ihale sunulan iş deneyim belgeleri arasında EKAP’ta kayıtlı olan bir adet iş deneyim belgesi bulunmasının yeterli olduğu, idare tarafından şikâyete verilen cevapta da EKAP’a kayıtlı bulunan iş deneyim belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması gerektiği
Devamı...

İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgi ve belgelerden,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için idarece makul bir süre verilmesi ve isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerine uygunluğunun bu aşamadan sonra sunulacak bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin beyan edilen bilgiler ile EKAP’tan gerçekleştirilen sorgulama neticesinde herhangi bir iş deneyim belgesine ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı 
Devamı...

 İhale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen poz nolu yapım işlerinden elde edilen iş deneyimine ilişkin kayıt belgesindeki belge tutarının başvuruya konu ihale kapsamında benzer iş olarak belirlenen AIV iş grubu kapsamına giren tutarının güncellenmiş halinin İdari Şartnamede düzenlenen asgari iş deneyim tutarını  karşıladığı anlaşıldığından teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği (Mahkeme kararı ile KİK in düzeltici kararıdır)
Devamı...

ihale konusu iş ya da benzer iş tanımı dahilinde katı atık sahası rehabilitasyonu veya katı atık bertaraf işini yapmadığı, dolayısıyla bahse konu belgelerin değerlendirmeye alınması durumunda dahi, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme konusu işin benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimi tevsik etmek adına beyan edilen bilgiler/belgeler ile yeterlik bilgileri tablosunda varsa diğer teyidi yapılamayan bilgilerin/belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olacak şekilde isteklilerden talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi
Devamı...

ihaleye ait ve söz konusu iş deneyim belgesinde yer alan işe ait Teknik Şartnameler karşılaştırıldığında; belgeye konu işin bir yapım işine ilişkin olduğu belgeye konu olan  işin başvuru konusu ihalede düzenlenen benzer işe uygun olduğu  teklifin idare tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği
Devamı...

ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılabilecekleri, benzer iş tanımında araç kiralama işlerine yer verilmemiş olmasının idarenin ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılmak üzere sürücüsüz araç kiralama işlerinden edinilen iş deneyim belgelerinin kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği, araç kiralama işlerinin birbirinden farklılık arz edebileceği, binek araç vb.lerinin kiralanması işleri ile mevcut idare ihtiyacı olan kent temizliği işinde kullanılacak araçların kiralanması işlerinin uzmanlık ve organizasyon gerekliliklerinin aynı olmadığı, her türlü araç kiralama işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi noktasında idarenin takdir yetkisi
Devamı...

 EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan ve sunulması gereken belgelerin sadece iş deneyimine ilişkin belgeler olduğu görülmüş belgelerin sunuluş şekline ilişkin iddialarının ancak e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilmeyen bir ihalede incelemeye konu edilebileceği hk
Devamı...

ihalede benzer işin her türlü bina içi ve/veya ev temizliği hizmetleri olarak belirlendiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu yüklenici iş bitirme belgesinin elde edildiği iş kapsamında bina içi temizlik hizmetlerinin yapılmadığı anlaşılmış olup adı geçen isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyim belgelerine konu işler kapsamında bulunan ihale konusu işe benzer veya benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ilgili yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı idare tarafından tespit edilmemesi 
Devamı...

iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin %40’ı olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede belirlenen benzer işe uygun olduğu ve yukarıda yapılan değerlendirme çerçevesinde belge tutarının tamamının dikkate alınması gerektiği
Devamı...

 iş deneyim belgesinde de esaslı unsurun “B III Grubu İşler” olarak belirlendiği iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirilmesi gerektiği Ancak, belgeyi düzenleyen idarece belgeye konu işin esaslı unsurunun B III grubu işler olarak belirlendiği görülmekle birlikte idarece gönderilen bilgi ve belgelerde yer alan yeşil defterde yer alan imalat kalemleri ve imalat pursantajları üzerinden belgeye konu işin esaslı unsuru bakımından değerlendirme yapıldığında, söz konusu işin inşaat imalatlarının yapısal peyzaj ve altyapı işlerinden oluştuğu ve üstyapı bina işi olmadığı bu nedenle işin esaslı unsurunun B-III grubu bina işi olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu belgede esaslı unsurun  A – XVIII (Saha işleri) olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan iş deneyim belgesine konu olan işin içeriğinde ihale konusu iş veya benzer iş tanımını karşılayacak bütünlükte bir işin yer almadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı hk
Devamı...

