ihalede İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin aktarılan Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı için öngörülen, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz etme koşullarını sağlayıp sağlamadığı hususunda idarece gerekli değerlendirmenin yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hk
Devamı...

alt yüklenici iş deneyim belgesine konu işin tamamlanmadan tasfiye edildiği işin tamamlanmaması nedeniyle alt yüklenici sözleşmesindeki toplam sözleşme bedelinin altında belge tutarının düzenlendiği, altyüklenicinin yaptığı işlerin parasal tutarının gönderilen bilgi ve belgelerden net olarak hesaplanmadığı, tamamlanmayan işlerde de esaslı unsurun BII/BIII olarak belirlenebilmesi koşulunun tasfiye edilen iş kapsamında gerçekleşmediği, bu haliyle somut ihalede düzenlenen ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belge tutarının sağlaması gereken tutarı karşılamadığı, belgenin tam olarak değerlendirilemeyeceği ayrıştırma yapılması gerektiği, yalnızca inşaat imalatlarının bulunduğu, elektrik ve mekanik tesisata ilişkin herhangi bir imalatın bulunmadığı, bu açıdan benzer işe uygun olmadığı, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin şirket ortağına ait olduğu ancak ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin de fazla olduğu bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi
Devamı...

iş deneyim belgesine konu iş kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde iki blok’un da baştan sona tamamlanmadan işin tasfiye edildiğinin anlaşıldığı, yukarıda yer verilen Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde tamamlanamayan işlerde birden fazla bloktan oluşan yapım işlerinde esaslı unsurun BII/BIII olarak belirlenebilmesi için inşaatların birinin temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanmasının gerektiği, binalarının hiçbirinin bir bütün olarak tamamlanmaması halinde esaslı unsur belirlemesinin yapılamayacağı hk
Devamı...

Benzer İş Grupları ihale Tebliği’nde üstyapı işleri yeni yapım, restorasyon, ikmal(tamamlama) ve bakım onarım şeklinde 4 ana başlıkta toplanmaktadır Anılan Tebliğ’de restorasyon işlerine B-I grubunda, belirli özel fiziki niteliklere sahip işler B-II grubunda, bunun dışında kalan bina işlerine ise B-III grubunda yer verilmiş olup, 2.4’üncü maddesinde onarım işlerinde ve ikmal(tamamlama) işlerinde benzer iş belirlemesinin ne şekilde yapılacağı açıklanmış ve temelden çatıya bir yapım işinden farklılık ortaya konulmuştur iş deneyim belgelerinde esaslı unsur belirlemesi yapılırken işin binaların temelden çatıya bir bütün halinde gerçekleştirilmesi haline vurgu yapılmış ve bu nitelikte yapı olmaması halinde esaslı unsur belirlenmemesi gerektiği açıklanmış olup Tebliğ’in genel kurgusundan hareketle, bir işin B-III grubuna uygun olarak değerlendirilebilmesinin ana koşulunun, yapının bir bütün halinde baştan sona (temelden çatıya) inşaatının gerçekleştirilmesine bağlı olduğunun kabulü gerektiği
Devamı...

özel sektör iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelere konu işin anılan Yönetmelik’in 47’nci maddesinde belirtilen gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerden olmadığı, sunulan belgelere konu işin ihalesi 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilmekle birlikte iş sahibi idarenin Kanun kapsamında bulunan bir idare olduğu ve aktarılan mevzuat hükümleri gereğince iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi koşuluyla kullanılabileceği dolayısıyla Yönetmelik’in 47’nci maddesi kapsamında olmadığı anlaşılan sözleşme konusu işte iş deneyiminin tevsiki için sunulan belgelerin esas alınamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin konusunun akarsularda ölçü için seçilen en kesit boyunca belirlenen noktalarda su hızını verebilen; elektromanyetik muline (hidrometrik gözlem aleti) ve veri okuyucu ekipman temini olduğu; teknolojik ürün deneyim belgesinin ise veri kaydedici üniteye yönelik olduğu, yani iş deneyim belgesine konu işin akarsu debilerinin ölçümüne; teknolojik ürün deneyim belgesinin ise veri kaydına yönelik olduğu görüldüğünden her iki belgenin de su yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasını bütünüyle kapsamadığı değerlendirilerek iş deneyimini gösteren belgelerin benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihalede Özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihalede tanımlanan benzer işe uygun olduğu, belgenin EKAP üzerinden güncellenmesi sonucunda hesaplanan tutarın *TL olduğu ve bu tutarın anılan iş ortaklığında özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının  söz konusu işin geçici kabul tarihinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olduğu alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedeli ile belge tutarının aynı olduğu, bu kapsamda ilave iş yapılmadığının tespiti
Devamı...

