1 Ocak’tan bu yana 7 bin 300 ihale iptal edildi
Devamı...

ihalelerde SGK ilişkisizlik belgesi aranmayacak hususlar
Devamı...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL, HİZMET ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
Devamı...

yapı ruhsatı formundan ıslak imzaların kaldırılması işlemini barındıran TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardının iptaline ilişkin açılan davada iptal kararı
Devamı...

ihalede sunulan Banka Referans mektubunda banka yetkililerinin isim ünvan ve imzalarının bulunmaması ve standart forma uygun olmadığından dolayı itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu kurul kararının iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet  bulunulmaması hk (Danıştay K)
Devamı...

idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği, dolayısıyla İdari Şartnamde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin mevzuata uygun olmayacağı ve ihale sürecinde yapılacak sınır değer hesaplamasında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüde yol açabileceği hk
Devamı...

Aşırı düşük savunmada için alınan fiyat teklifinin yabancı para birimi üzerinden alındığı USD ve TL karşılığına yer verilmediği, alınan fiyat teklifinin ürünlere yönelik olduğu söz konusu fiyat teklifine mevzuat gereği meslek mensubu tarafından yer verilmesi gereken ibarenin yazılmadığı 3.ncü kişiden alınması öngörülen radyografik hizmet alımına ilişkin Teknik Şartnamede yer verilen testi gerçekleştirecek personele ya da test hizmetine ilişkin herhangi bir fiyat teklifinin açıklama kapsamında sunulmaması hk
Devamı...

ihale Sözleşme Tasarısında sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 10’u olarak belirlendiği halde anılan Tasarı maddesinde yer alan özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” halinde sözleşme bedelinin on binde 15’i oranında ceza kesileceğinin düzenlendiği ancak idarece her ne kadar özel aykırılık hallerinin düzenlendiği tabloda “Teknik şartname hükümlerine uyulmaması” durumu belirtilmiş olsa da söz konusu ifadenin genel bir aykırılık hali olduğu ve bu aykırılık hali için belirlenen ceza oranının (on binde 15) belirtimesi genel aykırılık halleri için belirlenen (on binde 10) orana uygun olmadığı dolayısıyla bahse konu iki düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve sözleşmenin uygulanması aşamasında genel aykırılık hallerinde hangi oranda ceza kesileceği hususunda belirsizlik yaratabileceği hk
Devamı...

ihale kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve ayrıştırma yapmak suretiyle uyuşmazlığa konu ihalede benzer iş olarak belirlenen işleri karşılayıp karşılamadığının ortaya konulması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığından bahisle tesis edilen dava konusu Kurul kararının davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir gerekçesiyle anılan mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline ait karar (Danıştay K)
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak iş deneyimini tevsiken iş bitirme belgesi sunulmuş ise bu belgenin kamu kurumu veya özel sektör tarafından düzenlenip düzenlenmediği kamu kurumu tarafından düzenlenmiş ise İdari Şartnamede düzenlenen benzer işe uygun olup olmadığı özel sektör tarafından düzenlenmiş ise sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontu ve bu sözleşmeye ait mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelere uygulanacak olan damga vergisi makbuzunun bulunup bulunmadığı, fatura örnekleri, SGK hizmet listesi, SGK tahakkuk fişi, SGK ödeme dekontunun ilgili meslek mensubunca onaylı olup olmadığı, sözleşme sunulmuşsa bu sözleşmenin aslının ya da noterce onaylanmış suretinin sunulup sunulmadığı hususlarına yönelik inceleme yapılması gerektiği hk (Danıştay K)
Devamı...

ihale komisyonu kararına dayanak teşkil eden numune değerlendirme işleminin ihale komisyonu üyelerince yerine getirilmediği, dolayısıyla usulüne uygun biçimde düzenlenmemiş numune değerlendirme tutanağında yer alan tespitler ile değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından numune değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonu üyelerinden en az birisinin katılımıyla yeniden gerçekleştirildikten sonra tutanağa bağlanması, akabinde alınacak ihale komisyonu kararının da anılan tutanakta yer alan tespitler doğrultusunda alınması gerektiği
Devamı...