İhale konusu işe ait iş deneyim belgesindeki belge tutarı * TL olup iş deneyim belgesindeki belge tutarının sözleşme bedelinden fazla olmasının nedeninin ilk sözleşme bedeli üzerinden %20 iş artışı yapılmasından kaynaklandığının tespit edilmesi
Devamı...

iş durum belgesi incelendiğinde bahse konu iş durum belgesinin düzenlenme tarihinin * olduğu ihalenin * tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında yüklenici iş durum belgesinin ihale tarihi itibariyle son kullanım tarihinin dolduğu idarece  İş Ortaklığı’nın teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu işin öğrenci taşıma işine ilişkin olduğu ve bu iş kapsamında belirli yerleşim yerlerinden okul merkezlerine taşımacılık işinin yapıldığı araçların kullanım hakkının idarenin aldığı hizmet haricinde belgeye konu işin yüklenicisine ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulan “öğrenci taşıma hizmeti” işine ilişkin iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş olan “araç kiralama” iş tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihale komisyonu kararında iş deneyim belgesi Yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatların ihale dokümanında belirlenen alt sınırın altında olduğu teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği tespit edilmiş olup teklifin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

iş deneyim belgesinin değerlendirilmesine ilişkin olarak benzer iş gruplarının ayrıştırılması yoluna gidildiği ve iş kapsamında yer alan parke taş kanalizasyon ve yağmur suyu hattı işlerinin tutarlarının ayrıştırılarak sadece kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kapsamında yapılan işlerin değerlendirmeye alındığı iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin ihale ana konusunun beldenin cadde ve sokaklarının yağmur suyu ve pis su hatlarının tamamlanması olduğu aynı kapsamda yağmur suyu ve pis su hatlarının güzergahında bulunan ve bu işlemden zarar gören cadde ve sokakların parke taş ve kaldırımlarının yenilenmesi işlerini de kapsadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işlerin ayrıştırılmadan değerlendirilmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

ihalede istenilen iş deneyim belgesi için benzer iş tanımının her türlü nakliye işleri şeklinde yapıldığı ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kömür alımı olduğu Kurumumuza gönderilen yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde kömür alımına ilişkin bedelin ne kadarlık kısmının kömür bedeli ne kadarlık kısmının ise yükleme, taşıma ve boşaltma işlerine karşılık olduğunun tespitinin mümkün olmadığı bu nedenle ayrıştırılabilir nitelikte olmayan belge tutarı üzerinden benzer işe uygunluk değerlendirmesi yapılamayacağı hk
Devamı...

istekli tarafından sunulan yapım işine ait alt yüklenici iş bitirme belgesinde mekanik imalatlar kapsamında muhtelif tesisat işlerinin yapıldığı, anılan istekli tarafından teklif dosyasında söz konusu iş deneyim belgesinin ekinde sunulan alt yüklenici sözleşmesinden, hakediş raporlarından ve söz konusu işe ait mekanik imalatları icmallerinden söz konusu iş kapsamında havalandırma tesisatı yapımına ve kurulumuna ilişkin imalatların yer aldığı hk
Devamı...

istekliler tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belgenin de teklif dosyasında sunulması gerektiği ihalenin  kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında kendi adına düzenlenen iş deneyim belgesi sunulduğu, tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulmadığı tespit edildiğinden istekli tarafından teklif dosyasında ortaklık tespit belgesi sunulmasına gerek olmadığı
Devamı...

