ihalede yeterlik belgesi olarak istenilen teklif edilen ürünle ilgili düzenlenen TS EN karşılandığını gösterir belgenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, beyan edilen CE Uygunluk Beyanının söz konusu standardın sağlandığına yönelik bir belge olmadığı, kaldı ki söz konusu belgenin ihalede teklif edilen NSR Paper Prime ürüne yönelik düzenlendiğine yönelik bir ibarenin de yer almadığı, anılan belge üzerinde “TS EN in uygulanabilir standart olarak geçiyor olmasının söz konusu standartta yer verilen şartların sağlandığı anlamına gelmediği 
Devamı...

idarenin yüklenicinin A1 yetki belgesi almasına olanak sağlamak için verdiği 20 günlük sürelerde otomobil cinsi taşıtların çalıştırılmaması durumunun dokümana aykırılık olarak değerlendiremeyeceği
Devamı...

ihale dökümanında söz konusu noter onaylı  sertifikasının Teknik Şartnamede istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulmasının istendiği, ihaleye ait yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılan belgenin İdari Şartname yerine Teknik Şartnamede düzenlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmaması
Devamı...

işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “hazır yemek, tabldot yemek üretimi, gıda üretimi” faaliyet konusunu kapsamadığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından İdari Şartnamede yer alan düzenlemeye uygun bir işletme kayıt belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı  ihale üzerinde bırakılan istekli tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihalede sunulan kapasite raporuna ilişkin Sanayi Odası tarafından alınan bilgi ve görüş yazısında; söz konusu raporun ilk sayfasını raportör sıfatıyla imzalayan oda memuru yerine anılan şahsa ait “aslı gibidir” şerhi içeren kaşesi ile bahse konu raporun her sayfasındaki onaylama işlemini yapan personelin yetkili olduğu
Devamı...

Teknik Şartnamede yapılan düzenleme ile isteklilerin teklifleri ekinde Ulaştırma Bakanlığından alınmış K1 vb yetki belgelerinden en az birinin aslı veya noter onaylı suretini sunmaları zorunlu tutulmuş olup bu düzenlemeye İdari Şartnamede yer verilmemesi Söz konusu düzenlemeden istenilen belgenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından idareye sunulması istenilen bir belge olarak değil isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gereken bir yeterlik belgesi olarak düzenlendiği, ancak ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriterleri kapsamında buna ilişkin düzenleme yapılmaması
Devamı...

ihalede sunulan İşletme Kayıt Belgesi’ne ilişkin olarak resmi internet sitesi üzerinde yapılan sorgulamada herhangi bir kayda ulaşılamadığı, bu sebeple yapılan yazışma üzerine söz konusu belge kapsamında yürütülen faaliyetlerin, ihale tarihinden önce, sona erdiğinin anlaşıldığı bu sebeple de  sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nin ihale tarihi itibariyle geçerliliğinin bulunmadığı hk
Devamı...

ihalede istenen D2 yetki belgesinin suretinin sunulduğu ve söz konusu belgenin geçerlilik tarihinin uygun olduğu  isteklinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan ettiği bilgiler ile aynı olduğu görülmüş ve belgenin doğruluğu suret üzerinde bulunan karekod ve barkod numarası vasıtasıyla e-devlet uygulaması üzerinden teyit edilmesi
Devamı...

İdari Şartname’de belirtilen fiyat dışı unsurlar ile ilgili olarak TS  standardına ilişkin kalite belgesine sahip bir tamirhane işletilmesine yönelik unsur yoluyla bakım-onarım maliyetlerinin olumlu yönde nasıl etkileneceğine yönelik somut bir kriterin bulunmaması; fiyat dışı unsurlar arasında, verimlilik, araçların bakım ve işletme özellikleri, maliyet etkinliği, akaryakıt ve diğer sarf giderlerinin azaltılması, çevre üzerindeki olumsuz etkiler gibi unsurların hiç birisine ilişkin bir puanlama yöntemi veya düzenleme bulunmaması sebebiyle bu tür fiyat dışı unsurların sadece model yılı belirlemesi yoluyla sağlanıp sağlanamayacağının muğlak olması ve benzer tipteki bazı araçlar için farklı model yılı belirlenmesinin çelişki oluşturması sebebiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik olarak fiyat ile birlikte fiyat dışı unsur kullanımına yönelik İdari Şartname’deki düzenlemelerin rekabeti engelleyici hususlar içermesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması zorunluluğunu yerine getirmemesi
Devamı...

