ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmamaktadır. Sunulan iş deneyim belgesi EKAP’a kayıtlı olduğundan ve teyidi yapılabildiğinden söz konusu belgenin belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerekmemektedir.
Devamı...

idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterleri ve yönetim kurulu karar defterlerinin sadece kapak kısmının yer aldığı, pay defterleri ile yönetim kurulu karar defterlerinin diğer kısımlarının ise ihale tarihi itibariyle EKAP’a yüklenmediği, bahse konu bilgileri tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun ise isteklilerde olduğu
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik ihale tarihi itibarıyla ve ihale komisyonu kararı onaylanmadan önce olmak üzere yasaklılık teyitlerinin yapıldığı ve yapılan sorgulamada da herhangi bir aktif kayda rastlanılmadığı görülmüştür. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde ise; ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında açılmış kamu davasına ilişkin somut bir dosya numarasının belirtilmediği, söz konusu davaya ilişkin somut bir bilgiye de yer verilmediği görülmüş olup, ayrıca anılan istekli bakımından EKAP üzerinde, hakkında açılmış bir kamu davası kaydı bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiaları bakımından ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı 
Devamı...

ihale komisyonu kararının onaylandığı tarihte idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde haklarında herhangi bir yasaklılık/kamu davası mevcudiyetine rastlanılmadığı öte yandan ihalenin anılan kısmında sözleşmenin henüz imzalanmadığı dolayısıyla idare tarafından sözleşme öncesi yapılacak olan nihai yasaklılık teyidinin ise henüz gerçekleştirilmediği, öte yandan başvuru sahibi tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde incelemeye konu edilen iddialara ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi/belge sunulamadığı, nitekim sözleşme imzalanma aşamasında anılan isteklilere ilişkin teyit işleminin tekrar yapılacağının açık olduğu dolayısıyla ihalenin geldiği aşama itibarı ile ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı 
Devamı...

ihalede şahıslar hakkında kamu davası açıldığına yönelik Kuruma herhangi bir bildirimin yapılmadığı ve anılan şahıslar bakımından EKAP’ta kayıtlı kamu davası bulunmadığı, öte yandan başvuru sahibinin somut herhangi bir bilgi/belge ile desteklenmeyen söz konusu iddiaları bakımından ihalede gelinen aşama itibarıyla bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı, ayrıca sözleşme imzalanma aşamasında da anılan isteklilere ilişkin teyitlerin idarece tekrar yapılacağı hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablolarında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilecek nitelikte olduğu, bu bakımdan ihaleye katılım ve yeterlik belgelerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmasının gerekmediği
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklamasının sunulması yazısının ekinde yer alan söz konusu analizlerde işçilik girdilerinin nasıl hesaplanacağının boş bırakıldığı görülse de yaklaşık maliyet hesap cetvelinde işçilik ücretlerinin güncel asgari ücret üzerinden hesaplanacağının anlaşıldığı, ayrıca kamu ihale mevzuatında da iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağının açıkça belirtildiği aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan iddia konusu 2 iş kalemi analizinde “Aylık Asgari İşçilik Maliyeti üzerinden” ifadesine yer verilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği 
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklifinin birden fazla ortağa sahip anonim şirketlerinin ortaklık yapılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı pay defterlerine dayanak teşkil etmesi gereken yönetim kurulu kararlarını EKAP’a yüklemedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklık yapısı ve yönetimdeki kişilere ilişkin beyanlarının EKAP üzerinden yüklemiş olduğu pay defteri ile uyumlu olduğu, ancak dayanak teşkil etmesi gereken yönetim kurulu kararının EKAP sistemine eklenmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği s
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından EKAP’a yüklenen pay defteri ve yönetim kurulu karar defterleri incelendiğinde, pay defterinde anılan isteklinin ortaklarının yeterlik bilgileri tablosunda da beyan edildiği şekilde İ.. (%50) ve N.. (%50) olduğu görülse de şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin dayanağı olan ve istekli tarafından EKAP’a yüklenen Yönetim Kurulu Karar Defteri’nden şirketin ortaklık yapısının teyit edilemediği, söz konusu Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin şirketin yönetim kurulu başkanı ve vekilinin seçimine yönelik olduğu görüldüğünden A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi hususlar olduğu anlaşıldığından idare tarafından bahse konu yazının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine de gönderilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede istekliye ait yönetim kurulu karar defterinde ortaklara ve ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilginin yer almadığı ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu bu itibarla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden teyidinin yapılabildiği söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan bilgiler ile uyumlu olduğu, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yeterlik değerlendirmesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği dikkate alındığında EKAP üzerinden teyidi mümkün olan söz konusu bilgiler için ayrıca belge sunulmasının talep edilmesinin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan A.Ş tek ortaklı olması nedeniyle yeterlik tablosuna yansıyan ilgili bilgilerin EKAP’a kaydedilme zorunluluğun bulunmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında iş deneyim belgesi ayırt edici numarasının beyan edildiği, bu ayırt edici numaranın EKAP üzerinden sorgulanabildiği
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş.nin tek ortaklı anonim şirket olduğu dolayısıyla pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilme zorunluluğu bulunmadığı
Devamı...

