ihalede alt yüklenicilik sözleşmelerinde iş artışı yapılmasının  mümkün olduğu, dolayısıyla alt yüklenicilik sözleşmesinde iş artışı yapılmasına ilişkin kararın yeni bir ek sözleşme olarak değerlendirilemeyeceği, alt yüklenici ile yüklenici arasında yapılan sözleşmenin ekinde yer alan alt yüklenici birim fiyat teklif cetvelindeki  poz numaralı Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması iş kaleminin tutarının *TL olduğu idarece söz konusu iş kaleminin yapımından vazgeçildiği, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedeli ile gerçekleşen iş tutarı arasındaki * TL farkın yapımından vazgeçilen anılan iş kaleminden kaynaklandığı, alt yüklenicilik sözleşmesine konu iş tamamlanarak geçici ve kesin kabul işlemlerinin tamamlandığının tespiti hk
Devamı...

alt yüklenici iş deneyim belgesine konu işin tamamlanmadan tasfiye edildiği işin tamamlanmaması nedeniyle alt yüklenici sözleşmesindeki toplam sözleşme bedelinin altında belge tutarının düzenlendiği, altyüklenicinin yaptığı işlerin parasal tutarının gönderilen bilgi ve belgelerden net olarak hesaplanmadığı, tamamlanmayan işlerde de esaslı unsurun BII/BIII olarak belirlenebilmesi koşulunun tasfiye edilen iş kapsamında gerçekleşmediği, bu haliyle somut ihalede düzenlenen ihale konusu iş ve benzer işe uygun olmadığı
Devamı...

ihalede Özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihalede tanımlanan benzer işe uygun olduğu, belgenin EKAP üzerinden güncellenmesi sonucunda hesaplanan tutarın *TL olduğu ve bu tutarın anılan iş ortaklığında özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının  söz konusu işin geçici kabul tarihinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde olduğu alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedeli ile belge tutarının aynı olduğu, bu kapsamda ilave iş yapılmadığının tespiti
Devamı...

ihale İdari Şartname düzenlemelerinde teklif ekinde sunulması zorunlu tutulmayan iş deneyim belgesinin niteliğine göre işin mühendislik gerektiren kısmının alt yükleniciye çalıştırılacağına dair beyanın bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte sunulmasının istenildiği ve bu çerçevede değerlendirme yapıldığı ifade edilmesine rağmen İdari Şartname’de bir yeterlik kriteri olarak belirlenen bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği 
Devamı...

ihalede sunulan iş deneyim belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışının alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebileceğine, birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının (iş artışları dahil) toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağına,” hükmüne istinaden söz konusu işte belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile yapılan tutarından düşük olması sebebiyle iş artışları alt yüklenici belgesine eklenmiş olup Ayrıca keşif artış olurunda da yer alan, ekli yeni fiyat tutanağında da belirtildiği şekilde, ihale dokümanlarında ortalama 5000m mesafede olduğu belirtilen kum-çakıl ocaklarının ortalama mesafesinin 9630 metre mesafede olması nedeniyle artan 4630 metresi için yapılan yeni fiyat  pozuna ait iş artış bedeli de söz konusu iş deneyim belgesi tutarının hesabında iş deneyim belgesi tutarına eklenmiş Ocaktan kum-çakılın temini ve iş başına kadar nakliyesinin de poz birim fiyatlarına dahil olduğu ve alt yüklenici tarafından yapılması alt yüklenici olurunda uygun görülen pozların ayrılmaz parçası olduğu, bu imalatların yapılması için yardımcı bir imalat olduğu gerekçesi ile  poz kaleminin tutarı da alt yüklenici belgesine eklenmiş olması
Devamı...

ihalede yüklenici iş ortaklığı ile yaptığı alt yüklenici sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında fiilen alt işveren olarak çalıştığı idarece bu durumdan haberdar olunduğu ve bu hususta herhangi bir itirazın bulunmadığı, işin bahsi geçen alt işveren sözleşmesi ve ekinde belirtilen kısımlarının davacı tarafından yapıldığına ilişkin fatura ve hakedişlerin düzenlendiği, esas sözleşmeye ek protokollerin yüklenici iş ortaklığınca idareye sunulmamasından davacı şirketin sorumlu tutulamayacağı hususları dikkate alındığında, davacı şirketin anılan yüklenici iş ortaklığı ile  yaptığı alt işverenlik sözleşmesi ve ek protokolleri kapsamında yaptığı işlerin tümü üzerinden düzenlenen  alt yüklenici iş bitirme belgesinin, anılan alt yüklenici sözleşmesi dışında herhangi bir ilave alt yüklenici sözleşmesinin idare onayına sunulmadığı gerekçesi ile sehven düzenlendiğinden bahisle değiştirilmesinde ve bu kısım yönünden davacının itirazen şikâyet başvurusu hk (Danıştay Kararlı)
Devamı...

ihalede sunulan alt yüklenici iş deneyim belgelerinin mevzuata aykırılık taşıdığı ve tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime etkili olan ortağına ait olması haline ve yine tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumuna göre sağlanması gereken şartların sağlanmadığı
Devamı...