isteklinin TÜRSAB üyesi olduğunun teyit edilebildiği dolayısıyla üyeliğin teyidini mümkün kılan bilgiyi içeren seyahat acentası işletme belgesi ile yeterlik şartının karşıladığı sunulmamış olan TÜRSAB üyelik belgesinin teklif dosyasındaki bilgi ve belgelerden ulaşılamayan başkaca herhangi bir bilgi ihtiva etmediği, dolayısıyla idarece başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin TÜRSAB’a üye olduğunu gösterir belgenin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması 
Devamı...

Yemek alım ihalesinde sunulan işletme kayıt belgesinin sunulduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sayfasından yapılan sorgulama neticesinde işletme kayıt belgesinin ihale tarihi itibariyle pasif olduğunun tespit edilmesi hk 2
Devamı...

İsteklinin ihalede sunmuş olduğu asfalt plentine ait  bağlı bulunduğu sanayi odasına kayıtlı eksperler tarafından düzenlenen ve kapasite raporuna dayanak oluşturan teknik bilgi ve belgelerin resmi ve üreticiye ait olmadığı bağlayıcı bir mahiyetinin bulunmadığı çelişkili ve yanıltıcı nitelikli bilgiler içerdiği değerlendirilmiş olup isteklinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildiğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin teklifi kapsamında sunduğu işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun söz konusu yemek hizmeti alımı işinde belirlenen “Hazır Yemek Tabldot Yemek Üretimi Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” faaliyet konusu koşulunu karşılamaması
Devamı...

İstekli tarafından ihale teklif dosyası kapsamında testlere yönelik rapor sunulması ancak TS EN standardının belgelendirildiğine ilişkin evrakın sunulmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

İhaleye katılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin ÜTS kayıtlarına ilişkin belgelerin sunulduğu ancak itiraza konu markanın ÜTS kaydına veya kapsam dışı beyanına ilişkin belgenin sunulmadığı  Bu bakımdan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği
Devamı...

ihaleye ait İdari Şartname maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı
Devamı...

ihalede sunulan ilgili belgenin bütünü ile ham yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınması hizmetini standardlaştırdığı bu standart içerisinde idari-işletme kuralları ile gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanlarının da özelliklerinin yer aldığı isteklinin teklifi kapsamında kendi adına düzenlenmiş TS  belgesi sunmadığı hk
Devamı...

ihalede Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerce sunulan belgeler ve eklerinin Türkçe olması gerektiği farklı bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacağı yabancı dilde düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin de tercümelerinin yapılması gerektiği istekli tarafından idare talebi üzerine sunulan belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş belgelerden olduğu bu açıdan mevzuat hükümleri gereğince ilgili belgelerin Türkçe onaylı tercümelerinin sunulması gerektiği
Devamı...

ihalede ortak girişim yapan istekli tekliflerinin sunmuş oldukları işletme kayıt belgelerinde yer alan faaliyet konularının uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

İdarelerce özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddesinin ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil izin ruhsat vb belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesine yer verilmesi gerektiği ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olmasının zorunlu olduğu hk 1
Devamı...

İhale Şartname maddesi gereği istenmeyen kalite belgesinin sorgulamasının tekliflerin değerlendirilme aşamasında yapılmayacağı öte yandan anılan ihaleye teklif veren isteklilerin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde Teknik Şartnamede istenilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmalarının zorunlu olmadığı hk 1
Devamı...

ihalede  İş Ortaklığı tarafından kalite yönetim sistem belgesine ilişkin teyit bilgilerine sunulmayacak belgeler tablolarında yer verildiği görülmüş olup, tablolarda yer alan bilgiler kullanılmak üzere teyit adresi üzerinden yapılan sorgulamada, belgelerin ISO 9001 2015 standardına yönelik olduğu belge sahiplerinin ticaret unvan ve adresleri belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşlarının ticaret unvanları TÜRKAK numaraları ile belgelendirme kuruluşları belge numaraları bilgilerine yer verildiği ve belgelerin geçerli olduğu tespit edilmiştir Bu itibarla anılan adayların kalite yönetim sistem belgesi sunmadıklarından bahisle değerlendirme dışı bırakılmaları hk
Devamı...

