ihale sözleşmesi

 

 İHALE  SÖZLEŞMESİ

Ticari hayatta şirketler/kurumlar tarafından imzalanan sözleşmeler süresince, sözleşmenin diğer tarafı ile mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanması amacıyla, etkili bir sözleşme yönetimi, kapsadığı safhalar ve başarı faktörleri hakkında bilgi aktarılmasıdır.
Bu doğrultuda, doğru ve uygulanabilir sözleşmeler hazırlanmasına, mevcut sözleşmelerin yorumlanmasına, sözleşmelerin hedefleri doğrultusunda tamamlanabilmesi için sözleşmenin ifası safhasında dikkat edilmesi gereken hususlara ve uyuşmazlıkların en aza indirgenmesine ve çözümlenmesine yönelik temel ilkeler tanıtılmaktadır. Eğitim, kanun hükümleri ve doktrindeki görüşlere ek olarak, iş hayatında pratikte karşılaşılan uygulamalar ve tarafların risklerini en aza indirgeyecek tavsiyeleri içermektedir.
  HİZMET KONULARIMIZ Sözleşmenin ifası safhasındaki kritik konular;

 • Hak talepleri
 • Süre uzatımları
 • Mücbir sebepler
 • Sözleşmenin ihlali
 • Sözleşmenin ihlali
 • Ek teminat istenmesi
 • Sözleşmede değişiklik
 • Gecikme cezası (cezai şart)
 • Teminatların sürelerinin uzatılması
 • Anlaşmazlıkların yasal yollarla çözümü
 • Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
 • Teminatların paraya çevrilmesi veya teminatlardan kesintiler

Sözleşmenin Sona Erme Safhaları;

 • Sözleşmenin sona ermesi
 • Sözleşmenin muhafaza edilmesinin önemi
  HİZMET GRUBUMUZ Murat KILIÇ   Denetiminde  (İhale Danışmanlık Sektör Kurucusu ) Ülke Genelinde Çalıştığımız Diğer Hukukçular

 

Av. A. ARGUN             Av. S. DELİ               Av. E.ÇABUK                              Av. K. DİNÇ

Av. H. AZAK                Av. M.K. KAYA         Av. T. YAVUZ                             Av.  H. KARA

 • Asfalt İhale Sözleşmesi
  Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi
 • Yapım İşleri İhale ve Sözleşme
  kamu ihale sözleşmeleri yönetmeliği
  Kamu ihalelerinden yasaklama kararı
  Kamu İhalelerinde ve Sözleşme Yönetimi
  Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi
 • Kamu İhale Sözleşmelerinde Gecikme Cezası
  Sözleşme imzalanması için öngörülen süreler
  İptal edilen ihale için ödenen damga vergisi
 • çerçeve anlaşma ve münferit sözleşme
  kamu ihale sözleşmelerinin sona ermesi
  4734 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu
  kamu ihale sözleşmesinin yapılması usulleri
  kamu ihale sözleşmelerine hakim olan ilkeler
  İptal edilen ihale için ödenen damga vergisi
  Anahtar Teslimi Götürü Bedel Tip İdari Sözleşme
  Akaryakıt Mal Alımlarına ait sözleşme tasarısı
  iş ortaklığında kamu ihale sözleşmesi imzalanması
  Kamu İhale Sözleşmelerinde Tahkimin Tercih Edilmesi
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale Sözleşmeleri
  kamu ihale sözleşmelerinin feshi ve feshin sonuçları
  Kamu ihale Sözleşmeleri Düzenlenmesi ve Uygulamaları
  4734 sayılı kamu ihale kanunu istisna ihale sözleşmeleri
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Akdedilen Sözleşmeler
  Personele yönelik Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri
  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3. maddesi
 • İhale Süresi Sona Eren Alt İşveren’in İşçinin Sözleşmesini Feshetmesi
  Sözleşme imzalandıktan sonra şirket hakkında yapılan güvenlik soruşturması
KİK ;İhalelere itiraz şikayet bedellerini yükselterek isteklileri bezdirme stratejisine karşı firmamız 36  Yıllık deneyimi ve Hukukçularımızın Tecrübeleri ile birlikte Hizmet veriyoruz
 İHALE DESTEK : 0534 819 47 25