 idare tarafından ihalede teklifin EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin sadece kapak sayfasının bulunması ve ortaklık oranlarına ilişkin kısmının EKAP’a yüklenmemesi gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılan LTD Ş tinin A.Ş statüsünde olmadığından pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gerekmediği, bahse konu ortağa yönelik EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgiler ile sorgulama sonucu elde edilen bilgilerin uyumlu olduğu anlaşılması
Devamı...

ihalede istekli tek ortaklı anonim şirket olmasına ve EKAP’a yükleme zorunluluğu bulunmamasına rağmen tüzel kişiliğine ait pay ve yönetim kurulu karar defterini EKAP’a yüklediği, bunun yanı sıra, başvuru sahibinin iddiasının aksine, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce MERSİS numarasının beyan edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

EKAP’a kaydı gerçekleştirilen iş deneyim belgesinin EKAP kaydının askıya alınmasına karar verildiği ve bu hususun Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığına bildirildiği, anılan belgenin iş deneyiminin tevsikinde kullanılamayacağı
Devamı...

ihalede Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine ilişkin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin Kanun maddesi kapsamında tamamlatılabileceği, ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgelerin sunulmamış kabul edilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin EKAP’a pay defterli ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin yüklendiği ancak yönetim kurulu karar defterinde ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı görüldüğünden anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekli olma ihtimali bulunmadığından idarece düzeltici işlem tesis edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartnameye uygun bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve idarece EKAP üzerinden teyit işleminin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı bahsi geçen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosu’nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında * TL “Buraya girilen bilgi” kısmında “toplam fatura tutarıdır.” beyanlarına yer verildiği,  bahsi geçen fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, bu çerçevede idarece beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği Yönetmelik  uyarınca yeterlik tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak, istekliden ilgili faturaların istenerek söz konusu beyana yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği 
Devamı...

ihaleye katılan istekli Pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının yüklenmesine ilişkin EKAP’taki kayıt işlemleri istekli tarafından uygun şekilde tamamlanmadığından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırının boş olduğu, istekli tarafından e-teklif gönderilirken yeterlik bilgileri tablosunun ortaklık bilgilerine ilişkin satırının boş olduğunun görülebildiği ve istekli tarafından bunun sebebinin araştırılması gerekirken herhangi bir araştırma yapmadan bu haliyle kabul edilip onay verildikten sonra e-imza ile imzalandığı, belirtilen hususlarda isteklinin sorumlu olduğu,  anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “Yeterlilik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık oranlarına ilişkin belge çerçevesinde EKAP’a yüklü pay defteri ve yönetim kurulu kararı olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan kendisine ait olan ve yayımlatma zorunluluğu olmayan bilançosuna ilişkin olarak; bilançosunun veya bilançosunun gerekli bölümlerini ya da bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını gösteren standart forma uygun belgenin dayanak alınmasının gerekli ve yeterli olduğu, anılan istekli tarafından Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hesaplanan bilanço bilgilerinin beyan edildiği, söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Kurum arasında yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, dolayısıyla EKAP üzerinden teyit ve temin edilebilen bilgiler olduğu anlaşılmış olup, bu kapsamda EKAP üzerinden yapılan inceleme neticesinde anılan istekli tarafından beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP’ta yer alan bilgilerin uyumlu olduğu; kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının İdari Şartname’de istenen kriteri karşıladığının tespit edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale sunulan iş deneyim belgeleri arasında EKAP’ta kayıtlı olan bir adet iş deneyim belgesi bulunmasının yeterli olduğu, idare tarafından şikâyete verilen cevapta da EKAP’a kayıtlı bulunan iş deneyim belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen yazı incelendiğinde, işçilik giderleri, ayni yol giderleri, ayni yemek giderleri, hizmet aracı giderlerinden zorunlu trafik sigortası maliyeti, motorlu taşıtlar vergisi maliyeti, araç kasko giderinin idare tarafından önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından şikâyete cevap yazısında da belirtildiği üzere istekliler tarafından önemli teklif bileşenlerinin açık ve net olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunmaması
Devamı...

ihalede  sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına ve yöneticilerine dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği anlaşılmış olup, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu 
Devamı...

EKAP üzerinden e-tekliflerini yolladıkları teklif verme saati itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yasaklı olmadıklarının görüldüğü, ancak aynı gün yayınlanan Resmi Gazete’de yasaklandıkları, idare tarafından geçici teminatlarının gelir kaydedilerek haklarında yeniden yasaklama kararı verildiği, idarenin anılan kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuruya ilişkin Kurul tarafından alınan  karar içeriğinde geçici teminatın yalnızca teklifin %3 oranına tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi gerektiğine ve artan kısmın iade edilmesine karar verildiği  akabinde idare tarafından isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu ve isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma taleplerini kabul etmedikleri gerekçesiyle ihalenin idare tarafından  iptal edildiği, Kanun maddesinde yer alan İhalenin iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır ifadesi gereği ortada bir ihale kalmadığından kendileri tarafından verilen geçici teminat kaydedilmesi
Devamı...

