ihale komisyonu kararı ile söz konusu işe ilişkin alınan “ÇED gerekli değildir” kararının geçerlilik tarihinin dolduğundan bahisle ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesinin yerinde olmadığı, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nde yer alan “ ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı geçersiz sayılır.” hükmü uyarınca mücbir sebep halinin istisna olarak düzenlendiği, idarece 28.03.2018 tarihinde alınan “ÇED gerekli değildir” kararının ardından covid-19 salgını *tarihli deprem ve ekonomik sebeplerle çeşitli konularda tedbirlerin alındığı, söz konusu durumların mücbir sebep teşkil ettiği, mücbir sebep hali dikkate alındığında anılan kararın süresinin dolmadığı, kaldı ki mücbir sebep hali kabul edilmese dahi 5 yıllık süre içerisinde yatırıma başlanıldığı, ayrıca aynı Yönetmelik’in 19’uncu maddesinde göre idarenin bir yıllık ek süre isteme yetkisi bulunduğu ve 5 yıllık süre bitiminde kararın kendiliğinden geçersiz hale gelmeyeceği, idarenin de ihalede gelinen aşamaya kadar bu hususta herhangi bir tespitte bulunmadığı ve mevcut durumda anılan gerekçeyle ihalenin iptal edilmesinin güvenilirlik ilkesiyle bağdaşmadığı hk
Devamı...

ihale dosyasında ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan ve istekli adına düzenlenmiş D2 veya B2 yetki belgesini sunmaları gerektiğinin düzenlendiği ancak şirketin tek ortağı adına düzenlenen B2 belgesini sunduğu belgenin veriliş tarihi itibarıyla Limited Şirketi’nin tek ortağı adına Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edilmiş olmasına rağmen, B2 yetki belgesinin anılan şirket adına değil,  şirketin tek kişilik ortağı adına düzenlendiği belirlendiğinden anılan istekli tarafından sunulan B2 yetki belgesinin uygun olmadığı ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

ihale yeterlik kriteri olarak  Teknik Şartname’de Sertifikaya ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin bir yeterlik kriteri olmadığı bu kapsamda anılan sertifikanın istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesine gerek bulunmadığı, bahse konu sertifikayı haiz olup olmama denetiminin sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu hk
Devamı...

ihaleye teklif veren isteklilerin ISO, CE vb. belgelerini sunmak zorunda olduğuna yönelik düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemede hangi standart/standartların istendiğinin net olarak belirlenmediği, bir standart numarasına yer verilmediği hk
Devamı...

isteklilerin ihalede işletme kayıt belgesi sunma zorunluluğunun ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının hem pilot ortağı hem özel ortağı tarafından yerine getirildiği ancak isteklilerce  il sınırları içerisinde kiralama yoluyla üretim yapılacak mutfağa ait İşletme Kayıt Belgesinin pilot ortak tarafından beyan edildiği özel ortak tarafından ise söz konusu beyanın bulunmadığı
Devamı...

ihale dökümanında  K1 ve D2 yetki belgelerine yönelik yapılan incelemede ise, bu belgelerin söz konusu yazıda yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere yönelik istendiği ancak başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartnamede düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği 
Devamı...

İhale Yeterlik bilgileri tablosunda yetkili satıcılık veya yetkili temsilciliğe ilişkin olarak özel ortak belgesinin beyan edildiği idarece istenilen yetki belgesinin uygun şekilde sunulmadığı, belgeyi düzenleyen yurt dışı Ticaret Odası tarafından yapılan tasdik işleminde belgedeki imzanın doğruluğunun belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun tasdik edilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin (katalog ve/veya fotoğraf) sunulmasının istenildiği (eksik bilgi/belgelerin tamamlanmasına ilişkin talepte bulunulmadığı) teklifinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgelerin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin  maddesi gereğince istekliler tarafından, alım konusu malı teklif etmeye yetkili olunduğunun tevsiki amacıyla “Yetki Belgesi” ile medikal eldiven için “AB Uygunluk Beyanı” sunmaları gerektiği, dolayısıyla beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen nitelikteki söz konusu belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ya da idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği
Devamı...

