İhale Yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılık veya yetkili temsilciliğe ilişkin olarak özel ortak belgesinin beyan edildiği idarece istenilen yetki belgesinin uygun şekilde sunulmadığı, belgeyi düzenleyen yurt dışı Ticaret Odası tarafından yapılan tasdik işleminde belgedeki imzanın doğruluğunun belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun tasdik edilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede pilot Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı ve Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı bölümlerini boş bırakılması standart formuna uygun belge sunulmadığı  ortağın iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği bu itibarla yurtdışından elde edilen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılmasına ilişkin mevzuatta hüküm altına alınan koşulların gerçekleştirilmediği gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

idare tarafından  Kurul kararının uygulanması amacıyla ihale sürecine ilişkin yeni bir ihale komisyonu kararı alınması bu kararın onaylanmasından önce mevzuat hükümleri uyarınca idarece yasaklılık teyidi gerçekleştirilmesi ve bu teyit neticesinde başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk
Devamı...

BİRİM FİYAT İHALE SÖZLEŞMESİ
Devamı...

ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu edilen belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği mevzuatta belirlenen belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla bahsi geçen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunulmasının istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihalede Ltd. Şti.nin faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden şikayet başvurusunda bulunduğu başvuru dilekçesinin idare kayıtlarına girdiği  tarihinden itibaren idarenin on günlük karar verme süresinin bitimini takip eden ilk mesai gününe bir karar almadığı bu durumda idarenin zımni red işleminin oluştuğu buna göre şikayetçinin; idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihini izleyen günden itibaren Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi olan 10 (on) günlük süre içinde ve en son  günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği
Devamı...

idare tarafından ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere Sözleşme Tasarısı’nda yer verileceği, bu kapsamda her ne kadar ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 33’üncü maddesinin boş bırakıldığı görülse de idare tarafından ihale konusu iş kapsamında kullanılacak teknik personel ve makine, araç, ekipman ile ilgili hususlara Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde yer verildiği, dolayısıyla söz konusu hususlara ilişkin ayrıntılara Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddesinde yer verilmese de ihale dokümanının bir bütün olduğu ve bahse konu düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği görüldüğünden bu konuyla ilgili ihale dokümanında herhangi bir belirsizliğin olmadığı, söz konusu düzenlemenin, ihalede yeterlik kriteri veya kendi malı şartı getirilerek fiyat dışı unsur olarak da belirlenmediği, tekliflerin hazırlanması açısından belirsizliğe mahal verecek bir durum oluşturmadığı
Devamı...

ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın sonuçlandırıldığı Kanun hükümleri gereğince idarenin bu konuda takdir yetkisine sahip olduğu ihaleye sunulan teklif bedelleri ile yaklaşık maliyet göz önünde bulundurulduğunda idarenin anılan yetki çerçevesinde teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmeden ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olduğu
Devamı...

ihalenin İdari Şartnamesinde ihale konusu işte kullanılacak midibüse ilişkin olarak D türü yetki belgelerinin ve S türü güzergâh belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, dolayısıyla ilgili belgelerin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihale sözleşme daveti tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşme imzalamaya davet edildiği  daha sonra bir başka istekli tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliye  EKAP üzerinden gönderilen yazıda, Kamu ihale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu bu gerekçe ile sözleşmenin imzalaması sürecinin durdurulduğu, Kamu İhale Kurumu tarafından nihai karar verildikten sonra  ihale üzerinde bırakılan istekliye yapılan sözleşmeye davet bildiriminden kalan süreler içerisinde sözleşme yapılması hususunun bildirilmesi( 10 günlük sözleşme süresinin 7 gününün geçtiği ve Kamu İhale Kurumunun nihai kararından sonra geriye 3 günlük süresinin kaldığı)
Devamı...

ihalede sunulan birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların toplamı
Devamı...

İhalede sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler ve ilgili belgelerin sunulmaması halinde uygulanacak yaptırımların mevzuatta yer aldığı, mevcut ihale dokümanında ise sözleşme öncesi istenilebilecek belgelere ek olarak Teknik Şartname Diğer hususlar da ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği, anılan düzenlemeye yönelik süresi içerisinde yapılmış bir başvuru olmadığından ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, bu durumda idarece gönderilecek sözleşmeye davet yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulması istenilen bilgi/belgelere açık ve net bir şekilde yer verilmesi ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da söz konusu belgelerin sunulması gerektiği
Devamı...

ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan İş Ortaklığına ait teklif ile arasında bir fiyat farkı bulunmasının tabii olduğu ancak geçerli bir teklif ile geçersiz bir teklifin kıyaslanamayacağı ve salt buradan hareketle kamunun zarara uğratıldığından bahsedilemeyeceği ayrıca idarece daha önce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin hatalı veya yüksek belirlenmiş olduğuna ve bu bağlamda başvuru sahibi isteklinin teklifinin kabul edilebilir nitelikte olmadığına ilişkin bir tespitinin bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, idarenin takdir yetkisini başvuru konusu ihalenin iptali yönünde kullanmasında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından mevzuata uygunluk bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin (katalog ve/veya fotoğraf) sunulmasının istenildiği (eksik bilgi/belgelerin tamamlanmasına ilişkin talepte bulunulmadığı) teklifinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgelerin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

özel sektör iş deneyim  bilgileri ekinde damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgeler ile personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin ise beyan edilen bilgilerin tevsiki kapsamında sunulmadığı 
Devamı...

Aşırı düşük analizlerde yer alan aylık işçilik girdileri için saatlik işçilik girdileri için ise 44,48 TL fiyat öngörüldüğünden işçilikler için ihale tarihinde yürürlükte olan asgari ücretin altında fiyat kullanılmadığı
Devamı...

Aşırı düşükte aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılması gerektiği ve herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için her halükarda açıklama istenilmesi gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ve eklerinde yukarıda belirtilen analiz girdisinin farklı iş kalemleri içerisinde hem açıklama istenilmeyecek olarak hem de açıklama istenilecek olarak belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun isteklileri aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlama aşamasında tereddüde düşüreceği gibi inceleme ve değerlendirmenin de sağlıklı yapılmasına engel olacağı, bu itibarla teklifi sınır değerin altında kalan geçerli teklif sahibi isteklilerden mevzuata uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilerek tekrar düzeltici işlem belirlenmesine ait karar
Devamı...

Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan istekliler tarafından açıklamalarında kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış rayiç listelerinin sunulmadığı, idarece verilen analiz formatlarındaki girdi miktarları ile isteklilerce sunulan analizlerdeki girdi miktarlarının farklı olduğu iş kalemlerinin analizlerinde yer alan işçilik girdileri için yaklaşık maliyetle uyumlu olmayacak şekilde 10.008,00 TL fiyat öngörüldüğünden tekliflerinin reddedilmesi 
Devamı...

ihalede iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90-%110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için belirlenmiş olan puanların verileceği (Alınabilecek azami fiyat dışı unsur puanı 60 puandır), aksi halde ise puan verilmeyeceği hk
Devamı...

ihale Şartnamesinde  kiralanacak araca ait taşıt belgesinin sözleşme imzalamadan önce idareye sunulması gerektiğinin hatalı olduğu hk
Devamı...

ihale birim fiyat teklif cetvelinde sadece öğün sayısı üzerinden teklif istenmediği ve tabloda belirtilen personel için ayrı satır açıldığı ancak Teknik Şartnamede sayılan yönetici, muhasebeci, depocu vb. personel için sayı belirlemesi yapılmadığı, ayrıca anılan maddede “vb” ifadesine yer verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin açık ve net olmadığı, tekliflerin hazırlanması aşamasında istekliler açısından tereddüte neden olabileceği
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra  gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “…şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı 
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin e-teklifi kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında Ltd. Şti. in faaliyet konuları arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyeti bulunduğuna yönelik bir bilgiye ulaşılamadığı ve anılan isteklinin ihale konusu alanda herhangi bir faaliyeti bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak Sicil Gazetesine atıf yapıldığı  Söz konusu sayfa incelendiğinde tescil konusunun “şirket müdürünün görev süresinin uzatılması”  konusuna yönelik olduğu, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

e-ihale teklif kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin EKAP’ta oluşturulduğu ve istekliler tarafından sadece iş kalemlerine ilişkin teklif fiyatlarının verildiği ve ilgili birim fiyat teklif cetvelinde değişiklikte bulunamayacaklarından standart forma aykırı teklif sunulmasının mümkün olmadığı
Devamı...

ihale yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci teklif olarak belirlenip belirlenmemesine ilişkin olarak idarelere bu teklifleri kabul edip etmeme hususunda takdir yetkisi verildiği hk
Devamı...

hale üzerinde bırakılan istekli tarafından üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama sunulduğu ve buna dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmekte ise de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 3. kişilerden alınan fiyat teklifleri ve bu fiyat tekliflerinin dayanağı maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) kullanılmadığının tespit edilmesi
Devamı...