ihale sözleşmesi ve faturaları sunulan Taşımalı Sıcak Yemek Alım ihalesi İşinin kamuya yapılan bir iş olduğu anlaşılmış olup iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan söz konusu belgelerin Yönetmeliğin iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk
Devamı...

 iş deneyime ait işte eksik SGK bildirimi yapıldığı ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu sözleşmenin işin tanımında sürücüsü dahil 7 adet araç ile işin gerçekleştirileceği ancak sözleşmeye ek olarak sunulan ilgili sigortalı hizmet listeleri ve tahakkuk fişlerinde dönemler itibarıyla 5 adet personel ile çalışıldığı anlaşılması
Devamı...

doğrudan temin ile alınan işlere ait  1 den fazla işlerin iş deneyimleri bir bütün olarak iş deneyim olarak kullanılamaz
Devamı...

ihalede sunulan  iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılması gerektiği hk
Devamı...

mal alımları için öngörülen üst limit tutarının üzerindeki her türlü mal alımı ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceği idarenin takdirinde bulunduğu bu mevzuat çerçevesinde de idarece şikâyet konu ihalede iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bahse konu hususun idarinin takdirinde olduğu
Devamı...

ihalesi yapılan iş deneyim belgesinde yer verilen iş kapsamının da incelenen ihalenin benzer iş tanımına uygun olmadığı ifade edilmişse de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından gerek Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş deneyim belgesine ilişkin yer alan beyanda ve gerekse fiziki ortamda böyle bir belgenin sunulduğuna dair herhangi bir bilgiye rastlanılmaması
Devamı...

isteklinin belgeye konu işi gerçekleştiren iş ortaklığının % 40 hisseli ortağı olması nedeniyle anılan istekliye isabet eden imalatın toplam imalat tutarının oranlanması belirleneceği anılan iş kapsamında araçlar ile gerçekleştirilen iş kalemlerinin ise benzer iş tanımına uygun olmadığı, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun kısmının güncellenmiş tutarının, sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının altında olduğu
Devamı...

ihale teklif dosyasında bulunan iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenme tarih ve saatinin ihale tarih ve saatinden sonra olduğu dolayısıyla söz konusu belgenin ihale tarih ve saatinden önce anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulmasının ve bu belgenin idarece değerlendirilmesinin mümkün olmadığı hk
Devamı...

KHK kapsamında idarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi veya niteliği itibariyle bu sonucu doğuracak şekilde alım yapmamaları için düzenlenen hükümleri içerdiği bu doğrultuda Tebliğ maddesinde yer alan açıklamaların da sunulan iş deneyim belgelerine konu işlere personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğini kazandırmayacağı hk
Devamı...

iş deneyimini tevsiken sunduğu sözleşme ve faturaların sıhhatine ilişkin (damga vergisinin ödenip ödenmediği vb) ve aynı şekilde sözleşme ekinde sunulan sigortalı hizmet listesinde yer alan personelin sözleşme konusu iş kapsamında çalışıp çalışmadığı hususlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla idarece araştırma yapılarak yeniden değerlendirme yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hk
Devamı...

İsteklinin ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgesi kapsamında benzer işe uyan kısımlarının asgari iş deneyim tutarını karşıladığı ve bu çerçevede iş ortaklığı olarak ihaleye katılan istekliler gibi pilot ortak ve özel ortağa ait iş deneyim belgesi sunmasına gerek bulunmadığı hk
Devamı...

iş bitirme belgesinin beyan edildiği sunulan belgenin personel çalıştırmaya dayalı olmadığı belgeyi düzenleyen kurum veya kuruluştan belge tutarına esas işin ne kadarlık kısmının benzer iş tanımına uyduğunu ve ne kadarlık kısmının personel çalıştırmaya dayalı benzer işten elde edilmiş olduğunun belgeyi düzenleyen kurum veya kuruluştan teyidinin yapılması için iş deneyim belgesini düzenleyen idarece gönderilen bilgi ve belgeden başvuruya konu ihalede belirlenen benzer işlere uygun kısımlar tespit edilememiş olup bu bağlamda anılan isteklinin teklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihaledeki tüzel kişiliklerin şirket merkezlerinin sözleşmenin imzalandığı tarihde dâhil olmak üzere çeşitli zaman aralıklarında aynı adreste bulunduğu
Devamı...

