İhale kararı ile yaklaşık maliyeti belirleme usulünün mevzuatta yer verilen yöntemlerden birisi kullanıldığı için mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, bu karara karşı idare veya başvuruyu yapan istekli tarafından iptal davası açılması yoluna gidilmediği, fiyat dışı unsur düzenlemesinin ise ihale dokümanı hazırlama aşamasında ele alınan ve tespiti yapılan bir konu olduğu ve ihale tarihinde teklifler açılarak istekliler ve teklif fiyatları ile yeterlik durumlarının ne olduğunun ortaya çıkması üzerine ihale tarihinden önce tespiti yapılan fiyat dışı unsurlar üzerinden bir değerlendirme yapmanın ihalede gelinen aşamada doküman düzenlemelerinin tartışmaya açılmasına neden olacağı ve temel ilkeler yanında güvenirlik ilkesi ile örtüşmeyeceği hususları birlikte dikkate alındığında; idarenin ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

idarece ihale komisyonu kararında ihaleye katılan isteklilerin anılan Şartname maddesi uyarınca fiyat dışı unsur puanlaması kapsamında almış oldukları toplam puanların belirtildiği, hesaplamalarda kullanılan tutarların, şikayete konu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarları ve ihale dokümanında belirtilen oranlar ile uyumlu olarak hesaplandığı
Devamı...

isteklinin fiyat dışı unsur kapsamında kalite ve teknik değer nitelik puanlama hesabına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmediğine yönelik iddialarına ilişkin olarak; idare tarafından fiyat dışı unsurlara yönelik hesaplamanın nasıl yapılacağının İdari Şartname’de açık bir şekilde düzenlendiği, bu çerçevede idarece ihale komisyonu kararında ihaleye katılan isteklilerin anılan Şartname’nin 35’inci maddesi uyarınca fiyat dışı unsur puanlaması kapsamında almış oldukları toplam puanların belirtildiği, idarece fiyat dışı unsur kapsamında isteklilere yönelik kalite ve teknik değer puanlamasının her bir istekli bazında ayrı ayrı olmak üzere İdari Şartname’nin 35’inci maddesi dikkate alınarak hesaplandığı ve buna ilişkin belgelerin ihale işlem dosyasında yer aldığı
Devamı...

Araç kiralama ihalelerinde ihale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarında yeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında  kira sözleşmesi vb herhangi bir belge sunmalarının istenmeyeceği hk
Devamı...

ihale de sunulan tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsurların kullanılacağı bu unsurlardan birinin Teknik Değer Nitelik Puanı olduğu ilgili kriterde isteklilerin daha önceki tarihlerde ihaleyi yapan idareye gerçekleştirdikleri işlere ait sadece iş bitirme belgelerinin puanlamada dikkate alınacağı ve sunulacak belgenin iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerden ayrı olması gerektiği hk 1
Devamı...

ihale konusu işte çalıştırılacak personel arasında haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanacak personel olduğu anlaşıldığından, bu personele Kamu İhale Genel Tebliği maddesi uyarınca ihale dokümanında fiyat farkı verilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılması gerekirken, başvuruya konu ihalede İdari Şartname’nin Fiyat farkı maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmesinin anılan Tebliğ açıklamalarına uygun olmadığı hk
Devamı...

ihale dokümanında yer alan fiyat dışı unsurlara yönelik “fiyat dışı unsurlara, bu unsurların nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik gerekçeli açıklama belgesi” başlıklı düzenleme ile teklif tutarı puanlamasının nasıl hesaplanacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup “TTmin” değeri için geçerli teklifler içinden teklif edilen en düşük teklif tutarının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve doküman düzenlenmeleri gereği, fiyat dışı unsur puanlama kriterleri içerisinde yer alan teklif tutarı puanlamasında geçerli teklif veren istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekliye 60 puan verileceğinin düzenlendiği, kesinleşen ihale dokümanı düzenlemesi gereğince mevcut ihalede aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin teklifi reddedilen isteklinin teklifinin de teklif tutarı puanlamasına dahil edilmesi gerektiği
Devamı...

ihale konusu işte tam zamanlı çalıştırılmayacak söz konusu şoför giderleri için fiyat farkı verilmemesi
Devamı...

fiyat dışı unsurlar sadece niceliksel unsurların belirlenmesinin zorunlu olmadığı aynı zamanda niteliksel belirlemelerin de yapılabileceği, bu çerçevede ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği
Devamı...

ihalede fiyat dışı unsur puanlamasında TS asfalt betonu standardında üretim yaptığını gösterir belgenin sunulmasının istendiği ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin CE belgesi sunduğu ancak bu belgenin TS  standardında asfalt üretimini gösterir belge olmadığı ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu husustan puan almaması gerekirmi?
Devamı...

 ihale İdari Şartnamesinde ve İhale İlanında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği belirtildiği halde Teknik Şartname maddesinde fiyat dışı unsurlara yönelik düzenlemeler getirilebilinirmi
Devamı...