ihale dokümanın farklı IP’ler üzerinden indirildiği, yine tekliflerin farklı IP’ler üzerinden farklı tarihlerde sunulduğu, sunulan teminat mektuplarının düzenlenme tarihlerinin farklı tarihler olduğu gibi ayırt edici numaralarının da sıralı olmadığı, bahse konu isteklilerin ikamet adreslerinin aynı mevkiinde olmasının tek başına isteklilerin birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği
Devamı...

ihaleye ait ve söz konusu iş deneyim belgesinde yer alan işe ait Teknik Şartnameler karşılaştırıldığında; belgeye konu işin bir yapım işine ilişkin olduğu belgeye konu olan  işin başvuru konusu ihalede düzenlenen benzer işe uygun olduğu  teklifin idare tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği
Devamı...

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...

İhale Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...

İhale Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...

İDARE İHALE ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (20/06/2021-31517 R.G./6. md., yürürlük:20/07/2021)
Devamı...

ihalelerde ek fiyat farkı hesaplamasında kullanılan formülün bir girdisi olan a1 katsayısının belirlenmesinde esas alınacak işçilik için sadece işçilik modülü üzerinden hesaplanan işçilik, fazla çalışma ve dini ve milli bayramlar ve genel tatil günü ücretlerinin mi, yoksa bu teklif kalemleri dışında işçilik modülü üzerinden hesaplanmamasına karşın idarelerce yapılan ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler uyarınca işçiye ödenmek üzere yükleniciye ödenen dış görev harcırahı veya konaklama bedeli gibi işçilik tanımı içinde yer alabilecek kalemlerin de mi dikkate alınacağına ilişkin (KİK DKD )
Devamı...

idarenin ihalede düzeltici işlem kararının yerine getirilmesi için alınan 2.nci ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi olan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin değişmesi nedeniyle, ihale sürecinde davacı şirketin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerektiği (Danıştay K)
Devamı...

ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler kısmında tek ortağın olduğu ancak tabloda beyan edilen ve sonrasında tevsik edici belgeler kapsamında sunulan Sicil Gazetelerine göre şirket ortaklarının * olduğunun görüldüğü bu çerçevede yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ilişkin olarak beyan edilen bilgilerle yine anılan tabloda beyan edilen Gazetelerinde yer alan bilgilerin uyuşmadığı ve beyan edilen söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinin ortaklara ilişkin son durumu göstermediği anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması (Danıştay K)
Devamı...

yazılı ihale tebligatı yapılarak belirtilen süre sonunda sözleşmenin feshine bağlı yasaklama işlemleri tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın davacı şirketin (1) yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye rekabet koşulları sağlayan 5 isteklinin katılması ile aşırı düşük fiyat sorgulamasının üzerinde teklif veren davacının da aralarında bulunduğu 5 isteklinin teklif ettiği bedellerin yaklaşık maliyet sınırının altında olması karşısında davacı şirketçe verilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, aşırı düşük teklif değerlendirmesinin altında kalıp, sorgulamaya cevap vermeyen firmanın teklifi ile karşılaştırılarak ihalenin iptali edilemez(Danıştay K)
Devamı...

İhalede tek geçerli teklifin kalması ve bu teklifin, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idareye teklif mektubu veren davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığına ait ve yaklaşık maliyete oranının %99,20 olması, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kendisinden fiyat teklifi alınan ve ihaleye teklif veren bir diğer firmanın teklif zarfından da teşekkür mektubu çıkması hususları birlikte değerlendirildiğinde, kamu ihale hukukunun temel ilkelerinden rekabet ilkesinin zedelendiği sonucuna varıldığı ve belirtilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline ilişkin olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan iş makinesinin kendi malı olduğunun kabul edilmesi durumunda bahse konu giderler için alınan fiyat tekliflerinin kendi malı makineye  ilişkin olmadığından kabul edilemeyeceği diğer taraftan fiyat tekliflerinin HP gücündeki makineye ilişkin olduğu kabul edilmesi durumunda da kendi malı şeklinde belirtilen makine ile uyumsuzluk olacağı söz konusu giderlere ilişkin alınan fiyat tekliflerinde yer alan makinenin gücü ile kendi malı olarak sunulan makinenin farklı olduğu görüldüğünden, aşırı düşük fiyat teklifi yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı(Danıştay K)
Devamı...

