pazarlık usulü (21/b) ile gerçekleştirilen ihale sözleşmenin uygulanması aşamasında ihtiyaç duyulması halinde proje değişikliği yapılabileceği ve itirazen şikâyete konu iddianın da isteklilerin eşit şartlar altında yarışarak ihaleye teklif sunmalarını etkileyecek bir duruma ilişkin olmadığı
Devamı...

Davet usulü İhalede Son teklif verme günü firmanın ihaleye katılma istekli talebi sonrasında idarece teklif vermeye davet edilmesine karar verilerek tebligat yapıldığı ancak son teklif verme tarihinde değişiklik yapılmadığı diğer firmalara daha önce teklif verme davetinin yapıldığı başvuru sahibine teklif hazırlanması için süre verilmediği bu durumda idarece isteklilere eşit muamelede bulunulmadığı ve bu durumun rekabeti güvenirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu hk
Devamı...

Yolun Bsk Yapılması İşi ihalesi
Devamı...

YOL YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE AGREGA VE TEMEL MALZEMESİ ÜRETİMİ
Devamı...

Elektronik pazarlık usulü ile ihalelerde son teklifin ilk tekliften yüksek olamayacağına ilişkin kontrolün kalem bazında değil toplam teklif tutarı bazında yapılması hk
Devamı...

Pazarlık usulü ihalede isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmayan son yazılı fiyat teklifleri alınarak sonuçlandırılması gerektiği mevzuat ve doküman düzenlemeleri uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk fiyat teklifi geçerli teklif olarak belirlenen isteklinin, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması durumlarında, ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklifinin geçerli sayılması gerektiği hk
Devamı...

Pazarlık usulü İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması durumunda varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için söz konusu ihale komisyonunca alınan kararın yeniden ihale yetkilisince onaylanması gerekmekte olup, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmesinin, idarenin o istekli ile ihaleyi yapma ve yapmama noktasında takdir yetkisini ortadan kaldırmayacağı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihale yetkilisince uygun bulunması halinde sözleşme imzalanabileceği hk
Devamı...

 pazarlık usulü ile ihale edilen şikayete konu ihaleye 4 istekli tarafından teklif sunulduğu, 2 isteklinin teklifi birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan 9 kalemde asgari işçilik maliyetinin altında teklif bedeli sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin de kalan 2 isteklinin son teklifleri dikkate alınarak  hesaplandığı, hesaplanan sınır değerin altında hiçbir istekli olmadığından ihalenin aşırı düşük sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılması
Devamı...

ihale kararına esas olacak son fiyat teklifleri alınarak ihalenin sonuçlandırılacağı, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ise ilk fiyat tekliflerinin son yazılı fiyat teklifi olarak kabul edilerek değerlendirileceği
Devamı...

pazarlık usulü ihale ile gerçekleştirilen ihalelerde son yazılı fiyat teklifi verilebilmesinin ön koşulunun isteklilerin teklifinin ilk aşamada değerlendirme dışı bırakılmamış olan geçerli bir teklif niteliği taşıması olduğu somut olayda teklifi ilk aşamada geçerli olmayan ve birinci oturumda değerlendirme dışı bırakılması gereken ihale üzerinde bırakılan isteklinin son yazılı fiyat teklifi vermeye davet edilmemesi gerektiği düşüncesi ile İstekli tarafından ilk aşamada sunulan teklif mektubunda teklif bedelinin rakam ve yazılı ile birbirine uygun olacak şekilde yazılmadığı gerekçesi ile elenen  teklifin geçersiz kabul edilirmi ? 1
Devamı...

ihalenin pazarlık usulü ihale olduğu, ilk fiyat teklifleri alındıktan sonra isteklilerin ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla son fiyat tekliflerini verebilecekleri  sözleşmeye esas olanın ilk fiyat teklifini aşmamak kaydıyla son yazılı fiyat teklifi olduğu dikkate alındığında söz konusu kiralama bedellerinin nihai tutarının ne olduğuna yönelik tespitin, son yazılı fiyat teklifleri alındıktan sonra gerçekleştirilebileceği benzer şekilde denetime esas olacak teklif fiyatların tespitinde de aynı usulün izlenerek son yazılı fiyat tekliflerinin alınması gerektiği anlaşıldığından İdarenin bu denetimi son fiyat tekliflerini göz önüne almadan doğrudan ilk fiyat teklifleri üzerinden gerçekleştirilmesinde mevzuata uygun değildir
Devamı...

pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tekliflerinin alınarak ihalenin sonuçlandırılacağı, bu çerçevede pazarlık usulüyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede ilk teklif mektubunda yer alan söz konusu hatanın teklifin esasını değiştirecek nitelikte ve değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Devamı...

pazarlık usulü ihale ile gerçekleştirildiği, İdari Şartname düzenlemeleri çerçevesinde, tekliflerin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi sonrasında yeterliği tespit edilen isteklilerden son yazılı fiyat tekliflerinin istenilmesi ve geçici teminatları uygun bulunmadığından teklifleri değerlendirme dışı bırakılan 2 istekliden son yazılı fiyat tekliflerinin alınmaması gerekmekle beraber; İdari Şartname’ye uygun olmayan bu durum, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı hususu ile birlikte göz önüne alındığında ihalenin sonucuna ve esasına doğrudan ve tek başına etkisinin bulunmadığı ve ihalenin iptal edilmesini gerektirmediği hk
Devamı...

itirazen şikayet Ön yeterlik değerlendirme sonuç tutanağında sadece başvuru mektubunda hangi kısımlara başvuruda bulunduğunu gösteren maddenin boş bırakıldığı gerekçesiyle ön yeterlik başvurusu uygun bulunmayan 16 adayın başvurularının değerlendirmeye alınması gerektiği hk
Devamı...

Pazarlık usulü ihale ile gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede Bina işletme sorumlusu hizmet alımı iş kalemi için işçi sayısı üzerinden teklif alınmadığı işin gerçekleştirilmesi sırasında çalışacak personelin mesai saatinin tamamını idarede geçirmesine gerek bulunmadığı, bu hususun idarenin şikâyet başvurusuna cevap yazısında da belirtildiği, bu çerçevede, söz konusu iş kaleminin kısmi süreli personel çalıştırmak suretiyle de gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin bina işletme sorumluluğu hizmet alımı için teklif edilen tutarın ilgili meslek odasınca işletme sorumluluğunu gerçekleştirecek personel için belirlenen asgari ücretin altında olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması iddialarına ait  kamu ihale kararı
Devamı...

sunulan iş deneyim belgesinin belgeye konu edilen * sayılı ihalesinin Kamu İhale Kanununun 21 b maddesine pazarlık usulüyle yapıldığından ihale dokümanının EKAP üzerinden kontrol edilememesi söz konusu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olup olmadığının ilgili belgeyi düzenleyen idareden araştırılması zorunludur
Devamı...

ihaleye davet edilen firmanın ihale tarihine kadar bahse konu hususa yönelik yazılı veya sözlü herhangi bir açıklama talebinde bulunduğuna dair ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi ve belgenin olmadığı, iddia konusu belgenin işletmeler adına düzenlenen bir belge niteliğinde olması nedeniyle başvuru sahibi isteklinin işletme adına düzenlenmiş üyelik belgesini teklif kapsamında sunmaması 
Devamı...

pazarlık usulüyle 21 b yapılan ihaleye ilişkin olarak 5 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmalıdır
Devamı...