İhale Hakediş Ödemeleri Danışmanlık Hizmeti

İhale Hakediş Ödemeleri Danışmanlık Hizmeti

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

 • Birim Fiyat Sözleşmelerde Hakediş Ödemeleri
 • Götürü Bedel İhale Edilen Hizmet Alım İhaleleri
 • Götürü Bedel Hizmetlerde Hakediş Bedellerinin Tespiti
 • Eksik İşçi, Makine ve Malzeme Kullanılması Durumu
 • Herhangi Bir Çalışmanın Yapılmaması
 • Daha Nitelikli/Niteliksiz İşçi veya Makine Çalıştırılması
 • Bir Defada Teslim Alınan Hizmetlerde Hakediş Ödemeleri
 • Hakedişin Tahakkuku ve Ödenmesi
 • Hakediş Ödemelerinde Öncelik Sıralaması
 • Hakediş Ödemelerinde Dikkat Edilecek Konular
 • İşçilerin Kıdem Tazminatından Kimin Sorumlu Olacağı
 • İşçi Alacaklarına Karşı Sorumluluk
 • İşçi Ücretlerinin İdarelerce Doğrudan Ödenmesi
 • İşçinin Eline Geçen Ücretin Bordrodan Farklı Olması
 • İşçilerin Yıllık İzinli Olması Halinde Ödeme
 • Yıllık İzin Hakkının İşçilere Verilmemesi İş Artışını Gerektirmesi
 • Raporlu Olan, Hastalık Nedeniyle Çalışmayan İşçilerin Ücretleri Ödenmesi
 • Fazla Mesai Ödemeleri
 • Hafta Tatili ve Ulusal Bayramlarda Fazla Mesai 2,5 Kat Üzerinden Hesap Edilmesi
 • Fazla Mesai Ödemeleri Denkleştirme Esasına Göre Tahakkuk Ettirilmesi
 • Ayni Olarak Karşılanan Yemek ve Yol Bedelleri Sebebiyle Yatırılmayan Primler ve Kesilmeyen Gelir Vergisi
 • Çalışılmayan Günlerde Yemek ve Yol Bedelleri
 • Emekli Personel Çalıştırılan İhalelerde Hakediş Ödemeleri
 • Özürlü Personel Çalıştırılan İhalelerde Hakediş Ödemeleri
 • Sözleşme Bedeli veya İş Kalemi 360’a mı Yoksa 365’mi Bölüneceği
 • 31 veya 28 Çeken Aylarda Eksik Çalışma Yapılması
 • 31 veya 28 Çeken Aylarda Rapor Alınması
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Prim Oranlarının Değişmesi veya İdari Şartnameden Farklı Olması Durumunda Hakediş Ödemeleri
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Sabitlenmesinin Neticeleri
 • Ara Hakedişlerde Yapılan Hatalar Sonrada Düzeltilebilir mi?
 • Geçici Hakedişlere Yüklenicinin İtirazı ve Bu İtirazın Mahiyeti
 • İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerde Tutarsızlık Bulunması Halinde Ödeme
 • Yükleniciler Tarafından İdareye Sunulan Faturalara İtiraz Edilmemesi Fatura Bedelini Kabulleri
 • Sözleşme Süresi Bittikten Sonra Devam Edilen İşlerin Bedelleri Biten Sözleşme Hükümleri
 • Yeni İhale Yapılıncaya Kadar Yüklenicinin İşe Devam Etmesi Halinde Ödeme Yapılması
 • İşin Yerine Getirilmesi İçin Kullanılan Vasıta, Alet ve Edevata İhale Dokümanında Yer Verilmemesi Bunlar İçin Ödeme Yapılması