iş bitirme belgesine konu işte yer alan sanatçıların temini, ulaşımı ve reklam çalışmalarının başvuru konusu ihalede belirlenen benzer işler kapsamında değerlendirilemeyeceği, idare tarafından belgeye konu işin bir bütün halinde yapıldığının ifade edildiği, dolayısıyla idarece gönderilen cevabi yazıdan hareketle anılan istekli tarafından sunulan belgenin benzer işe uygun olan kısımları yönünden ayrıştırma yapma imkanının mümkün olmadığı
Devamı...

iş deneyim belgelerine konu işlerin ihale konusu işe benzerliği yönünden incelenmesi ile ihale konusu işe benzer nitelikli işlerin yer aldığı tespit edilmiş ancak söz konusu işlerin tutarları bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuruya konu ihalede istekliler tarafından sağlanması gereken teklif edilen bedelin en az % 25’i olarak belirlenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı
Devamı...

 iş deneyim tutarından ayrıştırılarak idare tarafından anılan isteklinin İdari Şartname’de düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede iş deneyiminin tevsikine ilişkin beyan edilen sözleşmeye ait fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin idareye sunulan belgeler arasında yer almadığı, dolayısıyla  Şti tarafından iş deneyiminin tevsik edilmediği teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin adının Otobüs Kiralanması olduğu,  anılan iş deneyimine konu ihaleye ait doküman incelendiğinde işin Otobüs Kiralanması  yer aldığı aynı Şartnamede yer verilen düzenlemelerden söz konusu araçların mesai saatleri içinde personel servis taşımacılığı yapmak üzere istenildiği bu yönüyle ihaleye ait İdari Şartname’de öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihale sözleşmesinde birden fazla yapılan işlerin birleştirilerek tek bir sözleşme olarak Servis Sözleşmesi’nin düzenlendiği ve söz konusu belgenin anılan ihalede iş deneyimini tevsiken özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla şikayete konu sözleşmenin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı değerlendirildiğinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin kamuda bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan işlere ait olduğu ve KİK026.1/H standart forma uygun şekilde hazırlandığı ve başkaca da bir belge sunulmasına gerek olmadığı 
Devamı...

İhalede tür değiştirerek A.Ş dönüştüğü unvan değiştirerek katılan isteklinin  iş bitirme belgesine dayanak belgelerin kendi içerisinde çelişki taşıdığı ve ilgili iş bitirme belgesinin idarece söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, öte yandan söz konusu belgeyi düzenleyen belediye tarafından gönderilen yazıların da kendi içinde tutarlı olmadığı, söz konusu yazılar arasında da çelişki bulunmakla birlikte, ilgili iş bitirme belgesinin EKAP kaydının belgeyi düzenleyen Belediye tarafından silindiği gelinen aşamada yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bahse konu iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunmadığı bir diğer ifade ile geçersiz konuma geldiği  idarece tesis edilen anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

 ihalede Fiyat dışı unsur olarak yalnızca iş bitirme belgesi istenilmesinin ihale bedelinin yükselmesine ve yaklaşık maliyetin üzerinde bir bedelin ortaya çıkmasına sebep olduğu, bu nedenle iş bitirme belgesinin ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde dikkate alınmayarak yalnızca fiyat üzerinden ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine yönelik iddiaya ilişkin olarak; gerek İhale İlanı gerekse İdari Şartname’de ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği düzenlendiğinden, ihale dokümanının bu haliyle kesinleşmiş olduğu ve ihalenin, ihale ilanı ile dokümanında yer alan fiyat dışı unsura ilişkin düzenlemeler esas alınarak karara bağlanması
Devamı...

yüklenici iş bitirme belgesinin ihale üzerinde bırakılan istekli adına * tarihinde düzenlendiği, bu nedenle ayrıca ortaklık tespit belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, kesin kabul tarihinin * olduğu itirazen şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin ise * olduğu dolayısıyla süre yönünden mevzuatta aranan şartı sağladığı iş bitirme belgesine konu mal alımının konusunun mevcut ihalede aranılan benzer iş tanımına uygun olduğu, bahse konu iş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı ve EKAP üzerinden sorgulanıp teyit edilebilen bir belge olduğu 
Devamı...

ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından yapım işleri cirosunu göstermek amacıyla sunulan yapım işi faturalarının güncellenmemiş toplam tutarının dahi anılan ortak tarafından sunulması gereken ilgili yapım işleri ciro tutarını karşıladığı ve yine anılan ortak tarafından sunulan şirket ortağına ait İş Yönetme Belgesi’ne ilişkin bilgi ve belgelerin ihale dokümanı düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulduğ
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışının alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebileceğine, birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının (iş artışları dahil) toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağına,” hükmüne istinaden söz konusu işte belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile yapılan tutarından düşük olması sebebiyle iş artışları alt yüklenici belgesine eklenmiş olup Ayrıca keşif artış olurunda da yer alan, ekli yeni fiyat tutanağında da belirtildiği şekilde, ihale dokümanlarında ortalama 5000m mesafede olduğu belirtilen kum-çakıl ocaklarının ortalama mesafesinin 9630 metre mesafede olması nedeniyle artan 4630 metresi için yapılan yeni fiyat  pozuna ait iş artış bedeli de söz konusu iş deneyim belgesi tutarının hesabında iş deneyim belgesi tutarına eklenmiş Ocaktan kum-çakılın temini ve iş başına kadar nakliyesinin de poz birim fiyatlarına dahil olduğu ve alt yüklenici tarafından yapılması alt yüklenici olurunda uygun görülen pozların ayrılmaz parçası olduğu, bu imalatların yapılması için yardımcı bir imalat olduğu gerekçesi ile  poz kaleminin tutarı da alt yüklenici belgesine eklenmiş olması
Devamı...

iş deneyim belgesine esas ihalenin ilan tarihi  ve işin geçici kabul tarihi  itibarıyla başvuru dilekçesinde bahsi geçen Yapım İşleri Genel Şartnamesi maddesi  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve * maddesinin (b) bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar şeklinde olduğu ve yeterli bulunan veya istekli sıfatını haiz olanların işte alt yüklenici olamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı hk
Devamı...

ihale Sözleşme sürecinde yaşanabilecek iş artışları, proje değişiklikleri gibi işlemlerin pursantaj tablosunda yer alan imalat yüzdelerinden farklı oranlarda imalat yapılmasına sebebiyet verebileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin söz konusu iş deneyim belgesine konu işin sahibi Belediye Başkanlığından Yönetmelik maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak benzer iş imalatlarının belirlenmesine yönelik olarak ilgili bilgi ve belgelerin talep edilerek, ilgili idare tarafından gönderilecek bilgi ve belgeler üzerinden başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belge tutarının benzer iş tanımına uygunluk değerlendirmesi yapılması gerekirken sadece EKAP’ta yer alan ihale dokümanı üzerinden benzer işe ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmayacağı hk
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise yapım işi olduğu yapım işleri ile hizmet alımı ihalelerine yönelik farklı ikincil mevzuat bulunmakla birlikte rekabetin arttırılması amacıyla yapım işinde yer alan benzer hizmet işlerinin ayrıştırılarak iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

İş deneyim belgesine dayanak belgeler içerisinde arsa sahipleri olan ile yapının müteahhit arasından inşaatın yapımına ilişkin bir sözleşmenin bulunmadığı müteahhidin aynı zamanda arsada da pay sahibi olsa da arsada diğer pay sahibi  ile müteahhit arasında da bir sözleşmenin bulunmadığı bu durumun da özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesinin düzenlenmesinin talebi durumunda idareye noter onaylı olarak düzenlenen bir sözleşmenin sunulmasının zorunlu olduğunu düzenleyen mevzuat hükmüne aykırı olduğu hk
Devamı...

ihalede birden fazla iş deneyiminin toplanmadığı İsteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimini tevsiken birden fazla iş deneyim belgesini beyan etmelerinin önünde ihale mevzuatı bakımından bir engel bulunmadığı
Devamı...

ihalede pilot Ortağa İlişkin Hakların Donması veya Hakimiyetin Hukuka Aykırı Biçimde Kullanılması Durumlarının Ortaya Çıkıp Çıkmadığı ve Şirketler Topluluğu İlişkisine İlişkin Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüklerinin Usulüne Uygun Biçimde Yapılıp Yapılmadığı bölümlerini boş bırakılması standart formuna uygun belge sunulmadığı  ortağın iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunduğu belgelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği bu itibarla yurtdışından elde edilen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılmasına ilişkin mevzuatta hüküm altına alınan koşulların gerçekleştirilmediği gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılan sözleşmenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bir işe ait olması nedeni ile işi yaptıran kurum veya kuruluş tarafından yükleniciye ödenen bedel değil, yüklenicinin iş aldığı kuruluşa ödediği bedel söz konusu olduğundan yüklenicinin düzenlediği faturalar bulunmamaktadır. Ayrıca sözleşmenin kiralayan tarafı Belediye şirketi iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum veya kuruluş statüsünde de değildir
Devamı...

