ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını temin edecek şekilde eşit muamele kapsamında numune/demonstrasyon değerlendirmesine tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla idareye sunulan belgeler arasında sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulmadığı
Devamı...

ihalede uygulanacak cezai yaptırımların ilgili iş kaleminin toplam bedeli üzerinden hesaplanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

İhale Teknik Şartname maddesinde sözleşme süresi içerisinde aynı hatanın/arızanın 5’inci tekrarında sözleşmenin feshedilebileceğinin düzenlenmesi
Devamı...

ihale sözleşme tasarısında uygulanacak cezai yaptırımların ilgili iş kaleminin toplam bedeli üzerinden hesaplanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihalenin her 2 kısmında da çalıştırılacak personel sayısının 50’yi aşmadığı görüldüğünden ilgili kısımlar kapsamında engelli personel çalıştırılması zorunluluğu ve buna dönük doküman düzenlemeleri yapma zorunluluğu bulunmadığı
Devamı...

ihalenin yemek hizmeti alımı olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, ilgili mevzuat gereğince kıdem tazminatı için asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işvereni olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğu
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında Ek-O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve ilgili ticaret borsası bültenlerinin kullanıldığı, merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların, toptancı hal fiyatlarının ve üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin açıklama yöntemi olarak kullanılmadığı görüldüğü
Devamı...

İhalede söz konusu ruhsat belgelerinin verilmesi ve rutin denetimlerinin ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün yetkisinde olduğu hususları ile başvuru dilekçesinde ruhsat belgelerinin belgeyi düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğünce iptal edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi veya belge sunulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile idarenin talebi üzerine sunulan belgelerin, ihale komisyonu tarafından İdari Şartname maddesi çerçevesinde uygun görülmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olması
Devamı...

İhalede personel servis işinde kullanılan araçların sahiplerine ödemelerin yapılıp yapılmadığının ise takip eden ayın hakedişi ile birlikte sunulacak belgeler üzerinden kontrol edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda iddia konusu düzenlemenin ilgili Yönetmelik hükmünün uygulanabilmesi amacını taşıdığı 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik kriteri olarak belirlenen  ruhsat belgesine ilişkin beyanının yeterlik bilgileri tablosunda yer aldığı, bu bilgilerin idarenin talebi üzerine istekli tarafından sunulan ruhsat belgesi içeriğinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu; başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine ihaleyi gerçekleştiren idarenin belgeyi düzenleyen * İl Sağlık Müdürlüğünden başvuru konusu hususa ilişkin istemiş olduğu bilgiye istinaden verilen cevapta söz konusu firmanın *ilinde faaliyet gösterdiği ve nakil işleminin devam ettiği bilgisinin verildiği, bu kapsamda istekli  adına düzenlenen diş protez laboratuvarı ruhsatının geçersiz olduğu değerlendirmesinin yapılamayacağı
Devamı...

idarece ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği, ancak kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararıyla ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idarenin Kurul kararını uygulamak yerine ihaleyi iptal etmesinin hukuka aykırı olduğu, idarenin iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı, idarece alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği
Devamı...

ihaleye göre yıllık enflasyon oranındaki artış, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmiş olması ve asgari ücretin artması ile döviz kurlarındaki yükselişler yaşanırken aynı şartlara sahip aynı miktardaki ihale konusu iş için belirlenen yaklaşık maliyetler arasındaki %33’lük oranında ve * TL tutarında fark olduğu, yaklaşık maliyetin döviz kurlarındaki ve enflasyon oranlarındaki artışlar göz önünde bulundurularak artması gerekliyken idarenin net olarak açıklamadığı
Devamı...

İhale Teknik Şartname’nin iddia konusu 8.25’inci maddesinde, sözleşme süresince teslim edilecek tüpler ve diğer malzemelerin son kullanma tarihinden 2 (iki) ay öncesinde haber verilmesi kaydıyla miktarı ne olursa yüklenici tarafından uzun miadlılarla değiştirileceğinin belirlendiği
Devamı...

ihalenin yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı sağlanarak sonuçlandırılması gerektiği
Devamı...

ihale  itirazen şikayet başvurusunun son günü  tarihini geçtikten sonra Kurum kayıtlarına girmiş olup Bu nedenle Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılması
Devamı...

ihalede sunulan Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti istenilmesinin ihale konusu işle bir ilgisinin bulunmadığı, TS 13811 numaralı standardın ise, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin şartlarını kapsadığı
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer verileceğinin düzenlendiği, anılan Yönetmelikler kapsamında olup teklif edilen ürün setinin içerisinde yer alan parçalar için de ÜTS kaydı veya kapsam dışı beyanı arandığı, başvuru sahibi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinde yapılan incelemede morseleratör teleskobu, kılıf ve sterilizasyon sepetine ilişkin ÜTS ya da kapsam dışı beyanı bulunmadığı anlaşıldığından İdari Şartname maddesine aykırılık gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı
Devamı...