 A1 yetki belgesinin gerçek ve tüzel kişilere verilebileceği İdari Şartname maddesinde yapılan düzenlemede ihaleye iş ortaklıklarının her bir ortağının adına ilgili bilgilerin beyan edilmesi gerektiği bir başka deyişle sunulan iş ortaklığının kendisi adına düzenlenmiş bir yetki belgesinin sunulmasının istenmediği diğer taraftan adi ortaklıkların A1 yetki belgesine sahip olamama sebebinin ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklandığı idarenin de bu düzenlemeye uyarı mahiyetinde ihale dokümanında yer verdiği bu çerçevede anılan düzenlemelerin teklif verilmesini engelleyici mahiyette olmadığı hk
Devamı...

ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan Uygunluk Sertifikasını düzenleyen firmanın TÜRKAK sistemine akredite bir kuruluş olduğu ancak anılan firmanın akreditasyonunun standardını kapsamadığı ilgili Yönetmelik hükmü gereğince akredite edilen kuruluşların yalnızca akredite edildiği kapsamlarda hizmet vermekle yükümlü olduğu bu durumda belirtilen firma tarafından düzenlenen Uygunluk Sertifikasının geçerliliğinin olmadığı bu sebeple de sunulan belgenin ürün uygunluk belgesine ilişkin yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılırmı ?
Devamı...

ihale Şartnamesinde bir yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif dosyasında sunulması zorunlu olan yetki belgelerinden A1 ve K1 yetki belgelerinin başvuru sahibi istekli tarafından sunulmaması
Devamı...

ihalenin söz konusu firmadan Satış Yetki ve Uygulama İzin Belgesi alan isteklilerden birisi üzerinde kalacağının aşikar olduğu nitekim 6 adet ihale dokümanı edinilen inceleme konusu ihaleye yalnızca tek isteklinin Satış Yetki ve Uygulama İzin Belgesi alan tek bir isteklinin katıldığı bu kapsamda Teknik Şartnamede yapılan bahse konu düzenlemelerin rekabeti engelleyici hususlar içerdiği kabul edilmesi gerektiği hk 
Devamı...

 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin İhale Şartname maddesinde istenilen kalite belgesi standardına göre alınmış kalite yönetim sistem belgesini kapsadığı bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe oluşturmaması gerektiği, tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının usul ve yasaya açıkça aykırı olduğu hk 1
Devamı...

İdarece ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” incelendiğinde, tabloda “Sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri” satırının boş bırakıldığı, tablonun “Diğer belgeler” başlıklı satırında da herhangi bir beyanda bulunulmadığı; beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi için sunulan belgeler arasında da D2 Yetki Belgesi’nin yer almadığı görülmüş olup, ihale ilanı ile idari şartname uyarınca yeterlik değerlendirilmesi aşamasında sunulması gereken belgenin anılan istekli tarafından sunulmadığı anlaşılması
Devamı...

ihalede sunulan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen cevap yazısında belirtildiği üzere, firmanın başvurusu üzerine belirtilen adreste gerekli denetimlerin yapılması neticesinde bir sakınca görülmediğinden teklif dosyası kapsamında sunulan İşletme Kayıt Belgesi’nin firma adına düzenlendiği, isteklinin İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince düzenli olarak denetlendiği ve halen aynı adreste faaliyetini sürdürdüğünün görüldüğü, dolayısıyla herhangi bir değişiklik başvurusunun da bulunmadığı bu nedenle de belgede bir değişikliğin yapılmadığı, anılan belgenin bu haliyle geçerli bir belge olduğu anlaşılması
Devamı...

