İş Sahibinin Yüklenicinin İşi İfa Etmesini Engelleyerek Veya İnşası Tamamlanmış Yapıyı Haklı Bir Neden Olmaksızın Teslim Almayarak Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Halinde Yüklenicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

Götürü Bedel ihalede Beklenilmeyen Olgular Nedeniyle Gerçekleşen Masraf Kalemlerinden Ötürü Aşırı Ölçüde Aşılması ve Bu Durum Karşısında Sözleşmenin Uyarlanmaması Nedeniyle Yüklenicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı
Devamı...

Sözleşme Bedelin Belirlenmesinin Hukuki Dayanağı
Devamı...

Yüklenicinin Sözleşmeyi İleriye Etkili Feshi Halleri 
Devamı...

Yapım ihalesinde Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması
Devamı...

ihalede Sonradan Ortaya Çıkan Olağanüstü Durumun Taşınmaz Yapının İnşasının Sözleşmede Belirlenen Bedelle Yapılmasını Engellemesi veya Aşırı Derecede Güçleştirmesi
Devamı...

İhalede İş Değişikliğine ve Ek İşe İlişkin İnşaat Sözleşmesinde Düzenleme Olması Halinde Bedelin Belirlenmesi
Devamı...

İhale Dokümanlarındaki Eksiklikler Nedeniyle İş Artışı Verilmesi
Devamı...

Kamu ihaleleri anahtar teslim götürü bedel inşaat sözleşmelerinde gerçekleşen iş artışlarında sıklıkla karşılan hatalar
Devamı...

Götürü bedel ihale dokümanı ile sözleşmesi ekinde yer alan ve işin yapımı sırasında bir tadilata uğramadığı belirtilen kutu menfez imalatına ait uygulama projeleri de dahil olmak üzere ihaleye esas uygulama projesi ve mahal listelerine dayanarak yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelde; kutu menfeze ait uygulama projesine dayalı olarak bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı hk
Devamı...

Yapım ihalelerinde All risk sigortalar
Devamı...

Ana Yüklenici ile alt yükleniciler ile ilişkilerini tipik olarak nasıl yönetir? 1
Devamı...

Projedeki maddi gecikmeleri karşılamak için hangi sözleşme hükümleri müzakere edilir?
Devamı...

Kamu İhale Mevzuatına Tabi İnşaat Sözleşmelerinin Tanımı ve Konusu 
Devamı...

İhalede Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşmeden Dönme Hakkı 1
Devamı...

İhalede Yüklenicinin İşi İfa Etmesini Engelleyerek Veya İnşası Tamamlanmış Taşınmaz Yapıyı Haklı Bir Neden Olmaksızın Teslim Almayarak Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Halinde Yüklenicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı 1
Devamı...

İhale Sözleşmesinden dönme halinde Yapılan İşin Bedelinin Belirlenmesi
Devamı...

ihalelerde Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.
Devamı...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş bedelinin tahsili talebinde hangi yargı yolunun görevli olduğu hk
Devamı...

ihalelerde Havanın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olmayan Döneminin Süre Uzatımı Açısından Değerlendirilmesi
Devamı...

Yapım işler ihalelerinde Nefaset Kesintisi Bedelden İndirim Bedel Kesintisi
Devamı...

Yapım işler ihalelerinde Eksik ve Kusurlu İşler
Devamı...

İhale İnşaat sözleşmeleri
Devamı...

ihalede istenilen araç ve ekipmanlar için YMM tespit raporunda dayanak olarak gösterilen belgeler isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri ilgili belgelerin ihale mevzuatında aranan belgelerin sunuluş şekline uygun olmaması
Devamı...

Hakediş raporu ön kapağı
Devamı...

Hakediş dengeleme tablosu
Devamı...

Hakediş arka kapağı
Devamı...

Fiyat farkı takip cetveli
Devamı...

Revize birim fiyat
Devamı...

İhzarat icmal tablosu ve İhzarat takip cetveli
Devamı...

İnşaat ataşmanı
Devamı...

Yeşil defter ve Ataşmanlar
Devamı...

Kot koordinat tutanakları
Devamı...

Röleve nedir
Devamı...

yüklenicinin hakediş yapacağı tarihten önce şantiye ilan tahtasına asılan İşçilere duyuru tutanağı
Devamı...

Hakediş Raporunu Oluşturan Belgeler
Devamı...

Kesin hesapların idare tarafından incelenmesi hazırlanması ve ödeme süreci
Devamı...

Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı
Devamı...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelere dair kesin hesap ve hakediş
Devamı...

Kesin hesabın kesilmesi
Devamı...

Hakediş ödemelerinde yapılan kesintiler
Devamı...

Geçici hakedişlere itiraz
Devamı...

Hakediş raporlarında düzeltme yapılması
Devamı...

Hakediş raporlarının yüklenici tarafından imzalanması
Devamı...

Geçici hakediş raporlarının düzenlenmesi
Devamı...

Birim fiyat esasına göre yapılan işlerde hakediş
Devamı...

Hakediş Raporunda Yer Alan Terimler
Devamı...

hakediş raporu nedir
Devamı...

ihale sözleşmelerinin mücbir sebepler ile değişen koşullara uyarlanması
Devamı...

ihale sözleşmelerinde beklenmeyen hal ve mücbir sebep ile farkları
Devamı...