elektronik olarak gerçekleştirilen ihalelerde imza sirküleri veya imza beyannamesi sunulması zorunluluğu bulunmadığı
Devamı...

ihalede İstekli firmanın sunmuş olduğu imza sirküsünde yer alan imzadan farklı olması ve sunmuş olduğu belgeler arasında imza beyannamesi vekalet bulunmaması  imzalaların kriminal inceleme yapılması
Devamı...

ihalede istekliye ait imza beyannamesi bilgileri ile vergi kimlik numarası bilgisinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesine de gerek olmadığı hk
Devamı...

 ihale fiziki ortamda veya elektronik ortamda gerçekleştirilsin, ayrım olmaksızın isteklilerin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin EKAP’tan aktarılacağı, fiziki belge olarak ise yalnızca imza beyannameleri sunmalarının yeterli olduğu Bu durumda gerek Yönetmelik maddesi hükmü gerekse anılan standart formun işlevi göz önüne alındığında; incelemeye konu ihale fiziki bir ihale olduğundan, idarenin EKAP üzerinden beyan edilen bilgileri sorgulaması için, ortaklık yapısına ve yöneticilerin yetkisine mahsus olarak isteklilerce Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bir beyana yer verilmesine gerek bulunmadığı 
Devamı...

teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerden teklif mektubunu imzalayan şahsa ait imza beyannamesi yerine imza sirkülerinin sunulmasının mevzuata aykırı olmadığı imza sirkülerinin yetki dayanağını da tevsik eden ve imza beyannamesine nazaran daha kapsamlı ve aynı işlevi yerine getiren nitelik taşıdığı kamu ihale mevzuatının lafzından söz konusu belgelerin ihalelere teklif verecek gerçek kişi ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin imzalarının teyidi amacıyla sunulacağının anlaşılması gerektiği hk7
Devamı...

İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik olduğu ve dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların ekinde yer alan imza sirkülerlerinin kamu ihale mevzuatı gereğince belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması açıkça talep edilmedikçe söz konusu belgelere ilişkin sunuluş şekli şartlarının aranmasına imkân bulunmadığı hk 2
Devamı...

isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ve bilgilerini verdiği imza beyannamesini ile idarenin talebi üzerine sunduğu imza beyannamesinin birbirinden farklı olması beyan edilen imza beyannamesine EKAP üzerinden ulaşılmaması ve anılan belgenin ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olması 2
Devamı...

ihalede teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerden teklif mektubunu imzalayan şahsın ait imza beyannamesi yerine imza sirkülerinin sunulmasının mevzuata aykırı olmadığı hk 1
Devamı...

imza beyannamesinin birbirinden farklı olması beyan edilen imza beyannamesine EKAP üzerinden ulaşılmaması belgenin ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçedir 1
Devamı...

ihalede teklif veren isteklilerden teklifinin de idarece teklif mektubunu imzalayana ait imza beyannamesinin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının tespit edildiği ancak bahse konu istekliler tarafından sunulan teklif dosyaları incelendiğinde her iki isteklinin de teklif mektubunu imzalayan kişilere ait imza sirkülerinin sunulduğu görüldüğünden tekliflerinin idarece bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen imza sirkülerinden tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumu gösterebileceği dikkate alınarak, idare tarafında başvuru sahibi istekli tarafından beyan edilen imza sirkülerinin ilgiliden talep edilmesi ve şirket yetkililerine ilişkin değerlendirmenin bu belge yoluyla yapılması gerektiği
Devamı...

ihalede istekli tarafından sunulan imza sirküleri içeriğinde istekliyi temsile münferiden yetkili olduğunun anlaşıldığı idarenin yevmiye numaralarının uyuşmadığına ilişkin tespitinin Yönetmelik maddesi göz önüne alındığında teklifin geçerliliğine bir etkisinin olmayacağı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin teklifinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

ihaleye teklif sunan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun Sicili Gazeteleri üzerinden gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığı başka belgeler üzerinden de bu bilginin gösterilmesinin mümkün olduğu imza sirkülerinin de bu belgeler kapsamında değerlendirilebileceği Bu doğrultuda başvuru sahibince yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen imza sirkülerinden tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun görülebildiği dikkate alındığında idarece imza sirküleri üzerinden bu bilgi teyit edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