 alt yüklenici iş bitirme belgesinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ maddesi açıklamaları dikkate alınarak ihale komisyonunca değerlendirmeye alınması gerektiği anılan istekli tarafından benzer iş deneyim şartının sağlanmasına yönelik olarak teklifi kapsamında işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter yeminli mali müşavir serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk 1
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyimine ilişkin sözleşme kapsamındaki işin belirli bir kısmı için alt yüklenici (taşeron) marifetiyle gerçekleştirilmiş olmasının bu kısma ilişkin tutarın ana yüklenicinin iş deneyim tutarından çıkartılmasına gerekçe olamayacağı hk 1
Devamı...

ihale  itirazen şikayet dilekçesi ekinde bazı yaklaşık maliyet belgeleri ile Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen yazının bulunduğu ancak yaklaşık maliyet belgelerinin tek bir okula ilişkin olduğu ve işin tamamını göstermediği  Koordinasyon Birimine ait yazıda ise kamu binalarının tüm kontrollük işlerinin yapıldığının belirtildiği, ilgili ifadeden temelden çatıya kadar bütün olarak tamamlanan bir binanın kontrollük hizmeti değil mevcut bulunan bir binanın güçlendirilmesine ilişkin tüm kontrollük hizmetinin yapıldığı anlaşılmış olup söz konusu isteklinin iş deneyim belgesinin ön yeterlik kriterini sağlamadığı hk 1
Devamı...

 ihale İş Ortaklığının özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve idarenin talebi üzerine sunulan iş deneyimine konu belgeler arasında sözleşme taraflarınca sözleşmenin iş eksilişi yapılarak tamamlandığını gösterir belgenin bulunmadığı görüldüğünden, anılan özel ortağın iş deneyimine ilişkin sunmuş olduğu belgelerin bu kapsamda uygun olmadığı anlaşılmış, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk 1
Devamı...

idarenin kamu ihale mevzuatına aykırı olarak düzenlenen ve belgeyi düzenleyen idare tarafından iptal edilen altyüklenici iş ortaklığı adına düzenlenen bir iş deneyim belgesini geçersiz kablu edilmesi 1
Devamı...

İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra yazı ile iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgede belge tarihi üzerinde oynama/düzeltme yapıldığı ve belgede imza bulunduğu ancak mühür bulunmadığının tespit edildiği bu nedenle bu hususların bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek belgeyi düzenleyen kurumdan alınacak teyit yazısının 2 (iki) iş günü içerisinde idareye sunulması gerektiğinin belirtildiği ayrıca verilen süre içerisinde yazılı açıklama sunulmadığı takdirde mevzuatın gerektirdiği yasal işlemler yapılarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağının ifade edildiği ancak bu süre içerisinde anılan istekli tarafından bilgi eksikliği giderilmediğinden ihale komisyonu kararında 4734 sayılı Kanun uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi hk
Devamı...

isteklinin iş deneyim belgesine konu işin personel çalışmasına dayalı bir hizmet alımı olup olmadığı konusunda tereddüt oluştuğu doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen temizlik işlerinin yaptırılması olduğu iş kapsamında 17 aracın temizlik malzemelerinin ve personelin olduğu alım konusu işte çalıştırılacak personel sayısının Teknik Şartnamede belirlendiği bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, ancak sözleşme kapsamındaki personel maliyetinin işin toplam maliyetinin %70’inin altında olduğu tespit edilmesi 
Devamı...

