kesin teminat mektuplarının süresinin ihale konusu işin kabul tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenmesi gerekmekle birlikte ihale dokümanında ihale konusu işin 12 ay süreceği bu sürenin ihale konusu işin süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden teklif alınan bir iş olması  Genel Tebliği uyarınca işin devamı sırasında işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılmasının mümkün olmadığı hususu ile Sözleşme Tasarısında işin tamamlanmasının ardından işin kabulünün ne kadarlık süre içerisinde yapılacağının belirlendiği hususu dikkate alınarak işin kabulünün ne zaman yapılabileceğinin hesaplanabilir nitelikte olduğu sonucuna varılmış olup bu çerçevede kesin teminat süresi isteklilerce hesaplanabileceği gibi bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve eşit şartlarda değerlendirilmesine engel olmadığı ayrıca kesin teminat süresinin Sözleşme Tasarısında belirtilmemesine ilişkin eksikliğin sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği hk
Devamı...

İhaleye ait Sözleşme Tasarısında kesin teminatın süresinin boş bırakıldığı görülmekle birlikte idare tarafından belirlenecek bahse konu tarihin sözleşmenin yürütülmesine yönelik idarece öngörülecek muhtemel asgari bir süreye ilişkin olduğu işin bitiş süresinin Sözleşme Tasarısında işe başlanmasından itibaren 12 ay olacağının ifade edildiği isteklilerin buna ilişkin süreleri öngörebileceği ayrıca söz konusu eksikliğin sözleşmeye davet yazısında da giderilebileceği hk
Devamı...

kesin teminat süresinin isteklilerce hesaplanabileceği gibi bu durumun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve eşit şartlarda değerlendirilmesine engel nitelikte olmadığı anlaşılmış olup Ayrıca 1 kesin teminat süresinin sözleşme tasarısında belirtilmemesine ilişkin eksikliğin sözleşmeye davet yazısında giderilebileceği hk
Devamı...

İhaleyi alan Firmanın kesin teminat mektubu sunduğu sözleşmenin eki yapım işleri şartname madde gereği SGK kurumundan kesin teminatın iadesi için ilişiksiz belgesi alınarak davalı kuruma teslim edildiği akabinde şifai talepler üzerine teminat mektuplarının davacıya iade edilmediği davalı kuruma  yazılı müraacatta bulundukları ve teminat mektuplarının iade edilmeyeceğinin bildirildiği davacının bu tarihten sonra muhtelif tarihlerde kesin teminat mektubu komisyonu ödediği yapım işleri genel şartnamesine rağmen davacıya iade edilmeyen kesin teminat mektubunun aynen iade edilmesinin sağlanması aksi halde kesin teminat mektuplarının hükümsüz sayılmasına davalının suiniyetli davranışı sonucu haksız olarak bankaya ödemiş oldukları *TL’ nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline için dava kararı
Devamı...

İhale Sözleşme Tasarı maddesinde yer alan kesin teminatın süresinin boş bırakılması 1
Devamı...

kesin teminata ilişkin sürenin ihale üzerinde bırakılan istekliden talep edilmek üzere idarece işin bitim süresi dikkate alınarak belirleneceği, dolayısıyla kesin teminatın süresinin belirlenmemesinin tekliflerin oluşturulmasını etkileyecek nitelikte bir husus olmadığı hl
Devamı...