 ihalede sunulan imza sirkülerinin beyan edildiği ve idarenin talebi üzerine de söz konusu imza sirkülerinin “aslı idarece görülmüştür” suretinin sunulduğu söz konusu imza sirkülerinin EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarından sorgulanamadığından istekliden talep edildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler üzerinden teyit edilebildiği fiziki olarak belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulan imza sirkülerinin ayrıca teyit edilmesinin gerekmediği hususları bir arada değerlendirildiğinde imza sirkülerinin elektronik ortamda kaydına ulaşılamadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu hk 1
Devamı...

ihaleye teklif veren söz konusu iki tüzel kişi isteklinin tekliflerini imzalayan şirket müdürlerinin karı koca olması ve aynı adreste ikamet ediyor olmaları durumunun isteklilerce irade birliği içinde hareket edildiği ve birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri yönünde kuvvetli karine oluşturmaya yeterlimidir 1
Devamı...

imza sirkülerinde yer alan “temsile yetkilidir” ifadesinin “ilzam” yetkisini de kapsadığı ve tüzel kişilerin temsilinde imza sirküleri/vekâletnamelerde “ilzam” ifadesinin kullanılmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından ve Kamu İhale Genel Tebliğ maddesinde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda tekliflerin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk
Devamı...

fiyat teklifini düzenleyen firmanın imza sirküsüne ait olan imza ile anılan fiyat teklifi üzerinde yer alan imzanın birbirlerinden farklı olduklarının tespit edildiği, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sunmuş olduğu fiyat teklifinin, aşırı düşük teklif açıklamasında Kazılan Malzemenin Özel Dolgu Alanına Nakliyesi adlı girdinin fiyatının tevsiki için geçerli bir belge olarak dikkate alınamayacağı anlaşılmış olup, sonuç olarak anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede noter tasdikli imza beyannamesinin sunulduğu, ilk ve son fiyat tekliflerinin adı geçen istekli tarafından imzalandığı tespit edilmiştir İhaleye katılan gerçek kişilerce sunulması gereken noter tasdikli imza beyannamesini teklifiyle birlikte sunduğu anlaşılan isteklinin, ihaleye teklif verme yetkisini mevzuata uygun şekilde tevsik ettiği, ihale komisyonu kararında adı geçenin ise isteklinin teklifini idareye teslim eden kişi olduğu anlaşılmış olup, vekâletname ile imza beyannamesi teklif dosyasında bulunmayanın ihaleye katıldığı gerekçesiyle bahse konu teklifin değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

imza sirkülerinin arkasında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinde Müstenidattır tek başına kullanılamaz şerhi yer almakta ise de noterin imza sirkülerine dayanak kabul ettiği bir belgedeki bilgilerin doğru olduğunun ve bu belgenin aslına uygunluğunun kabul edilmesi gerektiği  hk
Devamı...

noter tarafından imza sirkülerine dayanak kabul edilen limited şirket genel kurul kararındaki bilgilerin doğru olduğu ve belgenin aslına uygunluğunun kabul edilmesi gerekir
Devamı...

imza sirküleri/beyannamesinin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulamasının yapılamadığı,
Devamı...

EKAP tarafından ilan edilen sunulmayacak belgeler listesinde vekalete ilişkin belgeler ile imza sirkülerinin yer almadığı görülmüş olup, anılan belgelerin istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi durumunda beyan edilen bilgilerin teyidi için tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından istenmesinin zorunlu olduğu ve bu durumda istekliler tarafından da sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.
Devamı...

idarece şikayet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerle onaylı örneğinin eklenmediği gerekçesiyle de başvurunun reddettiği anlaşılmıştır. Her ne kadar ilgili belgelerin fotokopi olup olmadığına ilişkin olarak idareden asıllarının istenilmesi gerekmekte ise de idarenin şikayete cevap vermesi ve başvuru sahibinin herhangi bir hak ve menfaat kaybına neden olmadığı birlikte değerlendirildiğinde bu hususunun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştı
Devamı...