İdari Şartnamede istenilen kritere ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Hizmet Yeterlilik Belgesine konu hizmetin kapsamının yük taşımada kullanılan motorlu araçlara (N Sınıf) ve itfaiye araçları, vidanjör, çöp toplama ve yol temizlik araçları, kar küreme araçları vb. araçlara ilişkin olduğu, dolayısıyla anılan belge kapsamında verilen hizmetin ihale konusu alım kapsamında yer alan araçları kapsamadığı hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin adının Otobüs Kiralanması olduğu,  anılan iş deneyimine konu ihaleye ait doküman incelendiğinde işin Otobüs Kiralanması  yer aldığı aynı Şartnamede yer verilen düzenlemelerden söz konusu araçların mesai saatleri içinde personel servis taşımacılığı yapmak üzere istenildiği bu yönüyle ihaleye ait İdari Şartname’de öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 
Devamı...

İhale Şartname hükümlerinin uygulanması sırasında idareye zarar verildiği takdirde idarenin doğacak zararları yüklenicinin öncelikle hak edişinden kesinti yapacağı, kesin teminattan kesinti yapılabilme imkanının ise ancak iş tamamlandıktan sonra bahse konu hususlardan kaynaklı olarak idareye borcunun bulunması halinde mümkün olabileceği, dolayısıyla idarece işin sürmesi veya kabul işlemlerinin tamamlanması gibi bir süreç ayrımına gidildiğinden yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı idareye sözleşme konusu iş devam ederken bir borç çıkarılması durumunda kesin teminattan kesinti yapılması durumunun ortaya çıkmayacağı, kesin teminattan kesinti yapılmasına ilişkin düzenlemenin işin kabulünden sonraki aşamaya ilişkin olduğu  değerlendirildiğinden anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği
Devamı...

ihale Şartnamesinde benzer işin “AXVIII Grup: Saha İşleri” işleri olarak belirlendiği, Yapım Tebliği uyarınca “AXVIII Grup: Saha İşleri” kapsamının ise “AV, AVI, AVII, AVIII, Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri, Peyzaj sahaları tanzim işleri ve Yüzey ve platform işleri” olarak belirlendiği, bunlardan AVIII grubu işlerin “Barajlar” olduğu, incelemeye konu iş deneyim belgesinde de esas unsurun “AVIII. Grup Barajlar” olarak belirlendiği dolayısıyla yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı adına sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu 
Devamı...

ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının ortakları tarafından kesinleşen İdari Şartnamede düzenlenen araçlara ilişkin yeterlik bilgileri tablolarında herhangi bir beyana yer verilmediği hk
Devamı...

ihalenin İdari Şartnamesinde ihale konusu işte kullanılacak midibüse ilişkin olarak D türü yetki belgelerinin ve S türü güzergâh belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, dolayısıyla ilgili belgelerin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilmeyen herhangi bir ihale dokümanı düzenlemesinin başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, bu kapsamda İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin ihaleye katılan isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

İdari Şartnamede AXVIII. Grup işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinin  sıra numaralı iş kalemleri içerisinde yer alan 27 iş kaleminin çim biçme, çapalama, budama, sulama gibi işlerin hizmet işi olduğu ve tamamının işçi marifetiyle gerçekleştirildiği  * sıra numaralı iş kalemleri ile * sıra numaralı iş kaleminin araç kiralama işine ilişkin olduğu, İhale Genel Tebliğinde mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama cadde sokak meydan vb. temizlik işleri bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin İhale Genel Tebliğde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği hk
Devamı...

kamu ihale mevzuatı uyarınca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı
Devamı...

İdari Şartnamede isteklilerin istenilen bilgiler beyanında bulunmaları gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı hususu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgusunun yapılamaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’nin Teklif fiyata dahil olan giderler maddesinde Teknik Şartnamede bahsi geçen her türlü malzeme giderlerinin teklif fiyatına dahil olduğu Sözleşme Tasarısı’nın Sözleşme bedeline dahil olan giderler maddesinde de malzeme giderlerine ilişkin benzer düzenlemenin yer aldığı, Teknik Şartname’nin 5.5’inci maddesinde de yüklenicinin ihale konusu işte çalışacak sürücü için kıyafetlerin ayni olarak verileceği, aksi halde idare tarafından sürücü kıyafetinin resen temin edilerek yüklenicinin hakedişinden kesileceğinin düzenlenmiş olması
Devamı...

