İhale Hukuku

Print Friendly, PDF & Email

İhale Hukuku – Zeyilname   – İdare İtirazı  –  KİK şikayet ve yargıda ihale danışmanlık-Sözleşme sonrası Yaşanılan sorunlara ait hukuki süreçler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBS ihale Danışmanlık olarak,İhale Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

EĞİTİM  Başlığı Altında

I – KURUMLARA EĞİTİM

İdarelere İhale süreçlerinde yaşamış oldukları sorunlara karşılık ihale kanunu anlatmayı değil  hazırlamış oldukları ihale dosyaları üzerinde hizmet  ve bilgilendirme verilmekte olup, detaylı bilgi için       www.ihaledanismani.com

 III – FİRMALARA İHALE EĞİTİM 

İhalelere Katılmayı düşünen Firmaların ihale kanun ve 2.cil mevzuatlardaki bilgi eksikliklerinden dolayı ihale süreçlerinde yapmış oldukları hatalara karşılık firmalara verilen hizmetlerimiz için TIKLAYINIZ

İdarelere İhale Danışmanlık hizmeti

Hatalı İhale Yapan İdareler

İhale şirketlerine Danışmanlık Hizmetleri

İhale itirazlarında Firmaların Hataları

özel sektör iş deneyim sözleşme düzenleme hizmeti

Belediyelere Özel Şirket Kurma Hizmetleri

İhale Yolsuzluk Sempozyumu

İhale Bilirkişi Rapor Hazırlama

Özel bilir kisi rapor hazırlama  

İhale Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi

İhale dosyası inceleme raporu

 

  MBS İHALE DANIŞMANLIK  16 YILDIR SİZİNLEYİZ

KESİNLEŞEN İHALE KARARLARINDA  İDARELERE  İTİRAZ – KİK  İTİRAZEN ŞİKAYET ve YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURULARI 

İhale sürecinde İdarelere yapılacak Başvuru süreçlerine ait bilgiler İHALE DOSYASINA İTİRAZ BAŞVURULARI

(Zeyilname) Başvurular Firmamızca Yapılacaktır

İDARELERE İTİRAZ BAŞVURULARI Başvurular Firmamızca Yapılacaktır

KİK e  İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI Başvurular Firmamızca Yapılacaktır

KİK şikayet bedeli tarafınızca ödenecektir

Başvurularımız neticesinde idare veya KİK Düzeltici işlem çıkması halinde hizmet bedeli alınacaktır

 KİK şikayet konusuna vereceği RED kararı üzerine açılacak yürütmeyi durdurma dava süreçleri Yargı süreç Başvuruları Firmamızın Anlaşmalı olduğu Avukatlar aracılığı ile Yapılacaktır

Hizmet EK Bilgileri
1)Yargılama harç ve giderleri Firma tarafından karşılanacaktır.

2) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usuli işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için firmamızın anlaşmalı olduğu avukatlarca iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

3) iş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

İhale Danışma Hattı 0534 819 47 25

                                               

  MBS İHALE DANIŞMANLIK  16 YILDIR SİZİNLEYİZ

İHALE HUKUKU

  HİZMET KONULARIMIZ  
KİK ;İhalelere itiraz şikayet bedellerini yükselterek isteklileri bezdirme stratejisine karşı firmamız 34  Yıllık deneyimi ve Hukukçularımızın Tecrübeleri ile birlikte Hizmet veriyoruz
  HİZMET GRUBUMUZ Murat KILIÇ   Denetiminde  (İhale Danışmanlık Sektör Kurucusu )

Ülke Genelinde Çalıştığımız Diğer Hukukçular

Av. A. AKGÜN                                Av. S. DELİ                     Av. E.ÇABUK                                                    Av. K. DİNÇ                            Av. H. AZAK                          Av. M.K. KAYA                                                            Av. T. Yavuz                                    Av.  H. KARA                         Av. A. ACAR

 

                                                                                                            İHALE İFLAS ERTELEME 
  Yargı Kararları  İhale İflas Erteleme Kararlarıİdarenin sözleşmeyi fesh etmesi