hizmet yeterlilik belgesine ilişkin ihale Teknik Şartnamede tanımlara yer verildiği anlaşılsa da Tebliğ maddesi uyarınca standarda ilişkin belgenin yeterlik kriteri olarak istenmesi durumunda tanıma İdari Şartname’de yer verilmesi gerektiği, aynı Tebliğ maddesi devamında standardın yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği, bu bağlamda Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemelerin yükleniciden talep edildiğinin anlaşılması gerektiği hk
Devamı...

servis taşımacılığı ihalelerinde yetki belgesi üzerinde yer alan doğrulama adresi üzerinden yapılan sorgulamada Belgenin güncel bir versiyonu alındığı için belge geçersizdir bilgisine ulaşıldığı ancak ihale işlem dosyası içerisinde bahse konu belgenin geçerliliğine ilişkin herhangi bir sorgulamanın veya belgeyi düzenleyen idareyle yapılan bir yazışmanın yer almadığı anlaşıldığından; söz konusu istekli tarafından sunulan servis taşımacılığı yetki belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı hususunda belgeyi düzenleyen idareden bilgi talep edilmesi suretiyle idare tarafından anılan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olup olmadığı hususunun tespit edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği
Devamı...

İhale yeterlik bilgileri tablosunda ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin” beyanının yer aldığı, ihalenin ikinci kısmı üzerinde bırakılan istekliye ait yeterlik bilgileri tablosunda ise ilgili belgeler için “firmalardan alınan gıda maddelerinin, Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi” beyanının yer aldığı, anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgelere ilişkin açık bir beyanda bulunmadığı, bir diğer anlatımla bahse konu ifadelerin uygun bir beyan olarak değerlendirilemeyeceği, yeterlik bilgileri tablosunun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmamasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu 
Devamı...

ihalede en avantajlı 2.teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda TOBB tarafından düzenlenmiş kapasite raporunun beyan edildiği beyan edilen bilgiler ile sunulan belgedeki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğu söz konusu belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerliliğinin devam etmekte olduğu İdari Şartnamede belirtilen kapasiteyi karşıladığı
Devamı...

ihalede kullanılacak yurtdışı menşei ürüne ait ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğunun kabul edileceği
Devamı...

ihalede tek bir mal kalemine ilişkin 2 marka teklif edilmesinin başvuru sahibine haksız avantaj sağlayabileceği, bu şekilde teklif verilmesinin Kanun’un temel ilkelerine aykırı olduğu rekabet ve eşit muamele ilkesini zedelediği, hususları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu gerekçe ile idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihalede sunulan ürün markası için sunulan marka tescil belgesinin geçerli olup olmadığı hususu araştırılmaksızın karar verilmiş olmasının yerinde olmadığı herhangi bir marka isminin yer almadığı Kimlik markası için sunulan belgeye ilişkin detay bilgileri ile TPE kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları bir arada değerlendirildiğinde, Kimlik markası için sunulan belge dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu
Devamı...

ihale dökümanında  Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesine ilişkin detay bilgileri ile TPE Kurumunun internet sitesi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları dikkate alındığında Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesi dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu, ayrıca marka tescil belgelerinin faaliyet alanına yönelik İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak düzenlenme yapılmadığı
Devamı...

ihalede TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin olarak İdari Şartnamede herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu belgenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bir değerlendirilme yapılamayacağı, aktarılan Teknik Şartname düzenlemesinde yer alan söz konusu belgeye ilişkin değerlendirmenin idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gerçekleştirilebileceği
Devamı...

idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri, ancak kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi istenmeyeceği, ayrıca kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ve niteliği gereği hizmet yeterlik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceği 
Devamı...

isteklinin ihalede sunduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının istenilen kriterleri karşılamadığı başvuru sahibi Iwallet Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi’nin ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunmadığı gerekçeleriyle isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

İdari Şartname maddesinde yer alan “İhaleye teklif veren istekliler TSE, ISO, CE belgelerini sunmak zorundadır düzenlemesinin mevcut ihalede yeterlik değerlendirilmesinde dikkate alınacak bir düzenleme olmadığı hk
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve sunulan TS  standardına uygunluk belgesinin ihale istenilen yeterlik kriterini karşılaması adına ihaleye teklif veren istekli adına düzenlenmesi gerektiği
Devamı...

idarece ihalenin 2.kısmında çalıştırılacak araçlar için dokümanda sadece K1 yetki belgesinin sunulmasının talep edildiği, L1 yetki belgesine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği anlaşılmış olup, 5 adet 3+1 hafif ticari araç için yeterlik kriteri olarak belirlenen K1 yetki belgesini sunmayan isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

ihaleye katılımda istenilen A sınıfı servis taşımacılığı yetki belgelerinin yeterlik bilgileri tabloların ihale dosyasında sunulması
Devamı...

ihalede istenilen teknolojik ürün deneyim belgesi bulunan bir ürün ile ihaleye katıldığı ve ihaledeki yeterlik kriterlerinin incelenmesi
Devamı...

