ihalenin farklı kısımlarına teklif sundukları, mevcut veriler ışığında anılan isteklilerin aynı ihaleye birden fazla teklif sunduğu sonucunun çıkarılamayacağı
Devamı...

Kamu ihale mevzuatı uyarınca kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalelerde her bir kısmın ayrı bir ihale olarak değerlendirilmesi gerektiği
Devamı...

ihalede teklif veren  firmaların Ticaret Odası kayıtlarında iletişim numaralarının aynı olduğu
Devamı...

kısmi teklifli ihalede ortak girişimde ortağın iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlaması gereken tutarın hesaplanması
Devamı...

İdarenin ihale şikâyet cevap yazısında 2 kardeş tarafından kısımlara verilen tekliflerin birbirine çok yakın olması ve EKAP üzerinden sunmuş oldukları şikâyet başvurularının şekil ve içerik yönünden birebir aynı olması hususlarının anılan isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiği ve birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri yönünde karinenin oluştuğu yönünde kanaatine dayanak oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşılması hk kararı
Devamı...

ihalenin 1 ve 2’nci kısımlarına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinin bahse konu kalemlerinin miktarlarının yanlış hesaplanarak düzenlendiği, bu durumun ihalenin anılan kısımlarına teklif hazırlayan istekliler arasında çelişkiye neden olduğu, dolayısıyla idarece yapılan somut hatanın Kanun’un temel ilkelerinden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini zedelediği anlaşıldığından mevcut olayda idarenin ihaleyi iptal etme yönünde takdir yetkisini mevzuata uygun bir şekilde kullandığı
Devamı...

İhale konusu işin niteliği, büyüklüğü, iş kapsamında çalıştırılacak araçların sayısı ve çeşidi, farklı faaliyet alanlarında kullanılacak nitelikte olduğu hususları dikkate alındığında ihalenin kısmi teklife açık olarak yapılmamasının ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu 1
Devamı...

kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihalenin sonuçlandırılacağı hk 1
Devamı...

ihale konusu işin kısımlar halinde ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla Hizmet İşleri Genel Şartnamesi madde hükümlerine uygun olarak kısmi kabul yapılabileceği ancak sözleşme konusu hizmetin aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek temizlik güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı hk
Devamı...

ihale komisyonları tarafından yaklaşık maliyetin üzerinde sunulan teklif fiyatlarının uygun bulunmayabileceği hususunda idarelere takdir yetkisi tanınmışsa da bu yetki kısmi teklife açık olmayan ve birim fiyat teklif sunulan ihalelerde teklifler ile yaklaşık maliyetin iş kalemi bazında karşılaştırılması yönünde kullanılamayacağından toplam teklif bedeli yaklaşık maliyetin altında olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinin 1 nci iş kalemi için sunmuş olduğu teklif fiyatının söz konusu kalemin yaklaşık maliyet birim fiyatının üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının da mevzuata uygun olmadığı hk
Devamı...

ihalenin malzemeli yemek alımı ihalesi olduğu ve ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısında kısmi kabul yapılacağı yönünde düzenlemeye yer verildiği görüldüğünden bu düzenlemenin yukarıda aktarılan süreklilik arz eden işlerde kısmi kabul yapılamayacağına yönelik mevzuat hükmüne aykırılık taşıdığı hk 1
Devamı...

Kısmi teklif verilen ihalenin üzerinde kalmadığı diğer kısım için verilen geçici teminatın gelir kaydedilebileceği anlamına gelmediği hk
Devamı...

Yemek hizmet  alım ihalesi gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılabilirmi
Devamı...

kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalelerde, teklif değerlendirmesinin her bir kısım için ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerektiği, ancak yeterlik kriteri olarak sunulacak belgelere ilişkin münhasıran dokümanda belirtilmedikçe istekliler tarafından her bir kısım için ayrı ayrı yeterlik belgesi sunulmasının gerekmediği hk
Devamı...

İhalede otobüslerin tamir, bakım, onarım, yedek parça ve lastik değişimi hizmetleri ile zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmetinin birlikte ihale edilmesi ve ihalenin kısmi teklife de kapalı olarak gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığı, bu doğrultudaki doküman düzenlemeleriyle ihalede rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı değerlendirildiğinden, uyuşmazlığa konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği hk
Devamı...

ihalenin park revizyonu ve peyzaj düzenleme yapım işi olduğu ve kısmi teklif verilmesine imkan tanınmadığı anlaşılmaktadır. İhale konusu hizmetin kısmi teklife açık ya da kapalı ihale edilmesinin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, işin büyük ölçekli (kapsamlı) olmasının doğrudan kısmi teklife açık yapılması gerektiği şekilde bir zorunluluk ortaya çıkarmadığı, kendi başına proje bütünlüğü olan her bir yapım işinin ayrı ayrı ihale edilmesi gerektiği
Devamı...