İdari Şartnamede düzenlemeleri uyarınca tekliflerin değerlendirmesi aşamasında istekliler tarafından numune sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı, numunenin ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşmenin uygulanması aşamasında istenebileceği, ihale aşamasında istenemeyeceği bu nedenle numune sunmayan isteklilerin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşıldığından idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin numune sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının İdari Şartname hükümlerine aykırılık içerdiği
Devamı...

İdarenin hem İhale İlanında hem de İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği İdari Şartnamede boş bırakıldığı her ne kadar benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihale dökümanında  Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesine ilişkin detay bilgileri ile TPE Kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları dikkate alındığında Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesi dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu, ayrıca marka tescil belgelerinin faaliyet alanına yönelik İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenme yapılmadığı
Devamı...

ihalede İşin yapılacağı yerin görülmesi gereği iş alanı içerisinde neler yapılacağının ve hangi giderlerin yükleniciye ait olduğunun belirli olduğu
Devamı...

ihalede İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen hususların İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenen maddelerde yer almadığı  İdari Şartname gereği yapılacak numune değerlendirme süreci dışında yapılan tespitin ürünlerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında söz konusu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerin İdari Şartname düzenlemelerine uygun olmadığı anılan gerekçelerle dışı bırakılması
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmış olup, idarece isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda binek araçların marka, model serisi, modeli, kasko değeri ve motor hacmi bilgileri net şekilde yazılmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı
Devamı...

ihalede İdari Şartname maddesinde herhangi bir belgenin yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği; bununla birlikte aynı İdari Şartnamenin Diğer hususlar maddesinde, teklif edilecek binek taşıtın model yılı, markası, tipi, kodu ile harcama talimatının verildiği ay (Kasım 2023) kasko bedelini gösteren bilgilerinin (MTV ile ilgili Kasko Listesi) Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet sayfasından alınan dökümünün veya bu bilgilerin yer aldığı listenin e-teklif ile birlikte sunulacağı şeklinde bir düzenlemeye yer verilmesi
Devamı...

ihalede çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği bu açıdan söz konusu personele verilecek yemek maliyetinin öğün maliyetine dahil edilebileceği, ancak ilgili Teknik Şartname maddesinde bahsi geçen komisyon üyeleri ile yemekhaneden sorumlu personel sayısının belirsiz olduğu, dolayısıyla bahse konu kişilere verilecek yemek maliyeti hesabının sağlıklı şekilde yapılamayacağı ve isteklilerin fiyat tekliflerini hazırlarken tereddüde düşeceği anlaşılması
Devamı...

İdari Şartname maddesinde yer alan “İhaleye teklif veren istekliler TSE, ISO, CE belgelerini sunmak zorundadır düzenlemesinin mevcut ihalede yeterlik değerlendirilmesinde dikkate alınacak bir düzenleme olmadığı hk
Devamı...

İdari Şartnamede ihale konusu işin YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip mühendis tarafından sözleşmeli olarak istekli adına üstlenilmesi durumunda, istekliler tarafından EMO onaylı sözleşmenin beyan edilmesi ve teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği  ve sunulmadığı gerekçesiyle  bu  belgenin yeterlik kriteri olmadığı ve anılan belgelerin uygunluğuna yönelik değerlendirmenin ihale aşamasında yapılamayacağı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilmeyen ancak Teknik Şartnamede yer verilen bahse konu belgelerin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği
Devamı...

İhalelerde İş Kanunu hükümleri gereğince engelli işçi çalıştırılmasına ilişkin denetimin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında da yapılacağı ve iş kapsamında ilave engelli personel çalıştırılması gerekli olması halinde de iş artışı yapılmasının da mümkün olduğu
Devamı...

İhale şartname düzenlemesinden yüklenicinin ve personelinin idareye herhangi bir zarar verdiği yüklenicinin faaliyetinden doğan ve çalıştırılan personelle ilgili doğabilecek tüm borçlar ve doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler ile bunlara yönelik olarak idare tarafından yapılacak tüm ödemelerin öncelik sıralaması olmaksızın yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden kesebileceği anlaşılmış olup, kamu ihale mevzuatında kesin teminatın gelir kaydedilebileceği ve kesinti yapılabileceği hallerin mevzuatta sınırlı olarak belirlendiği hususu dikkate alındığında, ihale dokümanı düzenlemeleri ile bu hallerin genişletilemeyeceği
Devamı...

