ihalede yüklenici tarafından sözleşme imzalanmasını müteakip idareye sunulacak kapasite raporu belgelerine yer verilmeksizin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede sunulan kapasite raporu işletme kayıt belgesi ve diğer belgelerde isteklinin kendi mutfağını kullanarak yemek üretimi yaptığı, üretim yaptığı “İşletme Adresinin * olduğu söz konusu adresin İdari Şartnamede aranan (en fazla 150 km) mesafe içerisinde olduğu anlaşıldığından adı geçen isteklilerin tekliflerinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk
Devamı...

isteklinin ihalede sunmuş olduğu kapasite raporunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek üst kuruluşu olduğu anılan kanun ile odalara kapasite raporları düzenleme birliğe ise kapasite raporlarını onaylama yetkisinin verildiği göz önüne alındığında belgede yer alan bilgilerin aksi ispatlanana kadar geçerli kabul edilmesi gerektiği daha açık bir ifadeyle bahse konu kapasite raporunun resmi bir belge niteliğinde olduğu ve ilgili belgenin resmi makamlar tarafından hatalı olduğu yönünde bir karar alınana kadar geçerli bir belge olarak kabul edilmesi gerektiği hk
Devamı...

İdarece alınan ihale komisyon kararında Ticaret Odasının yazısı ekinde yer verilen belgelerin de resmi ve üreticiye ait olmadığı, bağlayıcı niteliğinin bulunmadığı gerekçesiyle çelişkili ve yanıltıcı bilgiler içerdiği tespit edilmiş ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmakla birlikte idari şartname maddesi uyarınca isteklilerin kendi malı olması istenen asfalt plentinin kapasitesinin * olarak düzenlendiği göz önüne alındığında, sunduğu Kapasite Raporunda asfalt plenti kapasitesinin * olduğu görülen İsteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk
Devamı...

İsteklinin sunmuş olduğu kapasite raporunda merkez adresin belirtildiği, bu adresin özel ortağın teklifi kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunda belirtilen adresi olduğu, kaldı ki mevzuat açısından kapasite raporundaki adres ile birim fiyat teklif mektubundaki adresin aynı olmasının zorunlu olmayacağı hk
Devamı...

Kapasite raporu ve ekspertiz raporu benzer bilgileri ihtiva etseler dahi kapasite raporu yerine ekspertiz raporunun kullanılabileceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığı gibi, idari şartname düzenlemesinde idare tarafından ihalede kapasite raporunun sunulmasının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı, istekliler tarafından kesinleşmiş idari şartname düzenlemesine uygun olarak kapasite raporu sunulmak suretiyle teklif verilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihalede isteklinin kapasite raporunu sunmaması sunulmayan kapasite raporunun teklifin esasına etki etmeyecek bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemez
Devamı...

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesine göre, istekliler tarafından teklif dosyaları kapsamında anılan maddede belirtilen öğün miktarını içeren ve ihale tarihi itibariyle geçerli kapasite raporunun sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen istekliler tarafından sunulan kapasite raporlarının ihale dokümanında istenen koşullara (üretim miktarlarına) uygun olduğu, belgelerin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu tespit edilmiştir. Netice itibariyle, söz konusu belgelerde kamu ihale mevzuatına ve ihale dokümanına bir aykırılık bulunmadığı
Devamı...