İstekliler tarafından işe bölge bazında kısmi teklif verileceği, bölge bazında kısmi teklif verilmemesi durumunda teklifin reddedileceği düzenlemesi ve elli veya üzeri personel çalıştırılmasının düzenlendiği illerin içinde bulunduğu bölgelerin tamamı için teklif bedelinde değişiklik yaratacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas ve Adana Bölgelerine konu olan 19 kısmı oluşturan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmesi
Devamı...

ihalenin ilgili kısımlarda idare tarafından teklifleri geçerli olarak belirlenen isteklilerden en düşük olan tekliflerin yaklaşık maliyet tutarına oranla 1’inci kısımda %16, 2’nci kısımda %7,73,  3’üncü kısımda %46 ve 4’üncü kısımda %40 daha düşük teklif verdikleri  Dolayısıyla gerek ihalede birden fazla katılımın olması gerekse idare tarafından geçerli olarak belirlenen tekliflerin şikayete konu her kısımda ayrı ayrı yaklaşık maliyete yakın olmayıp %16, %7,73, %46 ve %40 oranlarında düşük olarak sunulduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuruya konu ihalede rekabetin sağlanamamış olduğundan açıkça bahsedilemeyeceği anlaşıldığından söz konusu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin uygun olmayacağı hk
Devamı...

ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçların idareye ait olduğu göz önüne alındığında, ihale kapsamında yer verilen her bir işin tek başına ihale konusu edilebilecek nitelikte olduğu ve söz konusu işlerin her birinin ayrı ihale edilebileceği hk
Devamı...

iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı ihalenin iptal gerekçesi yerinde görülen 1. kısmını ilgilendirdiği İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelendiği dolayısıyla başvuru sahibinin 1. kısımda aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen isteklinin teklifinin değerlendirilmesine yönelik iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

İdareler tarafından kısımlara ayrılabilir niteliği bulunan işlerin kısmi teklife açık olarak yapılması gerektiği ihalenin kısmi teklife açık olarak yapılması ve kısım sayısının belirlenmesi noktasında idarelerin takdir yetkisi bulunduğu bu takdir yetkisinin temel ilkelere uygun olarak kullanılması gerekirmi
Devamı...

ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede sadece başvuru sahibi istekliden bu belgelerin istenerek değerlendirme yapıldığı ve dosyada sadece anılan istekliden belge talep edilmesine yönelik herhangi bir açıklayıcı bilgi ve belgenin yer almadığı dikkate alındığında idarece * kısımlarına teklif sunan diğer tüm isteklilerden de aynı belgelerin istenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gereklidir
Devamı...

kısmi teklifli ihalelerde ihalenin birden fazla kısım üzerinde kalan istekli ile tek bir sözleşme imzalanamaz
Devamı...

ihalede kısmi teklif verilip verilemeyeceği hususunun Kanunda belirtilen temel ilkeler arasında yer alan rekabet ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi ile doğrudan ilgili bir husus olduğu idarelerce işin kısımlara ayrılması her bir kısma ayrı olarak teklif verme imkanı sağladığı için kısımların tamamı dikkate alındığında yeterli olmayan isteklilerin ihalenin bütünü yerine ilgili kısmı için yeterlik kriterleri isteneceğinden bu kısımlara daha fazla sayıda teklif vermesini sağlayacağı ve bunun da rekabeti artıracağı dolayısıyla bölünebilir ihtiyaçların kısmi teklife açılarak ihale edilmesinin Kanunun temel ilkelerine uygun olacağı öte yandan işin tamamı için teklif verilecek ihalelerde ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği varsayımının sadece ihalenin kısmı teklife açık olarak gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceğinden hareketle belirlenemeyeceği ihalenin kısmi teklife kapalı gerçekleştirilmesi durumunda ihtiyacın daha ekonomik şartlarda temin edilebileceği hususundaki iptal gerekçesinin yerinde olmadığı hk
Devamı...

bakım onarım hizmetinin Sistem’in tümünü kapsayacak olup kısmi teklif verilemeyeceği düzenlemesi ile çelişen bir yönü olmadığı gibi alt yüklenici çalıştırılması anlamına da gelmeyeceği hk
Devamı...

ihalenin kısmi teklife açık olması halinde kısımların ve kısım sayısını idare tarafından belirlenmesi tabii olmakla birlikte kısım sayısının ihalede rekabet ortamını tesis edecek şekilde belirlenmemesi
Devamı...

kısmi teklifli ihalede yeterlik kriteri olarak ihale dokümanı içerisinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosundaki makine ve teçhizata ilişkin karar
Devamı...

Başvuru sahibinin teklifinin, 1 ve 6’ncı kısımda yaklaşık maliyetin %96, 4. kısımda ise % 94’üne tekabül ettiği ihalede, oran olarak yaklaşık maliyete daha yakın teklif sunulan diğer bazı kısımların iptal edilmeyerek ihalenin sonuçlandırılmış olması  hususları birlikte değerlendirildiğinde, yukarıda bahsedilen takdir yetkisinin kullanımının Kanun’un beşinci maddesinde yer alan temel ilkelerden güvenirlik ve eşit muamele ilkeleri ile bağdaşmadığı  gıda alımı ihalesindeki fiyatlara da atıf yapılmışsa da, bahse konu ihaledeki alım miktarının başvuruya konu ihaledeki miktarlar ile kıyaslanamayacak oranda düşük olması, rapora konu ihalenin süresinin 12 ay olarak belirlenmesi ve mal tesliminin peyderpey yapılacak olması, her bir ihaleyi kendi şartları içerisinde değerlendirmeyi gerekli kılmakta olup, önceki ihaledeki tekliflerin veri olarak alınmasının uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır
Devamı...