Yemek alım ihalelerinde işin süresi dikkate alındığında 2024 yılı için şubat ayının 29 gün olacağı dikkate alınması gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede sadece makine ve ekipmana ait amortisman için fiyat farkı öngörüldüğü, anılan maliyet bileşenine ilişkin fiyat farkı katsayısının 1,00 olarak belirlendiği, ihale konusu işin kapsamındaki diğer maliyet bileşenleri için ise fiyat farkı öngörülmediği, düzenlemenin mevcut haliyle fiyat farkı katsayılarının işin niteliği ve işte kullanılan girdilerle uyumlu olmadığı, bu durumda fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ilgili Esaslar’ın 5’inci maddesine uygun şekilde yapılmamış olduğu anlaşıldığı
Devamı...

İdari Şartnameye aykırı verilen teklifin diğer teklifler veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde ihale komisyonunca bir değerlendirme yapılmadan şikâyet başvurusunun ise reddine karar verildiğinden, bu karara yönelik yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, anılan maddede belirtilen diğer teklifler veya yaklaşık maliyet Kurulca bir değerlendirme yapılmak suretiyle teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir karar verilmesi gerekirken bu konudaki takdir ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu belirtilerek tesis edilen itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay Kararlı)
Devamı...

İdari Şartnamenin Diğer Hususlar maddesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin “Harcama talimatı, ihale onay belgesi ve onay belgesi” başlıklı maddesinde yer alan harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belge olduğu açıklamasından, harcama talimatı belgesi ile ihale onay belgesinin mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında mahiyeti itibariyle aynı nitelikte olduğunun anlaşıldığı iş kapsamına ait ihale onay belgesinin 2023 yılı şubat ayı itibariyle imza altına alınmış olduğu, ihale kapsamında harcama talimatının verildiği ayın 2023 yılı şubat ayı olduğuna ilişkin düzenlemenin ihale dokümanında yer aldığı bu bağlamda yer alan düzenlemelerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olduğu 
Devamı...

ihalede sunulan A1 yetki belgesinin gerçek ve tüzel kişilere verilebileceği adi ortaklıkların A1 yetki belgesine sahip olamama sebebinin ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklandığı, idarenin de bu düzenlemeye uyarı mahiyetinde ihale dokümanında yer verdiği,bu çerçevede anılan düzenlemelerin teklif verilmesini engelleyici mahiyette olmadığı değerlendirilmesi
Devamı...

idarece İdari Şartnamede iş kapsamında alınacak ürünlere ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla yeterlik kriteri olarak belirlenmemesine rağmen katalog istenilmesinin ve beyan edilen kataloglar üzerinden idarece teklif değerlendirilmesi yapılmasının mevzuata ve ihale dokümanı düzenlemelerine aykırı olduğu hk
Devamı...

 İdari Şartname’nin aktarılan maddesinde benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyime ilişkin puanlama kapsamında ihaleye iş ortaklığı olarak katılım sağlanması halinde pilot ortak ile birlikte özel ortakların da iş deneyim belgelerinin değerlendirmesi gerektiğinin düzenlendiği, ancak iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerin iş deneyim belgelerinde yer alan benzer işe uygun olan belge tutarlarının hangi oran ya da miktarda teknik puan hesabında esas alınacağının somut ve anlaşılır bir şekilde belirlenmediği hk
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartnamede isteklilerin Araçların Teknik Özellikleri Formunda yer alan bilgileri beyan etmeleri ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin de bu formu sözleşme öncesi idareye sunmasının düzenlendiği anlaşılmış olup Kanun maddesi ve Kurum tarafından istenebileceğinin belirlendiği taahhütnameler arasında söz konusu formun bulunmaması nedeniyle yeterlik kriteri olarak da belirlenemeyeceği Ayrıca idare tarafından istenilen araçların teknik özelliklerinin de yine idarenin kendi ihtiyaçlarına göre belirlemesinin gerektiği, somut olayda isteklilerin teklif ettikleri araçların özelliklerinin istekliye bırakılması durumunda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında keyfiliğe yola açabileceği hk
Devamı...

ihale komisyonu üyelerince sadece teknik kriterlerin genel başlıkları dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirmeler ve puanlamaların somut ve anlaşılır olmadığı anlaşıldığından, ihale komisyonu üyelerince İdari Şartnamede düzenlenen teknik kriterler ve alt kriterlerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak gerekçesi de belirtilmek suretiyle ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerektiği hk
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda İdari Şartnameye uygun bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve idarece EKAP üzerinden teyit işleminin gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı bahsi geçen istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosu’nun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “İş Hacmi Bilgileri” satırının “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında * TL “Buraya girilen bilgi” kısmında “toplam fatura tutarıdır.” beyanlarına yer verildiği,  bahsi geçen fatura tutarı bilgilerinin EKAP üzerinden temin edilecek belge kapsamında olmadığı, bu çerçevede idarece beyan edilen bilgilerin teyit işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği Yönetmelik  uyarınca yeterlik tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak, istekliden ilgili faturaların istenerek söz konusu beyana yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği 
Devamı...