ihale Şti nin infisah ettiği(Kapandığı) tam bölünmenin gerçekleştiği ve faaliyet esaslı bir bölünmenin de olmadığı bu nedenle faaliyet alanını esas almayan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda bölünen şirkete ait iş deneyim belgelerinin kullanımı sona ereceğinden bölünme ile kurulan Şti. tarafından şirket bölünmesi sonucunda elde edilen iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

 ihaleye katılan Şti şirketinin tek ortaklı bir limited şirket olduğu ve bu ortağın T.C. kimlik numarası belirtilen isteklinin ticari işletmesi olduğu ve isteklinin müdür görevi ile şirketin  yöneticisi olduğu, ayrıca sözleşme sürecinin devam ettiği anılan ihalelerde isteklinin belgelerini gerçek kişi sıfatıyla kullandığı ve başka bir tüzel kişiye kullandırmadığı, öte yandan Elektronik İhale Daire Başkanlığından gelen cevabi yazıdan da söz konusu belgenin farklı bir tüzel kişiye kullandırılmadığı hk 
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi satırında beyan edilen iş deneyimine konu belgenin mevzuat gereği EKAP’a kayıt edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, bu yüzden iş deneyimini tevsik için EKAP’a kayıt edilmeksizin kullanılamayacağı, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda tarih ve sayısının beyan edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede isteklinin ticari işletmesinin gerçek kişi tacir olduğu, ticari bir şirket olmadığı ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddelerinin açıkça belirtildiği ve ticari işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Şirketinin eski ticari işletmesinin devamı niteliğinde sayılamayacağı dolayısıyla istekli adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin doğrudan başvuru sahibi istekli  Şirketi tarafından kullanılamayacağı hk
Devamı...

ihalenin konusunun otobüs kiralama hizmet alım işi olduğu ve benzer iş olarak kabul edilecek işlerin kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri şeklinde belirlenmesinin benzer işe uygun olduğu
Devamı...

İhalede  benzer işin katı atık nakli ve/veya transfer istasyonlarının işletilmesi işleri olarak düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ise “Kent İçi Katı Atıkların Toplanması, Nakli İle Cadde, Sokak, Park ve Kamusal Alanların Temizliği İşi”ne ait olduğu, her ne kadar işin tanımında katı atık nakli ifadesi yer alsa da, bahse konu işe ait Teknik Şartname kapsamından söz konusu işin evlerden toplanan çöplerin depolama alanına taşınması işi niteliğinde olduğunun anlaşıldığı ve iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından da iş kapsamında çöp nakli dışında başkaca bir katı atık nakil işleminin yapılmadığının belirtildiği hususları dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu iş kapsamındaki çöp naklinin mevcut ihale kapsamında katı atık aktarma istasyonlarından entegre atık değerlendirme geri kazanım ve bertaraf tesisine yapılacak olan katı atık nakli kapsamında değerlendirilemeyeceği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen hizmet alımı işinden elde edilmiş söz konusu yüklenici iş bitirme belgesine konu işin İdari Şartnamesi ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde hizmet alımı kapsamında birçok mal kaleminin de temini ve montaj işlerinin yapıldığı dikkate alındığında, idarece bahse konu iş deneyim belgesi kapsamında yapılan işlerden ihale konusu işe veya benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılarak değerlendirme yapılması gerekmekte olup idarece söz konusu ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra değerlendirme yapılmasının yerinde olacağı
Devamı...

ihale konusu iş veya işin bölümleri ile çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların değerlendirilmesine imkân tanıdığı, bu doğrultuda hizmet alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine katılımı mümkün kılacak bir yorumun benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına daha uygun olacağı aksi durumda ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu doğuracağı ayrıca mal alımı ihalelerinde hizmet alımı ihalelerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin (ihale konusu iş ve/veya idarece belirlenen benzer işe uygun olmak kaydıyla) kullanılmasını engelleyen bir hükmün de bulunmadığı
Devamı...

