ihalelerde isteklilerin anonim şirket olması durumunda da ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilmesi gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve ortaklık oranları ile temsile yetkili kişilerin ve varsa vekile ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, herhangi bir ticaret sicili gazetesinin veya imza sirkülerinin beyan edilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihalede A.Ş nin sunulan pay defterinin dayanağı olan ilgili yönetim kurulu kararlarının EKAP’a yüklenmediği tespit edilmiş olup, EKAP’a yüklenmesi gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak yüklenmesindeki sorumluluğun da tamamen isteklilere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde anılan isteklinin tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgeler ile birlikte bu belgelerin eklerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler içerisinde başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mezuniyet belgesi üzerinde idare tarafından yapılmış herhangi bir onayın bulunmadığı  itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kurum’a sunulan ait mezuniyet belgesi üzerinde Diplomanın aslını gördüm” ifadesinin yer aldığı görülmüş olup iki belge arasında farklılıkların bulunduğu geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi 
Devamı...

EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin kamuda bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan işlere ait olduğu ve KİK026.1/H standart forma uygun şekilde hazırlandığı ve başkaca da bir belge sunulmasına gerek olmadığı 
Devamı...

isteklinin ihale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle *tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği ifadelerine yer verilerek idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık bilgisinin güncel olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

yüklenici iş bitirme belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli adına * tarihinde düzenlendiği, bu nedenle ayrıca ortaklık tespit belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, kesin kabul tarihinin * olduğu itirazen şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin ise * olduğu dolayısıyla süre yönünden mevzuatta aranan şartı sağladığı iş bitirme belgesine konu mal alımının konusunun mevcut ihalede aranılan benzer iş tanımına uygun olduğu, bahse konu iş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı ve EKAP üzerinden sorgulanıp teyit edilebilen bir belge olduğu 
Devamı...

ihale Sözleşme sürecinde yaşanabilecek iş artışları, proje değişiklikleri gibi işlemlerin pursantaj tablosunda yer alan imalat yüzdelerinden farklı oranlarda imalat yapılmasına sebebiyet verebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu iş deneyim belgesine konu işin sahibi Belediye Başkanlığından Yönetmelik maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak benzer iş imalatlarının belirlenmesine yönelik olarak ilgili bilgi ve belgelerin talep edilerek, ilgili idare tarafından gönderilecek bilgi ve belgeler üzerinden başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belge tutarının benzer iş tanımına uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekirken sadece EKAP’ta yer alan ihale dokümanı üzerinden benzer işe ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmayacağı hk
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerin uyumlu olduğu söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra  gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “…şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı 
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede teyit adresi olarak Sicil Gazetesine atıf yapıldığı  Söz konusu sayfa incelendiğinde tescil konusunun “şirket müdürünün görev süresinin uzatılması”  konusuna yönelik olduğu, ancak başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir bilginin bulunmadığı
Devamı...

e-ihale teklif kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin EKAP’ta oluşturulduğu ve istekliler tarafından sadece iş kalemlerine ilişkin teklif fiyatlarının verildiği ve ilgili birim fiyat teklif cetvelinde değişiklikte bulunamayacaklarından standart forma aykırı teklif sunulmasının mümkün olmadığı
Devamı...

EKAP’a yüklenmiş bilgi ve belgelerin güncelliğinin sağlanmasının istekliler açısından bir yükümlülük olarak öngörüldüğü, bu itibarla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile ihale tarihi itibarıyla EKAP’ta yer alan bilgilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısı ve “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazılarda sunulması istenilen bilgilere/belgelere açık ve net bir şekilde yer verildiği tebliğ edilen “Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği” konulu yazı ve ekindeki tutanakta anılan istekli tarafından sunulan bilgi ve belgelerde eksikliklerin tespit edildiği ve başvuru sahibi ile sözleşme yapılmamasına ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, mevcut ihalede Teknik Şartnamedeki düzenlemeye ilişkin olarak Kuruma yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla doküman düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği, doküman düzenlemelerinin kesinleşmiş mevcut haliyle kabul edilerek teklif sunulduğu, “Sözleşme Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler” konulu yazıya da itirazın bulunmadığı, bu açıdan sözleşme öncesinde sunulması istenen belgelerin eksiksiz sunulması gerekliliğini yerine getirmediği anlaşılan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmayarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

