ihale işinin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu bahse konu ihalede, mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmesi gerektiği, ancak ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen Endeks Tablosunun  sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmemesi
Devamı...

ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aştığı bu sebeple işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu buna ilişkin mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, ihale dokümanında idare tarafından sadece personele fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği, ancak bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği, ayrıca ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği, netice itibariyle fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesine rağmen katsayı ve endekslere ilişkin bir belirleme yapılmadığı
Devamı...

 ihalede fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmesi gerektiği, bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının aksine idarece İdari Şartnamede haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranına ilişkin bir belirleme yapılmasına gerek olmadığı anlaşılması
Devamı...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye göre ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu olduğu, oysa idare tarafından fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği
Devamı...

idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği, dolayısıyla İdari Şartnamde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin mevzuata uygun olmayacağı ve ihale sürecinde yapılacak sınır değer hesaplamasında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüde yol açabileceği hk
Devamı...

İhale konusu işin malzemeli yemek alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısına ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede geçireceği ifadelerine de yer verildiği görüldüğünden söz konusu ihalede fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat ile uyumlu olmadığı
Devamı...

İhale konusu işin malzemeli yemek alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısına ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idarede geçireceği ifadelerine de yer verildiği görüldüğünden söz konusu ihalede fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin olarak yapılan düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat ile uyumlu olmadığı
Devamı...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar “Uygulama esasları” başlıklı maddesi uyarınca ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunlu olduğu dikkate alındığında, çalıştırılacak 133 personelden tam zamanlı çalışacağı anlaşılanlar için fiyat farkı öngörülmemesi hk
Devamı...

Hizmet Alım ihalelerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda  fiyat farkı hesaplama formülünde yer alan girdilere ilişkin katsayıların sıfırdan (0) farklı olmasını zorunlu kılacak herhangi bir hüküm bulunmadığı anlaşılmakla birlikte inceleme konusu ihalede  personel çalıştırılması gerektiği ve ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanacağına ve bu giderin teklif fiyata dâhil olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, fiyat farkı hesaplamasına ilişkin olarak ihale dokümanında belirtilen a1 katsayısına yönelik idarece herhangi bir değer öngörülmemesi
Devamı...

ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı veya personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı işlerden olmadığı, bu açıdan söz konusu ihalenin fiyat farkı hesaplanması zorunlu olan alımlar kapsamına girmediği
Devamı...

binaların güçlendirilmesi ihalesinde imzalanan sözleşme ile taşeron olarak davacı şirkete verildiğini sözleşme kapsamında yapılacak işlerin belirlendiğini yapılacak işin *TL bedelli olduğu işlerin davacı tarafından yapıldığını ve sözleşme gereği bedellerinin ödendiği davacının bedelinin eksik ödendiğini iddia ettiği işlerin sözleşme gereği yapılması gereken ve süreç içerisinde ortaya çıkan işler olduğu bu işlerin ihale makamı tarafından tespit edildiğini ve onaylandığını davacı tarafa sözleşmede belirtilen işlerin ve ilave iş olarak adlandırılan işlerin bedelinin ödendiği ihale makamı tarafından belirlenen birim fiyat ve bedelleri kabul etmediği farklı piyasa fiyatlarından ödeme yapılmasını istendiği  iş sahibi idarenin uygun gördüğü ve onaylamış olduğu fiyatlar dahilinde hem ana işin hem de ilave işler kapsamındaki tüm bedelin ödendiği yapılan işlerin bir kısmını ilave iş olarak tanımlamasının yanlış olduğu sözleşme gereği inşaat esnasında kaldırılan bozulan veya hasar gören işlerin eski haline getirileceği hükmünün yer aldığı bunların işin parçası olduğunu ve ayrı olarak fiyatlandırılmadığı hk açılan dava kararı
Devamı...

işçilik maliyetlerine yönelik fiyat farkı hesaplaması yapılmasının ihale dokümanında belirtilmesine ilişkin zorunluluğun personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarını kapsadığı, başvuru konusu personel taşıma hizmet alımı ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, ayrıca ihale dokümanında çalıştırılacak personel sayısının belirlenmediği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağına yönelik düzenlemenin de yapılmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplamasına dair bahse konu Tebliğ’de belirtilen açıklamanın başvuru konusu ihalede dikkate alınmasına gerek olmadığı, ihale konusu işin yıllara sâri olmasının da fiyat farkı düzenlemesi açısından farklı bir düzenleme yapılmasını gerektirmediği
Devamı...

ihale şartnamesinde ulaşım giderleri için fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenleme ile fiyat farkı verilmesi bakımından akaryakıt ağırlık oranının belirlenmesi yönündeki düzenlemelerin birbiri ile çelişki yarattığı iddia edilmekteyse de teklif fiyata dahil edilmesi istenen ulaşım giderlerinin ilgili mevzuatları gereğince yapılması gereken ulaşım giderleri olduğu bu anlamda sözleşmenin uygulanması sırasında akaryakıt için fiyat farkı verileceğinin belirtilmesinin birbirlerinden farklı mahiyetteki maliyet kalemlerine ilişkin düzenlemeler olduğu hk 1
Devamı...

