ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında verilen yasaklılık süresinin dolduğu ancak yüklenicinin sözleşme sürecindeki fiillerinden kaynaklı yasaklılık işlemlerinin gerçekleştirildiği dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin yürüttüğü sözleşme süresinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunup bulunmadığı hususunda Bağlı buluduğu Müdürlük nezdinde araştırma yapılarak elde edilecek bilgi ve belgeler üzerinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi yönünden değerlendirme yapılması gerektiği
Devamı...

isteklinin ihalede davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu hususta takdirin idareye ait olduğu
Devamı...

İsteklinin ihalede davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu hususta takdirin idareye ait olduğu
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi durumunda tüzel kişiliğin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği
Devamı...

ihalede firma yetkilisinin mesleki faaliyetlerinden kaynaklanan mahkûmiyeti nedeniyle teklifinin %3’üne karşılık gelen geçici teminatının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılması
Devamı...

ihale firma  yetkilisinin geçmiş dönemde yapmış olduğu  iş sürecinde çalışan personelinin geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde mesleki faaliyet sebebiyle mahkumiyet alınması şeklinde lafzi bir düzenleme var ise de söz konusu düzenlemenin amacının, “kasıtla” işlenen suçlar sebebiyle alınan mahkumiyet kararı olduğu, taksirle işlenen suçların bu kapsamda değerlendirilmesi
Devamı...

ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede iş ve meslek ahlakına aykırılık hallerinde teminat mektubunun irad kaydedilemez
Devamı...

ihale teklif mektubunda taahhüt (4734/10 iş ve meslek ahlakına aykırı davranış ) edilmeyen bir konuya ilişkin aykırılık gerekçe gösterilerek geçici teminatın gelir kaydedilemeyeceği 
Devamı...

ihaleye katılan A.Ş.nin yönetim kurulu üyesi olduğu esnada iş kazası sonucunda makine operatörünün vefat etmesi üzerine taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesinden kaynaklı olması sebebi ile 4734/ 10 ve 17  madde  kapsamında olması ile ihaleden elenmesi
Devamı...

ihaleye katılan isteklinin ihaleyi yapan idareye yüklenimde bulunduğu işe ilişkin idarece ihale tarihinden önceki beş yıl içinde kaldığı tespit ve ispat edilen iş ve meslek ahlakına aykırı fiillerde bulunulduğunun tespiti gerekmektedir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklaması çerçevesinde idare işlemine dayanak tutanakların iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır
Devamı...

İş Ortaklığının aynı idare tarafından daha önce gerçekleştirilen bir ihalede yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğu tespiti ile anılan iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

Yemek Alım ihalesinde,yemekte haşere çıkması nedeni ile tutulan TUTANAK,iş ve meslek ahlakına karşı davranış olarak kabul edilmesi gerekmektedir
Devamı...