İhalede yaklaşık maliyetin altında 3 geçerli teklifin bulunduğu, idarece avantajlı teklif olarak zikredilen tekliflerin birinin dahi İdari Şartnamede yer verilen koşulu karşılayamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu açıdan bir kamu yararından bahsedilmesinin mümkün olmadığı, ihale öncesi bahse konu hususa ilişkin çok sayıda başvuru bulunmasına karşın bu başvuruların gerekçesiz şekilde reddedilerek akabinde teklifler değerlendirildikten sonra ihalenin aynı gerekçeyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, buna ek olarak İdari Şartnameye  yönelik süresi içerisinde Kuruma herhangi bir itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu yönüyle de ihale dokümanının kesinleştiği ve kesinleşen ihale dokümanı üzerinden verilen geçerli teklifler ile ihale sürecine devam edilmesi gerektiği 
Devamı...

 ihalede fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmesi gerektiği, bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının aksine idarece İdari Şartnamede haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranına ilişkin bir belirleme yapılmasına gerek olmadığı anlaşılması
Devamı...

yemek hizmeti alım ihalesinde ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmadığı yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın kendisi tarafından yapılacağı bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise İdari Şartname’de işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa dahi ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından iddiaya konu edilen doküman düzenlemelerinin aktarılan Tebliğ açıklamasına uygun olduğu hk
Devamı...

 ihale konusu malzemeli yemek alımının aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleşmesi ve süreklilik arz eden hizmet alımı olması sebebiyle kısmi kabulün mümkün olmadığı nitekim İdari Şartname’de de işin tamamı için teklif verilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan ifadelerden sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek alımı hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, bu bağlamda malzeme dâhil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işlerine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede de kısmi kabul yapılmasının mümkün olmadığı
Devamı...

İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmayacağı dikkate alındığında istekliler açısından eşitlik ilkesine aykırı durum oluşmayacağı
Devamı...

İdari Şartname maddesi kapsamında idarenin takdir yetkisi çerçevesinde düzenlenen işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurların belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik bir yönteme yönelik olduğu dikkate alındığında, fiyat dışı unsur değerlendirmelerinin aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasına engel oluşturmayacağı 
Devamı...

ihale Şartnamesinde isteklilerin teklifte bulunacakları araçların motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari ad ve model yılını yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin de düzenlenmediği anlaşıldığından idarece anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmasının ve ihaleye ait geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı 
Devamı...

İdari Şartname’nin ekinde verilen listede gerekse Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde binek araçlara ilişkin sayı ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, ayrı bir satır açılmadığı ancak Teknik Şartname’de bu araçların organizasyon kapsamında  şehir içi ulaşımda kullanılacağı hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu binek araçların sayısı ve özelliklerine yer verilmediğinden teklif fiyata dahil giderler arasında olup olmadığının anlaşılmasında ve teklif fiyatın belirlenmesinde istekliler arasında tereddüt oluşturacağı ve bu noktada ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki oluştuğu 
Devamı...

İdari Şartname maddesinde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği
Devamı...

ihale idari ve teknik şartnamelerde yer almayan ihtilaflı konuların çıkması durumunda idarenin onaylayacağı çözüm şekli belirleyicidir ifadesinin, tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması gerektiği ilkesi ile bağdaşamayacağı ve bahsi geçen Teknik Şartname düzenlemesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesine aykırı olduğu hk
Devamı...

ihale şartnamesinde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği
Devamı...

İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı )’’ düzenlemesinde (A) Alt Yapı İşleri-V. Grup İşler Karayolu İşleri ( Altyapı + Üstyapı ) işlerin ifade edildiği, söz konusu ifadede benzer işlerin karayolu işleri ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı, belirtilen ifadeden AI, II, III, IV ve V grubu işlerin benzer iş kapsamında olduğu manasının çıkarılamayacağı
Devamı...

İdari Şartname maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı
Devamı...

İdari Şartnamede yer verilen düzenlemenin net olmadığı hangi belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği hususunda belirsizlik bulunduğu anlaşıldığından somut ihalede İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması durumunda bu belgelere ilişkin değerlendirmenin işin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği hk
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartnamede yer verilen ilgili düzenlemeler incelendiğinde İdari Şartnamede yer alan düzenlemelerin birbiri ile çeliştiği, çelişkili düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel teşkil edeceği hk
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında meydana gelecek artışların yükleniciye ödenip ödenmeyeceği konusunda İdari Şartnamede farklı düzenlemelerin bulunduğu ve bu söz konusu durum Uygulama Yönetmeliği’nin İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriğinde ihale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz şeklinde yer alan hükmüne aykırılık teşkil etmesi 
Devamı...

ihale teklif dosyasında yer alan pay defterinin mevzuat hükümleri ile İdari Şartnamede yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlere uygun olmaması
Devamı...

ihaleye ait Teknik Şartnamede çeşitli belgelerin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği  İdari Şartnamede isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelerin İdari Şartnamede sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği İdari Şartnamede ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı bu haliyle İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin birbiri ile çeliştiği hk
Devamı...

ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin Alt Yükleniciler maddesinin İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz şeklinde düzenlenebileceği ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenicinin ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabileceği, diğer taraftan ilaçlama giderinin öğün maliyetine dahil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturabileceği
Devamı...

ihalede iş makinesinin tevsiki için ilgili makinenin teknik özelliklerini gösteren kataloğun/teknik belgenin idareye sunulduğunun sabit olduğu ve sunulduğu sabit olan diğer belgeler yönünden de bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade edildiğinden dozer cinsi iş makinesine ait katalog/teknik belge incelenmiş olup söz konusu belgede belirtilen motor gücünün, dozer cinsi iş makinesine ilişkin İdari Şartname’de düzenlenen asgari özellikleri karşıladığı (Danıştay kararlı)
Devamı...

İdari Şarnameye göre Sunulmayacak Belgeler Tablosunda gerekli belgelere yer verilmesi şartıyla söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulmayacağı ve EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişebilen bilgi ve belgeler esas alınarak değerlendirme yapılacağı hk
Devamı...

İdari Şartnamedeki düzenlemeler  ile İş Ortaklığı’nın e-teklifi incelendiğinde iş ortaklığı beyannamesi kullanılmak suretiyle ihaleye teklif verildiği, yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında belirtilen ifadelere yer verilmiş olmasının anılan isteklinin konsorsiyum olarak teklif verdiği anlamına gelmeyeceği, aynı ifadeler içerisinde sistem hatası nedeniyle konsorsiyum olarak teklif verilemediği belirtilse de yukarıda izah edildiği üzere sistemsel bir hata bulunmadığı ve konsorsiyum olarak teklif verilebildiği, anılan isteklinin aynı beyanında mevzuatın iş ortaklığı oluşturulması halinde iş deneyim kriteri için özel ortağa tanınan istisnai durumun belirtildiği, bu hususunda konsorsiyumlarda her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin yeterlik kriterini ayrı ayrı sağlaması gerektiği koşuluna uygun olmadığı, bu haliyle ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin İdari Şartname ve mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede sunulan kapasite raporu işletme kayıt belgesi ve diğer belgelerde isteklinin kendi mutfağını kullanarak yemek üretimi yaptığı, üretim yaptığı “İşletme Adresinin * olduğu söz konusu adresin İdari Şartnamede aranan (en fazla 150 km) mesafe içerisinde olduğu anlaşıldığından adı geçen isteklilerin tekliflerinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

İdari Şartname’de belirtilen fiyat dışı unsurlar ile ilgili olarak TS  standardına ilişkin kalite belgesine sahip bir tamirhane işletilmesine yönelik unsur yoluyla bakım-onarım maliyetlerinin olumlu yönde nasıl etkileneceğine yönelik somut bir kriterin bulunmaması; fiyat dışı unsurlar arasında, verimlilik, araçların bakım ve işletme özellikleri, maliyet etkinliği, akaryakıt ve diğer sarf giderlerinin azaltılması, çevre üzerindeki olumsuz etkiler gibi unsurların hiç birisine ilişkin bir puanlama yöntemi veya düzenleme bulunmaması sebebiyle bu tür fiyat dışı unsurların sadece model yılı belirlemesi yoluyla sağlanıp sağlanamayacağının muğlak olması ve benzer tipteki bazı araçlar için farklı model yılı belirlenmesinin çelişki oluşturması sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik olarak fiyat ile birlikte fiyat dışı unsur kullanımına yönelik İdari Şartname’deki düzenlemelerin rekabeti engelleyici hususlar içermesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması zorunluluğunu yerine getirmemesi
Devamı...

ihale şartnamesinde idarenin şantiyesinde araçlar için yıkama ünitesinin bulunacağı, bu alanda araçların her iş günü yıkanacağı, yıkama işlemi idare tarafından temin edilen personelin sorumluluğunda olacağı, şantiye alanındaki; su ve elektrik vb. giderler ile yıkama suyunun idare tarafından karşılanacağının anlaşıldığı Söz konusu düzenlemede idarenin göstereceği alanda yıkama ünitesinin bulunacağının ifade edildiği ancak söz konusu ünitesinin hazır halde mi olduğu veya söz konusu ünitesinin yüklenici tarafından mı kurulacağı hususunda açık ve net bir belirlemenin yapılmadığı, ayrıca idare tarafından başvuru sahibinin şikayetine cevap verilmediğinden dolayı idarenin bu yöndeki iradesinin de belirsiz olduğu 
Devamı...