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin  maddesi gereğince istekliler tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olunduğunun tevsiki amacıyla “Yetki Belgesi” ile medikal eldiven için “AB Uygunluk Beyanı” sunmaları gerektiği, dolayısıyla beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen nitelikteki söz konusu belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği
Devamı...

ihale teklifine konu aracın yaşına ilişkin olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan amortisman, MTV, zorunlu trafik sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası giderleri bakımından da yapılan açıklamanın doküman düzenlemelerine aykırı nitelikte olduğu anlaşıldığından anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

EKAP’a yüklenmiş bilgi ve belgelerin güncelliğinin sağlanmasının istekliler açısından bir yükümlülük olarak öngörüldüğü, bu itibarla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile ihale tarihi itibarıyla EKAP’ta yer alan bilgilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için verilen süre geçtikten sonra idareye ulaşan belgelerin ise dikkate alınamayacağı
Devamı...

ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılan sözleşmenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir işe ait olması nedeni ile işi yaptıran kurum veya kuruluş tarafından yükleniciye ödenen bedel değil, yüklenicinin iş aldığı kuruluşa ödediği bedel söz konusu olduğundan yüklenicinin düzenlediği faturalar bulunmamaktadır. Ayrıca sözleşmenin kiralayan tarafı Belediye şirketi iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum veya kuruluş statüsünde de değildir
Devamı...

ihalede Şti bir ticari işletmeden tür değiştirmek suretiyle limited şirket haline geldiği için tür değiştiren ticari işletmenin devamı olarak kabul edilemeyeceği ve kuruluş tarihinin *olduğu dikkate alındığında da ihalenin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu ilgili meslek odasına kayıtlı olmasına imkan bulunmadığı için, Yeni Kurulacak Ltd. Şti nin İş Ortaklığına  puan verilmesinin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

ihaleye katılan şirketin tür değiştirme sonucunda kurulan bir ticaret şirketinin tür değiştiren ticari işletmeye ait bir belgeyi kullanma hakkı olmamasına rağmen kullanmasının yaptırımı Kanun kapsamında teklifinin değerlendirme dışı bırakılması olup bu davranışın tek başına 17. madde gereği yasak fiil veya davranışlar kapsamında da bulunduğunun kabul edilmesi mümkün olmadığı
Devamı...

ihale Şti nin infisah ettiği(Kapandığı) tam bölünmenin gerçekleştiği ve faaliyet esaslı bir bölünmenin de olmadığı bu nedenle faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımı sona ereceğinden bölünme ile kurulan Şti. tarafından şirket bölünmesi sonucunda elde edilen iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

İdareler ihale konusu işte kullanılacak makine tesisat ve diğer ekipmanı bir yeterlik kriteri olarak belirleyemeyip, kendi malı olmasını gerekli gördükleri makine, teçhizat ve diğer ekipmanı fiyat dışı unsur olarak belirleyebilecekleri dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede kendi malı araca ilişkin düzenleme yapılmasının ve sözleşme imzalamadan önce buna ilişkin belge istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, sözleşme imzalanmadan önce kendi malı araçlara ilişkin belge istenilmesinin dolaylı olarak yeterlik kriteri haline getirdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

ihalenin park yapımı saha yapımı onarım-tadilat işleri bitki, çiçek ve gübre alımı ihalesi olduğu itirazen şikayete konu iş kapsamında  iş kalemlerinin yer aldığı görülmekte olup KHK uyarınca söz konusu işler için belediyeler tarafından personel istihdam edilemeyeceği açık olduğundan ihalenin konusu itibarıyla Ohal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeler gereği kamu ihalesine konu edilemeyecek bir alım konusu olması nedeniyle, alımın kamu ihalelerine konu edilmesi işleminin düzeltici işlemler giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu anlaşıldığından, ihalenin iptali gerektiği
Devamı...

