ihale yasaklamalarının Kaldırılması

İdarelerin İhale Uygulama süreçlerinde sözleşme  öncesi ve sözleşme sonrası İhalelerden yasaklanmaları neticesinde İsteklilerin ihalelere katılamaması ve ticari faaliyetlerinin süreli olarak kısıtlanması İle tüm işlemlerini durduran, ağır sonuçları olan yasaklama işleminin hukuka uygun olmadığı durumlarda, yasal süresi içerisinde, yetkili İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilmekte ve yasaklama işlemi somut verilere dayanmadan ve hukuka aykırı tesis edilmiş olması halinde, İdare Mahkemelerince iptal edilmektedir

Ayrıca Yasaklama kararının hukuka aykırı bulunması halinde ise, zarara uğrayan özel ve tüzel kişilerin, tazminat talep etme hakkı doğmaktadır. Mahkemelerce, yasaklamayı yapan idare aleyhine tazminata hükmedilmesi durumunda, ilgili idare açık kusuru bulunan kamu görevlilerine bu bedeli rücu edebilmektedir.

Yüksek yargı kararları da, haksız olarak yasaklama işlemi yapan idarelerin ilgililere tazminat ödemek zorunda olduğu yönündedir

İhalelerden Yasaklanan Firmalar için,ihale Danışmanlarımız -Danıştay[E]. – Sayıştay [E] Uzmanlarımız – İhale Avukatlarımız  ile Yürütmeyi durdurma kararı almak üzere  yargı süreçlerinde hizmet  vermektedir

Yasaklama Kanunuİhalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin temel düzenlemeler
İstisna ihalelerde yasaklama Hükümleri
İdarelerce İhalelerden Yasaklama kararları alma süreçlerinde Dikkat etmesi gereken hususlar
Yasaklama Kararlarıİhalelerden Yasaklama Yargı Kararları
SÖZLEŞME ÖNCESİ VERİLEN YASAKLAMALAR
ihalelere katılmaktan yasaklama gerekçeleri İDARE ve KİK Kararları
İdarelerce iptal edilen ihalelerin İptal Gerekçelerine ait KİK Kararları
İdarelerce iptal edilen ihale kararlarının KİK tarafından İptal edilmesine ait KİK kararları ve iptalin iptaline dair gerekçeler
SÖZLEŞME SONRASI VERİLEN YASAKLAMALAR
İdarenin Sözleşmeyi fesh etmesi ve yasaklama verilmesi
Yüklenicinin sözleşmeyi fesh etmesi ve yasaklama verilmesi
Sözleşme Feshi veya tasfiyesi ve yasaklama verilmesi
sözleşme feshi kaynaklı zarar tahsili ve yasaklama verilmesi
Kat Karşılığı / Eser sözleşmeleri Feshi ve yasaklama verilmesi
2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre yasaklama verilmesi