ihale konusu isin yapılabilmesi için gerekli görülen malın, davacının mülkiyetinde sayılabilmesi için buna ilişkin finansal kiralama sözleşmesinin ihalenin ilan tarihinden önce akdedilmesi yönünde bir şart, ne ilgili mevzuatta ne de ihale dokümanında öngörülmediğinden davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk; davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı  mahkeme kararının bozulması dair Danıştay kararı
Devamı...

istekli tarafından ihalede sunmuş olduğu finansal kiralama sözleşmelerinin ve kiraların ödendiğine dair belgelerin fotokopi olması ve üzerlerinde serbest muhasebeci mali müşavirin kaşesi ve imzasının bulunmasının  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği maddesine uygun olmadığı bu haliyle söz konusu makinelerin kendi malı olduğunun mevzuata uygun şekilde tevsik edilmediği hk
Devamı...

ihalede istekli tarafından aylık kiralama bedeli olarak teklif edilen fiyatların, araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmadığı hk kik kararı
Devamı...

finansal kiralama ile edinilen asfalt plenti için finansal kiralama sözleşmesi ve kiraların ödendiğine dair makbuzlar, polimer modifiye tesisi için fatura ve asfalt finişeri için ise faturalar ve ruhsatların sunulduğu, bunların belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulduğu, YMM veya SMMM tarafından hazırlanan raporların ayrıca noter onaylı istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, İdari Şartname’de yer alan düzenlemenin idarece yorumlanması sonucu her halükarda noter onayı yaptırılması zorunluğunun doğduğu, idarece rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine uyulmadığı,
Devamı...

finansal kiralama sözleşmesinin tarihinin .. tarihi olduğu, ihale ilan tarihinin ise .. olduğu dikkate alındığında sözleşme tarihinin ilan tarihinden önce olduğu görülmektedir. Ancak ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğini gösteren belge sunulmadığı, finansal kiralama sözleşmesinin eki ödeme planı incelendiğinde ise ilk ödeme tarihinin ..olduğu ve ilan tarihi öncesinde ödeme yapılmadığı anlaşıldığı
Devamı...