İhalede Sunulan kapasite raporunun teklif cetvelinde belirtilen iş kalemleri için protezin tüm aşamalarını yapabilecek kapasitede olduğu ve yeterli olduğu
Devamı...

ihalede sunulan belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş şekliyle sunulmadığı
Devamı...

ihalede idareye sunulan belgenin ise bu düzenlemeye uygun şekilde Türkçe olarak sunulmadığı ve dolayısıyla verilen FSC belgesinin teklif edilen kağıt peçetelere (Z katlama havlu kağıdı) ilişkin olup olmadığı tespitinin yapılamadığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

Yemek Alım İhalesi aşırı düşük savunma hatası (zeytinyağı ürününün maliyetinin tevsik edilen fiyatın %50 daha düşüğü olarak örnek menü maliyetlerine dahil edildiği anlaşıldığı)
Devamı...

ihale İdari Yargıda Özel Yargılama Usulleri
Devamı...

Türk Kamu İhalelerinde Uygulanan Yasal Düzenlemeler
Devamı...

Devlet İhale Kanunundaki İhale İşlemleri
Devamı...

Devlet İhale Kanunu’nda Düzenlenen İhale Usulleri
Devamı...

ihalenin 24 ay süreli malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu hizmet alımının yardımcı girdi mahiyetinde ve şikayete konu olan a2 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranı), b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı) ve c (Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı) katsayıları için ayrıca katsayı değeri belirlenmemesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında söz konusu personelin (şoför) mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceğine yönelik açıkça bir düzenleme yapıldığı, dolayısıyla bahse konu personelin giderinin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve maliyet unsurlarına ilişkin açıklamalar dikkate alınarak ihale konusu alanda faaliyet gösteren tecrübe sahibi olması beklenen istekliler tarafından, Teknik Şartname’de belirlenen esaslar dâhilinde hesaplanacak öğün maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceğinin açık olduğu, dolayısıyla bahse konu nitelikteki personel giderlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihale maliyet kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasının tekliflerin oluşturulması noktasında herhangi bir belirsizliğe mahal vermeyeceği,
Devamı...

Yemek alım ihalesinde her ara öğünde ekmek (3 öğün x 50 gr) verileceği tahmin edilse bile günlük verilecek ekmek miktarının 450 gr olduğu ve öğünlerde verilen ekmeğin bir günlük 500 gr (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde belirlenen azami sınır) ekmek miktarını geçmediği
Devamı...

ihale kapsamında alınacak toplam kit çeşidine ve sayısına yer verildiği, teslim edilmesi istenilen kit miktarının idare tarafından belirleneceği, diğer bir ifade ile idare tarafından yükleniciden istenildiği zaman istenildiği kadar kit talep edilebileceği, kullanım hızlarına göre zamanında tüketilmeyen kitlerin öncesinden haber verilerek yükleniciden yenileri ile değiştirtilmesinin istenilmesine yönelik düzenlemenin istekliler açısından belirsizliğe yol açacağı anlaşılması
Devamı...

isteklinin ihalede teklif ettiği cihaz ve kitlerin de idarenin göstereceği alana kurulmasının sağlanması, yine bu isteklinin kendi gözlemci elemanlarının katılımı ile demonstrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu çalışma sonucunda elde edilen veriler üzerinden anılan isteklinin teklif ettiği cihaz ve kitlerin Teknik Şartname maddelerine uygunluğunun denetlenerek başvurunun neticelendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihalenin başvuruya konu kısmı kapsamında temin edilecek cihaz ve kitlere yönelik olarak demonstrasyon işlemlerinin ihale konusu işin uzmanı olan komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirildiği, demonstrasyon değerlendirmelerinin tutanak altına alındığı ve tutanağın yine aynı uzman ihale komisyonu üyelerince imzalandığı görülmüş olup, idarece gerçekleştirilen demonstrasyon işlemlerinin mevzuata uygun olduğu
Devamı...

