İhale birim fiyat teklif cetvelinde ihalenin kısımları için teklif ettiği tutarlar miktar ve birim fiyatların çarpımı ile uyumlu olmayan, diğer bir ifade ile teklifinde aritmetik hata bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan teklifler üzerinden sınır değer hesaplanacak olup Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan isteklilerin teklifi sınır değer hesabına katılması gerektiği hk 2
Devamı...

İhale birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer bir ifadeyle birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı, kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde ise, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlandırılacağı
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinde ifade edildiği üzere, verilen tekliflerin, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceğinin hüküm altına alındığı, aksi durumun kabulünün, teklifte maddi hatta yapıldığı iddiası nedeniyle isteklilerin teklifleriyle bağlı kalmamalarına yol açacağı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun beşinci maddesinde belirtilen güvenirlik ilkesine de aykırılık teşkil edeceği, isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir aritmetik hatanın bulunmaması
Devamı...

isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususundaki değerlendirmenin anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ikinci oturumda dikkate alınacağı ve sınır değer hesabında bu değerlendirmenin göz önünde bulundurulmaması gerektiğinden hareketle, idarece birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmasına yönelik yapılan tespitin ilk oturumda yapılmayıp anılan Kanun maddesi uyarınca ikinci oturumda yapılacağı ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, dolayısıyla da şikâyete konu teklifinin ilk oturum aşaması itibarıyla “geçerli teklif” olarak dikkate alınarak sınır değerin hesaplanmasının uygun olacağı hk
Devamı...

Anılan istekli tarafından işçilik kalemi dışındaki araç iş kalemi için birim fiyatın iki haneden fazla şekilde verildiği, birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın ise virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde 0,01 TL olarak belirtildiği (0,005 TL x 2 adet = 0,01 TL) anlaşılmıştır. İhale konusu işte çalıştırılacak olan araçlara ilişkin iş kalemine teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra iki ondalık sayıdan fazla olduğu, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesinde yer alan açıklamalarına aykırı olmadığı, ayrıca teklif edilen tutarın ise iki ondalık basamaklı tutar olarak belirtildiği göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır
Devamı...