isteklilerden mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine yönelik ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenebileceği ve bunların sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, bu çerçevede isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olmasının zorunlu tutulduğu, ayrıca  iş ortaklığı tarafından tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabileceği
Devamı...

teklifi sınır değer tutarının altında olduğu için açıklama istenilmeksizin reddedildiği ayrıca anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında kendi malı olma şartı getirilen araç, makine ve teçhizatı tevsik etmeye yönelik herhangi bir belge sunmadığı, ihaleye teklif veren diğer 5 isteklinin teklifinin ise kendi malı olması istenilen araç ve makinalara yönelik sunulan tevsik edici belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesine uygun olarak sunulmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda ihalede geçerli teklif kalmadığı, idarece söz konusu durumun ihale dokümanında yer alan ve teknik kriterleri belirtilmek suretiyle sayılan kendi malı olma şartı getirilen araç, makine ve teçhizata yönelik düzenlemeden kaynaklandığının ifade edildiği hususu dikkate alındığında, idare tarafından ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu
Devamı...

İhaleye ait İhale İlanı ve İdari Şartname düzenlemelerinde, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanan raporda incelemenin yapıldığı unsurlara ait tevsik edici bilgi ve belgelerin de (ruhsat, demirbaş veya amortisman defterine de kayıtlı olduğuna dair belgeler) rapor ekinde sunulması yönünde düzenlemenin yer aldığı, söz konusu düzenlemeye ilişkin bir başvurunun olmadığı bu bağlamda mevcut dokümana göre ihale işlemlerinin değerlendirilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, başvuru sahibinin kendi malı araçları tevsiki amacıyla sunduğu “Şirket Bünyesinde bulunan İktisadi Kıymetlerin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu”nun tek başına yeterli olmadığı,
Devamı...