İhale sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceği
Devamı...

İhale dokümanında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde; ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunan isteklilerin ihale dışı bırakılacakları, isteklilerin anılan durumlarda olmadığına dair taahhütlerine ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların kamu ihale mevzuatında belirtildiği, bu çerçevede ihalede isteklilerin yalnızca söz konusu hususa yönelik taahhütlerinin dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği, söz konusu taahhütlerine yönelik değerlendirmenin ise sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

İdari İhale Şartname maddesi ile besin zehirlenmelerinde tedavi giderlerini ve olası tazminatları karşılamak üzere sözleşme bedeline eşdeğer sigorta giderinin teklif fiyata dahil edilmesinin istendiği, Sözleşme Tasarı maddesinde ise Besin zehirlenmesi yaşanması ve bu durumun klinik bulgu ve hekim teşhisi ile tespiti yapılması (aynı öğünde sunulan yemekten en az 25 ve üzeri kişinin zehirlenmesi ve besin zehirlenmesinin klinik bulgu ve hekim teşhisi ile tespiti yapılması)” halinin ağır aykırılık hallerinden biri olarak belirlendiği ve sözleşmenin feshine yol açan fiil nedeniyle ayrıca, ilk sözleşme bedelinin %2’si oranında ceza uygulanacağının öngörüldüğü, bu haliyle itiraza konu ihale dokümanı düzenlemelerinde Tip Sözleşme hükümlerine aykırılık bulunmadığı 
Devamı...

ihale teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, kural olarak belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği
Devamı...

aşırı düşük teklif açıklamasında Ek-O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve ilgili ticaret borsası bültenlerinin kullanıldığı, merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatların ve toptancı hal fiyatlarının ve üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin açıklama yöntemi olarak kullanılmadığı
Devamı...

Yapım ihalesi aşırı düşük savunma için alınan fiyat teklifleri ekindeki Ek-O.5 formuna dikkat !
Devamı...

işçilik maliyetine ilişkin hesaplamaların EKAP üzerinden yapıldığı, işçilik maliyetine yol ve yemek bedelinin dâhil edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatları gösteren belgelerin ve üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin bulunmadığı
Devamı...

ihale uhdesinde bırakılan isteklinin araç kiralama fiyat tekliflerinin ihale tarihinden sonra alındığı hk
Devamı...

isteklilerin ihale tekliflerini oluştururken ihale dokümanını esas almaları gerektiği, ilgili Teknik Şartname düzenlemesi ile örnek menü arasındaki çelişkili durumun aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında giderilebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ve aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında ihale dokümanı düzenlemelerine uygun şekilde iki haftalık örnek menü üzerinden açıklama istenileceği hk
Devamı...

iş deneyiminin tevsiki için sunulan belgelerin tüzel kişiliğe ait olduğu, ortağına ait belgenin kullanılmadığı, ilgili belgelerin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş kapsamında elde edildiği, dolayısıyla bu belgelerin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmediği hk
Devamı...

elektronik ihale kapsamında tekliflerin e-imza ile imzalanacağı dolayısıyla tekliflerin imzalanıp kaşelenmesinin mümkün olmadığı
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda 2022 yılına ait gelir tablosundaki toplam cironun beyan edildiği söz konusu tutarın Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan bilgiler ile uyumlu olması hk
Devamı...

ihale dokümanlarına veya sözleşmelere, idare adına kullanılacak araç, makine veya ekipman gibi alakasız maddeler eklenmeyecek
Devamı...

Toplu Sözleşme hükmü ile belirli yerlerde çalışan personele koruyucu giyim malzemesi verilmesi öngörülmüş, bunların dışında kalan personel kapsam dışında tutulmuştur. Ancak komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslarda, yukarıda belirtilen yerlerde veya açık arazi şartlarında çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın Başkanlığın kadro ve pozisyonlarında görevli sözleşmeli personelin tamamına koruyucu giyim malzemesi verilmesi hk 
Devamı...

Kamu İhale Kurumu yönetmelik Değişikliklerindeki önem hususlar
Devamı...

Kamu ihalelerine yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden e-imza kullanılarak yapılacak.
Devamı...

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Devamı...