 İhalede sunulan Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilişkin olarak sunulan yetkilendirme belgesini imzalayıp kaşeleyen firma ile belge sahibi firmaların farklı olduğu
Devamı...

Teknik Şartnamenin Diğer Hususlarında ihale öncesi araçlara ait istenilen belgeler istenilemeyeceği
Devamı...

ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen TSE belgesinin yapılan sorgulama neticesinde Şirket adına kayıtlı ve geçerli olmadığının tespit edilmesi
Devamı...

ihalede isteklilerden sunulması istenen belgeler arasında, yabancı belgelerin tasdikine ve tercümesine ilişkin olarak sunulması gereken herhangi bir belge bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik gerekçenin mevzuata uygun olmadığı
Devamı...

Yemek alım ihalesinde istenilen işletme kayıt belgesine ilişkin Tarım ve Orman Müdürlüğünden bilgi ve belge talep edilmiş olup, ilgili idare tarafından gönderilen söz konusu bilgi ve belgeler incelendiğinde idare tarafından pasif hale getirildiğinin tespit edilmesi ile ihaleden elenmesi
Devamı...

İhale Şartnamesinde TSE belgesi sunulmasının istendiği ihale üzerinde bırakılan istekli adının TSE’ye ait internet sitesi üzerinden sorgulanması neticesinde anılan firmaya ait kayıt bulunamadığı 
Devamı...

ihalede sunulan işletme kayıt belgesinin süresi bittiği halde anılan işletme kayıt belgesinin kullanılmaya devam edildiği söz konusu firmanın sözleşme bitiş tarihinde ilgili tarım müdürlüğüne başvurarak sözleşme konusu işe ilişkin almış olduğu belgeyi iptal ettirmesi gerektiği itirazı
Devamı...

idare tarafından ihale yeterlik bilgileri tablosunda TSE belgesinin istenilmesinin beyan edilmemesi elenme sebebimi sayılırmı ?
Devamı...

ihalede yeterlik belgesi olarak istenilen teklif edilen ürünle ilgili düzenlenen TS EN karşılandığını gösterir belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, beyan edilen CE Uygunluk Beyanının söz konusu standardın sağlandığına yönelik bir belge olmadığı, kaldı ki söz konusu belgenin ihalede teklif edilen NSR Paper Prime ürüne yönelik düzenlendiğine yönelik bir ibarenin de yer almadığı, anılan belge üzerinde “TS EN in uygulanabilir standart olarak geçiyor olmasının söz konusu standartta yer verilen şartların sağlandığı anlamına gelmediği 
Devamı...

idarenin yüklenicinin A1 yetki belgesi almasına olanak sağlamak için verdiği 20 günlük sürelerde otomobil cinsi taşıtların çalıştırılmaması durumunun dokümana aykırılık olarak değerlendiremeyeceği
Devamı...

ihale dökümanında söz konusu noter onaylı  sertifikasının Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulmasının istendiği, ihaleye ait yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılan belgenin İdari Şartname yerine Teknik Şartnamede düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmaması
Devamı...

işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartnamede yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı  ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan kapasite raporuna ilişkin Sanayi Odası tarafından alınan bilgi ve görüş yazısında; söz konusu raporun ilk sayfasını raportör sıfatıyla imzalayan oda memuru yerine anılan şahsa ait “aslı gibidir” şerhi içeren kaşesi ile bahse konu raporun her sayfasındaki onaylama işlemini yapan personelin yetkili olduğu
Devamı...

