Yıllara sair ihalede işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmekteyse de işin süresinin * yılı içerisinde 9 ay olarak belirlendiği * yılı brüt asgari ücretin belli olduğu işin süresinin bir sonraki yıla sarkmayıp * yılı içerisinde biteceğinden somut durumda fiyat farkı oluşmayacağı dikkate alındığında işçilik maliyetlerine fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmamasının esasa etkili olmadığı 1
Devamı...

İhale aşırı düşük savunmalarında iş kalemine ait analiz formatlarına yer verildiği, söz konusu analiz formatlarında, analiz girdi cinslerine ve miktarlarına yer verildiği ancak, analiz girdilerine ait poz numaralarına ve analiz girdilerine ilişkin açıklanması istenilen/istenilmeyen bilgilere yer verilmemesi
Devamı...

Fiyat Farkı Esasları’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrası altında hizmetin niteliğine göre çeşitli fiyat farkı formülasyonlarının düzenlendiği, anılan maddenin üçüncü fıkrasında ağırlık oranlarına ilişkin katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde ve a1, a2, b1, b2 ve c katsayıları toplamının bire (1.00) eşit olacak şekilde belirleneceği yönünde düzenleme yapıldığı, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda yer alan a1:0,00; a2:0,00; b1:0,47; b2:0,00; c:0,53 fiyat farkı katsayıları toplamının bire (1.00) eşit olduğu, ilgili katsayıların hesaplanmasına ilişkin olarak idarece piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlendiği, b1 katsayısının 0,47; c katsayısının 0,53 olarak hesaplandığı görülmüş olup b1 katsayısının ortalama yakıt maliyetinin ortalama maliyete oranlanması ile, c katsayısının ise amortisman ve diğer maliyetlerin ortalama maliyete oranlanması hk
Devamı...

Hizmet Alım ihalelerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Maddesinde yer alan İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutardan asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark hk yargı kararı
Devamı...