İhale İlan ile ihale dokümanında R katsayısının idare tarafından hatalı belirlendiği anlaşılması
Devamı...

ihalede ilk hesaplanan yaklaşık maliyet  ile güncellenen yaklaşık maliyet esas alınarak sınır değer hesaplaması yapıldığında, sınır değerin altındaki ve üstündeki isteklilerin değişmediği, ayrıca yaklaşık maliyetin güncellenen hali ile yeterlik kriterleri ve ilan sürelerinde de değişiklik oluşmadığı, bu nedenle ihaleye katılıma bir etkisinin olmadığı, netice itibarıyla güncellenen yaklaşık maliyet ile isteklilerin teklif sıralaması ve ihale sürecinde bir değişiklik oluşmadığı
Devamı...

İdarece ihale sınır değer hesabında (R) katsayısının Diğer Hizmet (0,71) olarak hesaplanması gerekirken sehven Araç Kiralama ihalesinin katsayısı olan (0,72) katsayısı üzerinden alındığından ihalenin iptaline karar verilmiştir.” şeklindeki somut gerekçeyle ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık olmadığı
Devamı...

ihalede ilk oturumda geçici teminat mektubu ve teklif mektubu usulüne uygun olduğu ilk oturumda belirlenen 6 isteklinin teklifi esas alınarak aşırı düşük teklif sınır değerinin hesaplanması gerektiği 
Devamı...

idarece tespit edilen sınır değerin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde kullanılan formül kullanılarak hesaplanmış olması gerektiği hk
Devamı...

idarece sınır değer hesaplamasında güncel yaklaşık maliyet tutarının esas alınması gerekirken güncel olmayan yaklaşık maliyet tutarının esas alındığı, güncel yaklaşık maliye tutarının esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin *TL olduğu görülmekle birlikte, yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı istekli olarak belirlenen teklifin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından ve ihalede dikkate alınması gereken sınır değer tutarı altında başka istekli bulunmadığından söz konusu hatalı hesaplamanın esasa etkili bir durum oluşturmadığı anlaşılmış :)
Devamı...

İdari Şartname maddesinde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği
Devamı...

İhalede “R” katsayısı 0,74 olarak belirlendiğinden bu katsayı kullanılarak ve söz konusu isteklinin teklif fiyatı olan *TL de dahil olmak üzere, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu anlaşılan 7 isteklinin teklifi dikkate alınarak, Kamu İhale Kurumu’nun internet sayfasında sınır değer hesaplama modülünü kullanarak yapılan hesaplama sonucunda incelenen ihalede sınır değerin *TL olduğu hesaplanmıştır. İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin bu sınır değer üzerinden yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hk
Devamı...

Kamu İhale Kurumu’nun internet sayfasında sınır değer hesaplama modülünü kullanarak yapılan hesaplama sonucunda incelenen ihalede sınır değerin * TL olduğu hesaplanmıştır. İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin bu sınır değer üzerinden yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmekte olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüş ve düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği 
Devamı...

ihale şartnamesinde 2 farklı katsayıya yer verilmesinin sınır değer hesabında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüte yol açacağı, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği
Devamı...

Teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin isteklilerin teklif mektubu ve geçici teminatın usulüne uygunluğuna ilişkin olmadığı bu nedenle, söz konusu isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabına dahil edilmesi gerektiği HK
Devamı...

ihale şartnamesindeki iş kalemi miktarında oluşan hata ile yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin sınır değeri * TL tutarında değiştirdiği ve söz konusu değişikliğin de sınır değerin üstündeki ve altındaki isteklileri değiştirmediği yaklaşık maliyette meydana gelen değişikliğin ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına engel teşkil etmeyeceği hk
Devamı...

personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygulanan sınır değer hesaplama yöntemiyle tespit edilmesi gerektiği buna göre yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kar oranının belirtilmemesi yaklaşık maliyete %7 oranını geçmemek üzere yüklenici karının dahil edilmesi gerektiği hk
Devamı...

personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uygulanan sınır değer hesaplama yöntemiyle tespit edilmesi gerektiği buna göre yaklaşık maliyet hesap cetvelinde firma kar oranının belirtilmemesi 1
Devamı...

ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifinin açıklama istenmeksizin reddedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı İdari Şartnamesinin düzenlemesi gereği teklifleri sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ihalenin en düşük geçerli teklifi veren istekli üzerinde bırakılması
Devamı...

personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin tespitinde kullanılacak R katsayılarına yer verildiği, R katsayılarına ilişkin tabloda “Araç Kiralama” hizmetlerinde sınır değerin tespitinde kullanılacak katsayının 0,84 olarak uygulanması gerektiği hk
Devamı...

ihale komisyonu tarafından yapılan sınır değer hesaplamasına teklif mektubu uygun bulunmayan istekli ile teklifi çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılan diğer 14 isteklinin teklifinin dahil edilmediği öte yandan Tebliğ maddesi uyarınca bahse konu hesaplamanın teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun olarak sunduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri dikkate alınmak suretiyle yapılması gerektiği 
Devamı...

ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanında istenilen bilgi ve belgeleri sunup sunmadığının ve isteklilerce sunulan teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığının değerlendirileceği bu aşamada ihale komisyonu tarafından isteklilerce sunulan bilgi ve belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilmeyeceği yapılan değerlendirme sonucunda teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan tekliflerin sınır değer hesabında kullanılacağı hk 1
Devamı...

ihale konusu işin kapsamını oluşturan iş kalemlerinden teklifte önemli kabul edilen iş kalemleri ile bu iş kalemleri içerisinde yer alan ve açıklanması istenen giderlerin idarece belirlenmesi, belirlenen önemli teklif bileşenlerinin teklifi sınır değerin altında olan geçerli teklif sahibi istekliye bildirilerek, aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi gerektiği
Devamı...

İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve teklif tutarının sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmakla birlikte bahse konu iş ortaklığının teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmeden yapılan hesaplamada sınır değer tutarının değiştiği ancak sınır değerin altında veya üzerinde kalan isteklilerin değişmediği anlaşıldığından usul ekonomisi gereğince söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerek bulunmadığı
Devamı...

ihalede araçların yalnızca hizmetin yapılacağı saatlerde ihale konusu işin kapsamında çalıştırılacağı ve ayrıca bir araç edinimini ve o araçtan tam zamanlı olarak yaralanma işini kapsamadığı ve sınır değerin ihalenin konusu veya işin niteliğine göre belirlenmesi gerektiği hususları göz önünde bulundurulduğunda bahsi geçen işin “Araç kiralama” sınıfına dahil edilerek R katsayısının 0,84 olarak alınması gerektiği hk
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif fiyatının da sınır değer tutarı ile aynı olduğu, dolayısıyla anılan iş ortaklığının teklifinin aşırı düşük teklif olmadığı, isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği anlaşılması
Devamı...

sınır değer hesabının Tebliğ’in yukarıda aktarılan 79.2’nci maddesinde yer alan açıklama gereğince teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif fiyatları dikkate alınarak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde geçerli sınır değer formülü gereğince hesap edilmesi gerektiği
Devamı...

ihalenin karara bağlanması sonrasında ön mali kontrol birimi tarafından yapılan bildirim neticesinde, idarece ihalenin ilk oturumuna ilişkin kamera kayıtları üzerinden tespit ve değerlendirmelerin yapıldığı, bahse konu durumun soruşturulmak üzere Bakanlık Teftiş Kurulu’na bildirildiği ve soruşturmanın devam ettiği dikkate alındığında, ihalenin ilk oturumuna ilişkin kamera kayıtları esas alınarak sınır değer hesabının değiştirilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk
Devamı...

 istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin satırlarının boş bırakıldığı ve bu hususta herhangi bir beyanda bulunulmadığı tespit edilmiş olup, e-ihale yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde sınır değer ve yeterlik kriterlerine yönelik geçerli tekliflerin belirlenmesine ilişkin ilk değerlendirmenin istekliler tarafından doldurulan Yeterlik Bilgileri Tablosu üzerinden yapılması gerektiği 
Devamı...

elektronik ihalede geçici teminat mektubunda ihale kayıt numarasının hatalı yazıldığı anlaşılmışsa da bu hatalı durum “e-ihale” olarak gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede ilk oturumda tespiti yapılacak bir durum olarak değerlendirilmeyeceğinden ve sınır değer hesabı da mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri gereğince ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra hesaplanması gerektiği hk
Devamı...

 ihalede sınır değerin altında teklif bulunmadığı mevzuat hükümleri ile ihaleye ait İdari Şartname maddesinde yer alan düzenleme uyarınca da teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerine yönelik olarak aşırı düşük teklif sorgulamasında bulunulacağı dikkate alındığında, bahse konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine gerek bulunmadığı hk
Devamı...

araç kiralama ihale işinin nevi itibariyle hizmet alımı suretiyle belirli bir süre taşıt edinilmesi iken, kanal arızalarına müdahale için kullanılacak olan araçların çalıştırılması işinin nevi itibariyle araç kiralama işi olmadığı yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerine göre söz konusu ihalede vidanjör araçlarının ve şoförlerin yalnızca hizmetin yapılacağı zamanlarda ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacağı dikkate alındığında ihale konusu işin bir taşıt edinimi ve o taşıttan tam zamanlı olarak yararlanma değil araçların yalnızca belirli bir hizmetin verilmesine özgülendiği ayrıca araçların çalıştırılması için sınır değerin tespitinde kullanılmak üzere hususi bir sınır değer R katsayısının Kamu İhale Kurulu tarafından belirlenmemesi
Devamı...

ihale için hizmet alımlarında yüklenici kârı için belirlenebilecek üst sınır olan %7 oranında kar öngörüldüğü dikkate alındığında, %4 oranında sözleşme ve genel giderlerin de eklenmesinin mükerrer kâr hesaplanması olarak değerlendirilebileceği ve bu tutarın yaklaşık maliyete eklenmesinin mevzuatta yüklenici kârı için belirlenen üst sınır aşılarak yaklaşık maliyetin olması gerekenden fazla hesaplanması sonucunu ortaya çıkardığı öte yandan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu görülse de bu durumun yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yaklaşık maliyetin olması gerekenden yüksek hesaplanmasından kaynaklandığı, yaklaşık maliyet içerisindeki mükerrerlikler ve hatalar giderildiği takdirde ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olacağı iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

ihale teklif sınır değerin altında olan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısı esas alınarak sağlıklı bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı doküman düzenlemelerine göre işin kapsamında yazılım donanım personel ücretleri sarf malzeme giderleri gibi birçok bileşenin bulunduğu bu itibarla teklifi sınır değerin altında olan isteklilere idarece teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

Hizmet alımı ihalelerinde teklif bedeli sınır değerin altında bulunan istekliler tarafından bu kural ve yöntemlere uygun şekilde açıklama yapılması gerektiği buna karşın ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından şikayete konu hizmet alımı ihalesinin türü bakımından şikâyete konu ihaleyi gerçekleştiren idarenin hali hazırdaki yüklenicisi olması gerekçe gösterilerek belirli maliyetlere yer verilmediği ancak bu yöntemin kamu ihale mevzuatında belirlenen kurallara uygun bir açıklama olarak kabul edilemeyeceği şikayete konu ihaleyi gerçekleştiren idarenin aktif yüklenicisi olunması hususunun teklif bedeli sınır değerin altında olan isteklilerin aşırı düşük teklifi açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı hk
Devamı...