ihalede isteklilerin bilanço ve iş hacmi verilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarıldığı, yeterlik değerlendirmesinin de aktarılan veriler üzerinden yapılması gerektiği, bu nedenle söz konusu entegrasyon ile erişilen bilanço verilerine yönelik ayrıca bir inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığı
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı; ilk aşamada beyan edilmeyen belgeler üzerinden iş deneyiminin Yönetmelik maddesinde yer alan şartlara uygun olarak belgelendirilip belgelendirilmediği hususlarında değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

EKAP sorgulamaları neticesinde  A.Ş nin ticaret sicil sorgulamasında ortaklık bilgisinin yer almadığı ayrıca A.Ş adına EKAP’a yüklenmiş pay defteri ile pay defterinin dayanağı olması gereken yönetim kurulu karar defterinin de yüklenmediğinin tesipiti
Devamı...

İdarece EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan ve A.Ş. tarafından imzalanan Antlaşmanın sunulduğu  Anlaşma metninin ise “kabul ve taahhüt ediyoruz” şeklinde olduğu anlaşılmış olup Yapılan inceleme neticesinde “kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesinin;  “kabul ediyoruz” ifadesini kapsar nitelikte olduğu kabul edilmesi
Devamı...

İhale  yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, şirketin %100 hissesine sahip ortağının ve şirketin tek yönetim kurulu üyesinin şahsın olduğu, söz konusu şirketin tek ortaklı yapıda olduğundan dolayı yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilen bilgilerin MERSİS sisteminde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu 
Devamı...

ihalede sunulan KİK031.1/Y no’lu ortaklık tespit belgesi incelendiğinde, belge düzenleme tarihinin * tarihi olduğu, şahsın şirketin %100 ortağı olduğu ve belgenin düzenlenme tarihinden geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak yarıdan fazla ortağı olduğu ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu ifade edilmiş ise de başvuru sahibi istekli tarafından ortaklık tespit belgesi ile birlikte sunulan ticaret sicil tasdiknamesi ile ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde şahsın temsil ve yönetim yetkisinin * tarihinden itibaren başladığı, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucunda da bu bilgiye ulaşılabildiği tespit edildiğinden şahsın beyan edildiği şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede isteklilerin istenilen bilgiler beyanında bulunmaları gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı hususu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgusunun yapılamaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler ile EKAP üzerinden temin edilen bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, yeterlik bilgileri tablosunda Mersis numarasının da beyan edilme zorunluluğunun mevzuatta yer almadığı
Devamı...

ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’ta kayıtlı olduğu anlaşıldığından bu belgelerin idarece istenilmesine gerek olmadığı
Devamı...

ihale iş deneyim kriterine ilişkin değerlendirmesinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında beyan edilen bilgiler üzerinden idarece yapıldığı, yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık tespiti yapılmadığı ve tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve bu isteklilerin ekonomik açıdan üçüncü ve beşinci sırada bulunduklarından beyan edilen bilgilere ilişkin belgelerin sunulmasının istenmediği, değerlendirmenin beyan edilen bilgiler üzerinden yapılmasının yeterli olduğu 
Devamı...

ihalede tüzel kişiliğin tek ortaklı A.Ş statüsünde olduğu, dolayısıyla anılan istekli tarafından yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesine gerek bulunmadığı
Devamı...

idarenin EKAP üzerinden ulaşılan başvuru sahibi istekliye ait fiyat dışı unsur puanlamasına ait EKAP sistemi tarafından oluşturulan  ön izleme raporundaki ve yeterlik bilgileri tablosundaki bilgi ve belgeleri esas alarak, EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgeleri üzerinden puanlama yapması gerekirken, bahse konu belgelerin sunulmaması gerekçesiyle anılan istekliye puan verilmemesi
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin EKAP’ta kaydı bulunan iş bitirme belgelerinin, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen iş deneyime ilişkin beyanlarla uyumlu olduğu
Devamı...

ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmamaktadır. Sunulan iş deneyim belgesi EKAP’a kayıtlı olduğundan ve teyidi yapılabildiğinden söz konusu belgenin belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerekmemektedir.
Devamı...

idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterleri ve yönetim kurulu karar defterlerinin sadece kapak kısmının yer aldığı, pay defterleri ile yönetim kurulu karar defterlerinin diğer kısımlarının ise ihale tarihi itibariyle EKAP’a yüklenmediği, bahse konu bilgileri tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun ise isteklilerde olduğu
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik ihale tarihi itibarıyla ve ihale komisyonu kararı onaylanmadan önce olmak üzere yasaklılık teyitlerinin yapıldığı ve yapılan sorgulamada da herhangi bir aktif kayda rastlanılmadığı görülmüştür. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde ise; ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında açılmış kamu davasına ilişkin somut bir dosya numarasının belirtilmediği, söz konusu davaya ilişkin somut bir bilgiye de yer verilmediği görülmüş olup, ayrıca anılan istekli bakımından EKAP üzerinde, hakkında açılmış bir kamu davası kaydı bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiaları bakımından ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı 
Devamı...

ihale komisyonu kararının onaylandığı tarihte idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde haklarında herhangi bir yasaklılık/kamu davası mevcudiyetine rastlanılmadığı öte yandan ihalenin anılan kısmında sözleşmenin henüz imzalanmadığı dolayısıyla idare tarafından sözleşme öncesi yapılacak olan nihai yasaklılık teyidinin ise henüz gerçekleştirilmediği, öte yandan başvuru sahibi tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde incelemeye konu edilen iddialara ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi/belge sunulamadığı, nitekim sözleşme imzalanma aşamasında anılan isteklilere ilişkin teyit işleminin tekrar yapılacağının açık olduğu dolayısıyla ihalenin geldiği aşama itibarı ile ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı 
Devamı...

ihalede şahıslar hakkında kamu davası açıldığına yönelik Kuruma herhangi bir bildirimin yapılmadığı ve anılan şahıslar bakımından EKAP’ta kayıtlı kamu davası bulunmadığı, öte yandan başvuru sahibinin somut herhangi bir bilgi/belge ile desteklenmeyen söz konusu iddiaları bakımından ihalede gelinen aşama itibarıyla bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı, ayrıca sözleşme imzalanma aşamasında da anılan isteklilere ilişkin teyitlerin idarece tekrar yapılacağı hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablolarında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilecek nitelikte olduğu, bu bakımdan ihaleye katılım ve yeterlik belgelerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmasının gerekmediği
Devamı...

EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklamasının sunulması yazısının ekinde yer alan söz konusu analizlerde işçilik girdilerinin nasıl hesaplanacağının boş bırakıldığı görülse de yaklaşık maliyet hesap cetvelinde işçilik ücretlerinin güncel asgari ücret üzerinden hesaplanacağının anlaşıldığı, ayrıca kamu ihale mevzuatında da iş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatlarının ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağının açıkça belirtildiği aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan iddia konusu 2 iş kalemi analizinde “Aylık Asgari İşçilik Maliyeti üzerinden” ifadesine yer verilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği 
Devamı...