Teknik Şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerin teklifleri ekinde Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 vb yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini sunmaları zorunlu tutulmuş olup bu düzenlemeye İdari Şartnamede yer verilmemesi Söz konusu düzenlemeden istenilen belgenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından idareye sunulması istenilen bir belge olarak değil isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlendiği, ancak ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriterleri kapsamında buna ilişkin düzenleme yapılmaması
Devamı...

ihalede sunulan İşletme Kayıt Belgesi’ne ilişkin olarak resmi internet sitesi üzerinde yapılan sorgulamada herhangi bir kayda ulaşılamadığı, bu sebeple yapılan yazışma üzerine söz konusu belge kapsamında yürütülen faaliyetlerin, ihale tarihinden önce, sona erdiğinin anlaşıldığı bu sebeple de  sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nin ihale tarihi itibariyle geçerliliğinin bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede istenen D2 yetki belgesinin suretinin sunulduğu ve söz konusu belgenin geçerlilik tarihinin uygun olduğu  isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ettiği bilgiler ile aynı olduğu görülmüş ve belgenin doğruluğu suret üzerinde bulunan karekod ve barkod numarası vasıtasıyla e-devlet uygulaması üzerinden teyit edilmesi
Devamı...

İdari Şartname’de belirtilen fiyat dışı unsurlar ile ilgili olarak TS  standardına ilişkin kalite belgesine sahip bir tamirhane işletilmesine yönelik unsur yoluyla bakım-onarım maliyetlerinin olumlu yönde nasıl etkileneceğine yönelik somut bir kriterin bulunmaması; fiyat dışı unsurlar arasında, verimlilik, araçların bakım ve işletme özellikleri, maliyet etkinliği, akaryakıt ve diğer sarf giderlerinin azaltılması, çevre üzerindeki olumsuz etkiler gibi unsurların hiç birisine ilişkin bir puanlama yöntemi veya düzenleme bulunmaması sebebiyle bu tür fiyat dışı unsurların sadece model yılı belirlemesi yoluyla sağlanıp sağlanamayacağının muğlak olması ve benzer tipteki bazı araçlar için farklı model yılı belirlenmesinin çelişki oluşturması sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik olarak fiyat ile birlikte fiyat dışı unsur kullanımına yönelik İdari Şartname’deki düzenlemelerin rekabeti engelleyici hususlar içermesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması zorunluluğunu yerine getirmemesi
Devamı...

isteklinin TÜRSAB üyesi olduğunun teyit edilebildiği dolayısıyla üyeliğin teyidini mümkün kılan bilgiyi içeren seyahat acentası işletme belgesi ile yeterlik şartının karşıladığı sunulmamış olan TÜRSAB üyelik belgesinin teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerden ulaşılamayan başkaca herhangi bir bilgi ihtiva etmediği, dolayısıyla idarece başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin TÜRSAB’a üye olduğunu gösterir belgenin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

Yemek alım ihalesinde sunulan işletme kayıt belgesinin sunulduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sayfasından yapılan sorgulama neticesinde işletme kayıt belgesinin ihale tarihi itibariyle pasif olduğunun tespit edilmesi hk 2
Devamı...

İsteklinin ihalede sunmuş olduğu asfalt plentine ait  bağlı bulunduğu sanayi odasına kayıtlı eksperler tarafından düzenlenen ve kapasite raporuna dayanak oluşturan teknik bilgi ve belgelerin resmi ve üreticiye ait olmadığı bağlayıcı bir mahiyetinin bulunmadığı çelişkili ve yanıltıcı nitelikli bilgiler içerdiği değerlendirilmiş olup isteklinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildiğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifi kapsamında sunduğu işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun söz konusu yemek hizmeti alımı işinde belirlenen “Hazır Yemek Tabldot Yemek Üretimi Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” faaliyet konusu koşulunu karşılamaması
Devamı...

İstekli tarafından ihale teklif dosyası kapsamında testlere yönelik rapor sunulması ancak TS EN standardının belgelendirildiğine ilişkin evrakın sunulmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

İhaleye katılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin ÜTS kayıtlarına ilişkin belgelerin sunulduğu ancak itiraza konu markanın ÜTS kaydına veya kapsam dışı beyanına ilişkin belgenin sunulmadığı  Bu bakımdan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı
Devamı...

ihalede sunulan ilgili belgenin bütünü ile ham yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınması hizmetini standardlaştırdığı bu standart içerisinde idari-işletme kuralları ile gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanlarının da özelliklerinin yer aldığı isteklinin teklifi kapsamında kendi adına düzenlenmiş TS  belgesi sunmadığı hk
Devamı...