İhale İptali ihaleden Yasaklama

İhalelerden Yasaklama

İdarece Sözleşmenin Feshi

Yüklenicinin sözleşmeyi fesh etmesi

Sözleşme Feshi netiecesinde oluşan kamu zararının Tahsili

 İhale İflas Erteleme Alan Firmalar  İflas Erteleme için Alan ve Başvuran Firmalar   (Güncel)
İhale İflas Erteleme Başvuru  İhale İflas Erteleme Başvurusu için Gerekli Evraklar
İhale İflas Erteleme Genel Bilgiler  İhale İflas ertelemede Alacaklıların Durumuİhale İflas Ertelemesinin sona Ermesi ve Özelgeler

İhale İflas İyileştirme Projesi

İflasın ertelenmesi için Mahkemeye Müracaatta hukuki süreç

Türk Ticaret Kanununda iflasın ertelenmesine ait kanun maddeleri

Gelir idaresi,Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı

 

İstekli Firmaların,Kamu İhale Kurulunun Hatalı Kararlarına karşı;  İdari Mahkemelerinde Açmış oldukları YÜRÜTMEYİ DURDURMA  Başvuruları neticesinde almış oldukları Kararlar

  İHALE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI   (2007 den Günümüze kadarki Kararlar)
 İhale İptali ihaleden Yasaklama
İhale Yürütmeyi Durdurma   Mahkeme Kararları
 İhale Yargı Kararları  Sayıştay – Danıştay  Yargı Kararları
İhale Hizmet aşırı Düşük Kararları   Mahkeme Kararları
İhale Yapım aşırı Düşük Kararları   Mahkeme Kararlar

SÖZLEŞMELERİN İDARECE SONA ERDİRİLMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR OLARAK KABUL EDİLEN;

Müteahhidin Kusuruna Dayalı Fesih
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu müteahhidin kusuru nedeniyle feshi

Müteahhidin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin  yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi” ve Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi  hallerinde sözleşme feshedilir.

Müteahhidin ölümü, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti
Müteahhidin ölümü, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti halinde sözleşmenin akıbetinin ne olacağı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünde düzenlenmiştir:
-Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.
-Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Anılan durumlarda, Borçlar Hukukunun prensiplerine aykırı olarak sözleşmenin feshinden bahsedilmesi öğretide eleştirilmiştir. Zira kişisel niteliklerin önem taşıdığı edimlerde borçlunun ölümü, ağır hastalığı gibi durumlarda sözleşmenin feshedilmesi değil kanun gereği infisah etmesi söz konusu olur.
Mücbir Sebepler
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 10, mücbir sebep sayılabilecek halleri sıralamıştır. Bunlar;

 • a) Doğal afetler.
 • b) Kanuni grev.
 • c) Genel salgın hastalık.
 • d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
 • e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller olacak şekilde ifade edilmiştir. Maddenin devamında ise, bir vakıanın mücbir sebep sayılabilmesi için haiz olması gereken ek vasıflar yer almaktadır:

İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;

 • (1)yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
 • (2)taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
 • (3)yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
 • (4)mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması
 • (5)yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur
  Görüldüğü üzere, öngörülen bazı şartlar Borçlar Hukuku prensipleri kapsamındaki mücbir sebep mevhumu ile uyum içinde olmakla birlikte, bir vakıanın mücbir sebep sayılması sözü geçen genel prensiplerden farklı olarak bir takım şekli şartların da yerine getirilmesine bağlanmıştır.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI VE SÖZLEŞMEDEKİ CEZAİ ŞARTIN DURUMU
Borçlunun temerrüdü ve sair bazı borca aykırı davranışları, kanunlardaki şartlar çerçevesinde alacaklıya sözleşmeyi sona erdirme imkânı verir. Borçlu, kusuru olmadığını ispat etmedikçe her türlü borca aykırı davranışından sorumlu olduğu için, sözleşmenin sona erdirilmesine sebebiyet veren borca aykırı davranışları dolayısıyla da tazminat sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Sözleşme geriye etkili olarak feshedildiğinde artık müspet zarar istenilemez. Zira artık ifa edilecek bir borç söz konusu olmadığından, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın istenmesi söz konusu olmaz

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca sözleşme yapan idarelerinin bu faaliyetinin kamu hizmetinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olduğu ve bu sebeple böylesi sözleşmelerin ifasındaki gecikmenin kamu hizmetinin yerine getirilmesinde gecikmeye sebep olduğunu ifade etmiştir. idare, sözleşmeyi feshetmiş olsa dahi yine de feshin hüküm ifade edeceği ana kadar cezai şart isteyebilecektir.

ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
İhale Hukuku
Rating
51star1star1star1star1star