İş Ortaklığı’nın teklifinin birden fazla ortağa sahip anonim şirketlerinin ortaklık yapılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı pay defterlerine dayanak teşkil etmesi gereken yönetim kurulu kararlarını EKAP’a yüklemedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklık yapısı ve yönetimdeki kişilere ilişkin beyanlarının EKAP üzerinden yüklemiş olduğu pay defteri ile uyumlu olduğu, ancak dayanak teşkil etmesi gereken yönetim kurulu kararının EKAP sistemine eklenmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği s
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından EKAP’a yüklenen pay defteri ve yönetim kurulu karar defterleri incelendiğinde, pay defterinde anılan isteklinin ortaklarının yeterlik bilgileri tablosunda da beyan edildiği şekilde İ.. (%50) ve N.. (%50) olduğu görülse de şirketin son ortaklık yapısını gösteren pay defterinin dayanağı olan ve istekli tarafından EKAP’a yüklenen Yönetim Kurulu Karar Defteri’nden şirketin ortaklık yapısının teyit edilemediği, söz konusu Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin şirketin yönetim kurulu başkanı ve vekilinin seçimine yönelik olduğu görüldüğünden A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi hususlar olduğu anlaşıldığından idare tarafından bahse konu yazının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine de gönderilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede istekliye ait yönetim kurulu karar defterinde ortaklara ve ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilginin yer almadığı ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu bu itibarla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço ve iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden teyidinin yapılabildiği söz konusu bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon kapsamında EKAP’a aktarılan bilgiler ile uyumlu olduğu, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yeterlik değerlendirmesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler üzerinden yapılması gerektiği dikkate alındığında EKAP üzerinden teyidi mümkün olan söz konusu bilgiler için ayrıca belge sunulmasının talep edilmesinin mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihaleye katılan A.Ş tek ortaklı olması nedeniyle yeterlik tablosuna yansıyan ilgili bilgilerin EKAP’a kaydedilme zorunluluğun bulunmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında iş deneyim belgesi ayırt edici numarasının beyan edildiği, bu ayırt edici numaranın EKAP üzerinden sorgulanabildiği
Devamı...

ihalede iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş.nin tek ortaklı anonim şirket olduğu dolayısıyla pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a kayıt edilme zorunluluğu bulunmadığı
Devamı...

 idare tarafından ihalede teklifin EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin sadece kapak sayfasının bulunması ve ortaklık oranlarına ilişkin kısmının EKAP’a yüklenmemesi gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılan LTD Ş tinin A.Ş statüsünde olmadığından pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesi gerekmediği, bahse konu ortağa yönelik EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgiler ile sorgulama sonucu elde edilen bilgilerin uyumlu olduğu anlaşılması
Devamı...

ihalede istekli tek ortaklı anonim şirket olmasına ve EKAP’a yükleme zorunluluğu bulunmamasına rağmen tüzel kişiliğine ait pay ve yönetim kurulu karar defterini EKAP’a yüklediği, bunun yanı sıra, başvuru sahibinin iddiasının aksine, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce MERSİS numarasının beyan edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

EKAP’a kaydı gerçekleştirilen iş deneyim belgesinin EKAP kaydının askıya alınmasına karar verildiği ve bu hususun Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Dairesi Başkanlığına bildirildiği, anılan belgenin iş deneyiminin tevsikinde kullanılamayacağı
Devamı...

ihalede Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerin, belgenin geçerliğine ilişkin taşıması zorunlu tüm asli unsurları sağlaması kaydıyla, belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin Kanun maddesi kapsamında tamamlatılabileceği, ancak asli unsurlarda eksiklik bulunması durumunda, bu belgelerin sunulmamış kabul edilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin EKAP’a pay defterli ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin yüklendiği ancak yönetim kurulu karar defterinde ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı görüldüğünden anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekli olma ihtimali bulunmadığından idarece düzeltici işlem tesis edilmesine gerek olmadığı hk
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartnameye uygun bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve idarece EKAP üzerinden teyit işleminin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı bahsi geçen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosu’nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında * TL “Buraya girilen bilgi” kısmında “toplam fatura tutarıdır.” beyanlarına yer verildiği,  bahsi geçen fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, bu çerçevede idarece beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği Yönetmelik  uyarınca yeterlik tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak, istekliden ilgili faturaların istenerek söz konusu beyana yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği 
Devamı...