ihale konusu işe ilişkin bilgi ve deneyimlerini gösteren iş deneyim belgelerinin veya iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini tevsik edici belgelerin sözleşme veya ihale konusu işin ihale dokümanına ve taahhüt edilen sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlanması durumunda elde edildiği, hali hazırda devam eden bir hizmet alımına ilişkin düzenlenen sözleşme ve ilgili diğer belgelerin hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini tevsiken kullanılmasının mümkün olmadığı, öte yandan tarafların sözleşmeyi iş eksilişi yaparak sona erdirdiğine ilişkin bir belgenin de bu kapsamda sunulmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin Yönetmeliğie uygun olmadığı
Devamı...

iş deneyim belgesi kullanılan belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu bilgileri teyit etmek üzere ortaklık tespit belgesinin idare tarafından istenilmesi ve istekli tarafından sunulacak ortaklık tespit belgesi üzerinden mevzuatta istenilen şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirmesinin yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin sunulmadığına” ilişkin kısmının yerinde olduğu
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda  beyan edilmeyen bilgi veya belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı; ilk aşamada beyan edilmeyen belgeler üzerinden iş deneyiminin Yönetmelik maddesinde yer alan şartlara uygun olarak belgelendirilip belgelendirilmediği hususlarında değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği 
Devamı...

yapım ihale işlerine ilişkin düzenlenecek iş deneyim belgelerinde esaslı unsurun tespitinde, yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı dikkate alınabileceği gibi işin yapım amacı ile işlevinin de göz önünde bulundurulabileceği ve iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirmede dikkate alınacağı
Devamı...

ihalede A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimini tevsik için * adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi ile tüzel kişiliğin %100’üne sahip olunduğuna dair SMMM tarafından onaylanan ortaklık tespit belgesinin beyan edildiği, idarenin EKAP üzerinden ilettiği talep yazısı üzerine de anılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin idareye sunulduğu ancak sunulan ortaklık tespit belgesinde belge sahibinin imzasının bulunmadığı
Devamı...

İhalede Pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda mezuniyet belgesinin beyan edildiği ve Özel ortak tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin doğalgaz dönüşümü işi olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan iş ortaklığına ait iş deneyim belgelerinin ihale konusu işe ve/veya benzer işe uygun olduğu hk
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname’de iş deneyim kriterlerine ilişkin olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C/II grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işlerin ve makine mühendisliğine ait mezuniyet belgelerinin benzer iş olarak kabul edileceği
Devamı...

ihalede sunulan alt yüklenici iş deneyim belgelerinin mevzuata aykırılık taşıdığı ve tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime etkili olan ortağına ait olması haline ve yine tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumuna göre sağlanması gereken şartların sağlanmadığı
Devamı...

İdarenin hem İhale İlanında hem de İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir kriter belirlemediği İdari Şartnamede boş bırakıldığı her ne kadar benzer iş olarak kabul edilecek işlerin düzenlendiği görülmüş ise de bu durumun iş deneyiminin istenildiği sonucunu doğurmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş deneyimine ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yakıt hariç şoförlü araç kiralama hizmeti işinden alınmış söz konusu yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede iş ortaklığında yer alan her iki ortağın iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlendiği, anılan iş ortaklığının pilot ortağı A.Ş. tarafından iş deneyimini göstermek üzere %51 hisseye sahip ortağına ait iş yönetme belgesinin sunulduğu, anılan kişinin Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu, yukarıda ortaklık tespit belgesinde zikredilen  Sicil Gazetelerinde söz konusu ortağın münferiden temsile yetkili olduğu, bu kapsamda başvuru sahibinin iddia ettiği gibi kısıt yetkinin olmadığı anlaşıldığı
Devamı...

ihale iş deneyim kriterine ilişkin değerlendirmesinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında beyan edilen bilgiler üzerinden idarece yapıldığı, yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık tespiti yapılmadığı ve tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği ve bu isteklilerin ekonomik açıdan üçüncü ve beşinci sırada bulunduklarından beyan edilen bilgilere ilişkin belgelerin sunulmasının istenmediği, değerlendirmenin beyan edilen bilgiler üzerinden yapılmasının yeterli olduğu 
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belgesinde belgeye konu işin  A/V Karayolu İşleri olarak belirtildiği bu nedenle belge tutarının tamamının değerlendirmeye esas alınması gerektiği 
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin EKAP’ta kaydı bulunan iş bitirme belgelerinin, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen iş deneyime ilişkin beyanlarla uyumlu olduğu
Devamı...