İhalenin üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin satırında belirtilen araçlar için aylık teklif edilen birim fiyatların taşıtın Sigorta tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aştığı, yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin araçların kasko değerinin %2’sini geçen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlemeleri gereğince anılan isteklinin teklifinin söz konusu kısımda değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İhalede istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesinin zorunlu olduğu, şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartnamede K1* ve K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların *yılı * ayına ait MTV listesinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulmadığı ve teklif edilen aylık kira bedelinin araçların kasko bedelinin %2’sinin üzerinde olduğu iddia ediliyor olsa da İdari Şartnamede yeterlik kriteri niteliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmesi
Devamı...

idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin gün belirlemesini engelleyen bir kısıtlama olmadığı gibi idarece yapılan düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, personelin maaşlarını, personelin çalıştığı ayı takip eden ayın sekizinci gününe kadar yatırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemede bir aykırılık olmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede fiyat dışı unsur puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri kullanılarak bulunacak oranın belirlenme yöntemine ve teklif fiyatlarına karşılık verilecek puanın belirlenme yöntemine yönelik açık ve net bir düzenlemenin yapılmadığı bu haliyle İdari Şartname ve Tebliğde yer alan “Fiyat dışı unsurların, Kanun maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir  açıklamasına uygun olarak düzenlenmediği ihalede tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesine imkan vermediği sonucunu doğurduğu anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

İdari Şartnamede söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği
Devamı...

İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği anılan Şartname maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının ve değerlendirilmesinin beklenmeyeceği
Devamı...

personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerde kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hususta asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının alt işveren olan yükleniciler ile birlikte sorumlu olduğunun açık olduğu, başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartnamede işçi haklarının ödenmesinden yüklenicinin sorumlu olduğu düzenlensede Kanun hükmü karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir boşluk doğmayacağından bu hususla ilgili taraflarca sorun yaşanmayacağı idarelerin de yükleniciler gibi ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları öte yandan ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin belirlenemeyeceği bu bağlamda hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı 
Devamı...

İdari Şartname maddeleri uyarınca yemek üretim yerinin il Merkez sınırları içinde bulunması gerektiğini tevsik etmek üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak herhangi bir belgenin sunulmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği kaldı ki anılan Şartnamedeki yüklenici firmanın yemek üretim yerinin il Merkez sınırları içerisinde bulunması gerektiği yönündeki düzenlemede yer verilen “yüklenici” ibaresinin ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli şeklinde tanımlandığı hususu dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin sözleşmenin yürütümü aşamasında yüklenici firmaya yönelik uygulanması gereken bir düzenleme niteliğinde olduğu 
Devamı...

ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı ihale konusu işin idarenin resmi hizmetlerinin yürütümünde kullanılması için gerekli olan araçların temin edilmesi ihtiyacından doğduğu ihale konusu işin mahiyeti itibariyle çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınırı belirlenmesinin idarenin takdir hakkı olduğu
Devamı...

idarece çalışacak personelin çalışma yerlerinin değiştirilmesi konusunda ihale konusu hizmetin yürütülmesi sırasında yapılacak uygulamaların mevzuat hükümlerine aykırı olamayacağı personel değişikliğinin ihale konusu işin yapılacağı sağlık tesisleri arasında yapılabileceği, değişikliğin bununla sınırlı olacağı, idarece yapılan düzenlemelerin teklif verilmesini engelleyen bir husus olmadığı, sözleşmenin yürütülmesi sırasında uyulması gereken bir duruma ilişkin olduğu
Devamı...

ihale konusu işte söz konusu araçları kullanacak olan şoförlerin iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısına dâhil edilmediği isteklilerin anılan nakil giderleri içinde yer alan  şoför  maliyetini de dikkate alarak tekliflerini hazırlaması gerektiği anlaşıldığından iddia konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve sonuç olarak yapılan düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı ve eşit şartlarda oluşturulmasını engellemediği 
Devamı...

