ihale komisyonu tarafından ihale mevzuatındaki hüküm ve açıklamalara dayalı bir tespitin de yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, üretici firmanın distribütörü tarafından düzenlenen ve başvuru sahibi istekli tarafından sunulan yetki belgesinin teklif konusu malı satmaya yetkili olduğunu gösterdiği
Devamı...

idarelerce yeterlik kriterlerinin ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde belirlenmesi gerektiği, başvuruya konu ihalenin bakım onarım hizmet alımı işi olduğu ihale konusu işin ilgili cihazların bakım onarımına ilişkin olduğu göz önüne alındığında bahse konu cihazların satışına ilişkin yetki belgesi niteliğinde olan bir belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği hk
Devamı...

idarece ihalede yetkili satıcılık belgesine ilişkin olarak başvuru sahibine makul bir süre verilmek suretiyle belgenin temini yoluna gidilmemesi ve somut bir gerekçe belirtmeksizin başvuru sahibince teklif edilen aracın Teknik Şartnameye uygun olmadığı yönünde belirleme yapılması hk
Devamı...

ihalede sunulan yetki belgesinin sadece başvuruya konu ihale kapsamındaki ürünün satışına yönelik olduğu dolayısıyla söz konusu belgede anılan istekliye satış sonrası hizmetlere yönelik herhangi bir yetki verilmediği hk
Devamı...

ihale teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının diğer gerekçesinin yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmemesi
Devamı...