ihalede pilot Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı ve Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı bölümlerini boş bırakılması standart formuna uygun belge sunulmadığı  ortağın iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği bu itibarla yurtdışından elde edilen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılmasına ilişkin mevzuatta hüküm altına alınan koşulların gerçekleştirilmediği gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılan sözleşmenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir işe ait olması nedeni ile işi yaptıran kurum veya kuruluş tarafından yükleniciye ödenen bedel değil, yüklenicinin iş aldığı kuruluşa ödediği bedel söz konusu olduğundan yüklenicinin düzenlediği faturalar bulunmamaktadır. Ayrıca sözleşmenin kiralayan tarafı Belediye şirketi iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum veya kuruluş statüsünde de değildir
Devamı...

ihale Şti nin infisah ettiği(Kapandığı) tam bölünmenin gerçekleştiği ve faaliyet esaslı bir bölünmenin de olmadığı bu nedenle faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımı sona ereceğinden bölünme ile kurulan Şti. tarafından şirket bölünmesi sonucunda elde edilen iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

 ihaleye katılan Şti şirketinin tek ortaklı bir limited şirket olduğu ve bu ortağın T.C. kimlik numarası belirtilen isteklinin ticari işletmesi olduğu ve isteklinin müdür görevi ile şirketin  yöneticisi olduğu, ayrıca sözleşme sürecinin devam ettiği anılan ihalelerde isteklinin belgelerini gerçek kişi sıfatıyla kullandığı ve başka bir tüzel kişiye kullandırmadığı, öte yandan Elektronik İhale Daire Başkanlığından gelen cevabi yazıdan da söz konusu belgenin farklı bir tüzel kişiye kullandırılmadığı hk 
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin ticari işletmesinin gerçek kişi tacir olduğu, ticari bir şirket olmadığı ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddelerinin açıkça belirtildiği ve ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Şirketinin eski ticari işletmesinin devamı niteliğinde sayılamayacağı dolayısıyla istekli adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin doğrudan başvuru sahibi istekli  Şirketi tarafından kullanılamayacağı hk
Devamı...

ihalenin konusunun otobüs kiralama hizmet alım işi olduğu ve benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri şeklinde belirlenmesinin benzer işe uygun olduğu
Devamı...

İhalede  benzer işin katı atık nakli ve/veya transfer istasyonlarının işletilmesi işleri olarak düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise “Kent İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde, Sokak, Park ve Kamusal Alanların Temizliği İşi”ne ait olduğu, her ne kadar işin tanımında katı atık nakli ifadesi yer alsa da, bahse konu işe ait Teknik Şartname kapsamından söz konusu işin evlerden toplanan çöplerin depolama alanına taşınması işi niteliğinde olduğunun anlaşıldığı ve iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından da iş kapsamında çöp nakli dışında başkaca bir katı atık nakil işleminin yapılmadığının belirtildiği hususları dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu iş kapsamındaki çöp naklinin mevcut ihale kapsamında katı atık aktarma istasyonlarından entegre atık değerlendirme geri kazanım ve bertaraf tesisine yapılacak olan katı atık nakli kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen hizmet alımı işinden elde edilmiş söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde hizmet alımı kapsamında birçok mal kaleminin de temini ve montaj işlerinin yapıldığı dikkate alındığında, idarece bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerden ihale konusu işe veya benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmekte olup idarece söz konusu ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı
Devamı...

ihale konusu iş veya işin bölümleri ile çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların değerlendirilmesine imkân tanıdığı, bu doğrultuda hizmet alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine katılımı mümkün kılacak bir yorumun benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına daha uygun olacağı aksi durumda ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu doğuracağı ayrıca mal alımı ihalelerinde hizmet alımı ihalelerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin (ihale konusu iş ve/veya idarece belirlenen benzer işe uygun olmak kaydıyla) kullanılmasını engelleyen bir hükmün de bulunmadığı
Devamı...

ihale konusu işe ilişkin bilgi ve deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin veya iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini tevsik edici belgelerin sözleşme veya ihale konusu işin ihale dokümanına ve taahhüt edilen sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlanması durumunda elde edildiği, hali hazırda devam eden bir hizmet alımına ilişkin düzenlenen sözleşme ve ilgili diğer belgelerin hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini tevsiken kullanılmasının mümkün olmadığı, öte yandan tarafların sözleşmeyi iş eksilişi yaparak sona erdirdiğine ilişkin bir belgenin de bu kapsamda sunulmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin Yönetmeliğie uygun olmadığı
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı; ilk aşamada beyan edilmeyen belgeler üzerinden iş deneyiminin Yönetmelik maddesinde yer alan şartlara uygun olarak belgelendirilip belgelendirilmediği hususlarında değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

yapım ihale işlerine ilişkin düzenlenecek iş deneyim belgelerinde esaslı unsurun tespitinde, yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı dikkate alınabileceği gibi işin yapım amacı ile işlevinin de göz önünde bulundurulabileceği ve iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirmede dikkate alınacağı
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı
Devamı...

