ihale yeterlik bilgileri tablosunda Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) internet sayfası üzerinden sorgulama yapılmasına olanak sağlayacak herhangi bir yetki belgesi beyanında bulunulmadığı, bu noktada bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında da değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihalede ilan tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hususu dikkate alındığında İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak yer verildiği anlaşılan “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin teklif zarfı içinde sunulmaması eksik bilgi veya belge kapsamında değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

ihalede teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde eksik bilgilerin tamamlanmasının mümkün olduğu Ancak aynı Yönetmelik maddesinde teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı hükmüne yer verilmiştir Dolayısıyla İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak yer verildiği anlaşılan “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin teklif zarfı içinde sunulması gerektiği isteklilerce eksik sunulması halinde tamamlatılamayacağı hk 1
Devamı...

isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunmaları gereken yeterlik belgelerinde eksik belge olması durumunda eksik belgelerin tamamlatılacağına ilişkin hüküm bulunmadığından, idarenin belge tamamlatma işleminin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin, idarece teklif kapsamında sunulması istenmeyen bir belgeyi sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması veya istenmeyen bir belgenin, idarece esasa etkili olamayan bir bilgi eksikliği olarak mütalaa edilerek tamamlatma yoluna gidilemez
Devamı...

İdari Şartnameye göre istenilen belgenin bir yeterlik kriteri olduğu başvuru sahibi tarafından Araç Bilgi Formunun teklif kapsamında sunulmadığı bu husustaki sorumluluğun istekliye ait olduğu istekli tarafından sunulmamış bir belgenin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip sonradan tamamlatılamaz
Devamı...

ihale teklifinde banka referans mektubu sunulmamış olduğu görüldüğünden ve teklif kapsamında sunulmayan belgeye ilişkin olarak ise herhangi bir teyit yahut bilgi tamamlatma uygulamasına gidilemez
Devamı...

ihale teklif dosyasında sunulan belgelerin sehven sunulduğu iddiasına ilişkin olarak isteklilerin teklif dosyasında sunmuş oldukları belgelerden sorumlu oldukları söz konusu ruhsat da herhangi bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı dolayısıyla teklif değerlendirmesinin teklif dosyası üzerinden yapılması gerektiği 
Devamı...

istekli  tarafından sunulan test raporlarından ihale konusu araçlarda yakıt tüketim testi yapmaya akredite olup olmadıkları anlaşılamadığı bu bilgi eksikliği tamamlanmadan anılan isteklilerin tekliflerinin geçerliliğine karar verilmesinin yerinde olmadığı bu bilgi eksikliklerinin tamamlatılması yoluna gidilmesi ve bu işlemlerin sonucuna göre tekliflerin geçerliliklerine karar verilmesi gereklimidir
Devamı...

ihale aşamasında sunulmasının istenilmeyen belgeler
Devamı...