ihaleye katılan   şirketlerin aynı binanın farklı bölümlerinde faaliyette bulundukları, telefon ve faks numaraları ile ihale ve şikâyet sürecinde idarece bildirim yapılmasını kabul ettikleri elektronik posta adreslerinin aynı olduğu, ihale dokümanını aynı IP adresi üzerinden indirdikleri ve vekil tayin ettikleri kişilerden üçünün ortak olduğu iş ortaklığı tarafından aynı ihaleye teklif verilmesi kanunun 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğuna ilişkin “kuvvetli karine” teşkil ettiği, bu itibarla, anılan kanun maddesine aykırı şekilde teklif veren davacı şirketin  ihale dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı (Danıştay K)
Devamı...

ihale dökümanında trafik tescil işlemlerinde gerçek kişiler adına MERNİS’de kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki, tüzel kişiler adına ise ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış merkez veya şubesinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunun yetkili olduğu, tescile ilişkin bilgilerden ise adres esaslı bir sistemin belirlendiğinin anlaşıldığı, Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı İstanbul İlinde tescilli olması şartının getirildiği, bu kapsamda kiralanacak araçların tamamının 34 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri İstanbul İli olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların İstanbul İline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleşim yeri veya merkez ya da şube adresinin İstanbul’a nakli ve bunun yanı sıra plaka değişikliği zorunluluğunu ortaya çıkaracağı
Devamı...

ihale komisyonunca Bakanlığa yapılan bildirim üzerine ayrıca bir inceleme yapılmadan yasaklama kararının verilmiş olması nedeniyle Kanun’da öngörülen kırk beş günlük hak düşürücü süre geçirildikten sonra verilen yasaklama kararında hukuka uygunluk bulunmadığından davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemesi(Danıştay K 514)
Devamı...

İdarenin maddi zarara uğratılması nedeniyle tesis edilen bir ihaleden yasaklama kararı
Devamı...

yapım ihalesi restorasyonlar sırasında meydana gelecek zararlar ile tarihi olmayan sıradan yapılardaki imalat hatalarının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği davacı şirketin ihale konusu iş kapsamında sebep olduğu zararı yalnızca fiziksel anlamda giderdiği, işin geçici kabulünün yapılmış olmasının restorasyon işinin kusursuz olarak yapıldığını göstermeyeceği dolayısıyla kültür varlığının orijinalliğinin, enderliğinin ve sanatsal değerinin geri dönüşü olmayan bir surette zarar görmesi gerçeğini değiştirmeyeceği öte yandan, davacının ödediği tazminat ile yalnızca fiziksel zararı giderebileceği hk (Danıştay K 451)
Devamı...

ihale Sözleşme konusu işin yapılmaması veya teslimi sırasında hileli  malzeme, araç veya usuller kullanılması, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapılması nedeniyle ihaleden yasaklama
Devamı...

ihalede malî yeterliğin belirlenmesine yönelik belge olarak YMM tarafından onaylanan ve imzalanan * yıllarına ait gelir tablolarının sunulduğu Sayıştay denetimi sonucunda yapılan tespitte davacı şirketin ihaleye teklif ettiği bedelin *TL olduğu ihalenin gerçekleştirildiği yıldan önceki son üç yıla ait ciro ortalamasının teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği ihale kapsamında sunulan gelir tabloları ile Vergi Dairesi’nden gönderilen gelir tablolarının karşılaştırılmasından 1.yıl cirosunun *TL olarak gösterilmesine rağmen vergi dairesinden alınan gelir tablosunda *TL olduğu 2. yıl cirosunun *TL olarak gösterilmesine rağmen vergi dairesinden alınan gelir tablosunda *TL olduğu 3. yılı cirosunun ise hem ihaleye sunulan gelir tablosunda hem de vergi dairesi gelir tablosunda *TL olduğu sunulan gelir tabloları ile ihale dışı bırakılma gerekçelerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı gelir tablolarının vergi dairesine bildirilenlerden farklı tutarlarda düzenlendiği görüldüğünden, söz konusu belgelerin gerçek dışı hazırlanan ve ihale komisyonunu yanıltmayı amaçlayan nitelikte belgeler olması hk (Danıştay K 513)
Devamı...