İdari Şartname maddesinde yeterlik kriteri olarak istenilen A1, K1 ve D2 yetki belgelerine ilişkin belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarihi ve veriliş tarihi bilgilerinin istendiği anlaşılmaktadır. İdarenin şikayete vermiş olduğu cevapta başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “…söz konusu istenen belgelere ait düzenleyen makam, tarihi, sayısı ve geçerlik tarihi gibi bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmediği veya düzenleyen kurum bilgisi gibi hiç bildirilmediği…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. İdarece şikayete verilen cevapta başvuru sahibi tarafından yetki belgelerini düzenleyen kurum bilgisinin hiç bildirilmediği belirtilmiş olmakla birlikte hali hazırda söz konusu yetki belgelerinin sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlediği anlaşılmış olup, söz konusu yetki belgelerine ait belge türü, yetki belgesi sahibi, numarası, geçerlilik tarih ve veriliş tarihi bilgilerinin İdari Şartname maddesine uygun olarak eksiksiz olarak beyan edildiği
Devamı...

asfalt betonu standartlarına uygunluk belgesinin temel amacının, asfalt betonunun temel ve performansa dayalı özelliklerinin belirlenmesi olduğu, ihale ilanında ve ihale dokümanında asfalt plentinin isteklinin kendi malı olması gerektiğinin düzenlendiği, isteklinin kendi malı olan asfalt plentine ilişkin asfalt betonu standartlarına uygunluk belgesine sahip olduğuna ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmış olup, asfalt plentinin kendi malı olarak istendiği dolayısıyla söz konusu plente ilişkin TS  belgesinin istenmesinin mevzuata aykırılık oluşturmayacağı hk
Devamı...

istekli tarafından ürünler için yeterlik kriteri olarak belirlenen tse standardının karşılandığını tevsik etmek için teklif zarfı içerisinde sunulmayan uygunluk belgesi kullanıldığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfı içerisinde sunduğu uygunluk belgelerinden ilgili standarda ilişkin olan uygunluk belgelerinin Belge Kapsamı bölümünde yer alan ürün modelleri ile alıma konu  ürünlerin eşleşmediğinin tespit edilmesi
Devamı...

satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesini teklifleri ekinde sunmaları gerektiğinin düzenlendiği, ancak idarece söz konusu yeterlik kriterine ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve/veya belgenin istekliler tarafından doldurulması istenen yeterlik bilgileri tablosuna ayrı bir satır açmak suretiyle eklenmediği, ihale dokümanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, ihale dokümanının bir parçası olan Elektrik Teknik Şartnamesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen anılan belgeler için yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, bu durumun bahse konu belgelerin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu
Devamı...

 istenen kalite belgesinin ihale konusu iş kapsamındaki 23 kalemin tek bir firmadan tedarik edilmesi zorunluluğunu doğuracağı, bu sebeple ihalenin kısmi tekliflere açılması gerektiği hususundaki iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde, ihalenin bir kısmı için ilgili mevzuat gereği özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunluluğu bulunmayan alımlarda, ihalenin kısmi teklife açılması ile ilgili mevzuatın emredici bir hükmü bulunmaması
Devamı...

İdarece ihale dokümanında Kamu Hastaneleri Kurumunun adına yer verildiği, ancak Kamu Hastaneleri Kurumunun faaliyetinin sona erdiği, dolayısıyla söz konusu belgeye Sağlık Bakanlığı internet adresi kayıt tescil üzerinden ulaşılabileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu hk
Devamı...

İdarenin ihale konusu belgede tereddüt yaratan hususları belgeyi düzenleyen ilgili kurum veya kuruluştan bilgi eksikliği kapsamında resen isteyebileceği veya belgenin geçerliliği hususunda herhangi bir araştırma yapılmadan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, idarece iddia konusu belgeyi düzenleyen firma ile ya da Türk Akreditasyon Kurumu’ndan belgenin geçerliliği hususunda bilgi alınması gerektiği hk
Devamı...

istekli tarafından İdari Şartname maddesi uyarınca sözleşme aşamasında idareye sunulması gereken  Hizmet Yeterlik belgesinin Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenmediği, anılan belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olmadığı, anılan isteklinin ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen hizmet yeterlik belgesinin bulunmadığı il sınırları içerisinde üretim tesisinin bulunmadığı
Devamı...

ihalede Taşıt Uygunluk Belgesinin teklif kapsamında sunulup sunulmayacağı hususunda Teknik Şartname ve İdari Şartname düzenlemelerinin çelişki oluşturduğu, ihaleye ait İdari Şartname, İhale İlanı ve Teknik Şartname düzenlemelerin ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin teklif kapsamında sunulup sunulmayacağı hususunda istekliler nezdinde tereddüt doğuran düzenlemeler olduğu, nitekim yukarıda ifade edildiği şekilde isteklilerden bazıları tarafından söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ancak bazılarının ise bu belgeyi beyan edilmemesi
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun diğer belgeler kısmında teklif edilecek ürünlerin marka model listesi ve dokümanlarına yönelik bilgilerin beyan edildiğinin anlaşıldığı, idarece söz konusu belgelerin sunulmasının istenilmesi hk
Devamı...