ihalede aşçı  aşçı yardımcısı ve servis elemanı/bulaşıkçı olmak üzere toplam 13 personelin istihdam edileceği İdari Şartnamede yüklenicinin, sözleşme konusu işte çalıştırılmak üzere istihdam edeceği personeli kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edeceğinin belirtildiği aynı maddenin devamında ise yüklenicinin şu an çalışmakta olan personellerle işe devam edeceği ve idarenin talebi olmadan personellerin değiştirilemeyeceği yönünde düzenlemeye yer verilmesinin hatalı olduğu hk
Devamı...

İhalede yaklaşık maliyetin altında 3 geçerli teklifin bulunduğu, idarece avantajlı teklif olarak zikredilen tekliflerin birinin dahi İdari Şartnamede yer verilen koşulu karşılayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu açıdan bir kamu yararından bahsedilmesinin mümkün olmadığı, ihale öncesi bahse konu hususa ilişkin çok sayıda başvuru bulunmasına karşın bu başvuruların gerekçesiz şekilde reddedilerek akabinde teklifler değerlendirildikten sonra ihalenin aynı gerekçeyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, buna ek olarak İdari Şartnameye  yönelik süresi içerisinde Kuruma herhangi bir itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu yönüyle de ihale dokümanının kesinleştiği ve kesinleşen ihale dokümanı üzerinden verilen geçerli teklifler ile ihale sürecine devam edilmesi gerektiği 
Devamı...

 ihalede fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmesi gerektiği, bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının aksine idarece İdari Şartnamede haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranına ilişkin bir belirleme yapılmasına gerek olmadığı anlaşılması
Devamı...

yemek hizmeti alım ihalesinde ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmadığı yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın kendisi tarafından yapılacağı bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise İdari Şartname’de işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa dahi ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen doküman düzenlemelerinin aktarılan Tebliğ açıklamasına uygun olduğu hk
Devamı...

 ihale konusu malzemeli yemek alımının aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleşmesi ve süreklilik arz eden hizmet alımı olması sebebiyle kısmi kabulün mümkün olmadığı nitekim İdari Şartname’de de işin tamamı için teklif verilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan ifadelerden sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek alımı hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, bu bağlamda malzeme dâhil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işlerine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede de kısmi kabul yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmayacağı dikkate alındığında istekliler açısından eşitlik ilkesine aykırı durum oluşmayacağı
Devamı...

İdari Şartname maddesi kapsamında idarenin takdir yetkisi çerçevesinde düzenlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurların belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik bir yönteme yönelik olduğu dikkate alındığında, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel oluşturmayacağı 
Devamı...

ihale Şartnamesinde isteklilerin teklifte bulunacakları araçların motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari ad ve model yılını yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin de düzenlenmediği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihaleye ait geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı 
Devamı...

İdari Şartname’nin ekinde verilen listede gerekse Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde binek araçlara ilişkin sayı ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrı bir satır açılmadığı ancak Teknik Şartname’de bu araçların organizasyon kapsamında  şehir içi ulaşımda kullanılacağı hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu binek araçların sayısı ve özelliklerine yer verilmediğinden teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığının anlaşılmasında ve teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağı ve bu noktada ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki oluştuğu 
Devamı...

İdari Şartname maddesinde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihale idari ve teknik şartnamelerde yer almayan ihtilaflı konuların çıkması durumunda idarenin onaylayacağı çözüm şekli belirleyicidir ifadesinin, tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği ilkesi ile bağdaşamayacağı ve bahsi geçen Teknik Şartname düzenlemesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesine aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale şartnamesinde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı )’’ düzenlemesinde (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı ) işlerin ifade edildiği, söz konusu ifadede benzer işlerin karayolu işleri ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı, belirtilen ifadeden AI, II, III, IV ve V grubu işlerin benzer iş kapsamında olduğu manasının çıkarılamayacağı
Devamı...

İdari Şartname maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilen düzenlemenin net olmadığı hangi belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği hususunda belirsizlik bulunduğu anlaşıldığından somut ihalede İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması durumunda bu belgelere ilişkin değerlendirmenin işin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği hk
Devamı...