat çalışacakları öngörülmüş olup Araçlarda öngörülen kilometreden fazla kilometre yapılması durumunda herhangi bir fazla ödeme yapılmayacaktır.” ibaresinin geniş bir ifade olduğu, açıkça anlaşılır olmadığı, araçların Teknik Şartname’de yazılan mesafeden daha fazla kullanılması durumunda, fazla kullanımdan kaynaklanan amortisman bedellerinin tam olarak hesaplanamamasına yol açacağından, amortisman bedellerinin hesaplanmasında teklif verenler için öngörülemezlik yarattığı, bu durumun ihale süreçlerine ilişkin işlemler bakımından önem arz eden öngörülebilirlik ve belirlilik ilkeleriyle bağdaşmayacağı dikkate alındığında, dava konusu Kurul kararının bu iddia yönünden davacının başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu ihale kurulu tarafından iddiaların tamamının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece bütün itirazen şikâyet konularının incelenmemesi hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

İhale metninde diyetisyen ya da idare tarafından diyet hastalara yönelik değişiklik yapılabileceği belirtilmiş olup  kişiler için herhangi bir belirlilik taşımayan durumlara ihale metinlerinde yer verilmesi ihalede açıklığı etkileyen bir durum olacak ve rekabeti ihlal edici bir şart olacaktır 2 yıla yayılan bir yemek ihalesinde diyetisyen ya da idare tarafından gerekli görülmesi hâlinde diyet hastaları için ara öğün çeşidinde ve kap sayısında değişiklik yapılabileceğine yönelik belirleme, hiçbir şekilde belirleme yapmaya elverişli değildir. Bu nedenle açık olmayan bu şartın, rekabeti ortamını da bozarak teklif sunacak kişiler için belirsizlik oluşturduğu
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu Satış Tutarı Tespit Tutanaklarında tarih ve sayı bilgisi yer alması gerekirken yer almadığı hususunda bir ihtilaf bulunmamaktaysa da, fiyat teklifleri üzerinde ilgili meslek mensubunun kaşesinin, imzasının ve Tebliğ’de belirtilen ibarenin yer aldığı, fatura bilgileri tablosunun doldurulduğu, anılan tabloda fatura bilgilerinin bulunduğu, ihale tarihi itibariyle faturaların sondan bir önceki vergi beyanname dönemine ait olduğu, fatura tutarları ile satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının birbiriyle uyumlu olduğu, satış tespit tutarı tespit tutanağının eki olan mükellefe ait imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin de sunulduğu görülmekte olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerine ilişkin belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmesinin zorunlu olmadığına” ilişkin kural da göz önünde bulundurulduğunda, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale kısımlarında sözleşmelerin imzalandığı davalı idarece de bu durumun mevzuata uygun olmadığının kabul edildiği her ne kadar davalı idarece düzeltici işlem belirlenmesinden sonra alınan ihale komisyon kararı üzerine sözleşmenin süresinden önce imzalanması hususun sonuca etkili bir mevzuata aykırılık olmadığı iddia edilmiş ise de; usulün esasa mukaddem olduğu, açık kanuni düzenleme mevcut iken bunun yorum yoluyla aşılamayacağı, ilgili mevzuatta düzeltici işlem belirlendikten sonra alınan ihale komisyon kararlarından sonra 10  gün beklenilmeyeceği şeklinde bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin bu iddialarına itibar edilmediği hk
Devamı...