tüzel kişilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini kullanması halinde sunulması zorunlu olan Ortaklık Durum Belgesi ile anılan Yönetmelik maddesi ile tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu göstermek amacıyla sunulmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin birbirinden tamamen farklı 2 belge olduğu kullanım amaçlarının ve teklif dosyasında sunulma koşullarının birbirlerinden bağımsız olduğu bu nedenle idarece İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif dosyası kapsamında sunulması zorunlu olan form  sunmayan başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

ihalede iş ortaklığının özel ortağının iş deneyim belgesi kapsamında gerçekleştirdiği işin çeşitli vasıflarda toplam 17 personelle hobi ve meslek edindirme kurslarının organizasyonunun yapılması olduğu idare tarafından benzer iş olarak belirlenen bilgi evlerinin işletilme işinin de yüklenici tarafından sağlanacak çeşitli vasıflarda personelle gerçekleştirileceği bu itibarla bahse konu iş deneyim belgesinin İdari Şartnamede yapılan benzer iş tanımında yer alan bilgi evlerinin işletilme işiyle örtüştüğünün tespit edilmesi hk
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesi kapsamında yaptığı işin doğal gaz boru hattı döşenerek Karapınar ilçesine doğalgazın getirilmesi işi olduğu söz konusu yapım işinin benzer iş kapsamında sayılan su veya elektrik doğalgaz sayaçlarının sökülüp takılmasına ilişkin mühendislik ve müteahhitlik işlerinden olmadığı hususları bir arada dikkate alındığında bahse konu iş deneyim belgesinin ihale dokümanında yapılan benzer iş tanımına uygun olmadığı hk 1
Devamı...

Özel Güvenlik Hizmet alım ihalesi için sunulan iş deneyim belgesini benzer iş deneyimine ilişkin  silahsız güvenlik hizmet işine ait olduğu tespit edilmiş olup İsteklinin beyan ettiği iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılması hk 1
Devamı...

iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve eki faturalarla birlikte sunulmasına gerek olmadığı Buna karşın anılan istekli tarafından sözleşmenin ekinde SGK belgelerinin de sunulduğu görülmüş sunulan sözleşmenin bedelinin * TL olduğu sözleşme ekinde sunulan faturaların toplamının * TL olduğu tespit edilmiş olup faturalarda yer alan tutarların toplamının sözleşme tutarından *TL daha düşük olmasına rağmen eksik kısma ilişkin ek bir faturanın veya taraflarca sözleşmeye konu işin iş eksilişi yapılarak tamamlanması hususunda anlaşmaya varıldığını gösterir herhangi bir belgenin sunulmadığı hk 1
Devamı...

Federasyon Başkanlığının da iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kuruluşu niteliğinde  olduğu, bu itibarla Federasyon Başkanlığına gerçekleştirilmiş olan bir iş için anılan kamu kuruluşunca düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği ve iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında,  idarece anılan isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin EKAP kaydı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı Öte yandan  belge düzenlemeye yetkili bir kurum/kuruluşa gerçekleştirilen işlerde sözleşme ve fatura ile tevsik yapılamayacağından, iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve faturaların sunulmasının da uygun olmadığı hk
Devamı...

istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesi incelendiğinde, iş deneyiminin tevsiki için bahse konu isteklinin kendi tüzel kişiliği adına düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin beyan edildiği, tüzel kişinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılmadığı ayrıca Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin pay çokluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu içerisinde kullanılması durumunun da bulunmadığı, bu açıdan ortaklık tespit belgesinin düzenlenmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı hk
Devamı...

iş deneyim belgelerinin EKAP kaydının bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle de ihalenin iptaline karar verilemeyeceği hk
Devamı...

istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan sözleşme ve faturalarla sözleşmenin tarafı olan idareye gönderilen yazı ekinde yer alan sözleşme ve faturaların uyumlu olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla somut olayda anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesini ve yasaklanmasını gerektirecek bir husus bulunmadığının tespit edilmesi hk
Devamı...

isteklilerce iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taraflarınca gerçekleştirilen işe ait sözleşme sunulmasının zorunlu olduğu, bu bağlamda somut olayda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmede işi yüklenen tarafın kendisi olmadığı görüldüğünden söz konusu sözleşmenin anılan Yönetmelik maddesine aykırı olduğu
Devamı...