iş deneyim belgesinin davacı şirket tarafından kullanılabilmesi için ortaklık durum belgesinin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklık şartının sağlanması gerektiği olayda ortaklık durum belgesinin düzenlendiği tarih itibarıyla iş deneyim belgesi sahibinin şirketin 1 yıldan daha az süredir yarıdan fazla hisseye sahip ortağı olmasına rağmen belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl boyunca yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğuna dair ortaklık durum belgesinin sunulmasının yasak fiiller ve davranışlardan sahte belge kullanmak ve ihale kararını etkileyecek davranışta bulunmak fiilleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği (Danıştay K512)
Devamı...

vekaleten ihaleye katılan 1.nci firmanın ortağının ortak girişim yaptığı 2.nci firma adına kendi banka hesabından teminat mektubu alarak ihaleye katılması
Devamı...

aynı ihaleye teklif verecek olan 2 farklı isteklinin farklı tarihlerde bile olsa aynı internet bağlantı noktasını kullanarak ihale dokümanını indirmiş olmasının rekabeti etkileme ihtimali olan davranışlardan olduğu dikkate alındığında, belirtilen husus göz önünde bulundurulmak suretiyle davacı şirketin ortağı bulunduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olması yönünde bir şarta yer verilmediği belirlenen bölgede en az 6 adet asfalt plenti bulunduğunun idare tarafından ifade edildiği görülmüş olup asfalt plentinin mesafesinin artmasının taşımanın idarenin araçlarıyla yapılması sebebiyle idareye ek maliyet doğuracağının açık olduğu anlaşılsa da, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ile idarenin şikayete cevabı ve idarece Kuruma gönderilen  cevabi yazısında belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idarece öngörülen mesafenin “20 km” olarak belirlenmesinde ve mesafenin karayolu mesafesi yerine yarıçap şeklinde belirlenmesinde makul bir gerekçenin ortaya konulamadığı, diğer taraftan plentten belli sıcaklıkta çıkan asfalt malzemesinin serim sıcaklığını koruyarak taşınması için bir mesafe sınırlaması yapılması gerekmekle beraber, idarece belirlenen plent lokasyonunun idare şantiyesine 20 km ile sınırlandırılmasının işin mahiyeti dikkate alındığında ölçülü olmaması
Devamı...

ihale konusu işin  il sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olduğu iş yerinde söz konusu plent dışında başkaca makine teçhizatın bulundurulması gerekmekte olmasına karşın idarece fiyat dışı unsur puanlamasında yalnızca kendi malı plent olması kriterinin dikkate alınacağının düzenlenmiş olduğu söz konusu kriterin mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, anılan fiyat dışı unsur kriteri ile idarenin ihale konusu işin daha kaliteli yapılmasını ve ihale konusu işin bitirilmesiyle meydana gelecek yapının zamanında kamunun kullanımına sunulmasının amaçlandığı birlikte değerlendirildiğinde Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı” başlığı altında düzenlenen fiyat dışı unsur düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı 
Devamı...

EKAP üzerinden e-tekliflerini yolladıkları teklif verme saati itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yasaklı olmadıklarının görüldüğü, ancak aynı gün yayınlanan Resmi Gazete’de yasaklandıkları, idare tarafından geçici teminatlarının gelir kaydedilerek haklarında yeniden yasaklama kararı verildiği, idarenin anılan kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuruya ilişkin Kurul tarafından alınan  karar içeriğinde geçici teminatın yalnızca teklifin %3 oranına tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi gerektiğine ve artan kısmın iade edilmesine karar verildiği  akabinde idare tarafından isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu ve isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma taleplerini kabul etmedikleri gerekçesiyle ihalenin idare tarafından  iptal edildiği, Kanun maddesinde yer alan İhalenin iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır ifadesi gereği ortada bir ihale kalmadığından kendileri tarafından verilen geçici teminat kaydedilmesi
Devamı...

Benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği, malzemeli yemek hizmetinin ana çiğ girdi işçilik ve yardımcı giderlerden oluştuğu ve malzeme tedarik edilmesinin işin esaslı unsurlarından biri olduğu, malzemesiz yemek hizmetinin ise sadece işçilikten ibaret olduğu hususları dikkate alındığında, malzemeli ve malzemesiz yemek hizmetlerinin nitelik ve gerçekleştirilme usulü bakımından benzerlik gösterdiğinin kabul edilemeyeceği
Devamı...

aşırı düşük teklife ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmasına karşın idare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderdiği aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenleri belirtmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının ihale dokümanında yer alan teklif bileşenleri içerisinden önemli teklif bileşenlerinin açık ve net bir şekilde belirlenmek suretiyle yeniden yapılması gerektiği
Devamı...

ihale komisyonu tarafından, idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemlerinin belirleneceği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemlerinin açıklama istenecek iş kalemleri olarak belirleneceği, idarece hazırlanmış olan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edileceği, analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar girdiler için açıklama yapılmasının istenmeyeceği, bu girdilerin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdileri belirleneceği, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyeceği, aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi analizinde yer alması halinde bu girdinin oranının her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılacağı ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama isteneceği, analizlerde yer alan işçilik girdilerinin istenilmeyecek girdiler arasında yer alamayacağı
Devamı...

ihale konusu hizmetin gerçekleştirileceği binaların güvenliğinin yüklenici tarafından karşılanacağı, ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı bununla birlikte ihalede esas işe konu olmayan; güvenlik, temizlik, servis vb. işleriyle ilgili hizmetlerde alt yüklenici çalıştırılabileceği hk
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde ise toplam engelli personel sayısının 13 olarak belirtildiği, bu itibarla  il bazında ayrı ayrı olmak üzere istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı, aktarılan Tebliğ açıklamasından asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...

ihalede Hizmet Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri güçlendirme projeleri ve detay projelerinin hazırlanması işinde uygulanan mühendislik gereksinimleri ve çözümlerinin aynı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında ihbar ve kıdem tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin de yer almadığı, bunların yanı sıra ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği
Devamı...

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılamaması halinde söz konusu sürece ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun, ihale işlemlerini durdurma, erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihalede iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı olduğu dönemde teklifi sınır değerin altında kalan ve teklif geçerlilik süresini uzatmayı kabul eden tek istekliye gönderilen yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmemesine rağmen yazı ile davacı iş ortaklığından aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmesinin eşit muamele ilkesine aykırı olduğu hk (Danıştay K380)
Devamı...

İhale konusu işin gerekli kıldığı makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklilerin kendi malı olma şartının aranmamasının rekabeti arttırıcı niteliğindedir (Danıştay K379)
Devamı...

ihalede yeterlilik kriterlerinin sağlayan 35 teklifin tamamının yaklaşık maliyetin altında kaldığı  23 tanesinin belirlenen sınır değerin altında kaldığı ve sınır değerin altında kalan tekliflerin sahibi firmalardan 18 tanesinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş olması karşısında söz konusu aykırılıkların rekabet ilkesini zedeleyeceği hk (Danıştay K376)
Devamı...

İhale şartnamesinde yer verilen, idareye çalışacak araç sayısında eksiltme ve arttırmaya gitme hakkı ve güzergah belirleme hakkı tanıyan, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ek sözleşme yapılacağını öngören şartname düzenlemelerinin açıklık ilkesini ihlal ettiği hk (Danıştay K361)
Devamı...

ihale kararına karşı 10 gün içinde ihaleyi yapan idareye başvuracağının belirtildiği davacı tarafından da 10 günlük yasal sürenin son gününün Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle  şikayet başvurusunda bulunduğu davacının EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikayet başvurusunda bulunabileceğinin düzenlendiği davacının EKAP üzerinden mesai saatleri dışında yapacağı başvurunun idare kayıtlarına izleyen gün mesai saatleri içerisinde yapılmış sayılacağı hususunu dağınık ve karmaşık mevzuat karşısında bilmesinin beklenemeyeceği, ihalelere ilişkin yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurularının yargı yerleri önüne getirilmeden önce ilgililerce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu dikkate alındığında buradaki sürelerin de mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...