ihale birim fiyat teklif cetvelinde sadece öğün sayısı üzerinden teklif istenmediği ve tabloda belirtilen personel için ayrı satır açıldığı ancak Teknik Şartnamede sayılan yönetici, muhasebeci, depocu vb. personel için sayı belirlemesi yapılmadığı, ayrıca anılan maddede “vb” ifadesine yer verildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemenin açık ve net olmadığı, tekliflerin hazırlanması aşamasında istekliler açısından tereddüte neden olabileceği
Devamı...

ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak anahtar teknik personel ve teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması gerektiği göz önüne alındığında idarece danışmanlık hizmetlerinin istenilen kalitede alınmasını temin etmek amacıyla personel ücretlerinin “Asgari ücretin yüzde fazlası” olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

İhalede teknik personel yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden ilanda ve idari şartnamede yer verilmesine gerek bulunmamaktadır İhale Sözleşme Tasarısı maddelerine uygun olarak Sözleşme Tasarısında düzenleme yaptığı teknik personele ilişkin belirlenen ceza tutarının makul düzeyde olduğu anlaşılması hk 1
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenilmeyen iş kalemleri için bedel öngörülmesi
Devamı...

yemek hizmetinin bir kısmının taşıma yoluyla yapılacağı ve araç bilgisine yer verildiği şoför için ayrı bir bilgi bulunmamakla birlikte bu hususta personel sayısı belirlenmesi bakımından bir zorunluluk bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede Uzaklaştırılmaları istenilen personelin idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamayacağı ve yüklenici tarafından uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikte başka personelin getirilmesi zorunlumudur
Devamı...

Şartname düzenlemelerinde “istekli” tanımlaması yerine “yüklenici” tanımlamasının yapıldığı ve söz konusu düzenlemelerde teknik personele ilişkin belgelerin ihale aşamasında teklif dosyası ile birlikte sunulacağına dair herhangi bir ibarenin yer almaması
Devamı...