ihaleye katılan istekli Pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının yüklenmesine ilişkin EKAP’taki kayıt işlemleri istekli tarafından uygun şekilde tamamlanmadığından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırının boş olduğu, istekli tarafından e-teklif gönderilirken yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgilerine ilişkin satırının boş olduğunun görülebildiği ve istekli tarafından bunun sebebinin araştırılması gerekirken herhangi bir araştırma yapmadan bu haliyle kabul edilip onay verildikten sonra e-imza ile imzalandığı, belirtilen hususlarda isteklinin sorumlu olduğu,  anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “Yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık oranlarına ilişkin belge çerçevesinde EKAP’a yüklü pay defteri ve yönetim kurulu kararı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan kendisine ait olan ve yayımlatma zorunluluğu olmayan bilançosuna ilişkin olarak; bilançosunun veya bilançosunun gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını gösteren standart forma uygun belgenin dayanak alınmasının gerekli ve yeterli olduğu, anılan istekli tarafından Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hesaplanan bilanço bilgilerinin beyan edildiği, söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Kurum arasında yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, dolayısıyla EKAP üzerinden teyit ve temin edilebilen bilgiler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP’ta yer alan bilgilerin uyumlu olduğu; kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenen kriteri karşıladığının tespit edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale sunulan iş deneyim belgeleri arasında EKAP’ta kayıtlı olan bir adet iş deneyim belgesi bulunmasının yeterli olduğu, idare tarafından şikâyete verilen cevapta da EKAP’a kayıtlı bulunan iş deneyim belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazı incelendiğinde, işçilik giderleri, ayni yol giderleri, ayni yemek giderleri, hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin idare tarafından önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından şikâyete cevap yazısında da belirtildiği üzere istekliler tarafından önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunmaması
Devamı...

ihalede  sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına ve yöneticilerine dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu 
Devamı...

EKAP üzerinden e-tekliflerini yolladıkları teklif verme saati itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yasaklı olmadıklarının görüldüğü, ancak aynı gün yayınlanan Resmi Gazete’de yasaklandıkları, idare tarafından geçici teminatlarının gelir kaydedilerek haklarında yeniden yasaklama kararı verildiği, idarenin anılan kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuruya ilişkin Kurul tarafından alınan  karar içeriğinde geçici teminatın yalnızca teklifin %3 oranına tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi gerektiğine ve artan kısmın iade edilmesine karar verildiği  akabinde idare tarafından isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu ve isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma taleplerini kabul etmedikleri gerekçesiyle ihalenin idare tarafından  iptal edildiği, Kanun maddesinde yer alan İhalenin iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır ifadesi gereği ortada bir ihale kalmadığından kendileri tarafından verilen geçici teminat kaydedilmesi
Devamı...

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılamaması halinde söz konusu sürece ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun, ihale işlemlerini durdurma, erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde ise, tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, söz konusu bilgilerde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hallerde, değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak 35 adet binek araçtan en az 7 adetinin isteklinin kendi malı olmasının istenildiği, söz konusu araçların model yıllarının ise 2016 ve 2017 olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından 2015 model yılına ilişkin aracın ruhsatının sunulduğu, sunulan 1 adet aracın model yılının yeterlik kriterini sağlamadığı, anılan istekli tarafından 7 adet araç ruhsatı dışında başka bir belgenin sunulmadığı, kendi malı araçlara ilişkin mizan defterinin de EKAP üzerinden teyidinin yapılmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği Yönetmelik gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hk
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilemez
Devamı...

EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve  teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İdari Şarnameye göre Sunulmayacak Belgeler Tablosunda gerekli belgelere yer verilmesi şartıyla söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulmayacağı ve EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişebilen bilgi ve belgeler esas alınarak değerlendirme yapılacağı hk
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu kapsamında beyan edilen bilgileri EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamaları bahsi geçen araçlar üzerinden sorgulanamayan belgeler olması hâlinde ise bu belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için ilgili isteklilere makul bir süre vermeleri gerektiği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibince beyan edilen belge numarası üzerinden ilgili kurumun internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin sahip olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin İdari Şartnamede şart koşulan hususları kapsadığı ve karşıladığı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olmadıklarının taahhüt ettiği kabul edilir
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartname maddesi/Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi  isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Elektronik İhalede isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin son durumu gösterir bilgilerin EKAP’a kayıtlı olmadığı istekli tarafından pay defteri veya yönetim kurulu karar defterinin sisteme yüklenmemesi
Devamı...