ihalede iş deneyim belgesi sunmaması nedeniyle teklif tutarının sınır değer hesabına dahil edilmesinin yerinde olduğu zira tekliflerin sınır değer hesabına katılıp katılmamasının belirleyicisi olan hususun teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olarak sunulup sunulmadığı ile sınırlı tutulduğu bu nedenle de iş deneyim belgesinin sunulmaması durumunda söz konusu belgeyi sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği açık olmakla birlikte ilgili mevzuat gereği teklifinin sınır değer hesabında dikkate alınarak sınır değerin tespit edilmemesi
Devamı...

ihalede Sınır değerin altındaki isteklilere gönderilen sorgulama yazılarında önemli bileşenlerin tereddüte mahal vermeyecek şekilde ifade edilmiş olması gerekmektedir Ancak söz konusu yazıda ismen belirlenmiş önemli bileşenlerden sonra ve benzeri şeklinde ifadelerin yer aldığı hususu iki isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği ihalede bir isteklinin açıklama sunduğu hususu ile birlikte değerlendirildiğinde başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği
Devamı...

 sınır değer katsayısının ihale konusu işin niteliğine göre belirlenmesi gerektiği, yaklaşık maliyeti *TL olan ihalede R katsayısının 0,80 esas alınarak sınır değerin *TL olarak hesaplandığı ihalenin  Hizmet Alımı işi olduğu söz konusu işin yukarıda yer verilen tabloda Diğer Hizmetler grubuna dahil olduğu bu çerçevede şikayete konu işte 0,80 R katsayısı dikkate alınarak sınır değerin belirlenmesinde bir aykırılık bulunmadığı
Devamı...

sınır değeri etkilemek maksadıyla istekliler tarafından farklı fiyat teklifleri sunulduğu iddia edilmekle birlikte söz konusu iddiaları destekleyecek somut bilgi ve belge sunulmadığı, isteklilerce teklif edilen bedellere ilişkin tutanakta da isteklilere ait tek teklif tutarlarının bulunduğu, dolayısıyla bu tutanağa itibar edilmesi gerektiği hk
Devamı...

hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetlerinin, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebileceği, tekliflerin değerlendirilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerine ilişkin açıklamaları doğrultusunda yapılması gerektiği,
Devamı...

EKAP’a kaydedilen yaklaşık maliyet tutarıyla, ihale günü istekliler huzurunda açıklanan yaklaşık maliyet tutarının farklı olmasının sınır değer hesabını etkilediği, isteklilerden birisinin aşırı düşük teklif açıklamasını geri çekmesi nedeniyle incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden güvenirlik ilkesinin zedelendiği, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesine yönelik idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı
Devamı...

Kurul kararları ve mahkeme kararları sonucunda geçerli tekliflerin değişmesinin birden fazla kez sınır değer hesabını etkilediği ve en son durumda  5 sayılı ihale komisyonu kararında A.Ş nin yeniden aşırı düşük teklif  haline geldiği 
Devamı...

Şirketin yarıdan fazla ortağı olan iş deneyim belgesi sahibi kişi ihale tarihinden sonra vefat etmesi halinde değerlendirme dışı bırakılmasının, bu durumdaki bir isteklinin sözleşme imzalamak zorunda bırakılmaması ve teklifinin sınır değer hesabında dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir
Devamı...

yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır.”şeklinde değerlendirme yapılarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği görülmüştür. İncelenen ihalede de 24 isteklinin tümünün geçici teminat mektubu ile teklif mektuplarının uygun şekilde sunulduğu ve teklif bedellerin sınır değer tespitinde dikkate alındığı ve teklif tutarlarının birçoğunun da birbirine yakın olduğu tespit edildiğinden, konunun incelenmek, gerekiyorsa soruşturulmak üzere ihaleyi gerçekleştiren idarenin üst idaresi sıfatıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiği
Devamı...

sınır değer hesabına dâhil edildiği, ancak yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekiler tarafından verilen teklifler hariç tutularak hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında, söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen tekliflerin sınır değer üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe neden oldukları anlaşılmıştır. Bu çerçevede bahse konu hususun ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu üst idare tarafından incelenmesine/soruşturulmasına ihtiyaç bulunduğu
Devamı...