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılamaması halinde söz konusu sürece ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun, ihale işlemlerini durdurma, erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosu kısımlarının ilgisine göre, isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilere göre eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulması gerektiği  bu çerçevede istekli tarafından sorumluluğu dahilinde olan bilgi girişi onayının EKAP’ta yapılmadığı ve dolayısıyla söz konusu istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmına herhangi bir bilginin aktarılamadığı görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin aktarılan maddelerinde ise, tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, söz konusu bilgilerde değişiklik yapılmasının gerekli olduğu hallerde, değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu
Devamı...

ihale konusu işte kullanılacak 35 adet binek araçtan en az 7 adetinin isteklinin kendi malı olmasının istenildiği, söz konusu araçların model yıllarının ise 2016 ve 2017 olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından 2015 model yılına ilişkin aracın ruhsatının sunulduğu, sunulan 1 adet aracın model yılının yeterlik kriterini sağlamadığı, anılan istekli tarafından 7 adet araç ruhsatı dışında başka bir belgenin sunulmadığı, kendi malı araçlara ilişkin mizan defterinin de EKAP üzerinden teyidinin yapılmadığı
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin ortaklarına veya üyelerine ya da kurucularına dair herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüş ve idarece ihale tarihi sonrasında yapılan sorgulamalarda erişilen ancak yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan söz konusu bilgilerin ihale tarihi öncesine kadar istekli tarafından sisteme kaydedilmediği Yönetmelik gereği EKAP’a kaydedilmesi/güncellenmesi gereken bilgilerden isteklilerin sorumlu olduğu hk
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgilerin tümünün EKAP ortamında sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgilerden oluştuğu bu sebeple anılan istekliden söz konusu bilgileri teyit eden belgelerin sunulmasının istenmesine gerek olmadığı dolayısıyla anılan isteklinin belirtilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının irad kaydedilemez
Devamı...

EKAP üzerinden sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde “Teminata İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” başlıklı kısmının doldurulduğu ve  teminatın idarenin hesabına yatırıldığında ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiş olup idarece teminatın taratılarak e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmediği gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

İdari Şarnameye göre Sunulmayacak Belgeler Tablosunda gerekli belgelere yer verilmesi şartıyla söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulmayacağı ve EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişebilen bilgi ve belgeler esas alınarak değerlendirme yapılacağı hk
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu kapsamında beyan edilen bilgileri EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamaları bahsi geçen araçlar üzerinden sorgulanamayan belgeler olması hâlinde ise bu belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için ilgili isteklilere makul bir süre vermeleri gerektiği göz önünde bulundurularak, başvuru sahibince beyan edilen belge numarası üzerinden ilgili kurumun internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde söz konusu isteklinin sahip olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin İdari Şartnamede şart koşulan hususları kapsadığı ve karşıladığı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından EKAP üzerinden kaydedilen teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan durumlarda olmadıklarının taahhüt ettiği kabul edilir
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” bölümüne ilişkin olarak “açıklamalar” sütununun ilgili satırında “İdari Şartname maddesi/Bilgiler EKAP üzerinden yansıyacaktır ifadeleri yer almakta olup isteklilerce ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilen bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırında görünmesi  isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranlarına üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği
Devamı...

isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

Elektronik İhalede isteklilerin yönetimindeki görevlileri ile ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranlarına, üyelerine ya da kurucularına ilişkin değerlendirmelerin EKAP’tan otomatik olarak aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin son durumu gösterir bilgilerin EKAP’a kayıtlı olmadığı istekli tarafından pay defteri veya yönetim kurulu karar defterinin sisteme yüklenmemesi
Devamı...

ihalede istekliye EKAP üzerinden gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelere” ilişkin yazıda pay defterine yer verilerek söz konusu istekliden istenilmesi gerektiği hk 6
Devamı...

elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin ise banka tarafından EKAP’a aktarılması gerektiği hk
Devamı...

isteklinin beyanlarının eksikliğinin giderilmesi EKAP Kayıtlarındaki bilgilerin güncel tutulmasına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği hk
Devamı...

ihale işlem dosyasında yer alan belgeler ve EKAP üzerinden yapılan tebligatlardan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin sunulmasının istenmediği hk 1
Devamı...

e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen e-ihalelerde teklif hazırlama/gönderme aşamalarında yaşanan aksaklıkların veya sorunların istekliler tarafından EKAP Etkileşim Merkezi’ne bildirilmesi mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden belirlenen yönlendirmelere uyulması ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz doğru ve güncel olarak yapılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği ve bu hususta sorumluluğun da istekliye ait olduğu  diğer 3 geçerli teklif sahibi istekli tarafından söz konusu iş gruplarına ilişkin sisteme veri girişinde herhangi bir sorun yaşandığına ilişkin bir şikayette bulunulmadığı ve başvuru sahibi tarafından iddiasına dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belge (ekran görüntüsü vs) sunulmaması
Devamı...

EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulması zorunlumudur
Devamı...