ihalede fiyat farkı verilmesinin zorunlu olduğu ve fiyat farkı verilemeyeceğinin belirtildiği durumlar dışında fiyat farkı verilip verilmeyeceği hususu idarenin takdirinde olup fiyat farkı verileceğinin öngörülmesi durumunda ihale dokümanında bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmesi ve fiyat farkı hesabında anılan Esaslarda belirtilen formülün kullanılması gerekmektedir Fiyat farkı verilmesine ilişkin idarenin sahip olduğu takdir yetkisi fiyat farkı formülünde yer alan her bir bileşene yönelik fiyat farkı öngörülmesini zorunlu tutmayıp ihale konusu işin kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu formülde kullanılacak bileşenlerden hangilerine fiyat farkı verileceğini de kapsadığı hk 1
Devamı...

gece çalışmalarına ilişkin fazla çalışma ücretleri ile bunların fiyat farklarının ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri ile bunların fiyat farklarının hatalı hesaplanması
Devamı...

ihalede çalışacak personel ücretine ilişkin değişiklik olması durumunda uygulanmak üzere işçilik maliyetlerine  ilişkin fiyat farkı hesaplanırmı ?
Devamı...

ihale dokümanında haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanacak personel sayısının belirlendiği; kısa vadeli sigorta kolları prim oranının da personel ücretinin bir unsuru olduğu; bu itibarla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, personel ücretine ilişkin değişiklik olması durumunda uygulanmak üzere işçilik maliyetlerine  ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği bu nedenlerle ilgili düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...

Hizmet Alımlarında Uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslara ilişkin olarak yapılan düzenlemeler göz önünde bulundurularak sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı hesaplanacağı ve anılan işte uygulanacak Fiyat farkı katsayılarının “b1=0,75,c=0,25” şeklinde belirlendiği, ancak yapılan bu fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin olarak idare tarafından gönderilen belgelerde ise hesaplamanın ne şekilde yapıldığına yönelik bilgi bulunmaması
Devamı...

Hizmet Alım ihalelerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar Maddesinde yer alan İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutardan asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark hk yargı kararı
Devamı...

İdare tarafından İdari Şartname’de ve Sözleşme Tasarısı’nda ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak ve kullanılacak olan işçilik, araç ve malzemenin fiyat farkı hesabında uygulanacak ve kullanılacak olan işçilik, araç ve malzemenin fiyat farkı hesabında uygulanacak katsayılara ve endekslere yer verilmemesi
Devamı...

ihale konusu işin ifası sırasında sadece personel için ödenen ücretlerde değişiklik olması durumunda personel ücreti için fiyat farkı verileceği düzenlenebilirmi
Devamı...

İhale dokümanında fiyat farkına ilişkin olarak yapılan düzenlemelere göre ihale konusu işin yürütümü sırasında mücbir sebepler ile idareden kaynaklanan sebepler dışında fiyat farkının verilmeyeceği hk
Devamı...

ihalede fiyat farkı hesabının hangi Esaslar dikkate alınarak yapılacağı belirsiz olduğundan söz konusu düzenlemenin bu haliyle istekli olabilecekleri teklif fiyatı oluşturma noktasında tereddüde düşürebileceği anlaşılması ile ihalenin iptali hk
Devamı...

ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarelerde geçirileceği hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkına ilişkin düzenleme hk
Devamı...

İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı maddelerinde hangi iş kalemleri için fiyat farkının nasıl hesaplanacağı hususunun açık bir şekilde belirlendiği, akaryakıt, malzeme ve ekipman giderleri için fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği idarece yaklaşık maliyet hesaplamalarında katsayı hesaplamasının tüm iş kalemleri yönünden yapıldığı ve bu giderlere ilişkin şartnamedeki katsayılar belirlenirken yaklaşık maliyeti oluşturan kalemler içerisinde anılan giderlerin ağırlığının esas alındığı ve tüm katsayıların toplamının 1,00 olması hk
Devamı...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da amortisman gideri fiyat farkı hesaplanmasında araçların faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı noktasında herhangi bir düzenleme yer almadığı, faydalı ömrünü tamamlayan araçlara fiyat farkı hesaplanmayacağı yönünde bir hüküm bulunmadığı, mevzuata uygun şekilde c katsayısının belirlendiği, ayrıca katsayılar toplamının bire eşit olduğu hususu dikkate alınır
Devamı...

teklif fiyatları arasında tutarda fiyat farkı bulunduğu ve söz konusu fiyat farkı göz önünde bulundurularak Kanun’un temel ilkeleri doğrultusunda idarece ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...