İdare malı araçlara ait trafik cezalarının yüklenici tarafından ödeneceğine ilişkin düzenleme Sözleşme Tasarı maddesi uyarınca yükleniciye teslim edilecek ekipmanları yüklenicinin muayene etme ve bunun neticesinde bir eksiklik ya da kusur bulunması halinde kabul edip etmeme hakkının bulunduğu bu çerçevede idare malı olan araçlarda yüklenici kusurundan kaynaklanmayan belge, teçhizat vs gibi eksiklikleri tespit etmesi halinde bu eksiklik ya da kusurların giderilmesini idareden talep edebileceği, bu şekilde idareden kaynaklanabilecek eksiklik veyahut kusurların giderildikten sonra araçların teslim alınabileceği bu aşamadan sonra doğabilecek trafik cezalarının sorumluluğunun yüklenicinin sorumlu olduğu 
Devamı...

ihalenin konusunun salt araç kiralama işi olmayıp evsel ve katı atıkların toplanması nakli ve çevre temizliği amacı ile gerçekleştirilen bir araç kiralama işi olduğu ihalenin doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımlarının bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan araçların temin edilmesi işi olduğu Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda iddiaya konu edilen arazi binek araçların kiralamasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içerisinde (önemli bir paya sahip olmadığı bu anlamda iddia konusu araçların bahse konu Esas ve Usuller kapsamında olmayacağı fakat idareler tarafından söz konusu hususa ilişkin düzenleme yapılmasının önünde kamu ihale mevzuatı açısından bir engel bulunmadığı bu kapsamda da söz konusu hususa ilişkin düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılamayacağı
Devamı...

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi maddesi gereği ihaledeki taşıtların kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilmesinin istenildiği, hizmet alımı suretiyle edinilecek taşıtlarda model yılına ilişkin olarak ise, yeni araçlar yerine ekonomik olması durumunda binek ve s. wagon cinsi taşıtlarda 10 yaşını diğer taşıtlarda 15 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilmesinin istenildiği anlaşılmaktadır
Devamı...

ihale konusu işte çalıştırılacak araç olan 1 minibüs ve 1 minibüsün Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2 sini aşmaması gerektiğine yönelik doküman düzenlemesi olmadığı
Devamı...

İdari Şartnamede minibüsler için S plaka olması gerektiğinin düzenlendiği ve Teknik Şartnamede minibüslerin S plaka ruhsatları teklif ile birlikte sunulacağına yönelik düzenlemenin yer aldığı belgelerin İdari Şartnamede belirtilmediği ve İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hk
Devamı...

idarelerce isteklilerin teklif edeceği fiyat ve kar ile ilgili düzenleme yapamayacağı bu durumun açıkça Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiği iddası
Devamı...

İdari Şartname maddesine göre işçilere ödenecek kıdem tazminatının yükleniciye ait olduğu bu durumun mevzuata aykırılık taşıdığı iddası
Devamı...

ihale dokümanı kapsamında araçların işin yürütümü esnasında kaç km yapacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği dolayısıyla idare tarafından hizmetin gereklerine uygun olarak araçların herhangi bir kilometre kısıtı olmaksızın kullanılmasının amaçlandığı
Devamı...

İdari Şartname, birim fiyat teklif cetveli, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarı maddesi uyarınca *engelli personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ancak Teknik Şartnamede çalıştırılması gereken engelli personel sayısının ise *olması gerektiği dolayısıyla ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki bulunduğu buradan hareketle istekliler tarafından * engelli personel üzerinden mi yoksa *engelli personel üzerinden mi teklif hazırlanacağının belirsiz olduğu ve bu durumun teklif verilmesine engel olduğu
Devamı...

ihale dokümanın mevcut günün koşulları göz önünde bulundurularak hazırlandığı salgın gibi olağan dışı durumlar nedeniyle evden çalışma yasaklama şeklindeki kısıtlamalar olması halinde iş artışı veya iş eksiliği yapılabileceği hk
Devamı...

ihalede personel çalıştırılmasının öngörüldüğü personelin farklı illerde yüklenici tarafından tahsis edilecek binalarda olmak suretiyle hizmeti ifa edeceği hizmet alımında çalışacak personelin ikamet edeceği yer ile hizmetin gerçekleştirileceği binanın konumunun belli olmamasından dolayı güzergâh bilgilerine yer verilemeyeceği hizmetin yürütülmesi adına istekliler tarafından bina ve personel tesis edileceğinden teklif hazırlanması aşamasında bu hususun öngörülebileceği ve teklif fiyatının oluşturulabileceği
Devamı...

ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan personel sayısının belli olduğu ile ayrıca hizmetin gerçekleştirileceği illerde kullanılacak olan binaların niteliğinin istekli tarafından bilindiği hususları bir arada değerlendirildiğinde iddia kapsamında bahsi geçen giderlerin maliyetinin öngörülebileceği
Devamı...

İhalede istenilen asgari engelli personel sayının karşılandığı, engelli personel sayısının net olarak %3 şeklinde belirlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmadığı asgari şartın sağlanması gerektiği ve asgari oranın üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılmasının mümkün olduğu
Devamı...