hizmet yeterlilik belgesine ilişkin ihale Teknik Şartnamede tanımlara yer verildiği anlaşılsa da Tebliğ maddesi uyarınca standarda ilişkin belgenin yeterlik kriteri olarak istenmesi durumunda tanıma İdari Şartname’de yer verilmesi gerektiği, aynı Tebliğ maddesi devamında standardın yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği, bu bağlamda Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelerin yükleniciden talep edildiğinin anlaşılması gerektiği hk
Devamı...

ihalede özel sektör iş deneyim için kullanılan sözleşme içeriğinde işin sözleşmenin imza ve teati edildiği tarihten itibaren * tarihleri arası 26 iş günü süreli 8 adet araçla personel servis taşıma hizmet alım işi olarak tanımlandığı, söz konusu tanımdan işin * yılının ocak ve şubat tarihleri arasında gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı,  sözleşme ekinde * tarihli olarak sunulan faturalarda “Temmuz ve ağustos * yılı personel taşıma bedeli” ifadesine yer verildiği, sözleşmenin tanımında ifade edilen iş ile faturalarda beyan edilen işin adının birbirinden farklı olduğu, dolayısıyla sunulan söz konusu faturaların sözleşmeyi tevsik eder nitelikte olmadığının tespiti
Devamı...

isteklinin elektronik ihale ortamda teyidi yapılamayan ayrıntılı birim fiyat teklif cetvelini sunmasının istenilmediği ve fakat yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak hakkında bir değerlendirme yapıldığı ve idarece aritmetik hata yapıldığı sonucuna ulaşıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak yapılan işlemlerde, istekliler arasında eşit muamele edilmesi ilkesinin zedelendiği, yapılan idari işlemin mevzuata aykırı olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığına yönelik kontrolün yapılamayacağı
Devamı...

 ihaleye katılan Ltd. Sti.nin tek ortağına karşı açılan Mahkeme dosyasına ait tensip zaptı yazımız ekinde gönderilmiş olup zaptın başka bir  kişiye ilişkin olarak Alacağın tahsili amacıyla yağma suçu kapsamında  düzenlendiği istekli hakkında açılmış herhangi bir kamu davası bulunmadığı
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin ticari işletmesinin gerçek kişi tacir olduğu, ticari bir şirket olmadığı ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddelerinin açıkça belirtildiği ve ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Şirketinin eski ticari işletmesinin devamı niteliğinde sayılamayacağı dolayısıyla istekli adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin doğrudan başvuru sahibi istekli  Şirketi tarafından kullanılamayacağı hk
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında yarı zamanlı çalışacak personel için birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca bir satır açılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

 ilk ihale komisyonu kararı öncesinde anılan istekliye yönelik yeterlik kriteri değerlendirmesinin sehven eksiksiz olarak değerlendirildiği anlaşıldığından bahse konu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği başvuru sahibi isteklinin aynı idarece daha önce açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalede * TL birim fiyat teklif etmesine rağmen şikayete konu ihalede *TL birim fiyat teklif ettiği gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlenen işçilik giderinin eksik hesaplandığı, lastik giderine ilişkin ise Tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak tevsik edici bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalenin konusunun otobüs kiralama hizmet alım işi olduğu ve benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri şeklinde belirlenmesinin benzer işe uygun olduğu
Devamı...

servis taşımacılığı ihalelerinde yetki belgesi üzerinde yer alan doğrulama adresi üzerinden yapılan sorgulamada Belgenin güncel bir versiyonu alındığı için belge geçersizdir bilgisine ulaşıldığı ancak ihale işlem dosyası içerisinde bahse konu belgenin geçerliliğine ilişkin herhangi bir sorgulamanın veya belgeyi düzenleyen idareyle yapılan bir yazışmanın yer almadığı anlaşıldığından; söz konusu istekli tarafından sunulan servis taşımacılığı yetki belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı hususunda belgeyi düzenleyen idareden bilgi talep edilmesi suretiyle idare tarafından anılan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı hususunun tespit edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...