ihalede alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işler kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda Ek-2 1. Kısım Yüklenici ve Altyüklenici Listesi bilgilerine yer verildiği görülmüş olup yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen alt yüklenici listesinin idarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelere ilişkin olduğundan, istekliler tarafından sunulması gereken belgeler kapsamında olduğu 
Devamı...

kamuya taahhüt edilen ihale kısımları için usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli (davacı şirket) tarafından sunulan belgelerin iş deneyiminin tevsiki yönünden mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle anılan isteklinin (davacı şirketin) teklifinin değerlendirme dışı bırakılma KİK kararının iptali
Devamı...

idare tarafından ihalede alt yüklenici onayı verilen alt yüklenici sözleşmesinde alt yüklenici tarafından yapılacak işlerin kapsamı içinde karayolları üstyapısına ilişkin herhangi bir iş kalemi bulunmadığı, karayolları üstyapısına ilişkin imalat kalemlerinin yer aldığı zeyilnamenin ise idare tarafından onaylandığına ilişkin herhangi bir belgenin ilgili idare tarafından gönderilen belgeler arasında yer almadığı dolayısıyla zeyilnamenin idare onayını içermediği, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince ilk alt yüklenici sözleşmesinin idarenin onayından geçmiş olması sebebiyle söz konusu sözleşmeye ek olarak akdedilen zeyilnamenin de geçerli kabul edilebilmesi için idare onayını haiz olması gerektiği, idarece onay verilen alt yüklenici sözleşmesi kapsamında yer alan imalatlar üzerinden benzer işe uygunluk değerlendirmesi yapılabileceği, mevcut durumda idarece onaylanmamış olan zeyilnamede yer alan iş kalemlerinin ise anılan iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde kullanılamayacağı anlaşılması
Devamı...

Alt yüklenici iş bitirme belgesinin sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde geçerli olacağı ve ancak bu koşulla alt yüklenici belge tutarına eklenebileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin alt yüklenici iş bitirme belgesine iş artışlarının yansıtılabilmesi için gerekli olan alt yüklenicilik sözleşmesi kapsamında iş artışı gerçekleşmesine yönelik idarece bir olur verilmediği, ilgili bölge müdürlüğünün verdiği açıklamadan, alt yüklenicilik sözleşmesinde zeyil yoluyla yapılmış ve idarece onaylanmış bir değişikliğin de olmadığının anlaşıldığı hk
Devamı...

ihalede alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde geçerli olacağı ve ancak bu koşulla alt yüklenici belge tutarına eklenebileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin alt yüklenici iş bitirme belgesine iş artışlarının yansıtılabilmesi için gerekli olan alt yüklenicilik sözleşmesi kapsamında iş artışı gerçekleşmesine yönelik idarece bir olur verilmediği, ilgili bölge müdürlüğünün verdiği açıklamadan, alt yüklenicilik sözleşmesinde zeyil yoluyla yapılmış ve idarece onaylanmış bir değişikliğin de olmadığı, bu durumda ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından belge tutarına yönelik yapılan değerlendirme
Devamı...

ihaleye teklif veren isteklilerin bu işte alt yüklenici olamayacağının iddia edildiği Genel Şartname maddesindeki “Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile işin ihalesine teklif veren istekliler bu işte alt yüklenici olamazlar.” açıklamasının Resmi Gazetede yayınlanarak yayın tarihinden itibaren 10 gün sonra yürürlüğe girdiği ihalesinin ise *tarihinde yapıldığı, ihale tarihinde yürürlükte bulunan Genel Şartnamede alt yüklenicilerle ilgili olarak böyle bir sınırlama bulunmadığı hk
Devamı...

 ihalede sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, anılan işte uygulanan yapı tekniği bölümünde “BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIMI Belgeye konu işin esaslı unsuru: AV. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)” ifadesine yer verildiği ve belgeye konu işin esaslı unsurunun “A-V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) – Cadde ve Sokak Yapım İşleri” olduğu, alt yüklenici ile yapılan sözleşmenin tarihinin * olduğu, belge tutarının * TL olduğu ve belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı bölümünde “% 100 AV. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)” ifadesinin yer aldığı, iş deneyim belgesine konu işin ihale dokümanı incelendiğinde belgeye konu iş kapsamında kazı, dolgu, reglaj, plentmix temel, sathi kaplama ve binder tabakası işlerinin yer aldığı görülmüş olup bahse konu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu hk
Devamı...

ihale konusu hizmetin gerçekleştirileceği binaların güvenliğinin yüklenici tarafından karşılanacağı, ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı bununla birlikte ihalede esas işe konu olmayan; güvenlik, temizlik, servis vb. işleriyle ilgili hizmetlerde alt yüklenici çalıştırılabileceği hk
Devamı...

ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin Alt Yükleniciler maddesinin İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz şeklinde düzenlenebileceği ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenicinin ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabileceği, diğer taraftan ilaçlama giderinin öğün maliyetine dahil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturabileceği
Devamı...

istekli tarafından sunulan yapım işine ait alt yüklenici iş bitirme belgesinde mekanik imalatlar kapsamında muhtelif tesisat işlerinin yapıldığı, anılan istekli tarafından teklif dosyasında söz konusu iş deneyim belgesinin ekinde sunulan alt yüklenici sözleşmesinden, hakediş raporlarından ve söz konusu işe ait mekanik imalatları icmallerinden söz konusu iş kapsamında havalandırma tesisatı yapımına ve kurulumuna ilişkin imalatların yer aldığı hk
Devamı...

İş Ortaklığının özel ortağı tarafından verilen iş deneyim geçersiz bir belge olduğu yönündeki iddiaları da mevcut mevzuat ve ihale kanunları çerçevesinde yeniden incelenmiş buna göre iş deneyim belgesinin incelenmesinde verilen belgenin alt yüklenici belgesi olduğu ve belgenin *iş ortaklığı adına düzenlendiği belgeye konu işin bir kısmının * yarı yarıya ortak olarak gerçekleştirdikleri bir kısmının da  ortaklık oranlarıyla gerçekleştirdikleri görülmüştür Genel Şartnamede Alt Yüklenici Sözleşme konusu işin nevi itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder Denilmektedir Kamu İhale Kurumunun * kararında Alt Yüklenicinin tanımı hatırlatılarak adi ortaklık şeklindeki alt yüklenici iş ortaklıklarına verilen iş deneyim belgelerinin geçersiz olduğu bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır 1
Devamı...

ihale şartnamesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağı belirtilmiş olduğu  halde yüklenici dava konusu işin taşerona yaptırılmasında taşeron alacaklarının tahsiline ait yargı süreci
Devamı...

taraflar arasındaki sözleşmelerin ihlal ettiğini, üstlendiği edimleri yerine getirmediği davalının yerine getirdiği edimlerin miktar, oran ve meblağ olarak tespitine, davalının yerine getirmediği edimlerin miktar, oran ve meblağ olarak tespitine, sözleşmelerin ifa ve ademi ifa oran, miktar ve meblağ olarak tespitine,uğramış olduğu zararların tespitine, borcu olmadığının tespitine, *TL fazla ödemenin ödenme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, * TL maddi tazminatın dava tarihinden dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı şirkete tediyesine, manevi tazminat olarak *tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili hk
Devamı...

A.Ş. ile müvekkili şirket arasında bulunan sözleşmenin, sözleşmeyle belirlenen feshe ilişkin şartlar oluşmadığı halde davalı yanca haksız olarak feshedildiğini, geçersiz fesih sebebiyle bozdurulan teminat mektubu ile müvekkilinin ödemek zorunda bırakıldığı cezaların, faturaların tazmini ile mahrum kalınan tutarların davalı idare tarafından haksız fesih nedeniyle haksız tahsil edildiği, bu sebeplerle bu tahsilatların yapılmadığı tarihlerden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, ayrıca mahkememizcede benimsenen *tarihli bilirkişi kurulu raporunda davacının haksız fesih sebebiyle yoksun kaldığı, kar kaybı olarak hesaplanan * TL kâr kaybı talebinin de yerinde olduğu sonucuna varılarak davanın kabulüne ilişkin karar
Devamı...

ihaleyi alan Firmanın Alt Yüklenici Sözleşmesi olmak üzere toplam 16 adet sözleşme imzalandığı müvekkil alt yüklenici firma sözleşme konusu işleri sözleşmelere uygun olarak tamamladığını ve işlerin geçici ve kesin kabulleri yapılarak iş sahibi idareye teslim ettiği ancak çeşitli nedenlerle ara hak ediş raporlarına dahil edilmeyen imalat bedelleri sözleşmeler gereği ödenmesi gereken alacak kalemlerinin müvekkil firmaya tüm taleplere rağmen şimdiye kadar ödenmediği belirtilen sözleşmeler kapsamındaki işler sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlandığı sözleşmeler kapsamında yapılan işlerde meydana gelen iş azalışı nedeniyle Şartname maddesi gereğince yapılacak bedel farkının da müvekkil firmaya ödenmesinin gerektiğini hak ve alacaklar tüm taleplerine rağmen müvekkili firmaya ödenmediği hk yargı kararı
Devamı...

ihale Sözleşmenin işveren Şti. tarafından imzalandığı ancak yüklenici olan Ltd. Şti. tarafından imzalanmamış olduğu görülmüştür İmzanın sözleşmenin esaslı unsurlarından birisi olduğu iki tarafın imzasını içermeyen sözleşmelerin tüm unsurlarıyla tamamlanmış sayılamayacağı hk
Devamı...

alt yüklenici olarak gerçekleştirilen bir işe ilişkin iş deneyiminin alt yüklenici iş bitirme belgesi sunularak belgelendirilmesi gerektiğinden, istekli tarafından iş deneyim belgesi olarak sözleşme ve fatura örnekleri sunulmasının mevzuata aykırı olduğu hk
Devamı...