ihale üzerinde bırakılan isteklinin temsil yetkilisi ve tek ortağı olan Yönetim Kurulu Başkanı  hakkında ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı yargılama sonuna kadar 4734 Sayılı Kanun Kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı hk
Devamı...

ihaleye katılımda sahte belge kullanmak suretiyle yasak fiil ve davranışta bulunduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve anılan kararda şirketin ihale komisyonu kararı onaylanmadan önce ihalelere katılmaktan yasaklı olması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede şirkette şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortak bulunmadığı ayrıca şirketi temsile yukarıda anılan ortakların münferiden yetkili durumda olduğu görülmekle birlikte başvuruya konu ihalede teklif mektubunun ihalelere katılmaktan yasaklı durumda bulunmayan şirketin %50 ortaklık oranına sahip şahıs tarafından imzalandığı tespitleri bir arada değerlendirildiğinde, hakkında yasaklılık teyidi yapılmayan şirketin %50 ortaklık oranına sahip kişinin olsa bile ihalelere katılmaktan yasaklılık halinin şirket tüzel kişiliğine sirayet etmeyeceği anlaşıldığından idarece ihale tarihinde ve ihale komisyonu kararı tarihinde anılan kişi adına yasaklılık sorgulamasının yapılması yönünde tesis edilecek düzeltici işlemin esasa etkili olmadığı
Devamı...

ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarının sorgulandığı, sorgulama neticesinde, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı olduklarına ilişkin verilen bir kararın bulunmadığı ve bu duruma yönelik Kamu İhale Kurumu teyidinin alındığı anlaşıldığı
Devamı...

ihale tarihi öncesinde ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu bu durumdaki tüzel kişiliğin ortak edilmesinin ihale tarihinden sonra ancak ihale süreci devam ederken gerçekleştirilmesi nedeniyle ihale tarihi itibarı ile yasaklı olduğu halde ihaleye katılımamaz
Devamı...

ihalede isteklinin %100 ortağı olan şahıs hakkında ihaleye katılıma engel mahiyette bir mahkumiyet bulunduğu, nitekim ekte sunmuş oldukları belgenin de bunu kanıtlar nitelikte olduğu
Devamı...

İhaleye katılan tüm isteklilerin ihale komisyonunca Yasaklılık sorgulamasının yapılması gerektiği
Devamı...

İhaleye katılan tüm isteklilerin ihale komisyonunca Yasaklılık sorgulamasının yapılması gerektiği
Devamı...

ihaleye katılan yetkilinin mahkumiyet halinin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünden değerlendirileceği, bu değerlendirmenin sözleşmeye davet edilen isteklinin ilgili Tebliğ maddesi çerçevesinde adli sicil kayıtlarını sunması gereken kişiler ve bu kişilerin tüzel kişilikteki ortaklık oranı ve görevi üzerinden yapılacağı, adli sicil kaydı bulunan Şenol Üçüncü’nün başvuru sahibi tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesi olduğu dikkate alındığında anılan kişinin adli sicil kaydının istenilmesinde ve bu kayıt üzerinden değerlendirme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

ihaleye katılan A.Ş.nin yönetim kurulu üyesi olduğu esnada iş kazası sonucunda makine operatörünün vefat etmesi üzerine taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesinden kaynaklı olması sebebi ile 4734/ 10 ve 17  madde  kapsamında olması ile ihaleden elenmesi
Devamı...

Rekabet Kurulunca isteklilerin ortaklarının/yöneticilerinin ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı ceza aldıkları  isteklilerin ihalelerde Kanuna aykırı şekilde danışıklı/ortak hareket ettikleri tespitinin yapıldığı hususları birlikte dikkate alındığında başvuruya konu ihale sürecinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini teminen idare tarafından Mahkeme ve Rekabet Kurulu kararları göz önünde bulundurularak Kanun’un yukarıda aktarılan maddeleri çerçevesinde anılan iki isteklinin tekliflerinin geçerlilik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihaleye teklif veren şirket vekilinin  kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydı işlemlerinin mevzuata uygun olduğu hk
Devamı...

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11’inci maddesi Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanların ihalelere katılamayacağı hükmünün yer aldığı, bu itibarla başvuru sahibine ilişkin olarak idarece değerlendirme yapılırken anılan hüküm çerçevesinde bir durumunun olup olmadığı gözetilmek suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği
Devamı...

EKAP üzerinden e-tekliflerini yolladıkları teklif verme saati itibariyle EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yasaklı olmadıklarının görüldüğü, ancak aynı gün yayınlanan Resmi Gazete’de yasaklandıkları, idare tarafından geçici teminatlarının gelir kaydedilerek haklarında yeniden yasaklama kararı verildiği, idarenin anılan kararına karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuruya ilişkin Kurul tarafından alınan  karar içeriğinde geçici teminatın yalnızca teklifin %3 oranına tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi gerektiğine ve artan kısmın iade edilmesine karar verildiği  akabinde idare tarafından isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolduğu ve isteklilerin teklif geçerlilik süresini uzatma taleplerini kabul etmedikleri gerekçesiyle ihalenin idare tarafından  iptal edildiği, Kanun maddesinde yer alan İhalenin iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır ifadesi gereği ortada bir ihale kalmadığından kendileri tarafından verilen geçici teminat kaydedilmesi
Devamı...

ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tacir olarak ticari faaliyetlerde bulunan tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanvekilinin işlemiş olduğu ihaleye fesat karıştırma suçunun mesleki faaliyeti kapsamında olduğu bu nedenle tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkan vekili  hakkında ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı mevcut iken ihaleye katılması anılan Kanun madde kapsamında değerlendirilip söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teklif tutarının %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilmesi
Devamı...

elektronik ihale teklifini sunmadan önce yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanması durumunun hüküm ve sonuç doğurduğu basiretli tacir sıfatını haiz olması gereken başvuru sahibinin teklif sunmadan önce yasaklı olduğunu öğrenmesinin mümkün olduğu ayrıca mevzuat içeriğinde yasaklı kişilerin tekrar yasaklanmasını engelleyen bir hüküm olmadığı hk
Devamı...

idare tarafından ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla %51 ortağı hüküm giyen isteklinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi hk
Devamı...

ihalede isteklilerinin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği hk 1
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin Ceza Mahkemesinde açılmış kamu davasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerden dolayı açılmadığı gibi karara konu suçun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  kapsamında olmadığı ayrıca anılan gerekçeli karara ilişkin  istinaf mahkemesi kararı ile kesinleşen mahkumiyet kararının süresinin sona erdiği hususları dikkate alındığında istekli hakkında açılmış kamu davasının bulunmadığının tespiti 
Devamı...

idarece ihale tarihi itibariyle Kurumdan yasaklılık teyidinin yapıldığı ve isteklilerin herhangi bir yasaklılık kaydının bulunmadığı teyit belgelerinin de ihale işlem dosyasında mevcut olduğu Ancak mevzuat gereği söz konusu isteklileri temsile yetkili kişiler ile sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortaklarına ilişkin yasaklılık teyidinin yapılması gerektiği halde yasaklılık teyit işleminin yapılmaması
Devamı...

hakkında kamu davası açılan gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkındada sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketlerinin de ihaleye katılamayacakları gibi ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınması gerektiği hk
Devamı...

bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı, ayrıca bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin de yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, katılmaları durumunda ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında yasaklama kararı verilmeyeceği, ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı hk
Devamı...

ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılan tüm isteklilere ilişkin yapılan yasaklılık sorgulamasının mevzuatta belirtildiği haliyle isteklilerin bütün ortaklarını içerecek şekilde yeniden yapılması hk
Devamı...

şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan istekli bakımından bir katılım engeli oluşturmadığı, ihale tarihi itibari ile ihale üzerinde bırakılan Ltd. Şti. hakkında da herhangi bir yasaklılık kararı bulunmadığı anlaşıldığından mezkur ihalede idarenin ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihalenin sonuçlandırılması bakımından acente olan sigorta şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmeyeceği hk
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, isteklilerinin sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Teyit işlemi sonucunda haklarında kamu davası açılan isteklilerin 59’uncu maddedeki yasaklama kararına rağmen ihaleye katılmaları durumunun tespit edilmesi halinde yalnızca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olup geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi
Devamı...

ihale sözleşme aşamasında yasaklı bir firmaya ait araçlara ilişkin araç kira sözleşmesinin sunulduğu, idarece bu durumun sözleşmeye engel bir husus olarak değerlendirildiği, fakat yasaklı bir firmaya ait araçların kullanılmayacağına yönelik herhangi bir mevzuatın bulunmadığı, itiraz süreçleri devam ederken idarece geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin ve sözleşme imzalamamasının mevzuata aykırı olduğu
Devamı...

Yargılama sonucunda firma sahibi hakkında “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçundan hareketine uyan TCK’nın 206/1 inci maddesi gereğince * TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak sanığın 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesinde düzenlenen şartları taşıdığı anlaşıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi gereğince beş yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına dair karar verildiği, bu kararın yapılan itirazın reddi üzerine *tarihinde kesinleştiği…” ifadelerine yer verilmiş olup,anılan şahıs hakkındaki davanın kesinleştiği, dava sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verildiğinin anlaşıldığı,  dolayısıyla söz konusu mahkeme kararının anılan isteklinin ihaleye katılamama sonucunun doğurmadığı
Devamı...

idareler tarafından ihale tarihi itibariyle tüm isteklilere ilişkin olarak yasaklılık sorgulaması yapılması gerektiği, yasaklılık sorgulamasının; sermaye şirketleri için sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklar, hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklar, teklifi imzalayan kişiler ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilere ilişkin olarak yapılacağı, yasaklı olunmasına rağmen doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihaleye katılımın söz konusu olması durumunda ilgililerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Devamı...

mesleki faaliyetlerinden dolayı mahkûm edilmiş/edilmemiş olsa dahi anılan kişi tarafından adli sicil kayıt belgesi sunulmasına gereksizdir
Devamı...

şirket müdürünün ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu söz konusu yasaklı kişi tarafından verilen vekâletle ihaleye katılan başvuru sahibinin teklifinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi yönünde alınan ihale komisyonu kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

kamu davası açılanların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması
Devamı...

ihaleye teklif veren firmanın geçici konkordato alması ile ihale katılması
Devamı...

hakkında açılan kamu davasının Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı ortaya çıkan duruma ilişkin olmaması ihalelere katılımını engellemez
Devamı...