ihalede sunulan kapasite raporuna ilişkin Sanayi Odası tarafından alınan bilgi ve görüş yazısında; söz konusu raporun ilk sayfasını raportör sıfatıyla imzalayan oda memuru yerine anılan şahsa ait “aslı gibidir” şerhi içeren kaşesi ile bahse konu raporun her sayfasındaki onaylama işlemini yapan personelin yetkili olduğu
Devamı...

ihalede ortaklar pay defterinin SMMM tarafından örnek çıkarma veya “aslı gibidir” şeklinde onaylı belge sunması ihalede geçerlimidir
Devamı...

ihalede isteklilerin idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda oldukları ancak istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabileceklerinin düzenlendiği kamu ihale mevzuatında ortaklar pay defterinin SMMM tarafından örnek çıkarma veya “aslı gibidir” şeklinde onay yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı anlaşılmış olup pilot ortak tarafından sunulan söz konusu belgelerin Yönetmelik maddesi çerçevesinde belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı hk 1
Devamı...

ihalede istekliler tarafından idareye sunulan belgelerin noterce onaylanmış örnekler olması halinde söz konusu belgelerde belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh bulunmasının zorunlu olduğunun hüküm altına alındığı bu kapsamda anılan İş Ortaklığı tarafından sunulan plente ilişkin teknik raporun  Noter tarafından imzalanıp ve mühürlendiğinin anlaşıldığı ancak anılan belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımadığı isteklinin kendi malı olma şartının tevsiki için idareye sunduğu her bir belgenin birbirinden ayrı değerlendirilerek söz konusu belgelerin her birinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerektiği bu kapsamda aynı tarih ve yevmiye numarası ile anılan noterce onaylanan ilgili makineye ait faturada belgenin aslına uygunluğuna ilişkin şerhin bulunmasının söz konusu fatura ile bütünlük ilişkisi olmayan diğer belgelerin aslı gibidir şerhi taşımadan mevzuat hükümleri gereği aranan belgelerin sunuluş şekline uygun olamayacağı hk 1
Devamı...

ihalede İstekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulan belgelerin asıl aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler veya başvuru tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüştür şerhi düşülen suretler olması gerekmekte iken yabancı istekli tarafından sunulan Sosyal Sigortalar Kurumu yabancı dilde düzenlenen İstihdam Durumu başlıklı belge ile yabancı kurum tarafından yabancı dilde düzenlenen diplomanın orijinal dilinde düzenlenmiş asıllarına aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerine veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür şerhi düşülen suretlerine teklifleri kapsamında yer verilmemesi
Devamı...

ihalede istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulan belgelerin asıl aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler veya başvuru tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüştür şerhi düşülen suretler olması gerekmekte iken yabancı istekli tarafından sunulan ve yukarıda bahsi geçen belgelerin orijinal dilinde düzenlenmiş asıllarına aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerine veya idare tarafından aslı idarece görülmüştür şerhi düşülen suretlerine teklifleri kapsamında sunmaması
Devamı...

istekli tarafından tevsik işlemi için sunulan YMM raporunda ürün için dayanak gösterilen yevmiye defterinin ve rapor ekinde yer alan iş makinası tescil belgesinin YMM onaylı olarak sunulması sebebiyle belgenin sunuluş şekli itibarıyla, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde yer verilen “isteklilerin teklifleri kapsamında, belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunabileceklerine” yönelik düzenlemelerine uygun olmadığı, söz konusu belgelerin ihale mevzuatı kapsamında geçerli birer belge olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan SMMM raporuna ek ruhsat ve iş makinesi tescil belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı hk
Devamı...

ihale dosyasında sunulan suretinin aynıdır veya ibraz edilenin aynıdır şeklinde herhangi bir şerhin bulunmaması
Devamı...

ihale teklif kapsamında sunulan Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesinde “ibraz edilen belgenin aslına uygundur” şerhi yer almakla birlikte ilgili şerhin noter veya ihaleyi yapan idarece düşülmemesi hk
Devamı...

ihale teklifi kapsamında sunulan belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranması gereken belgeler incelendiğinde söz konusu belgelerde Aslı idarece görülmüştür şerhinin yer aldığı suretinin aynıdır yada ibraz edilenin aynıdır şerhlerini taşıyan belgelerin sunulmadığı hk
Devamı...

başvuru sahibi tarafından sunulan ruhsatların ve iş makinası satış sözleşmesinin fotokopi olarak sunulduğu ve üzerlerinde sadece SMMM onayı olduğu, dolayısıyla bu belgelerin asıl ya da “aslına uygundur” şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığı tespit edildiğinden, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesine ve İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun olmadığı
Devamı...