İhalede Pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin beyan edildiği ve Özel ortak tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin doğalgaz dönüşümü işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan iş ortaklığına ait iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olduğu hk
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’de iş deneyim kriterlerine ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C/II grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işlerin ve makine mühendisliğine ait mezuniyet belgelerinin benzer iş olarak kabul edileceği
Devamı...

ihalede sunulan alt yüklenici iş deneyim belgelerinin mevzuata aykırılık taşıdığı ve tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime etkili olan ortağına ait olması haline ve yine tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumuna göre sağlanması gereken şartların sağlanmadığı
Devamı...

İdarenin hem İhale İlanında hem de İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği İdari Şartnamede boş bırakıldığı her ne kadar benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yakıt hariç şoförlü araç kiralama hizmeti işinden alınmış söz konusu yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede iş ortaklığında yer alan her iki ortağın iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlendiği, anılan iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş. tarafından iş deneyimini göstermek üzere %51 hisseye sahip ortağına ait iş yönetme belgesinin sunulduğu, anılan kişinin Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu, yukarıda ortaklık tespit belgesinde zikredilen  Sicil Gazetelerinde söz konusu ortağın münferiden temsile yetkili olduğu, bu kapsamda başvuru sahibinin iddia ettiği gibi kısıt yetkinin olmadığı anlaşıldığı
Devamı...

ihale iş deneyim kriterine ilişkin değerlendirmesinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında beyan edilen bilgiler üzerinden idarece yapıldığı, yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık tespiti yapılmadığı ve tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve bu isteklilerin ekonomik açıdan üçüncü ve beşinci sırada bulunduklarından beyan edilen bilgilere ilişkin belgelerin sunulmasının istenmediği, değerlendirmenin beyan edilen bilgiler üzerinden yapılmasının yeterli olduğu 
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesinde belgeye konu işin  A/V Karayolu İşleri olarak belirtildiği bu nedenle belge tutarının tamamının değerlendirmeye esas alınması gerektiği 
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin EKAP’ta kaydı bulunan iş bitirme belgelerinin, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen iş deneyime ilişkin beyanlarla uyumlu olduğu
Devamı...

Alt yüklenici iş bitirme belgesinin sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde geçerli olacağı ve ancak bu koşulla alt yüklenici belge tutarına eklenebileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin alt yüklenici iş bitirme belgesine iş artışlarının yansıtılabilmesi için gerekli olan alt yüklenicilik sözleşmesi kapsamında iş artışı gerçekleşmesine yönelik idarece bir olur verilmediği, ilgili bölge müdürlüğünün verdiği açıklamadan, alt yüklenicilik sözleşmesinde zeyil yoluyla yapılmış ve idarece onaylanmış bir değişikliğin de olmadığının anlaşıldığı hk
Devamı...

iş deneyim belgesine konu işin * Evi Bakım Onarım İşi olduğu  iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile iş deneyim belgesinde bulunan bilgiler doğrultusunda; iş deneyim belgesine konu iş kapsamında bakım onarım işi ile birlikte bina inşaat işlerinin de (temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak) tamamlandığı ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği uyarınca da iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurun “B.III Grup Bina İşleri” olarak belirlenerek bu hususun iş deneyim belgesine derç edildiği dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun İdari Şartnamede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde (B) Üstyapı (Bina) İşleri kapsamında “III. Grup: Bina İşleri” olarak düzenlenen benzer işe uygun olduğu
Devamı...

İhale komisyonu kararına göre isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, şikayet başvurusu üzerine anılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine ilişkin olarak ihaleyi yapan idare ile belgeyi düzenleyen Müdürlük ile yazışmaların yapıldığı, bu kapsamda belgenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgelerin talep edildiği, bu süreçte belgeyi düzenleyen  Müdürlüğün yapılan incelemelerde belge tutarında hata tespit edilmesi nedeniyle belgeyi yeniden düzenlediği, ilk belgeye mukayeseyle alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin *TRY” ve belge tutarının * şeklinde değiştirildiği hk
Devamı...

ihalede alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde geçerli olacağı ve ancak bu koşulla alt yüklenici belge tutarına eklenebileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin alt yüklenici iş bitirme belgesine iş artışlarının yansıtılabilmesi için gerekli olan alt yüklenicilik sözleşmesi kapsamında iş artışı gerçekleşmesine yönelik idarece bir olur verilmediği, ilgili bölge müdürlüğünün verdiği açıklamadan, alt yüklenicilik sözleşmesinde zeyil yoluyla yapılmış ve idarece onaylanmış bir değişikliğin de olmadığı, bu durumda ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından belge tutarına yönelik yapılan değerlendirme
Devamı...

ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmamaktadır. Sunulan iş deneyim belgesi EKAP’a kayıtlı olduğundan ve teyidi yapılabildiğinden söz konusu belgenin belgelerin sunuluş şekline uygun olması gerekmemektedir.
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Uygulama Yönetmeliği’nin İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler kapsamında gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini tevsik etmek üzere istekli tarafından sunulan belgelerin anılan hüküm uyarınca iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı ve iş deneyim belgesi düzenleme koşullarını sağlamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

 iş deneyim belgesine konu işin sosyal hizmet kuruluşlarına sunulan hizmet olduğu  benzer iş tanımının ise yataklı tedavi kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü malzeme dahil  hizmetler olarak belirlendiği dikkate alındığında, belgenin benzer iş tanımında belirlenen sağlık kuruluşundan farklı niteliğe haiz sosyal kuruluşlara sunulan hizmetlere ilişkin olduğu anlaşılmış, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı
Devamı...

mal alımı, hizmet alımı veya yapım işi niteliğindeki bir işin ihale yöntemlerinden herhangi biriyle temin edilmesi durumunda o işten alınan iş deneyim belgelerinin niteliğinin uygun olması halinde ilgisine göre diğer ihale türlerinde de kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu gibi durumlarda önemli olan hususun gerçekleştirilmiş olan işin niteliğinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımı ile uyumluluk arz etmesi gerektiği, bunun aksine bir yaklaşımın iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkaracağı
Devamı...

iş deneyim belgesinde adı geçen şahsın bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptığı söz konusu dönemde müdür yardımcısı unvanı ile toplam 4 kişinin görev aldığı iş deneyim belgesi kullanılan şahsın iş deneyim belgesi düzenlenirken aynı sıfatla ve görev unvanı ile çalışan diğer bölge müdür yardımcıları dikkate alınmadan belge tutarının belirlendiği adı geçen kişi adına belge düzenlenirken ilgilin çalıştığı döneme tekabül eden hakediş tutarlarının  ¼’ü dikkate alınarak belge tutarının belirlenmiş olması gerekirken, tek başına bölge müdür yardımcısı olarak çalışmış gibi belge tanzim edilmesinin ve bu belgeye dayalı olarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu
Devamı...

 ihalede İş Ortaklığının her 2 ortağı tarafından da iş deneyimini tevsiken beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayacak nitelikte olduğu,  ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu bilgileri tevsik edici belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmasının istenilmesi ve söz konusu belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken idarece sadece yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasının hatalı olduğu
Devamı...

isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin istifleme işi olup  ihaledeki hizmet işinin mahiyetinin ise evrak, çöp ve talaş taşıma işleri ile birlikte temizlik işleri olduğu Her iki işin de insan gücüne dayalı fiziksel çalışma gerektiren iş gücü teminine yönelik hizmet alımı olduğu ortak noktalarının temizlik ve malzeme taşıma işleri olduğu hususları göz önünde bulundurularak sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uyumlu olduğunun kabul edilmesi
Devamı...

 iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurumun gerçekleştirdiği işe ilişkin olarak sözleşme, fatura, damga vergisi dekontunun sunulması
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesine konu esas işin sadece idarenin ihale konusu işin kapsamını oluşturan kent temizliğinde ihtiyaç duyulan araç, ekipman ve iş makinalarının kiralanmasına yönelik olduğu, bu doğrultuda alt yüklenici ile ilgili kısmında bu olduğu dikkate alındığında anılan istekli tarafından sunulan söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin Şartnamede düzenlenen benzer iş olarak kabul edilecek işler kapsamında yer almadığı
Devamı...

Hizmet  alım ihalesinde yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin sadece yüklenici iş bitirme belgesi yüklenici iş durum belgesi”, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, “iş denetleme belgesi” ve “iş yönetme belgesinin iş deneyim belgesi olarak kabul edilebileceği, özel ortak tarafından ise iş deneyiminin tevsiki amacıyla yapım işleri ihaleleri mevzuatında yer almayan sözleşme, fatura örnekleri ve damga vergisi tahakkuk fişinin sunulduğu, söz konusu belgelerin iş deneyiminin tevsiki amacıyla kabulü mümkün değildir
Devamı...

 isteklinin ihale teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin kesin kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde olmadığının tespiti hk
Devamı...

 idare tarafından iş deneyim belgesini sunan istekliden sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer işe uygunluk yönünden değerlendirilebilmesi amacıyla belge talep edildiği, belgelerin yeterlik belgesi niteliğinde olmadığı hususu göz önüne alındığında başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede belirlenen benzer iş tanımına uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan belgelerin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden talep edilerek değerlendirme yapılması gerektiği 
Devamı...

iş deneyimi düzenleyen idare tarafından anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalandığı ve iş kabulü muayene ve kabul komisyon tutanağı ile teslim alındığından işin ne kadarlık kısmının deprem tahkik ve/veya güçlendirme projesinden oluştuğunun ayrıştırılamadığı bilgisinin verildiği, bu haliyle tutar tespiti imkânının da bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, belgeye konu işin benzer iş tanımına ve ihale konusu işe uygun olmadığı 
Devamı...

 ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel sektöre gerçekleştirilen iş deneyim belgesine ilişkin sunduğu belgeler ile söz konusu belgelere dair faturanın kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitesinden teyit edilebilen belgeler olduğu hk
Devamı...

iş bitirme belgesinde gerçekleştirilen iş tutarının ve belge tutarının toplam sözleşme bedelinden fazla olmaması gerekirken sözleşme bedelinden daha yüksek olduğu görülmekte olup Müdürlüğün yazısından söz konusu durumun yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenirken sözleşme bedelinin üzerine idarece Kanun gereği 2 defa fiyat farkı ödemesi gerçekleştiğinden iş deneyim tutarının tespitinin fiyat farklarının da dikkate alınarak belirlenmesinden kaynaklı olduğu
Devamı...

İhale iş kalemlerine ait toplam iş miktarının %90’ı kadar toplam metrajın parke döşemesi işi yapımını tek seferde yapmış olmak şartının sağlanması halinde 9 puan verileceğinin belirtildiği, parke döşemesi işinin malzemeli ya da malzemesiz olması gerektiğine ilişkin herhangi bir ek düzenlemeye yer verilmeyerek sadece parke döşeme işinin yapılmış olmasının arandığı, dolayısıyla tek seferde yapılmış olan hem malzemeli hem de malzemesiz parke döşemesi işlerinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olduğu
Devamı...

 İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun kısımlarının ve ilgili belge tutarlarının tespiti için anılan istekliden talep edilen belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerine ilişkin idarece benzer işe uygunluk değerlendirmesinin yapılması için ihtiyaç duyulan belgelerin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idareden talep edilmesi ve buna göre teklif değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi
Devamı...

İş Ortaklığında özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının *TL olduğu, anılan ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi tutarının * TL olduğu görülmüş olup belge tutarının güncellenmesi sonucunda elde edilen tutarın ise * tl göz önüne alındığında isteklinin asgari iş deneyim tutarını sağladığı
Devamı...

 ihalede sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, anılan işte uygulanan yapı tekniği bölümünde “BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIMI Belgeye konu işin esaslı unsuru: AV. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)” ifadesine yer verildiği ve belgeye konu işin esaslı unsurunun “A-V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) – Cadde ve Sokak Yapım İşleri” olduğu, alt yüklenici ile yapılan sözleşmenin tarihinin * olduğu, belge tutarının * TL olduğu ve belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı bölümünde “% 100 AV. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)” ifadesinin yer aldığı, iş deneyim belgesine konu işin ihale dokümanı incelendiğinde belgeye konu iş kapsamında kazı, dolgu, reglaj, plentmix temel, sathi kaplama ve binder tabakası işlerinin yer aldığı görülmüş olup bahse konu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu hk
Devamı...

İdarece İş Deneyim Belgesinin Yanlış Düzenlenmesi -ihalede sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun B-III grubu olarak belirlendiği, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ışığında bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğu, sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin baştan sona (temelden çatıya) bir yapı inşaatına ilişkin olmadığı bu durumda söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin esaslı unsur belirlenmemek suretiyle yeniden düzenlenmesi hususunun belgeyi düzenleyen idareye bildirilmesi 
Devamı...

ihalede B-III grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ancak idare tarafından bu grubun ihtiva ettiği işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri gibi işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı görüldüğünden, halihazırda mevcut bulunan ve birkaç bölümden oluşan çarşının ihtiyaç görülen kısımlarının tadilatı, onarımı ve rehabilitasyonunu ihtiva eden itirazen şikâyete konu alt yüklenici iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı, dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerek ihale konusu işe gerekse de ihalede istenilen B-III grubu benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş bitirme belgesine konu işin, termal kamera sistemi alım işi olduğu, incelemeye konu ihalenin wifi sistemi bakım – onarım – altyapı kurulumu ve işletilmesi işi, benzer işin ise elektronik haberleşme sistemleri kurulumu ya da bakım-onarımı olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu belgenin benzer iş tanımına uygun olduğu
Devamı...