ihalede istekli sıfatıyla teklif veren bu iki şirketten oluşan İş Ortaklığı’nın da ihaleye iştirak ettirilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dolayısıyla ihaleye ilişkin sınır değer hesabı yapılırken bu isteklinin teklifinin geçersiz teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan hesaplama neticesinde yeni sınır değerin 13.868.141,50 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin 13.688.910,00 olduğu düşünüldüğünde yeni sınır değerin anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi hususunda bir değişiklik yaratmadığı ancak ihalede teklif veren ancak aşırı düşük teklif açıklaması sunmayarak teklifi reddedilen bir değer istekli olan Alpyol İnşaat Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifinin 13.932.257,00 TL olduğu düşünüldüğünde bu isteklinin teklifinin yeni sınır değerin üzerinde kalacağı ve bu neden aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilemeyeceği
Devamı...

ihalede de benzer bir durumun söz konusu olduğu, şöyle ki, bazı isteklilerin yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun şekilde sunan bu isteklilerin tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’nci maddesi uyarınca sınır değer hesabına dâhil edildiği, ancak yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya birkaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekiler tarafından verilen teklifler hariç tutularak hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında, söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen tekliflerin sınır değer üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe neden oldukları
Devamı...

yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerden birini veya bir kaçını sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından verilen tekliflerin hariç tutulması suretiyle hesaplanan sınır değer ile mevcut sınır değer karşılaştırıldığında söz konusu istekliler tarafından ihaleye verilen teklifler nedeniyle sınır değerin değiştiği ve dolayısıyla ihale sonucu üzerinde esasa etkili şekilde değişikliğe yol açtığı anlaşılmıştır. Buradan hareketle idarece yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kanun’un 17’nci ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddeleri doğrultusunda başvuruya konu ihalede teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını usulüne uygun olarak sunmalarına karşın yeterlik belgelerinden birini veya birkaçını sunmayan isteklilerin sınır değeri etkilemek amacıyla “ortak hareket” edip etmedikleri hususunda gerekli incelemelerin yapılmak suretiyle yeni bir ihale kararı alınması
Devamı...

Her ne kadar idarece yapılan ilk  sınır değer hesabında, Ltd. Şti.nin teklifinin sehven sınır değerin altında kaldığı tespiti yapılarak  anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmekle birlikte, daha sonra yapılan hesaplamada anılan isteklinin teklifinin sınır değerin üzerinde olduğunun anlaşıldığı ve ihalenin üzerinde bırakıldığı anlaşılmış olup, idarece yanlışlığın fark edilerek sınır değer hesabının yapılması ve sınır değerin altında kalmayan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi  Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakılmasında bir aykırılık olmadığı
Devamı...

Yapılan hesaplama neticesinde yeni sınır değerin 13.868.141,50 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin 13.688.910,00 olduğu düşünüldüğünde yeni sınır değerin anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi hususunda bir değişiklik yaratmadığı ancak ihalede teklif veren ancak aşırı düşük teklif açıklaması sunmayarak teklifi reddedilen bir değer istekli olan A.Ş teklifinin 13.932.257,00 TL olduğu düşünüldüğünde bu isteklinin teklifinin yeni sınır değerin üzerinde kalacağı ve bu neden aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilemeyeceği
Devamı...

aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapacakları açıklamaları hatasız ve tutarlı şekilde yapma yükümlülükleri karşısında, idare tarafından re’sen düzeltilebilecek aritmetik hata niteliğinde de olmayan söz konusu tutarsızlık gerekçesiyle başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Devamı...

ihalenin ilk oturumunda idarece teklif mektubu ve geçici teminatının usulüne uygun olduğu tespit edilmesine rağmen  Şti.nin teklifinin sınır değer hesabında dikkate alınmaması
Devamı...

sınır değerin altında teklif veren isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi
Devamı...