ihalede istekliye EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelere” ilişkin yazıda pay defterine yer verilerek söz konusu istekliden istenilmesi gerektiği hk 6
Devamı...

elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin ise banka tarafından EKAP’a aktarılması gerektiği hk
Devamı...

isteklinin beyanlarının eksikliğinin giderilmesi EKAP Kayıtlarındaki bilgilerin güncel tutulmasına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği hk
Devamı...

ihale işlem dosyasında yer alan belgeler ve EKAP üzerinden yapılan tebligatlardan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin sunulmasının istenmediği hk 1
Devamı...

e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen e-ihalelerde teklif hazırlama/gönderme aşamalarında yaşanan aksaklıkların veya sorunların istekliler tarafından EKAP Etkileşim Merkezi’ne bildirilmesi mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden belirlenen yönlendirmelere uyulması ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz doğru ve güncel olarak yapılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği ve bu hususta sorumluluğun da istekliye ait olduğu  diğer 3 geçerli teklif sahibi istekli tarafından söz konusu iş gruplarına ilişkin sisteme veri girişinde herhangi bir sorun yaşandığına ilişkin bir şikayette bulunulmadığı ve başvuru sahibi tarafından iddiasına dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belge (ekran görüntüsü vs) sunulmaması
Devamı...

EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulması zorunlumudur
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin adres değişikliği ile temsil ve ilzama ilişkin olduğu ilanda başvuru sahibi isteklinin şirket ortağı/ortaklarının kimler olduğu ile söz konusu şirket ortağı/ortaklarının ortaklık oranlarına ait herhangi bir bilginin yer almadığı dolayısıyla ihale komisyonunca istekli tarafından “Ticaret Sicili Gazetesi Tarihi Sayısı ve Sicil Müdürlüğü satırında beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler kapsamında da yapılamaması 1
Devamı...

EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen şikayet dilekçelerinde ise ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belgenin veya bu belgeye ait bilgilerin dilekçe ekine EKAP’tan aktarılması gerektiği hk 1
Devamı...

İhalede sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmayacağı bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı hk 1
Devamı...

Federasyon Başkanlığının da iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kuruluşu niteliğinde  olduğu, bu itibarla Federasyon Başkanlığına gerçekleştirilmiş olan bir iş için anılan kamu kuruluşunca düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği ve iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında,  idarece anılan isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin EKAP kaydı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı Öte yandan  belge düzenlemeye yetkili bir kurum/kuruluşa gerçekleştirilen işlerde sözleşme ve fatura ile tevsik yapılamayacağından, iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve faturaların sunulmasının da uygun olmadığı hk
Devamı...

iş deneyim belgelerinin EKAP kaydının bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle de ihalenin iptaline karar verilemeyeceği hk
Devamı...

ihaleye teklif veren kişilerin ve isteklileri vekaleten temsil eden kişilerin EKAP kayıtlarının bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, her ne kadar aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ilgili bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de söz konusu düzenleme ile isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulmasının amaçlandığı, mevzuatta aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir hükmün bulunmadığı hk
Devamı...

ihalelerde isteklilere ait bilanço ve gelir tablosu EKAP üzerinden temin ve teyit edilmesi
Devamı...

ihalede iş hacmi bilgilerine ilişkin olarak ise * yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ek gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu gelir tablosunda * yılı için net satışlar tutarının *TL olduğu, teklif bedeli dikkate alındığında iş hacmine ilişkin sağlaması gereken tutarı sağladığı, söz konusu bilgilerin EKAP’ta yer alan bilgilerle uyumlu olması hk
Devamı...

isteklilerin EKAP’ta kayıtlı bilgilerinin güncel tutulmasında sorumluluklarının bulunduğu, ihalenin elektronik ortamda gerçekleştiği, söz konusu isteklinin EKAP’a kayıtlı olduğu, EKAP’ta kayıtlı bulunan ve birim fiyat teklif mektubuna aktarılan adres bilgisi güncel olmaması
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen yazı ile sınır değerin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu yazıda araç temin, akaryakıt, işçilik (şoför),özel eğitim taşımada rehber personel giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, kamu ihale mevzuatında aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olması dışında önemli teklif bileşenin belirlenmesine ilişkin başka bir kriterin bulunmadığı, idarelerin önemli teklif bileşeni olarak hangi giderlerin belirlenip belirlenmeyeceği hususunda takdir yetkisinin olduğu, ayrıca isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşenlerini açıklamasının yeterli olduğu, belirlenen bu giderler dışındaki giderlerin açıklanmasına gerek olmadığı
Devamı...

aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek ve/veya teklif vererek istekli sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmadığından birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği hk
Devamı...

ihaleye katılan firmanın yeterlik bilgileri tablosundaki EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında, bilgilerine yer verilen belgenin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmelik gereğince EKAP’a kayıt zorunluluğu olan bir iş deneyim belgesi olduğu anlaşılmakla birlikte, tabloda yer alan EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi kısmının doldurulmadığı, belgeye EKAP tarafından verilen sayıya da yer verilmemesi
Devamı...

Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun doğru şekilde doldurulmasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki için Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen işe ilişkin iş deneyim belgesinin, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Ekap’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında beyan edilmesi gerekirken, “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırında beyan edilmesi ve EKAP tarafından belgeye verilen ayırt edici numaranın da beyan edilmemiş olması nedeniyle, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İhale tarihi itibarı ile EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesinin daha sonraki süreçte kayıt altına alınmasının başvuru sahibinin teklifini geçerli hale getirmeyeceği,
Devamı...

gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’taki iş ve işlemlerini yürütecek platform sorumlusu belirleme yetkisi, platform sorumlusunun da tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirleme yetkisinin olduğu, dolayısıyla EKAP’taki iş ve işlemleri yürütmek üzere birden fazla kişi belirlenebileceği ve buradaki yetki ve sorumluluğun tüzel kişide olduğu, bu durumda söz konusu isteklinin EKAP’taki işlemlerinin sadece bir kişi tarafından yürütülebileceği şeklinde bir sonuca ulaşılamadığı hk
Devamı...

İş Ortaklığının özel ortağının EKAP kaydının bulunmadığı ve bu sebeple anılan gerçek kişi ortağın ihalelere katılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla iş ortaklığının da istekli sıfatını haiz olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuş olup, anılan iş ortaklığının teklifinin sınır değer hesabına dâhil edilmemesi gerektiği hk
Devamı...

iş ortaklığınca sunulan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin İdari Şartname’de belirtilen asgari kriterleri sağladığı ve sunulan belgelerin EKAP’tan teyit edilen kurumlar vergisi beyanname bilgileriyle uyumluluğu hk
Devamı...

EKAP üzerinden Mersis entegrasyonu ile sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen Mersis No ile gerçekleştirilen sorgulamada görülen bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesi’nden elde edildiği,  anılan şirketin bir anonim şirket olması ve anonim şirketlerde pay değişikliğinin tescile tabi olmaması nedeniyle Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen ortakların son durumu gösterip göstermediğinin ancak o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile kesin olarak belirlenebileceği istekli tarafından sunulan teklif dosyasında ortaklık yapısına ilişkin sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen beyan dışında herhangi bir belge ve bilgiye yer verilmemesi
Devamı...

EKAP üzerinden Mernis No ile gerçekleştirilen sorgulamada görülen bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesinden elde edildiği, anılan şirketin bir anonim şirket olması ve anonim şirketlerde Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen ortakların son durumu gösterip göstermediği hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin beyan etmiş olduğu imza sirkülerinin ihale tarihi itibariyle geçerlik süresinin dolmuş olduğu, noter tasdikinin bulunmadığı, ortak ve görevlilerinin son durumunu gösterir belgelerin sunulmamış olduğu, belgelerin tutarlı olmadığı, EKAP sistemiyle uyumlu olmadığı, TC kimlik numaralarının hatalı ve eksik olduğu hk
Devamı...

ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlimidir
Devamı...

ihale İptal gerekçesinde EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda muhtelif sağlık kurumlarının benzer ihalelerindeki sözleşme bedellerinin yer aldığı bir tabloya yer verildiği görülmekle birlikte kıyaslamanın yalnızca sözleşme bedellerinin işin süresine bölünmesi sonucu çıkan tutara dayanılarak yapıldığı örnek alınan ihalelerde teklif tutarına dahil olan giderlere (donanım, tamir, bakım vs.) ilişkin olarak şartname düzenlemeleri kapsamında herhangi bir tespite yer verilmediği anlaşılmış her bir ihalenin şartlarının farklı olduğu göz önüne alındığında bahse konu gerekçenin somut bir dayanaktan yoksun olduğu iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

sunulan iş deneyim belgesinin belgeye konu edilen * sayılı ihalesinin Kamu İhale Kanununun 21 b maddesine pazarlık usulüyle yapıldığından ihale dokümanının EKAP üzerinden kontrol edilememesi söz konusu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olup olmadığının ilgili belgeyi düzenleyen idareden araştırılması zorunludur
Devamı...