çöp toplama ihalesi, cadde sokak meydan ve pazar yerlerinin makinelerle süpürülmesi amacıyla şoför ve personel hariç olmak üzere araç kiralanması işine ilişkin olarak düzenlendiği Tebliği maddesi uyarınca araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve hizmet yeterlik belgesinin istenmemesi gerektiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, idare tarafından söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve hizmet yeterlik belgesinin istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının istenemeyeceği hk karar
Devamı...

yabancı dilde düzenlenen yeterlilik sertifikalarının sunulduğu görülmüştür. Söz konusu sertifikaları düzenleyen  kuruluşun idarece belirlenen belgelendirme kuruluşları arasında yer aldığı anlaşılmış Ancak anılan istekli tarafından sunulan belgeler arasında bahse konu sertifikaların Türkçe tercümelerine yer verilmemesi hk
Devamı...

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerektiği, teyit yazısının, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabileceği, ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmasının zorunlu olmadığı
Devamı...

ihale dokümanında işyeri açma ve çalışma ruhsatının yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin olarak tanımlandığı, projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebileceği söz konusu deneme izninin ise bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçerlidir
Devamı...

İdari Şartnamede ihaleye teklif sunacak isteklilerin kendi mutfağına ilişkin düzenlenmiş gıda üretim izin belgesi veya işletme kayıt belgesi sunmalarının istenildiği,  yemeğin hazırlanacağı idarenin mutfaklarıyla ilgili gerekli belgelere ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, bu çerçevede söz konusu mutfaklarla ilgi gerekli olan belgelerin işin yürütülmesi sırasında idarece denetlenebileceği hk
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemesinde belge adı olarak  “K1 yetki belgesi” zikrediliyor ise de, ihale üzerinde bırakılan istekli adına yurtiçi eşya taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere düzenlenen K1* yetki belgesinin de aynı işleve sahip olduğu ve ihale dokümanında belirlenen kriterleri karşılaması
Devamı...

ihalede mevzuata aykırı ve belirsizlik yaratan bir düzenleme dolayısıyla rekabet ve eşit muamele ilkelerinin zedelenmesinin önüne geçilmiş olacağı zaten mevzuat gereği gerekli yetki belgelerine sahip olunmadan ilgili araçların sözleşme sürecinde kullanılamayacağı bir başka deyişle yüklenicinin mevzuat gereği istenilen yetki belgelerine sahip olmasının zorunlu olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından sunulan K1 yetki belgesinin bu aşamada yeterli görülmesi gerektiği anlaşıldığından idarenin A1 ve D2 yetki belgeleri sunulmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakması iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihale dokümanı düzenlemeleri gereğince isteklilerin keşif içerisindeki malzemelere ait TSE belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği hususu ve bu belgelerin yapım işinde kullanılacak malzemelerin standarda uygunluğunu gösteren belgeler olması nedeniyle yapım müteahhidi adına düzenlenme zorunluluğu da olmadığı hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibi tarafından sunulan söz konusu belgeler ile aktarılan düzenlemenin karşılandığı iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

ihale komisyonu kararında teklifi geçici faaliyet belgesi veya çevre izin belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılırmı ?
Devamı...

ihalede istenilen sertifikanın halen geçerli olduğu idarece yeterli araştırma yapılmadan sertifika süresinin dolmuş olması gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamaz
Devamı...

ihale İdari Şartname maddesinde TS Hizmet yerine ait belgesinin sunulmasının istenildiği kamu ihale mevzuatı uyarınca kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale tarihinde geçerli olmasının yeterlimidir ?
Devamı...